ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*foolishly*

F UW1 L IH0 SH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foolishly, -foolishly-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishlyHe acted foolishly.
foolishlyHe killed the goose, foolishly.
foolishlyI foolishly interpreted the idiom according to its literal sense.
foolishlyI'm ashamed because I acted foolishly.
foolishlyI started to think I had behaved foolishly.
foolishlyMary is always acting foolishly.
foolishlyMy brother is always acting foolishly.
foolishlyShe behaved quite foolishly.
foolishlyYou've acted foolishly and you will pay for it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเติบ(v) lavish, See also: spend foolishly, misspend, expend, waste of money, dissipate, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: แกมือเติบ ซื้อของก็ต้องซื้อทีละมากๆ, Thai Definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร
กะเร่อกะร่า(adv) clumsily, See also: foolishly, sillily, Syn. เร่อร่า, Example: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[yim karīakarāt] (v, exp) EN: smile sheepishly ; grin foolishly

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISHLY F UW1 L IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolishly (a) fˈuːlɪʃliː (f uu1 l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
albern {adv}foolishly [Add to Longdo]
dumm; dummerweise {adv}stupidly; foolishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けたけた[ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
馬鹿正直[ばかしょうじき, bakashoujiki] (exp,adj-na) honest to a fault; foolishly honest; naively honest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolishly
   adv 1: without good sense or judgment; "He acted foolishly when
       he agreed to come" [syn: {foolishly}, {unwisely}] [ant:
       {sagely}, {wisely}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top