ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*give one&*#039*s wor*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give one&*#039*s wor, -give one&*#039*s wor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give one a break(idm) ให้โอกาส, See also: ยกโทษให้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
หมั้น(v) be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai Definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
มอบตัว(v) surrender oneself, See also: give oneself up, hand (someone) over, Example: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว, Thai Definition: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
ตกปากรับคำ(v) promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai Definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับปาก(v) give one's word, See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำมั่น, Example: ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย, Thai Definition: สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน
ลั่นคำ(v) give one's word, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา, Example: โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้, Thai Definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
ลั่นวาจา(v) give one's word, Syn. ลั่นปาก, ลั่นคำ, ลั่นคำพูด, Example: จอมพลสฤษดิ์นายกฯ สมัยนั้นแค้นมาก ลั่นวาจาว่า เราจะไม่ยอมเสียดินแดนอีกต่อไป, Thai Definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น
ถวายตัว(v) give oneself, See also: offer one's services, Syn. มอบตัว, Example: ในสมัยก่อน พ่อแม่นิยมนำบุตรชายเข้าไปถวายตัวเพื่อเป็นทหารรับใช้ในพระราชวัง, Thai Definition: มอบตัวแก่เจ้านาย
แสดงความคิดเห็น(v) voice/give one's opinion, See also: show/express one's opinion, Syn. ให้ความคิดเห็น, Example: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทัพ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์
ให้ศีล(v) bless, See also: give one's blessing, Syn. ให้พร, อวยพร, ให้ศีลให้พร, Example: พระให้ศีลแก่ญาติโยมที่มาทำบุญ
ให้ศีลให้พร(v) bless, See also: give one's blessing, Syn. ให้พร, อวยพร, Example: พ่อแม่ให้ศีลให้พรลูกๆ ในวันขึ้นปีใหม่
ให้สัตย์(v) promise, See also: give one's word, Syn. ปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: เขาให้สัตย์ต่อหน้าพระว่าต่อไปจะเป็นคนดี
ให้สัญญา(v) promise, See also: give one's word to do, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
ให้สัญญา(v) promise, See also: give one's word to do, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น, Example: รัฐบาลให้สัญญากับสหรัฐว่าจะแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
เต๊ะจุ๊ย(adv) put on airs, See also: be pretentious, be stuck-up, give oneself airs, Syn. เต๊ะ, วางท่า, เต๊ะท่า, Example: พวกจิ๊กโก๋ยืนเต๊ะจุ๊ยแซวสาวๆ อยู่หน้าปากซอย, Thai Definition: แสดงท่าทางผึ่งผาย เพราะคิดว่าตนมีฐานะสูงกว่าผู้อื่น, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าหา[khaohā] (v) EN: give oneself up ; surrender
หมั้น[man] (v) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with  FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
มอบตัว[møp tūa] (v, exp) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over  FR: se rendre ; capituler
รับคำ[rapkham] (v) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake  FR: promettre
รับปาก[rappāk] (v, exp) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; vow ; pledge  FR: promettre ; s'engager
แสดงความคิดเห็น[sadaēng khwām khithen] (v, exp) EN: voice/give one's opinion ; show/express one's opinion  FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[thamtūa hai neūa kwā phū eūn] (v, exp) EN: give oneself airs  FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer
ถวายตัว[thawāitūa] (v) EN: give oneself ; offer one's services
ตกปากรับคำ[tok pāk rapkham] (v, exp) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow
ตกปากตกคำ[tokpāktokkham] (v) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word
ยื่นคำขาด[yeūn khamkhāt] (v, exp) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word  FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
自首[zì shǒu, ㄗˋ ㄕㄡˇ, ] to give oneself up; to surrender (to the authorities), #18,287 [Add to Longdo]
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, ] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances, #26,993 [Add to Longdo]
舍身[shě shēn, ㄕㄜˇ ㄕㄣ, / ] to give one's life, #42,081 [Add to Longdo]
望子成龙[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, ] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity, #48,952 [Add to Longdo]
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance, #111,794 [Add to Longdo]
宽打窄用[kuān dǎ zhǎi yòng, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˇ ㄓㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to give oneself leeway (成语 saw); to allow room for error, #182,307 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
意見を吐く[いけんをはく, ikenwohaku] (exp,v5k) to give one's opinion [Add to Longdo]
献体[けんたい, kentai] (n,vs) give one's body to a hospital for medical research [Add to Longdo]
思いを寄せる;思いをよせる[おもいをよせる, omoiwoyoseru] (exp,v1) to give one's heart to; to fall in love [Add to Longdo]
思いを致す;思いをいたす[おもいをいたす, omoiwoitasu] (exp,v5s) to think of; to give one's thought to [Add to Longdo]
自首[じしゅ, jishu] (n,vs) surrender; give oneself up; (P) [Add to Longdo]
上品ぶる;上品振る[じょうひんぶる, jouhinburu] (v5r) to give oneself airs; to be prudish [Add to Longdo]
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
身を任せる[みをまかせる, miwomakaseru] (exp,v1) to give oneself to (esp. of a woman to a man); to surrender oneself to [Add to Longdo]
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P) [Add to Longdo]
病み付く;病みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to) [Add to Longdo]
名乗りを上げる[なのりをあげる, nanoriwoageru] (exp,v1) (1) to give one's name; to introduce oneself; (2) to announce one's candidacy [Add to Longdo]
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P) [Add to Longdo]
命を捨てる;いのちを捨てる[いのちをすてる, inochiwosuteru] (exp,v1) to give one's life; to lay down one's life [Add to Longdo]
命を捧げる[いのちをささげる, inochiwosasageru] (exp,v1) to give one's life (e.g. in battle); to devote one's life (e.g. to a cause) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top