ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gk*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gk, -gk-
English-Thai: Longdo Dictionary
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., Syn. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., Syn. NHL
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bangkok(n) กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย), See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Samutsongkhram(n) จังหวัดสมุทรสงคราม
Samutsongkhram(n) สมุทรสงคราม
Bangkok Metropolitan Administration(n) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nous (Gk.)อนุตรจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angklung musicดนตรีบรรเลงอังกะลุง [TU Subject Heading]
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
Angkor Wat (Angkor)นครวัด [TU Subject Heading]
Bangkokกรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Lymphoma, Non-Hodgkinเนื้องอกต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอค์จกิน [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Bangkok Processเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับ สนุนกระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่าตาม ?Roadmap towards Democracy in Myanmar? เดิมเรียกว่า Forum on International Support for National Reconciliation in Myanmar ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bangkok Process ครั้งแรกเมื่อ 15 ธันวาคม 2546 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น พม่า สิงคโปร์ และไทย รวมทั้งนาย Razali Ismail เป็นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพม่าเข้าร่วม [การทูต]
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)" หมายถึง เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งได้มีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย " [การทูต]
Agkistrodon Khodostomaงูกะปะ [การแพทย์]
Agkistrodon Rhodostomaงูกะปะ [การแพทย์]
Lymphoma, Non-Hodgkin'sลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคของฮอดจ์กิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Ch_mungkorndang[wor ra nuh see dang] (n) โจรจกหะมอย, หัวหน้าแก๊งเด็กติ๋มก่อนสี่ทุ่ม
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
schomburgk's deer(n) สมัน,เนื้อสมัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนานุบาล(n) pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กทม.(n) Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.(n) Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร.ศ.(n) Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
สงกรานต์(n) SongKran, Syn. วันสงกรานต์
สงกรานต์(n) Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai Definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(n) Prince of Songkla University, Example: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(n) Bangkok Metropolitan Administration, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, Count Unit: หลัง, Thai Definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
สงขลา(n) Songkhla, Syn. จังหวัดสงขลา, Example: เขาเป็นนักการเมืองหนุ่มโสดจากสงขลาซึ่งเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้, Thai Definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
สมุทรสงคราม(n) Samut Songkhram, Syn. จังหวัดสมุทรสงคราม, Example: โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม, Thai Definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
อังกะลุง(n) ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count Unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai Definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
บางกอก(n) Bangkok, Syn. กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม., Example: ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด, Thai Definition: ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
ร.ศ.(n) Rattanakosin era, See also: Bangkok era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก, Example: กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
กรุงเทพมหานคร(n) Bangkok, See also: Krung Thep, Krung Thep Maha Nakhon, Bangkok Metropolis, Syn. กรุงเทพฯ, บางกอก, Example: ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีสาขาในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ(n) Bangkok Mass Transit Authority, Syn. ขสมก., Example: เขาเป็นพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
ทกท.(n) Bangkok International Airport, Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[Angkhān Kanlayānaphong] (n, prop) EN: Angkarn Kalyanapong  FR: Angkarn Kalyanapong
บางกอก[Bāngkøk] (n, prop) EN: Bangkok  FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[Bāngkøk Phōt] (tm) EN: Bangkok Post  FR: Bangkok Post [m]
ฉลองสงกรานต์[chaløng Songkrān] (v, exp) FR: célébrer le Songkran
ชาวกรุงเทพฯ[Chāo Krungthēp] (n, prop) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
ชาวพระนคร[chāo phra nakhøn] (n, exp) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman
เด็กกรูงเทพ ฯ[dek Krūngthēp] (n, exp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
ฮ่องกง[Hǿng Kong] (n, prop) EN: Hong Kong  FR: Hongkong = Hong Kong
หอพระสมุด แห่งชาติ[Hø Phra Samut Haengchāt] (org) EN: National Library (in Bangkok)  FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn] (x) EN: Bangkok Art & Culture Centre
จังหวัดสมุทรสงคราม[Jangwat Samut Songkhrām] (n, prop) EN: Samut Songkhram province  FR: province de Samut Songkhram [f]
จังหวัดสงขลา[Jangwat Songkhlā] (n, prop) EN: Songkhla province  FR: province de Songkhla [f]
จุฬาฯ[Julā] (n) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University  FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[Julālongkøn Mahāwitthayālai] (n, prop) EN: Chulalongkorn University  FR: université Chulalongkorn [f]
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[Khana Nitisāt Julālongkøn Mahāwitthayālai] (org) FR: Faculté de Droit de l'université Chulalongkorn [f]
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย[khana witthayāsāt Julālongkøn mahā witthayālai] (n, exp) FR: faculté des sciences de l'université Chulalongkorn [f]
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขตบางกอกน้อย[Khēt Bāngkøk Nøi] (n, prop) EN: Bangkok Noi district
เขตบางกอกใหญ่[Khēt Bāngkøk Yai] (n, prop) EN: Bangkok Yai district
เขื่อนวชิราลงกรณ์[Kheūoen Wachirālongkøn] (n, prop) EN: Vajiralongkorn Dam
คนเด็กกรูงเทพ ฯ[khon Krūngthēp] (n, prop) EN: Bangkokian  FR: Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
โคพันธุ์บังคาลา[khō phan Bangkhālā] (n, exp) FR: boeuf Bangkhala (?)
แขวง[khwaēng] (n) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict  FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
ความเป็นอยู่ในกรุงเทพฯ[khwām penyū nai Krungthēp] (n, exp) EN: living in Bangkok  FR: la vie à Bangkok
กรุงเทพฯ[Krungthēp] (n, prop) EN: Bangkok  FR: Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[Krungthēp] (n, prop) EN: Bangkok  FR: Bangkok
กรุงเทพมหานคร[Krungthēp Mahānakhøn] (n, prop) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok  FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
กรุงเทพพระมหานคร[Krungthēp Phra Mahānakhøn] (n, prop) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok
หมาบางแก้ว[mā Bāng Kaēo] (n, exp) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[Mahāwitthayālai Mahā Julālongkøn Ratchāwitthayālai] (org) EN: Mahachulalongkornrajavidyalaya University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin] (org) EN: Prince of Songkla University  FR: université Prince de Songkhla [f]
มิสกวัน[Mitsakawan] (n, prop) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)
นครธม[Nakhøn Thom] (n, prop) EN: Angkor Thom  FR: Angkor Thom
นครวัค[Nakhøn Wat] (n, prop) EN: Angkor Wat  FR: Angkor Wat ; temples d'Angkor [mpl]
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ[Ngān Sapdā Nangseū Haengchāt] (org) EN: Bangkok International Book Fair  FR: Foire du Livre de Bangok [f]
งานสงกรานต์[ngān Songkrān] (n, exp) EN: Songkran Festival  FR: fête du Songkran [f]
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp] (org) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )
พระบรมรูปทรงม้า[Phraborom Rūpsong Mā] (n, prop) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[phūwārātchakān Krungthēp Mahānakhøn] (n, exp) EN: Bangkok governor   FR: gouverneur de Bangkok [m]
ปราสาททินนครวัด[Prāsāt Hin Nakhøn Wat] (n, prop) EN: Angkor Wat temple  FR: temple d'Angkor [m]
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ = โรงพยาบาลจุฬาฯ[Rōngphayābān Julālongkøn = Rōngphayābān Julā (inf.)] (org) EN: Chulalongkorn Hospital ; King Chulalongkorn Memorial Hospital
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส[Sāikānbin Bāngkøk Aēwēs] (tm) EN: Bangkok Airways  FR: Bangkok Airways [f]
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร[Sālā wā kān Krūngthēp Mahānakhøn] (x) EN: Bangkok Metropolitan Administration
สมัน[saman] (n) EN: Schomburgk's Deer
สำเพ็ง[Sampheng] (n, prop) EN: Sampheng ; Bangkok's Chinatown  FR: Sampheng ; quartier chinois de Bangkok [m] ; Chinatown (Bangkok)
สมุทรสงคราม[Samut Songkhrām] (n, prop) EN: Samut Songkhram (Central)  FR: Samut Songkhram (Centre)
สนามบินดอนเมือง[Sanāmbin Døn Meūang] (n, exp) EN: Bangkok-Don Muang Airport ; Don Muang Airport  FR: aéroport de Bangkok-Don Muang [m] ; aéroport de Don Muang [m]
สนามบินสุวรรณภูมิ[Sanāmbin Suwannaphūm] (n, prop) EN: Bangkok-Suvarnabhumi Airport ; Suvarnabhumi Airport  FR: aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi [m] ; aéroport de Suvarnabhumi [m]
สนามหลวง[Sanām Lūang] (n, prop) EN: Sanam Luang ; Royal Plaza  FR: Sanam Luang ; place du Palais royal (Bangkok)
สถานีกรูงเทพ ฯ[sathānī Krūngthēp] (n, exp) EN: Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)  FR: gare de Bangkok (Hua Lamphong) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUGKOV L UW1 G K AO0 V
GINGKO G IH1 NG K OW2
BANGKOK B AE0 NG K AA1 K
BANGKOK B AE1 NG K AA0 K
HODGKIN HH AA1 JH K IH0 N
HONGKONG HH AO1 NG K AO0 NG
HODGKISS HH AA1 JH K IH0 S
HODGKINS HH AA1 JH K IH0 N Z
SHANGKUN SH AE1 NG K AH0 N
HODGKIN'S HH AA1 JH K IH0 N Z
BANGKOK'S B AE1 NG K AA0 K S
HODGKINSON HH AA1 JH K IH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gingko (n) gˈɪŋkou (g i1 ng k ou)
Bangkok (n) bˈæŋkˈɒk (b a1 ng k o1 k)
gingkos (n) gˈɪŋkouz (g i1 ng k ou z)
gingkoes (n) gˈɪŋkouz (g i1 ng k ou z)
Chungking (n) tʃˌuŋkˈɪŋ (ch u2 ng k i1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
黑龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand, #12,946 [Add to Longdo]
洞口[Dòng kǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄎㄡˇ, ] (N) Dongkou (place in Hunan), #16,297 [Add to Longdo]
营口[Yíng kǒu, ㄧㄥˊ ㄎㄡˇ, / ] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #31,999 [Add to Longdo]
永康[Yǒng kāng, ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] (N) Yongkang (city in Zhejiang); (N) Yungkang (city in Taiwan), #35,446 [Add to Longdo]
杨尚昆[Yáng Shàng kūn, ㄧㄤˊ ㄕㄤˋ ㄎㄨㄣ, / ] Yang Shangkun, #37,486 [Add to Longdo]
龙口[Lóng kǒu, ㄌㄨㄥˊ ㄎㄡˇ, / ] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong, #39,719 [Add to Longdo]
江口[Jiāng kǒu, ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Jiangkou (place in Guizhou), #40,469 [Add to Longdo]
虹口区[Hóng kǒu qū, ㄏㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, / ] Hongkou District, #40,810 [Add to Longdo]
周永康[Zhōu Yǒng kāng, ㄓㄡ ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician, #41,399 [Add to Longdo]
丹江口[Dān jiāng kǒu, ㄉㄢ ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Danjiangkou (city in Hubei), #54,958 [Add to Longdo]
青稞[qīng kē, ㄑㄧㄥ ㄎㄜ, ] highland barley (grown in Tibet and Qinghai); qingke barley, #57,357 [Add to Longdo]
城口[Chéng kǒu, ㄔㄥˊ ㄎㄡˇ, ] (N) Chengkou (place in Sichuan), #59,295 [Add to Longdo]
泼水节[Pō shuǐ jié, ㄆㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] Songkran or Water-splashing festival at Thai New Year (13th-15th April), #61,363 [Add to Longdo]
唐卡[táng kǎ, ㄊㄤˊ ㄎㄚˇ, ] thangka (Buddhist banner), #68,621 [Add to Longdo]
营口市[Yíng kǒu shì, ㄧㄥˊ ㄎㄡˇ ㄕˋ, / ] Yingkou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #69,763 [Add to Longdo]
吴哥窟[Wú gē kū, ㄨˊ ㄍㄜ ㄎㄨ, / ] Angkorwat (Cambodia), #72,673 [Add to Longdo]
罗布林卡[Luó bù lín kǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, / ] Norbulingka (Tibetan: precious garden), summer residence of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet, #76,945 [Add to Longdo]
封开[Fēng kāi, ㄈㄥ ㄎㄞ, / ] (N) Fengkai (place in Guangdong), #78,705 [Add to Longdo]
大石桥[Dà shí qiáo, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning, #81,561 [Add to Longdo]
林卡[lín kǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, ] transliteration of Tibetan lingka: garden, #87,515 [Add to Longdo]
贡嘎[Gòng gá, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄚˊ, / ] Gongkar or Gonggar, Lhasa's airport and town in central Tibet, #90,806 [Add to Longdo]
龙口市[Lóng kǒu shì, ㄌㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄕˋ, / ] Longkou county level city in Yantai 煙台|烟台, Shandong, #93,388 [Add to Longdo]
老边[Lǎo biān, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄢ, / ] Laobian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning, #99,846 [Add to Longdo]
盖州[Gài zhōu, ㄍㄞˋ ㄓㄡ, / ] Gaizhou county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning, #103,594 [Add to Longdo]
峰峰矿区[Fēng fēng kuàng qū, ㄈㄥ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Fengfengkuang (area in Hebei), #118,696 [Add to Longdo]
芒康[Máng kāng, ㄇㄤˊ ㄎㄤ, ] (N) Mangkang (place in Tibet), #125,897 [Add to Longdo]
大石桥市[Dà shí qiáo shì, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning, #132,124 [Add to Longdo]
艾丁湖[Ài dīng hú, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄏㄨˊ, ] Lake Aydingkol in Xinjiang, #134,776 [Add to Longdo]
盖州市[Gài zhōu shì, ㄍㄞˋ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Gaizhou county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning, #154,248 [Add to Longdo]
西市区[Xī shì qū, ㄒㄧ ㄕˋ ㄑㄩ, 西 / 西] West city district; Xishi district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning, #173,045 [Add to Longdo]
墨竹工卡[Mò zhú gōng kǎ, ㄇㄛˋ ㄓㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] (N) Mozhugongka (place in Tibet), #196,898 [Add to Longdo]
磴口[Dèng kǒu, ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ, ] (N) Dengkou (place in Inner Mongolia), #222,639 [Add to Longdo]
望奎[Wàng kuí, ㄨㄤˋ ㄎㄨㄟˊ, ] (N) Wangkui (place in Heilongjiang), #239,308 [Add to Longdo]
井陉矿区[Jǐng xíng kuàng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Jingxingkuang (area in Hebei), #240,361 [Add to Longdo]
东港镇[Dōng gǎng zhèn, ㄉㄨㄥ ㄍㄤˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tungkang (town in Taiwan), #241,387 [Add to Longdo]
浪卡子[Làng kǎ zǐ, ㄌㄤˋ ㄎㄚˇ ㄗˇ, ] (N) Langkazi (place in Tibet), #242,561 [Add to Longdo]
鲅鱼圈区[Bà yú quān qū, ㄅㄚˋ ㄩˊ ㄑㄩㄢ ㄑㄩ, / ] Bayuquan district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning, #246,279 [Add to Longdo]
站前区[Zhàn qián qū, ㄓㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Zhanqian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning, #297,548 [Add to Longdo]
老边区[Lǎo biān qū, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄢ ㄑㄩ, / ] Laobian district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning, #390,344 [Add to Longdo]
明古鲁[Míng gǔ lǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄌㄨˇ, / ] Bengkulu (Indonesian town on the south coast of Sumatra), #875,232 [Add to Longdo]
公馆乡[Gōng guǎn xiāng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kungkuan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南桐矿区[Nán tóng kuàng qū, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Nantongkuang (area in Sichuan) [Add to Longdo]
山口洋[Shān kǒu yāng, ㄕㄢ ㄎㄡˇ ㄧㄤ, ] Singkawang city (Kalimantan, Indonesia) [Add to Longdo]
成功镇[Chéng gōng zhèn, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄣˋ, / ] (N) Chengkung (town in Taiwan) [Add to Longdo]
明古鲁市[Míng gǔ lǔ shì, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄌㄨˇ ㄕˋ, / ] Bengkulu (Indonesian town on the south coast of Sumatra) [Add to Longdo]
白花蛇[bái huā shé, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄕㄜˊ, ] long-nosed pit viper (agkistrodon acutus) [Add to Longdo]
鲅鱼圈[Bà yú quān, ㄅㄚˋ ㄩˊ ㄑㄩㄢ, / ] Bayuquan district of Yingkou City 營口市|营口市, Liaoning [Add to Longdo]
莺歌镇[Yīng gē zhèn, ㄧㄥ ㄍㄜ ㄓㄣˋ, / ] (N) Yingko (town in Taiwan) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, Syn. Präzision
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
Müdigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเหนื่อย, ความง่วง
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.
Notwendigkeit(n) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.
Geschwindigkeit(n) |die, pl. Geschwindigkeiten| ความเร็ว เช่น Wie realistisch sind die Geschwindigkeiten der Jets?, Syn. das Tempo
Wärmeleitfähigkeit(n) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig*(n) ถูกต้องตามกฎหมาย
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Geräumigkeit {f}(n) ความกว้างใหญ่, See also: ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f}(n) ความยุติธรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lustigkeit {f}merriness [Add to Longdo]
Niedrigkeit {f}lowliness [Add to Longdo]
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
Abfälligkeit {f}snideness [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von) | Abhängigkeiten {pl}dependence (on) | dependences [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)addiction (to) [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)reliance (on) [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (Linguistik)subordination [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)subjection (to) [Add to Longdo]
Abhängigkeitsverhältnis {n}; gegenseitige Abhängigkeit {f}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abriebfähigkeit {f}abrasiveness [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity [Add to Longdo]
Absorptionsfähigkeit {f}absorbability [Add to Longdo]
Abtrünnigkeit {f}apostasy [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}deviousness [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}digressiveness [Add to Longdo]
Abzweigkasten {m}branch box; junction box [Add to Longdo]
Abzweigkreis {m}derived circuit [Add to Longdo]
Achtlosigkeit {f}; Nachlässigkeit {f}carelessness [Add to Longdo]
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed [Add to Longdo]
Adsorptionsfähigkeit {f}adsorptive capacity [Add to Longdo]
Affigkeit {f}foppishness [Add to Longdo]
Aggressivität {f}; Bissigkeit {f}; Schärfe {f}acrimony [Add to Longdo]
Akt {m}; Tat {f} | Akt der Gerechtigkeit {m}act; action | act of justice [Add to Longdo]
Aktivität {f}; Umtrieb {m}; Rührigkeit {f} | Aktivitäten {pl}; Umtriebe {pl}activity | activities [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Amplitudenfrequenzgangkurve {f}amplitude-frequency response curve [Add to Longdo]
Amt {n}; Dienst {m}; Betrieb {m}; Tätigkeit {f}commission [Add to Longdo]
Amtsbefugnisse {f}; Befugnis {f}; Zuständigkeit {f}competence [Add to Longdo]
Analogkanal {m}analog channel [Add to Longdo]
Anbetungswürdigkeit {f} | Anbetungswürdigkeiten {pl}adorability | adorableness [Add to Longdo]
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Anfahrgeschwindigkeit {f}operating speed [Add to Longdo]
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit {f}initial velocity [Add to Longdo]
Anfangsschwierigkeiten {pl}initial problems [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Angliederung {f}; Zugehörigkeit {f} | Angliederungen {pl}affiliation | affiliations [Add to Longdo]
Anisotropie {f}; Richtungsabhängigkeit {f} [chem.]anisotropy [Add to Longdo]
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft {f}anchor capacity [Add to Longdo]
Anmachflüssigkeit {f}mixing liquid [Add to Longdo]
Anomalie {f}; Unregelmäßigkeit {f}; Besonderheit {f} | Anomalien {pl}anomaly | anomalies [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}adaptiveness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n, name, uniq) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キングクリップ[kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
グラフィカルカーネルシステム[gurafikaruka-nerushisutemu] (n) {comp} Graphical Kernel System; GKS [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] (n) {comp} GKS; graphical kernel system [Add to Longdo]
ツキチョウチョウウオ[tsukichouchouuo] (n) Hongkong butterflyfish (Chaetodon wiebeli); panda butterflyfish [Add to Longdo]
バンコク[bankoku] (n) Bangkok; (P) [Add to Longdo]
ホジキンリンパ腫[ホジキンリンパしゅ, hojikinrinpa shu] (n) (See ホジキン病) Hodgkin's lymphoma [Add to Longdo]
ホジキン病[ホジキンびょう, hojikin byou] (n) Hodgkin's lymphoma; Hodgkin's disease [Add to Longdo]
銀杏[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 銀杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
銀杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK) [Add to Longdo]
非ホジキンリンパ腫[ひホジキンリンパしゅ, hi hojikinrinpa shu] (n) non-Hodgkin's lymphoma [Add to Longdo]
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] unwuerdig, ich, meine_Wenigkeit [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
久遠[くおん, kuon] Ewigkeit [Add to Longdo]
人事不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
[じん, jin] WOHLTAETIGKEIT, GUETE, MENSCHENLIEBE [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] Wohltaetigkeit, Menschenliebe [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
依存[いぞん, izon] Abhaengigkeit [Add to Longdo]
依存度[いぞんど, izondo] Abhaengigkeitsgrad [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] Arbeit, Funktion, Wirkung, Faehigkeit [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等[れっとう, rettou] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
勤勉[きんべん, kinben] Fleiss, Emsigkeit, Eifer [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
名所[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
困苦[こんく, konku] -Not, Schwierigkeiten [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
培養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]
変則[へんそく, hensoku] Unregelmaessigkeit, Anomalie [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
失業[しつぎょう, shitsugyou] Arbeitslosigkeit [Add to Longdo]
失神[しっしん, shisshin] Ohnmacht, Bewusslosigkeit [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
官憲[かんけん, kanken] Behoerde, Obrigkeit, Beamte [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
強情[ごうじょう, goujou] Hartnaeckigkeit, Starrsinn [Add to Longdo]
従属[じゅうぞく, juuzoku] Unterordnung, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
怠慢[たいまん, taiman] Nachlaessigkeit, Fahrlaessigkeit [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] Bestaendigkeit, Permanenz, Ewigkeit [Add to Longdo]
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top