ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gates*

G EY1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gates, -gates-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearly gatesn. ประตูสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggregates (Building materials)มวลรวม [TU Subject Heading]
Gates, Bill, 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955- [TU Subject Heading]
Aggregatesกลุ่มของอนุภาค [การแพทย์]
fixed hinged gatesfixed hinged gates, บานชนิดจุดหมุนคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Macroaggregatesแมโครแอกกรีเกทส์ [การแพทย์]
Microaggregatesไมโครแอกกรีเกทส์, เกร็ดเลือดเกาะกันเป็นก้อนเล็ก ๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatesDelegates from many countries participated in the conference.
gatesI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
gatesBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
gatesLately you see more young couples making out at the train station ticket gates acting as though nobody in the world existed.
gatesThey were delegates from India to the U. N.
gatesThe gates of the school open at eight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลรวม(n) total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิล เกตส์[Bil Kēts = Bin Kēts] (n, prop) EN: Bill Gates  FR: Bill Gates

CMU English Pronouncing Dictionary
GATES G EY1 T S
AGATES AE1 G AH0 T S
GATES' G EY1 T S
NEGATES N IH0 G EY1 T S
LEGATES L EH1 G AH0 T S
GATES'S G EY1 T S
GATES'S G EY1 T S IH0 Z
FRIGATES F R IH1 G AH0 T S
DELEGATES D EH1 L AH0 G AH0 T S
MITIGATES M IH1 T AH0 G EY2 T S
NAVIGATES N AE1 V AH0 G EY2 T S
OBLIGATES AA1 B L AH0 G EY2 T S
DELEGATES D EH1 L AH0 G EY2 T S
STARGATES S T AA1 R G EY2 T S
LITIGATES L IH1 T IH0 G EY2 T S
AGGREGATES AE1 G R AH0 G IH0 T S
SURROGATES S ER1 AH0 G AH0 T S
AGGREGATES AE1 G R AH0 G EY2 T S
SURROGATES S ER1 AH0 G EY2 T S
INSTIGATES IH1 N S T AH0 G EY2 T S
CASTIGATES K AE1 S T AH0 G EY2 T S
CONJUGATES K AA2 N JH AH0 G EY1 T S
CONJUGATES K AA1 N JH AH0 G EY2 T S
DELEGATES' D EH2 L AH0 G EY1 T S
FLOODGATES F L AH1 D G EY2 T S
PROMULGATES P R OW0 M AH1 L G EY0 T S
INVESTIGATES IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T S
SUPERDELEGATES S UW0 P ER0 D EH1 L AH0 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gates (v) gˈɛɪts (g ei1 t s)
agates (n) ˈægəts (a1 g @ t s)
legates (n) lˈɛgɪts (l e1 g i t s)
negates (v) nˈɪgˈɛɪts (n i1 g ei1 t s)
Vulgates (n) vˈʌlgɛɪts (v uh1 l g ei t s)
frigates (n) frˈɪgəts (f r i1 g @ t s)
Gateshead (n) gˈɛɪtshɛd (g ei1 t s h e d)
abrogates (v) ˈæbrəgɛɪts (a1 b r @ g ei t s)
arrogates (v) ˈærəgɛɪts (a1 r @ g ei t s)
delegates (n) dˈɛlɪgəts (d e1 l i g @ t s)
delegates (v) dˈɛlɪgɛɪts (d e1 l i g ei t s)
derogates (v) dˈɛrəgɛɪts (d e1 r @ g ei t s)
divagates (v) dˈaɪvəgɛɪts (d ai1 v @ g ei t s)
elongates (v) ˈiːlɒŋgɛɪts (ii1 l o ng g ei t s)
fumigates (v) fjˈuːmɪgɛɪts (f y uu1 m i g ei t s)
irrigates (v) ˈɪrɪgɛɪts (i1 r i g ei t s)
lichgates (n) lˈɪtʃgɛɪts (l i1 ch g ei t s)
litigates (v) lˈɪtɪgɛɪts (l i1 t i g ei t s)
lychgates (n) lˈɪtʃgɛɪts (l i1 ch g ei t s)
mitigates (v) mˈɪtɪgɛɪts (m i1 t i g ei t s)
navigates (v) nˈævɪgɛɪts (n a1 v i g ei t s)
obligates (v) ˈɒblɪgɛɪts (o1 b l i g ei t s)
relegates (v) rˈɛlɪgɛɪts (r e1 l i g ei t s)
tailgates (n) tˈɛɪlgɛɪts (t ei1 l g ei t s)
tollgates (n) tˈoulgɛɪts (t ou1 l g ei t s)
Oakengates (n) ˈoukngɛɪts (ou1 k n g ei t s)
aggregates (n) ˈægrɪgəts (a1 g r i g @ t s)
aggregates (v) ˈægrɪgɛɪts (a1 g r i g ei t s)
castigates (v) kˈæstɪgɛɪts (k a1 s t i g ei t s)
conjugates (v) kˈɒnʤugɛɪts (k o1 n jh u g ei t s)
corrugates (v) kˈɒrəgɛɪts (k o1 r @ g ei t s)
expurgates (v) ˈɛkspəgɛɪts (e1 k s p @ g ei t s)
floodgates (n) flˈʌdgɛɪts (f l uh1 d g ei t s)
instigates (v) ˈɪnstɪgɛɪts (i1 n s t i g ei t s)
lock-gates (n) lˈɒk-gɛɪts (l o1 k - g ei t s)
objurgates (v) ˈɒbʤəgɛɪts (o1 b jh @ g ei t s)
propagates (v) prˈɒpəgɛɪts (p r o1 p @ g ei t s)
segregates (v) sˈɛgrɪgɛɪts (s e1 g r i g ei t s)
subjugates (v) sˈʌbʤugɛɪts (s uh1 b jh u g ei t s)
surrogates (n) sˈʌrəgɛɪts (s uh1 r @ g ei t s)
Ingatestone (n) ˈɪŋgɛɪtstoun (i1 ng g ei t s t ou n)
congregates (v) kˈɒŋgrɪgɛɪts (k o1 ng g r i g ei t s)
profligates (n) prˈɒflɪgəts (p r o1 f l i g @ t s)
promulgates (v) prˈɒməlgɛɪts (p r o1 m @ l g ei t s)
sluicegates (n) slˈuːsgɛɪts (s l uu1 s g ei t s)
desegregates (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪts (d ii2 s e1 g r i g ei t s)
interrogates (v) ˈɪntˈɛrəgɛɪts (i1 n t e1 r @ g ei t s)
investigates (v) ˈɪnvˈɛstɪgɛɪts (i1 n v e1 s t i g ei t s)
wicket-gates (n) wˌɪkɪt-gˈɛɪts (w i2 k i t - g ei1 t s)
starting-gates (n) stˈaːtɪŋ-gɛɪts (s t aa1 t i ng - g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006, #18,010 [Add to Longdo]
鬼门关[guǐ mén guān, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄢ, / ] the gates of hell, #43,566 [Add to Longdo]
兵临城下[bīng lín chéng xià, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄣˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] the attacking army has reached the city gates; the city is under siege, #58,429 [Add to Longdo]
开口子[kāi kǒu zi, ㄎㄞ ㄎㄡˇ ㄗ˙, / ] a dike breaks; fig. to provide facilities (for evil deeds); to open the floodgates, #106,042 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] surname Yin; inner gates, #737,265 [Add to Longdo]
比尔・盖茨[Bǐ ěr· Gai4 ci2, ㄅㄧˇ ㄦˇ· Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Bill Gates (1955-), founder and chairman of Microsoft [Add to Longdo]
蓋兹[Gài zī, ㄍㄞˋ ㄗ, / ] variant of 蓋茨|盖茨; (Bill) Gates (chairman of Microsoft) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregat {n} | Aggregate {pl} | poliertes Aggregataggregate | aggregates | polished aggregate [Add to Longdo]
Ersatzmittel {n}; Ersatz {m}; Surrogat {n} | Ersatzmittel {pl}surrogate | surrogates [Add to Longdo]
Fregatte {f} | Fregatten {pl}frigate | frigates [Add to Longdo]
Mautschlagbaum {m} | Mautschlagbäume {pl}tollgate | tollgates [Add to Longdo]
Schleusentor {n} | Schleusentore {pl}floodgate; lock-gate | floodgates; lock-gates [Add to Longdo]
Tor {n}; Pforte {f}; Sperre {f}; Schranke {f}; Bahnschranke {f} | Tore {pl}gate | gates [Add to Longdo]
Verschwender {m}; Verschwenderin {f} | Verschwender {pl}profligate | profligates [Add to Longdo]
Zuschlaggehalt {m}content of aggregates [Add to Longdo]
Zuschlagstoff {m} | Zuschlagstoffe {pl} | feine Zuschlagstoffe | grobe Zuschlagstoffeaggregate | aggregates | fine aggregates | coarse aggregates [Add to Longdo]
ableugnen; leugnen | ableugnend | abgeleugnet | er/sie leugnet ab | ich/er/sie leugnete abto abnegate | abnegating | abnegated | he/she abnegates | I/he/she abnegated [Add to Longdo]
absondern | absondernd | sondert abto segregate | segregating | segregates [Add to Longdo]
bewässern | bewässernd | bewässert | bewässert | bewässerteto irrigate | irrigating | irrigated | irrigates | irrigated [Add to Longdo]
bezwingen | bezwingend | bezwungen | bezwingt | bezwangto subjugate | subjugating | subjugated | subjugates | subjugated [Add to Longdo]
binden | bindend | bindetto ligate | ligating | ligates [Add to Longdo]
desinfizieren | desinfizierend | desinfiziert | desinfizierteto fumigate | fumigating | fumigates | fumigated [Add to Longdo]
erforschen; nachforschen; untersuchen | erforschend; nachforschend; untersuchend | erforscht; nachgeforscht; untersucht | erforscht; forscht nach; untersucht | erforschte; forschte nach; untersuchteto investigate | investigating | investigated | investigates | investigated [Add to Longdo]
fährtnavigates [Add to Longdo]
fordern | fordernd | er/sie fordertto arrogate | arrogating | he/she arrogates [Add to Longdo]
fragt; verhörtinterrogates [Add to Longdo]
gestaltet buntvariegates [Add to Longdo]
hebt aufabrogates [Add to Longdo]
lindertmitigates [Add to Longdo]
mildern | mildernd | gemildert | mildert | Schäden mildernto mitigate | mitigating | mitigated | mitigates | to mitigate damages [Add to Longdo]
neu trennen | neu trennend | trennt neu | trennte neuto resegregate | resegregating | resegregates | resegregated [Add to Longdo]
propagieren; verbreiten | propagierend; verbreitend | propagiert; verbreitet | propagiert; verbreitet | propagierte; verbreiteteto propagate | propagating | propagated | propagates | propagated [Add to Longdo]
prozessieren | prozessierend | prozessiertto litigate | litigating | litigates [Add to Longdo]
schadetderogates [Add to Longdo]
schifftnavigates [Add to Longdo]
stiftet aninstigates [Add to Longdo]
tadeltobjurgates [Add to Longdo]
trennen; isolieren | trennend; isolierend | trennt | trennteto segregate | segregating | segregates | segregated [Add to Longdo]
umsegeln; um die Welt schiffen | umsegelnd | umsegelt | umsegelt | umsegelteto circumnavigate | circumnavigating | circumnavigated | circumnavigates | circumnavigated [Add to Longdo]
unbeschrankt {adj}without gates; with no gates [Add to Longdo]
untersucht neureinvestigates [Add to Longdo]
verkünden | verkündend | verkündet | verkündeteto promulgate | promulgating | promulgates | promulgated [Add to Longdo]
verkündigen | verkündigend | verkündigt | verkündigt | verkündigteto promulgate | promulgating | promulgated | promulgates | promulgated [Add to Longdo]
verneinen | verneinend | verneinend | verneinend | verneint | verneint | verneinte | verneinteto negate | negating | negativing | nixing | negates | negatives | negated | negatived [Add to Longdo]
versammeln | versammelnd | versammeltto congregate | congregating | congregates [Add to Longdo]
verweisterelegates [Add to Longdo]
welltcorrugates [Add to Longdo]
züchtigtcastigates [Add to Longdo]
Das öffnet den Forderungen aller anderen Tür und Tor.That opens the flood gates to the demands of all the others. [Add to Longdo]
Dreifleck-Demoiselle {f}; Gelber Gregor {m} (Stegates planifrons) [zool.]orange damsel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ビルゲイツ[birugeitsu] (n) {comp} William H. Gates [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates [Add to Longdo]
五陰[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 五蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
五蘊[ごうん, goun] (n) {Buddh} the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
十二門[じゅうにもん, juunimon] (n) (See 平安京,大内裏) the twelve gates of Heian's greater palace [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
泉門[せんもん, senmon] (n) (1) soft spot (in the skull of an infant); fontanelle; fontanel; (2) (See 黄泉) gates of Hades; entrance to the underworld [Add to Longdo]
注連飾り;標飾り;注連飾;七五三飾[しめかざり, shimekazari] (n) (See 注連縄) decorating shrines and gates with shimenawa ropes for the New Year [Add to Longdo]
帝(P);御門[みかど, mikado] (n) (1) emperor (of Japan); mikado; (2) (the gates of an) imperial residence; (P) [Add to Longdo]
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gates
   n 1: United States computer entrepreneur whose software company
      made him the youngest multi-billionaire in the history of
      the United States (born in 1955) [syn: {Gates}, {Bill
      Gates}, {William Henry Gates}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top