ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*for example*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: for example, -for example-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for example(conj) ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for exampleDo you have a hobby - for example, painting?
for exampleFor example, do you like English?
for exampleFor example, he speaks German, French and English.
for exampleFor example, I am in a high-level math class that actually gives me college credits for next year.
for exampleFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
for exampleFor example, it is seven in London now.
for exampleFor example, Koko was asked to choose a house or a tree for shelter from the rain.
for exampleFor example, lizards can change the color of their skin and blend with the trees and leaves around them.
for exampleFor example, more people are choosing to live together and have children without getting married.
for exampleFor example, Osaka is the sister city of San Francisco.
for exampleFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
for exampleFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
for exampleFor example, this is a pen.
for exampleFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
for exampleHe likes strange animals, things like snakes, for example.
for exampleHow many samples, for example?
for exampleI have many hobbies-fishing and climbing, for example.
for exampleI like animals, for example, cats and dogs.
for exampleI like flowers, for example, roses.
for exampleIn my social studies class, for example, there are often discussions that include the teacher as another member of the group.
for exampleJapan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for example.
for examplePepperberg can show Alex two objects (for example, a green square and a red square) and ask, "What's different?"
for exampleShe prefers quiet music-the baroque, for example.
for exampleSimilarly, the strongest reasons for stopping are usually the short-term benefits (for example, feeling healthier and more attractive).
for exampleSomebody could exchange a sheep or a horse, for example, for anything in the marketplace that they considered to be of equal value.
for exampleSome English words have two spellings - Gray and Grey, for example.
for exampleTake England for example.
for exampleTake Jennifer for example.
for exampleThe cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.
for exampleThere are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example.
for exampleThese days, the motive for marriage is not necessarily pure. Take Jennifer for example.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิเช่น(conj) for example, See also: for instance, such as, Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: ผ้ามีหลายชนิด อาทิเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าดิบ
คือ(adv) namely, See also: i.e., that is, for example, Syn. ได้แก่, กล่าวคือ, Example: โลกของเราประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
เป็นต้นว่า(conj) for example, See also: such as, for instance, Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น, Example: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
เป็นอาทิ(adv) for example, See also: etc., Syn. เป็นต้น, Example: การปฏิบัติงานให้สำเร็จจะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ความพยายามและความอดทน เป็นอาทิ, Thai Definition: คำที่ใช้แทนคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
ตัวอย่างเช่น(conj) for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai Definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตัวอย่างเช่น(conj) for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai Definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
เช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อาทิ, ตัวอย่างเช่น, Example: โรงภาพยนตร์แห่งนี้ฉายหนังหลายประเภท เช่น หนังสงคราม หนังรัก หนังประวัติศาสตร์
เช่นว่า(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อย่างเช่น, ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: ทุกคนควรช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นว่า ช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือล้างจาน
อย่างเช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, so, such, like, as, Syn. ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: คอมพิวเตอร์มีการจัดเก็บข้อมูลของชิ้นส่วนแยกตามลักษณะทางกายภาพของมัน อย่างเช่น ขนาด รูปทรง สี น้ำหนัก ปริมาตร เป็นต้น
อาทิ(conj) such as, See also: for example, for instance, and so on, and so forth, and what not, etc., so as, Syn. เช่น, เป็นต้นว่า, อาทิเช่น, Example: กลุ่มโครงการจัดสรรที่มีอยู่แล้ว อาทิ บางใหญ่ซิตี้ มหาชัยเมืองใหม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance
คือ[kheū] (adv) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example  FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
เป็นอาทิ[pen āthi] (adv) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc.  FR: etc. ; et ainsi de suite
ตัวอย่างเช่น[tūayāng chen] (conj) EN: for example ; for instance  FR: par exemple
อย่าง[yāng] (adv) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus  FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่างเช่น[yāngchen] (x) EN: such as ; for example ; for instance ; so ; such ; like ; as  FR: comme par exemple; tel que
ยกตัวอย่างเช่น[yok tūayāng chen] (conj) EN: for example ; e.g.  FR: par exemple ; p. ex.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #2,524 [Add to Longdo]
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #11,891 [Add to Longdo]
举例来说[jǔ lì lái shuō, ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] for example [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | Beispiele {pl} | zum Beispiel | ein Beispiel geben | mit gutem Beispiel vorangehenexample | examples | for example | to set an example | to set a good example [Add to Longdo]
z.B. : zum Beispiele.g. : for example; for instance (exempli gratia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P) [Add to Longdo]
例えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See 例えば) for example [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for example
      adv 1: as an example; "take ribbon snakes, for example" [syn:
             {for example}, {for instance}, {e.g.}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top