ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*for good*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for good, -for good-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for good(idm) ถาวร, See also: ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์
for good(idm) ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
for good measure(idm) (ใส่) อีกเล็กน้อยเพื่อชูรส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for goodAmong other things, he has an eye for good pictures.
for goodChaplain left America for good.
for goodFor goodness' sake, please be nice to him.
for goodFor good or ill, there is no way but this to tide over the difficulty.
for goodFrance can't be matched for good wine.
for goodHas Bob left the company for good this time?
for goodHas Jane left Japan for good?
for goodHas John returned to America for good?
for goodHas Ken left Japan for good?
for goodHave you given up smoking for good and all?
for goodHe has an eye for good English usage.
for goodHe has gone back to California for good.
for goodHe have passed for good university easily if he had tried, but he entered a vocational school instead.
for goodHe left Japan for good.
for goodHe said good-bye for good.
for goodHe says he is leaving the country for good.
for goodHe will leave here for good.
for goodI have given up smoking for good and all.
for goodI'll remember this incident for good.
for goodI'm off cigarettes for good.
for goodIn Japan it is not customary to tip for good service.
for goodI regret to say he's gone for good.
for goodIt's about time you settle for good.
for goodI will quit smoking for good.
for goodI will remember your kindness for good.
for goodKate left this place for good.
for goodKelly has an eye for good English.
for goodKnowledge is power, but it is power for evil just as much as for good.
for goodLet's hope for good results.
for goodLooks, brains, reflexes, rich family and, for good measure, vice president of the student committee - in other words he's 'perfect'.
for goodShe has decided to live in America for good.
for goodShe said good-by to me for good.
for goodShe will love her husband for good.
for goodSleep and wait for good luck.
for goodThe boy was awarded a prize for good conduct.
for goodThe door was closed for good.
for goodThe girl was given a prize for good conduct.
for goodThe restaurant can't be matched for good service.
for goodThe school is crying out for good teachers.
for goodThe store closed down for good.
for goodThey have left here, here perhaps for good.
for goodThis makes for good human relations.
for goodThis restaurant can't be matched for good service.
for goodTom intends to live in Japan for good.
for goodWe are leaving this country for good.
for goodWe must accept life, for good or for evil.
for goodWith every increase of scientific knowledge man's power for evil is increased in the same proportion as his power for good.
for goodYou are not leaving Japan for good, are you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาวร(adv) permanently, See also: for good, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: หน่วยความจำในลักษณะนี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวร, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินก้นถุง[ngoenkonthung] (n) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货款[huò kuǎn, ㄏㄨㄛˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] payment for goods, #14,001 [Add to Longdo]
货架[huò jià, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] shelf for goods; shop shelf, #21,283 [Add to Longdo]
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
定单[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] order form for goods, #31,316 [Add to Longdo]
栈桥[zhàn qiáo, ㄓㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] a pier; a landing-stage; a loading trestle for goods or passengers; a platform, #52,983 [Add to Longdo]
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, / ] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest, #91,344 [Add to Longdo]
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, ] gratitude for good treatment; to sigh; to lament, #167,896 [Add to Longdo]
天哪[tiān nǎ, ㄊㄧㄢ ㄋㄚˇ, ] Good gracious!; For goodness sake! [Add to Longdo]
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] sheep's head; fig. advertisement for good meat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
endgültig; für immerfor good [Add to Longdo]
für {prp; +Akkusativ} | für den Frieden kämpfen | etw. für 20 Euro kaufen | für immer | für immer weggehenfor | to fight for peace | to buy sth. for 20 Euro | for ever | to leave for good [Add to Longdo]
Damit ist es endgültig aus.That's over for good. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good [Add to Longdo]
化導[かどう;けどう, kadou ; kedou] (n,vs) influencing (a person) for good [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
験担ぎ[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck) [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
幸か不幸か[こうかふこうか, koukafukouka] (exp) luckily or unluckily; for good or for evil [Add to Longdo]
受発注[じゅはっちゅう, juhacchuu] (n) receiving orders (for goods, etc.) [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) [Add to Longdo]
天気祭;天気祭り[てんきまつり, tenkimatsuri] (n) ceremony held to pray for good weather (during long periods of rain) [Add to Longdo]
[てん, ten] (n,n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) [Add to Longdo]
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health) [Add to Longdo]
売れ口[うれくち, urekuchi] (n) (1) outlet; market (for goods); (2) (col) prospect (e.g. employment, marriage, etc.); opportunity [Add to Longdo]
反噬[はんぜい, hanzei] (n,vs) turning against one's master; returning evil for good [Add to Longdo]
販路[はんろ, hanro] (n) market (for goods, services, etc.); outlet (for selling); opening; (P) [Add to Longdo]
良くも悪くも[よくもわるくも, yokumowarukumo] (exp) for better or worse; for good and bad; regardless of merit; both good and bad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 for good
   adv 1: for a long time without essential change; "he is
       permanently disabled" [syn: {permanently}, {for good}]
       [ant: {temporarily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top