ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*foiled*

F OY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foiled, -foiled-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foiled(adj) ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foiledI was foiled in my attempt.
foiledThe coup attempt was foiled at the last moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้รู้(v) fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai Definition: แพ้ความคิด

CMU English Pronouncing Dictionary
FOILED F OY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foiled (v) fˈɔɪld (f oi1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vereiteltefoiled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foiled
   adj 1: disappointingly unsuccessful; "disappointed expectations
       and thwarted ambitions"; "their foiled attempt to capture
       Calais"; "many frustrated poets end as pipe-smoking
       teachers"; "his best efforts were thwarted" [syn:
       {defeated}, {disappointed}, {discomfited}, {foiled},
       {frustrated}, {thwarted}]

Are you satisfied with the result?Discussions