ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*expense*

IH0 K S P EH1 N S   
350 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expense, -expense-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expense[N] การใช้ (จนหมด), See also: การเสียไป
expense[N] ค่าใช้จ่าย, Syn. cost, charge, price
at the expense of[IDM] ด้วยการทำลายบางสิ่งหรือบางคน, See also: ด้วยการสูญเสียบางอย่าง
incidental expenses[N] ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย, Syn. incidentals
expense is no object[IDM] ไม่ว่าจะราคาเท่าไรก็ตาม
go to the expense of[IDM] ใช้เงินจำนวนมากไปกับ, See also: จ่ายไปจำนวนมากกับ
out-of-pocket expense[IDM] ค่าใช้จ่ายจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost

English-Thai: Nontri Dictionary
expense(n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
litigation costs and expensesค่าใช้จ่ายในการสู้คดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessory expensesค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisition expensesมีความหมายเหมือนกับ acquisition cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
current expenseค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claims expensesค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingent expense; contingencyค่าใช้จ่ายสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contingency; contingent expenseค่าใช้จ่ายสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
funeral expensesค่าปลงศพ, ค่าทำศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
final expenses fundทุนสำรองสุดท้าย มีความหมายเหมือนกับ clean-up fund [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense for medical treatmentค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense loadingค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense ratioอัตราส่วนค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense, contingentค่าใช้จ่ายสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expense, currentค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expensesค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
household expensesค่าใช้จ่ายในครัวเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
uninsured working expensesค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Income tax deductions for educational expensesการนำค่าใช้จ่ายทางการศึกษามาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Administrative expenseค่าใช้จ่ายในการบริหาร [การบัญชี]
Deferred expenseค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี [การบัญชี]
Distribution expenseค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย [การบัญชี]
Expenseค่าใช้จ่าย [การบัญชี]
Factory overhead expenseค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Financial expenseเอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Fixed expenseค่าใช้จ่ายคงที่ [การบัญชี]
Indirect expenseค่าใช้จ่ายทางอ้อม [การบัญชี]
Manufacturing expenseค่าใช้จ่ายโรงงาน [การบัญชี]
Operating expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [การบัญชี]
Other expensesค่าใช้จ่ายอื่น [การบัญชี]
Other expensesรายได้อื่น [การบัญชี]
Prepaid expenseค่าใช้จ่ายล่วงหน้า [การบัญชี]
Selling expenseค่าใช้จ่ายในการขาย [การบัญชี]
Transportation expenseค่าขนส่ง [การบัญชี]
Traveling expenseค่าพาหนะเดินทาง [การบัญชี]
Expensesค่าใช้จ่าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
funeral expenseค่าฌาปนกิจ
undeductible expense (n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blood is a big expense.เลือดเป็นค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ The Godfather (1972)
Then you'll laugh at my expenseต่อมาคุณ'จะหัวเราะเยาะค่าใช้จ่ายของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Fancy suite at the station's expense, see a show, maybe get laid. -What was I supposed to do?เราจะช่วยเค้าหลังจากนี้ Hero (1992)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม The Shawshank Redemption (1994)
He insisted on doing everything himself and bearing the entirety of the expense.เขายืนยันที่จะทำทุกสิ่งด้วยตัวเขาเอง และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด Episode #1.6 (1995)
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก The Birdcage (1996)
I'm against the men who deify it at the expense of human truth.คนที่ยกขึ้นเป็นพระเจ้ามันที่ค่า ใช้จ่ายของความเป็นจริงของมนุษย์ Contact (1997)
I don't care if you have a few laughs, even at my expense. But don't you dare undermine what I'm trying to do here.แต่นายไม่มีสิทธิ์ มาบ่อนทำลาย ความพยายามของชั้นที่นี่ Good Will Hunting (1997)
- We have to cut back all expenses.- เราตองตัดรายจ่ายลงบ้าง As Good as It Gets (1997)
These are the food receipts, the household expenses.มีบิลค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย กระจุกกระจิกในบ้าน As Good as It Gets (1997)
I hope you don't mind us starting without you... but there was the question of unusual expenses, both here in the office... and at the hotel.เผอิญเรากังขาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ธรรมดา ทั้งที่ออฟฟิศนี้ และที่โรงแรม The Red Violin (1998)
- Your expenses are your own. - Latisha said you'd pay.คุณจ่ายเอง ลาติชาบอกว่าคุณจะจ่าย Punch-Drunk Love (2002)
It's from a Chinese formula that I procured at great expense.มันเป็นสูตรของชาวจีน ที่ข้าหามาได้ด้วยราคาเเพง The Scorpion King (2002)
You might say they're monsters trying to devour as much profit as possible at anyone's expense.เหมือนอสุรกายที่พยายาม สวาปามกำไรให้มากที่สุด โดยไม่สนใจว่าใครจะเสียหายบ้าง The Corporation (2003)
What if I could direct you to an impeccable physician who could replace both your nipples, at my expense, and I will give you enough money to buy a brand-new ship?ถ้าผมแนะนำหมอเก่งๆ และ ออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทำหัวนมใหม่ และแถมเรือลำใหม่ให้คุณอีกลำล่ะ Around the World in 80 Days (2004)
Private Tutor Living expenses subsidy!อาจารย์สอนพิเศษ / ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I will cover Chiyo's schooling, all her expenses, until after her debut.ฉันจะจัดการเรื่องโรงเรียนของชิโยะ ค่าใช้จ่าย ของเธอทั้งหมด จนกว่าเธอจะปรากฏตัว Memoirs of a Geisha (2005)
Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.เธอคิดว่ามันจะถูกทำลาย เพราะผู้หญิงที่ต้อยตํ่ากว่างั้นหรือ ที่น้องสาวหนีตามเขาไป จนต้องแต่งงานอย่างอื้อฉาว ที่เกิดขึ้นได้ เพราะลุงของเธอจ่ายให้หรอก Pride & Prejudice (2005)
Expense account, driver, et cetera.มูลค่าทางบัญชีสูง ต้องระมัดระวัง เสี่ยงเอาการ Match Point (2005)
- Put it on the expense account, so... - Very well.-ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายฉันก็ได้ Match Point (2005)
We've had a lot of expenses...เราเองก็มีค่าใช้จ่ายมาก Always - Sunset on Third Street (2005)
We'd like to offer you a chance to win an all-expense-paid trip to Mexico.อยากแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รางวัล บินฟรีไปเม็กซิโก Mission: Impossible III (2006)
Once made a joke at my expense. Got a big laugh out of it.ยังเคยตลก ผมหัวเราะกันครืนใหญ่เลยด้วยซ้ำ The Da Vinci Code (2006)
I am in charge of her schedule her appointments and her expenses and most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall.ฉันดูแลตารางเวลา นัดหมาย ค่าใช้จ่ายและ... ที่สำคัญที่สุดฉันได้ไปปารีส กับหล่อนช่วงแฟชั่นวีคตอนใบไม้ร่วง The Devil Wears Prada (2006)
How about family expenses?ค่าใช้จ่ายของครอบครัวมันเป็นอย่างไร? Confession of Pain (2006)
And that they'll pay for the hospital expenses afterwards.พวกเค้าจ่ายค่าโรงพยาบาลด้วย Fly, Daddy, Fly (2006)
You. You having fun at my expense?พวกนาย เล่นสนุกบนความทุกข์ของฉัน? Fly, Daddy, Fly (2006)
This is for your comfort, and send me the hospital expenses once you're done.นีสำหรับค่าทำขวัญ ส่งบิลค่าใช้รักษาตัวมาให้ฉัน Fly, Daddy, Fly (2006)
ALL THE MEDICAL EXPENSES FOR THE BABY, SO--ค่าใช้จ่ายทางแพทย์สำหรับเด็กทั้งหมด เพราะฉนั้น Family/Affair (2007)
Yeah, I had to do a little creative problem-solving at someone else's expense.ผมมีปัญหาที่ต้องแก้อย่างสร้างสรรค์นิดหน่อย โดยให้ใครสักคนจ่ายแทน That Night, a Forest Grew (2007)
Fun time at my expense.ใช่ นายฮากับพฤติกรรมฉัน Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
in the struggle for survival, it is the fittest who win out at the expense of their rivals.ในกฎแห่งการอยู่รอด ผู้ที่เหมาะสมที่สุด และแข็งแรงที่สุด Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
She paid all his expenses and got dumped !เธอปรนเปรอเขา แต่โดนทิ้ง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Also, living expenses will be split down the middle.ไหนจะค่ากินอยู่อีกล่ะ 9 Ends 2 Out (2007)
You pay the living expenses too.นายจ่ายค่ากินค่าอยู่ด้วย 9 Ends 2 Out (2007)
Y'all spared no expense this time, Byron.ระเนระนาดไม่เป็นท่าเลย ไบรอน 3:10 to Yuma (2007)
They're gonna pay for the medical expenses and everything.พวกเค้าจะจ่ายค่ารักษา.. ทุกอย่าง Juno (2007)
Obviously, we would compensate you for all your medical expenses.อย่างนั้น, เราจะสนับสนุนชดเชย ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดให้ Juno (2007)
If your expenses run higher I hope you'll trust us for it.ถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ ก็ขอให้เชื่อใจจะจัดการให้ No Country for Old Men (2007)
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย Saw V (2008)
5 days, all expenses paid!5 วัน ทุกอย่างฟรีหมด! Sita Sings the Blues (2008)
But if you were to insist on some sort of expense reimbursement, we, of course, would not accept.แต่ถ้าคุณยังแน่ใจที่จะ จ่ายค่าจ้างให้เรา แน่นอนว่าเราจะไม่รับมัน Ghosts (2008)
At the expense of everything.taking a murderer off the street, Power Trip (2008)
I'M STILL WAITING FOR LAST MONTH'S EXPENSE SUMMARY, NORMAN.ผมมี--ผมรู้ว่ามี--อยู่ไหนสักแห่งในนี้ Normal (2008)
HE'S IN CHARGE OF THE COMPANY'S TRAVEL EXPENSES. THIS IS HIS DESK.พ่อขา ทำไมนานจังคะ? Normal (2008)
I will more than cover your moving expenses.ผมยังมีค่าขนย้ายให้ด้วย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
You were handling the bowel incorrectly, which you would know if you weren't allowed to clock so many hours in cardiothoracics at the expense of your general surgery knowledge.คุณจัดการกับลำไส้ผิดวิธี ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ ถ้าคุณไม่มัวแต่เอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องหัวใจมากไป ก็คงได้ใช้เวลาไปเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดทั่วไป Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Not at another human being's expense.ไม่ใช่ที่คนอื่น มนุษย์เสียสละ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expense$100 will cover all your expenses for the trip.
expenseA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
expenseA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
expenseAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
expenseAllow a person $100 for expenses.
expenseAll the expenses will fall on the sponsor.
expenseAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
expenseDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
expenseEach person's share of the expenses for the party is 4000 yen.
expenseHe became a brilliant scholar but only at the expense of his health.
expenseHe calculated the expenses.
expenseHe completed his work at the expense of his health.
expenseHe did duty at the expense of his health.
expenseHe did it at the expense of his health.
expenseHe finished the job at the expense of his health.
expenseHe finished the work at the expense of his health.
expenseHe had the kindness to supply me with my school expenses.
expenseHe performed his duty at the expense of his time.
expenseHe pursued his career at the expense of his family.
expenseHe traveled at the expense of the company.
expenseHe tried to get it at the expense of self-respect.
expenseHe tried to save something from his travel expenses.
expenseHis expenses exceed his income by far.
expenseI don't care about the expense.
expenseI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
expenseI had a good dinner at his expense.
expenseI have run out of my traveling expenses.
expenseI have to reduce my expenses this month.
expenseI have to reduce my expenses this mouth.
expenseI held the party at my own expense.
expenseI hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.
expenseI'm going to keep track of all the expenses on this trip.
expenseI'm sorry to put you to such great expense.
expenseI paid the bill out of my expense account.
expenseI saved the travelling expenses by staying at a cheap hotel.
expenseI traveled at my own expense.
expenseI will carry out my aim at any expense.
expenseJohn finished the work at the expense of his health.
expenseJunko still depends on her parents for her living expenses.
expenseKeeping a car is a considerable expense.
expenseLet's cut down our expenses.
expenseMother calculated her monthly expenses.
expenseMoving to a smaller place will reduce the expenses.
expenseMy aunt won an all-expenses-paid tour of Hawaii.
expenseMy father supplies me with my school expenses every month.
expenseMy living expense is rising year by year.
expenseOne thousand dollars will cover all the expenses for the party.
expenseOur household expense got into the red last month.
expenseRunning a car is a great expense.
expenseShe depended on her uncle for her school expenses for three years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล[V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
ลดค่าใช้จ่าย[V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
ค่ารถ[N] fare, See also: car fare, travelling expense, Syn. ค่าโดยสาร, ค่าเดินทาง, ค่าตั๋ว, ค่าพาหนะ, Example: เราเช่ารถแท๊กซี่เดินทางกัน 2 สัปดาห์เป็นระยะทาง 2,348 กิโลเมตร เสียค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าคนขับประมาณ 2 หมื่นบาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง[N] food expenses paid per day, Syn. เบี้ยเลี้ยง, Example: รัฐบาลจัดให้มีการเพิ่มขึ้นเดือนขึ้นโดยถัวเฉลี่ยคนละประมาณ 11 - 14 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนั้นก็ให้เพิ่มเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน รวมทั้งมี เงินโบนัสประจำปีเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนด้วย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
ค่าพาหนะ[N] travelling expenses, See also: passage, Example: องค์การฯ จัดหาที่พักและออกค่าพาหนะจากที่พักไปที่ทำงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานดีเด่นของเรา
ค่ารักษาพยาบาล[N] medical fee, See also: medical treatment fee, medical treatment expense, Example: ทางราชการจะสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย, Count unit: บาท
ค่าครองชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่าโฆษณา[N] advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา
ค่า[N] fee, See also: charge, expense, wage, due, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามันจะหักค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป
ค่าใช้จ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count unit: บาท
ค่าเดินทาง[N] travelling expense, See also: fare, Example: น้าสาวซึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางให้ลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20 บาท, Thai definition: เงินที่ใช้เป็นค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
รายจ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย, Ant. รายรับ, Example: รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จำเป็น
คุ้มทุน[V] break even, See also: cover the expense, get one's money worth, make money to cover the cost, Syn. คุ้ม, Example: ธนาคารขนาดเล็กจ่ายเงินเป็นค่าซอฟต์แวร์ประมาณ 120,000 ซึ่งจะสามารถคุ้มทุนได้ในเวลา 1-2 ปี
ลงขัน[V] contribute, See also: offer money, take a share in the expenses, Example: ผู้บัญชาการตำรวจออกโรงให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีนายบ่อนไหนมาลงขันย้ายผู้กำกับ, Thai definition: เอาเงินใส่ลงในขัน เพื่อช่วยในงานต่างๆ
โสหุ้ย[N] expenses, See also: overhead, Syn. ค่าใช้จ่าย, Example: เท่าที่รู้มาค่าโสหุ้ยในการติดพัดลมก็ประมาณ 500 บาทกระมัง, Notes: (จีน)
เบี้ยบ้ายรายทาง[N] incidental expenses, Example: ในวงการผู้รับเหมานั้นทุกคนรู้ดีว่า การประมูลงานแต่ละครั้ง ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอีกมากมาย, Thai definition: เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในขณะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ, Notes: (สำนวน)
รองจ่าย[V] pay expenses in advance, See also: advance money, Example: โปรดรองจ่ายไปก่อน แล้วผมจะใช้เงินให้, Thai definition: จ่ายไปก่อน
หักหนี้[V] pay for expenses, Syn. หักบัญชี, ชำระหนี้, Example: เงินที่ได้จากการขายที่ เมื่อหักหนี้แล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่
ค่ายังชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Syn. ค่าครองชีพ, Example: รัฐบาลจะจ่ายเงินค่ายังชีพให้ผู้ว่าราชการเมืองอย่างเพียงพอแก่การดำรงชีพเพื่อมิให้เสื่อมเสียเกียรติ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[N] entertainment expense, Syn. ค่าเลี้ยงดู, Example: หล่อนต้องการค่าเลี้ยงดูปูเสื่อไม่มาก แค่พอไม่ให้ลำบากเท่านั้นเอง, Thai definition: เงินที่ให้อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
เสียค่าใช้จ่าย[V] pay for expenses, Example: หากสมัครเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของสหฟาร์มคุณต้องเสียค่าใช้จ่าย 350 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khāchaijāi) EN: claim expenses   
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāchaijāi) EN: share the expenses   
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
การปรับลดค่าใช้จ่าย[n. exp.] (kān prap lot khāchaijāi) EN: reduction in expenses   
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร[n. exp.] (khāchaijāi dān bukkhalākøn) EN: personnel expense   
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร[n. exp.] (khāchaijāi nai kān børihān) EN: administrative expenses   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damrongchīwit) EN: living expenses   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[n. exp.] (khāchaijāi nai kān doēnthāng) EN: travel expenses   FR: frais de voyage [mpl] ; dépenses de voyage [fpl]
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน[n. exp.] (khāchaijāi nai khrūareūoen) EN: household expenses   FR: dépenses des ménages [fpl]
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khāchaijāi prajam) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม[n. exp.] (khāchaijāi thāng øm) EN: indirect expenses   FR: dépenses indirectes [f]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk dāi ) EN: reimbursable expenses ; expense account   
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khāchaijāi thī boēk mai dāi ) EN: non-reimbursable expenses   
ค่าเดินทาง[n. exp.] (khā doēnthāng) EN: travel expenses   FR: frais de voyage [mpl]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khā khrøngchīp) EN: cost of living ; living expenses   FR: coût de la vie [m]
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[n. exp.] (khā līengdū pū seūa) EN: entertainment expense   
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraēm) EN: accomodation costs ; hotel expense   FR: frais d'hôtel [mpl]
ค่ารับรอง[n. exp.] (khā raprøng) EN: entertainment expenses   
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare   FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl]
ค่าโสหุ้ย[n. exp.] (khā sōhui) EN: overhead expenses   
ค่าโสหุ้ยการเดินทาง[n. exp.] (khā sōhui kān doēnthāng) EN: travel expenses   
ค่าโสหุ้ยประจำ[n. exp.] (khā sōhui prajam) EN: running expenses ; daily expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าที่พัก[n. exp.] (khā thī phak) EN: accomodation costs ; hotel expense   
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection   FR: cotiser ; contribuer ; participer
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchaijāi) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses   FR: réduire les dépenses ; diminuer les dépenses
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa bāi rāithāng) EN: incidental expenses   
เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (ngoen chai jāi bettalet) EN: petty expenses ; petty cash ; pocket money   
งบประมาณค่าใช้จ่าย[n. exp.] (ngoppramān khāchaijāi) EN: expense budget   
ออกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (øk khāchaijāi) EN: defray costs ; defray expenses   
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expenses ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge   FR: dépense [f]
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด[n. exp.] (rūam khāchaijāi thangmot) EN: in all ; total expense   
เสียค่าใช้จ่าย[v. exp.] (sīa khāchaijāi) EN: pay expenses   
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead   FR: dépense [f] ; frais [mpl]
ตัดรายจ่าย[v. exp.] (tat rāijāi) EN: cut expenses   
ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (thūa chalīa khāchaijāi) EN: share the expenses   
ทุ่นเงิน[v. exp.] (thun ngoen) EN: economize ; save money ; cut down expenses ; cut down costs   FR: économiser ; épargner de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPENSE    IH0 K S P EH1 N S
EXPENSES    IH0 K S P EH1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expense    (n) ˈɪkspˈɛns (i1 k s p e1 n s)
expenses    (n) ˈɪkspˈɛnsɪz (i1 k s p e1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense, #1,238 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] to cost; to spend; fee; wasteful; expenses; surname Fei, #1,813 [Add to Longdo]
[zī, , / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense, #2,594 [Add to Longdo]
支出[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense, #3,402 [Add to Longdo]
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, / ] expenditures; pay; expenses, #6,281 [Add to Longdo]
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out, #10,913 [Add to Longdo]
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony, #11,496 [Add to Longdo]
自费[zì fèi, ㄗˋ ㄈㄟˋ, / ] (be) at one's own expense, #16,080 [Add to Longdo]
开销[kāi xiāo, ㄎㄞ ㄒㄧㄠ, / ] expenses, #17,506 [Add to Longdo]
日用[rì yòng, ㄖˋ ㄩㄥˋ, ] daily expenses; of everyday use, #17,696 [Add to Longdo]
公费[gōng fèi, ㄍㄨㄥ ㄈㄟˋ, / ] at public expense, #22,776 [Add to Longdo]
丧葬费[sāng zàng fèi, ㄙㄤ ㄗㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] funeral expenses, #49,835 [Add to Longdo]
巧立名目[qiǎo lì míng mù, ㄑㄧㄠˇ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] to fabricate excuses (成语 saw); to concoct various items (e.g. to pad an expense account), #52,119 [Add to Longdo]
旅费[lǚ fèi, ㄌㄩˇ ㄈㄟˋ, / ] travel expenses, #55,122 [Add to Longdo]
讨巧[tǎo qiǎo, ㄊㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, / ] to act cleverly to get what one desires; to get the best at least expense, #61,472 [Add to Longdo]
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, ] incidental expenses; sundries; pocket money, #88,735 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] contribute to funeral expenses, #146,437 [Add to Longdo]
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] room charge in a hotel; accommodation expenses, #159,703 [Add to Longdo]
讨便宜[tǎo pián yi, ㄊㄠˇ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] to look for a bargain; to seek advantage; to try to gain at expense of others, #173,796 [Add to Longdo]
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent, #419,218 [Add to Longdo]
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent [Add to Longdo]
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, / ] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement [Add to Longdo]
家用[jiā yòng, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ, ] home-use; domestic; family expenses; housekeeping money [Add to Longdo]
只见树木,不见森林[zhǐ jiàn shù mù, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, bu4 jian4 sen1 lin2, / ] only see the trees, but not see the forest (成语 saw, from Mao Zedong, On contradictions 毛澤東|毛泽东, 矛盾論|矛盾论); to concentrate on minutiae at the expense of the big picture [Add to Longdo]
经营费用[jīng yíng fèi yòng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] business cost; business expense [Add to Longdo]
重形式轻内容[zhòng xíng shì qīng nèi róng, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] heavy on form, light on substance; to stress form at the expense of content [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten {pl}cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Verlangen {n} | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance [Add to Longdo]
Aufwandsentschädigung {f}compensation for expenses [Add to Longdo]
Aufwendung {f}expense [Add to Longdo]
Auslagen {pl}; Kosten {pl}expenses [Add to Longdo]
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses [Add to Longdo]
Betriebskosten {pl}working expenses [Add to Longdo]
Bürokosten {pl}office expenses; office charges [Add to Longdo]
Erfassungskosten {pl}acquisition expense [Add to Longdo]
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense [Add to Longdo]
Gerichtskosten {pl}legal expenses [Add to Longdo]
Geschäftskosten {pl}business expenses [Add to Longdo]
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs [Add to Longdo]
Jahresabschreibung {f}annual depreciation expense [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Ausgabe {f}; Aufwand {m}; Unkosten {pl}; Spesen {pl} | Kosten {pl}; Ausgaben {pl}; Aufwendungen {pl}; Auslagen {pl} | auf Kosten von | laufende Kosten; laufende Ausgaben | abzugsfähige Ausgaben; Spesen | rasant steigende Kosten | verrechnete Kosten | kleine Auslagen | mit großen Kosten | zu enormen Kosten | sich in Unkosten stürzenexpense; cost | expenses | at the expense of | current expenses; running costs | allowable expenses | soaring costs | allocated costs | petty expenses | at great expense | at vast expense | to go to expense [Add to Longdo]
Kostendach {n} [econ.]ceiling limit of expenses [Add to Longdo]
Kostenfaktor {m}expense factor [Add to Longdo]
Kostenpunkt {m}matter of expense [Add to Longdo]
Kostenreduzierung {f}reduction of expenses [Add to Longdo]
Kulanz {f} | aus Kulanz; aus Kulanzgründen | ... geht auf Kulanzgoodwill; fairness; obligingness | as a gesture of goodwill | ... will be carried out at the firm's expense [Add to Longdo]
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}additional expenses [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}attendant expenses [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}extra charges; extra expenses [Add to Longdo]
Pauschalreise {f}all expense tour [Add to Longdo]
Reisekosten und -auslagen {pl}; Dienstreisekosten {pl}travel and expenses (T&E) [Add to Longdo]
Reisekosten {pl}; Reisespesen {pl}travelling expenses; travel cost [Add to Longdo]
Reisekostenabrechnung {f}travelling expenses accounting; travel expense report [Add to Longdo]
Reisekostenvergütung {f}travel expense allowance [Add to Longdo]
Spesenabrechnung {f}claim for expenses [Add to Longdo]
Spesenkonto {n} | Spesenkonten {pl}expense account | expense accounts [Add to Longdo]
Spesenrechnung {f} | Spesenrechnungen {pl}bill of expenses | bills of expenses [Add to Longdo]
Staatskosten {pl}public expense [Add to Longdo]
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment [Add to Longdo]
Vertreterkosten {pl}agency expenses [Add to Longdo]
Verwaltungskosten {pl}administrative expense [Add to Longdo]
Werbeaufwand {m}; Werbeaufwendung {f}; Werbekosten {pl}advertising expense [Add to Longdo]
sich auf Kosten anderer bereichernto get rich at the expense of others [Add to Longdo]
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses [Add to Longdo]
(Kosten) einschränkento pare down (expenses) [Add to Longdo]
kostenpflichtigat the owner's expense [Add to Longdo]
rückerstatten | jdm. die Reisekosten rückerstattento reimburse; to repay | to repay/reimburse sb. his/her travelling expenses [Add to Longdo]
weder Mühe noch Kosten scheuento spare neither trouble nor expense [Add to Longdo]
(Ausgaben) senkento retrench (expenses) [Add to Longdo]
etw. für Spesen zurückbehaltento deduct sth. for expenses [Add to Longdo]
Bitte belasten Sie damit mein Konto.Please debit my account with your expenses. [Add to Longdo]
Wir legen zusammen und reisen gemeinsam.We'll pool expenses and travel together. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
エクスペンス[, ekusupensu] (n) expense [Add to Longdo]
意地でも[いじでも, ijidemo] (exp,adv) at any cost; at any price; at any expense [Add to Longdo]
医療費[いりょうひ, iryouhi] (n) medical expenses; doctor's bill [Add to Longdo]
医療費用保険[いりょうひようほけん, iryouhiyouhoken] (n) medical expenses insurance [Add to Longdo]
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses [Add to Longdo]
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) [Add to Longdo]
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs [Add to Longdo]
営業費[えいぎょうひ, eigyouhi] (n) operating expenses; operating cost [Add to Longdo]
化粧代[けしょうだい, keshoudai] (n) lady's pin money; cosmetics expense [Add to Longdo]
家計費[かけいひ, kakeihi] (n) household expenses [Add to Longdo]
会社持ち[かいしゃもち, kaishamochi] (n) at company's expense [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
学資[がくし, gakushi] (n) school expenses; education fund [Add to Longdo]
学費[がくひ, gakuhi] (n) tuition; school expenses; (P) [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
掛かり負け;掛り負け[かかりまけ, kakarimake] (exp) expenses being higher than profits [Add to Longdo]
割り前勘定;割前勘定[わりまえかんじょう, warimaekanjou] (n) (See 割り勘) each paying for his own account; sharing the expenses; Dutch treat [Add to Longdo]
官費[かんぴ, kanpi] (n) government expense [Add to Longdo]
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]
官費留学生[かんぴりゅうがくせい, kanpiryuugakusei] (n) student studying abroad at government expense [Add to Longdo]
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment [Add to Longdo]
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs [Add to Longdo]
管理費用[かんりひよう, kanrihiyou] (n) administrative expenses; management expenses [Add to Longdo]
給費[きゅうひ, kyuuhi] (n,vs) provision of expenses; scholarship [Add to Longdo]
教育費[きょういくひ, kyouikuhi] (n) education or school expenses [Add to Longdo]
金に糸目をつけず;金に糸目を付けず[かねにいとめをつけず, kaneniitomewotsukezu] (exp) (See 金に糸目をつけない) (doing something) regardless of expense [Add to Longdo]
金に糸目をつけない[かねにいとめをつけない, kaneniitomewotsukenai] (exp) (doing something) regardless of expense [Add to Longdo]
金に飽かして[かねにあかして, kaneniakashite] (exp) sparing no money; regardless of expense [Add to Longdo]
区費[くひ, kuhi] (n) ward expenses [Add to Longdo]
苦学[くがく, kugaku] (n,vs) paying one's own school expenses by working [Add to Longdo]
軍資[ぐんし, gunshi] (n) war materiel; military expenses; war fund; campaign funds [Add to Longdo]
経常費[けいじょうひ, keijouhi] (n) current expenses; operating costs [Add to Longdo]
経費[けいひ, keihi] (n) expenses; cost; outlay; (P) [Add to Longdo]
結婚費用[けっこんひよう, kekkonhiyou] (n) wedding expenses [Add to Longdo]
建築費[けんちくひ, kenchikuhi] (n) building expenses; construction costs [Add to Longdo]
研究費[けんきゅうひ, kenkyuuhi] (n) research funds (expenses) [Add to Longdo]
研究費用[けんきゅうひよう, kenkyuuhiyou] (n) research expenses; research costs [Add to Longdo]
県費[けんぴ;けんひ, kenpi ; kenhi] (n) prefectural expense; prefectural funding [Add to Longdo]
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] (n) depreciation cost; depreciation expense [Add to Longdo]
後処理費用[あとしょりひよう, atoshorihiyou] (n) aftertreatment expenses; cleanup costs [Add to Longdo]
交際費[こうさいひ, kousaihi] (n) entertainment expenses; (P) [Add to Longdo]
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P) [Add to Longdo]
広告費[こうこくひ, koukokuhi] (n) advertising expenses [Add to Longdo]
皇室費[こうしつひ, koushitsuhi] (n) the Imperial Household expenses [Add to Longdo]
財産区[ざいさんく, zaisanku] (n) (See 特別地方公共団体・とくべつちほうこうきょうだんたい) property ward; special local public body which has its own property, etc. and bears the expenses for it [Add to Longdo]
作業費[さぎょうひ, sagyouhi] (n) operational expense [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自前[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expense
   n 1: amounts paid for goods and services that may be currently
      tax deductible (as opposed to capital expenditures) [syn:
      {expense}, {disbursal}, {disbursement}]
   2: a detriment or sacrifice; "at the expense of"
   3: money spent to perform work and usually reimbursed by an
     employer; "he kept a careful record of his expenses at the
     meeting"
   v 1: reduce the estimated value of something; "For tax purposes
      you can write off the laser printer" [syn: {expense},
      {write off}, {write down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top