ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*everything*

EH1 V R IY0 TH IH2 NG   
201 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: everything, -everything-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everything[PRON] ทุกสิ่งทุกอย่าง
everything[PRON] สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด, See also: คนที่สำคัญที่สุด
everything from A to Z[IDM] เกือบทุกสิ่งที่นึกได้
everything but the kitchen sink[IDM] ทุกสิ่งที่นึกได้, See also: ทุกสิ่งที่คิดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
how's everything going?เป็นยังไงบ้าง?

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everythingAccording to the X-ray, everything is all right.
everythingAh no. It's not as though I always have everything.
everythingAlmost everything that is great has been done by youth.
everythingA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
everythingAnd so everything ends up coming down on Mai's shoulders.
everythingAs far as I am concerned, everything is all right.
everythingAs far as I could see, everything was covered with snow.
everythingAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
everythingAs yet, everything has been going well.
everythingAs you get older you start to realize/feel that health is everything.
everythingAt first everything seemed difficult.
everythingAt first I tried to write everything down in my notebook.
everythingAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
everythingA travel agent arranged everything for our trip.
everythingA woman thinks of everything in terms of money.
everythingBarring anything unforeseen everything should turn all right.
everythingBefore everything you should take better care of your health.
everythingBen decided to tell the lawyer everything he knew.
everythingBetty talks as if she knew everything.
everythingBring everything to ruin.
everythingBy and large, Tom is an easy going person in almost everything he does.
everythingCheer up! Everything will soon be all right.
everythingChemical companies are waiting until everything dies down before reinvesting.
everythingChildren are curious about everything.
everythingCustom reconciles us to everything.
everythingDick talk as if he knew everything.
everythingDid you get everything ready for tomorrow?
everythingDoes that include everything?
everythingDo everything according to the cookbook.
everythingDo everything at your own risk.
everythingDon't believe everything you hear.
everythingDon't leave everything to chance.
everythingDon't risk putting everything in one boat.
everythingDo you best in everything.
everythingDo you have everything?
everythingDr Mason placed his work above everything.
everythingDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
everythingEat everything.
everythingEat everything on your plate, or you won't get any dessert.
everythingEven if everything else is considered, I still don't like this plan.
everythingEveryone and everything moved much faster now then before.
everythingEverything about him was grey.
everythingEverything appears to be going well.
everythingEverything around him was blown to pieces, yet he escaped without a scratch.
everythingEverything at that store is 10 percent off the regular price.
everythingEverything came out satisfactory through your good offices.
everythingEverything chose to go wrong during his absence.
everythingEverything comes to those who wait. [Proverb]
everythingEverything concurred to make him happy.
everythingEverything depends on what you will do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบวุธ[ADV] all (everything) gone, See also: without nothing left, Example: ขณะนี้คณะกรรมการลาออกเรียบวุธไปแล้ว เขาเลยไม่ต้องกังวลใจอะไร, Thai definition: หมดเกลี้ยง
ทุกสิ่ง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกอย่าง, ทุกสิ่งสรรพ, สรรพสิ่ง, Example: พ่อให้ลูกทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ
ทุกสิ่งทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง
ทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every kind, every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, สรรพสิ่ง
สรรพสิ่ง[N] everything, Syn. ทุกสิ่ง, Example: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน, Thai definition: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง
แทบทั้งสิ้น[ADV] almost all, See also: almost everyone, almost everything, Syn. แทบทั้งหมด, Example: พลเมืองส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นชาวนาแทบทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai kān patisēt) EN: the accused denied everything   
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
ประดา มี[X] (pradā mī) EN: everything there is   
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   
เทกระเป๋า[v. exp.] (thē krapao) EN: spend everything ; empty one's pockets   
ทุกลิ่ง[X] (thuk sing) EN: everything   FR: tout ; chaque chose
ทุกสิ่งทุกอย่าง[X] (thuksingthukyāng) EN: everything ; every thing ; all things ; all   FR: tout ; toute chose
ทุกอย่าง[X] (thuk yāng) EN: everything   FR: tout ; toute sorte
ทุกอย่างเรียบร้อยดี[xp] (thuk yāng rīeprøi dī) EN: everything's all right   FR: tout va bien

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYTHING    EH1 V R IY0 TH IH2 NG
EVERYTHINGS    EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z
EVERYTHING'S    EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everything    (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
凡事[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything, #9,016 [Add to Longdo]
奋力[fèn lì, ㄈㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] to do everything one can; to spare no effort; one's best, #10,746 [Add to Longdo]
事事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything, #11,678 [Add to Longdo]
倾诉[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
包揽[bāo lǎn, ㄅㄠ ㄌㄢˇ, / ] undertake the whole thing; take on everything, #15,598 [Add to Longdo]
席卷[xí juǎn, ㄒㄧˊ ㄐㄩㄢˇ, / ] to engulf; to sweep; to carry away everything, #15,968 [Add to Longdo]
应有尽有[yīng yǒu jìn yǒu, ㄧㄥ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄡˇ, / ] everything (one could imagine), #23,659 [Add to Longdo]
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, / ] take care of everything concerning a job; run the whole show, #27,200 [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop, #27,729 [Add to Longdo]
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong, #34,343 [Add to Longdo]
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy, #36,867 [Add to Longdo]
面面俱到[miàn miàn jù dào, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ, ] (idiom) take care of everything; handle everything, #37,050 [Add to Longdo]
真相大白[zhēn xiàng dà bái, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ, ] the whole truth is revealed (成语 saw); everything becomes clear, #37,214 [Add to Longdo]
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #38,474 [Add to Longdo]
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster, #40,793 [Add to Longdo]
血本无归[xuè běn wú guī, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄣˇ ㄨˊ ㄍㄨㄟ, / ] (idiom) to lose everything; no return for one's hard-earned savings (e.g. after a company collapse), #42,171 [Add to Longdo]
海内[hǎi nèi, ㄏㄞˇ ㄋㄟˋ, / ] the whole world; throughout the land; everything under the sun, #42,850 [Add to Longdo]
普照[pǔ zhào, ㄆㄨˇ ㄓㄠˋ, ] to illuminate everything (of the sun), #44,481 [Add to Longdo]
漫山遍野[màn shān biàn yě, ㄇㄢˋ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, ] lit. hiding the mountains and covering the plains (成语 saw); fig. as far as the eye can see; covering everything; omnipresent, #46,854 [Add to Longdo]
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder, #47,378 [Add to Longdo]
满堂红[mǎn táng hóng, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, / 滿] success across the board; victory in everything one touches, #50,854 [Add to Longdo]
崇洋媚外[chóng yáng mèi wài, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄇㄟˋ ㄨㄞˋ, ] to revere everything foreign and pander to overseas powers (成语 saw); blind worship of foreign goods and ideas, #51,704 [Add to Longdo]
落叶归根[luò yè guī gēn, ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ ㄍㄣ, / ] A falling leaf returns to the roots (成语 saw); everything has its ancestral home; In old age, an expatriate longs to return home., #53,813 [Add to Longdo]
良辰美景[liáng chén měi jǐng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] fine time, beautiful scenery (成语 saw); everything lovely, #54,292 [Add to Longdo]
杂七杂八[zá qī zá bā, ㄗㄚˊ ㄑㄧ ㄗㄚˊ ㄅㄚ, / ] an assortment; a bit of everything; lots of different (skills), #54,675 [Add to Longdo]
和盘托出[hé pán tuō chū, ㄏㄜˊ ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄨ, / ] lit. to put everything out including the tray; to reveal everything; to make a clean breast of it all, #55,396 [Add to Longdo]
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, / ] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary, #55,843 [Add to Longdo]
牵一发而动全身[qiān yī fā ér dòng quán shēn, ㄑㄧㄢ ㄧ ㄈㄚ ㄦˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, / ] lit. pull one hair and the whole body moves; fig. a slight change will affect everything else; the butterfly effect, #56,355 [Add to Longdo]
包办代替[bāo bàn dài tì, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, / ] to do everything oneself (成语 saw); not to allow others in on the act, #58,817 [Add to Longdo]
力戒[lì jiè, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, ] to try everything to avoid; to guard against, #58,867 [Add to Longdo]
鱼与熊掌[yú yǔ xióng zhǎng, ㄩˊ ㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] lit. the fish and the bear's paw, you can't have both at the same time (成语 saw, from Mencius); fig. you must choose one or the other; you can't always get everything you want; you can't have your cake and eat it, #60,442 [Add to Longdo]
花好月圆[huā hǎo yuè yuán, ㄏㄨㄚ ㄏㄠˇ ㄩㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] lit. lovely flowers, round moon (成语 saw); fig. everything is wonderful; perfect happiness; conjugal bliss, #64,899 [Add to Longdo]
倾囊[qīng náng, ㄑㄧㄥ ㄋㄤˊ, / ] to empty one's pocket; to give everything to help sb., #66,757 [Add to Longdo]
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms, #76,236 [Add to Longdo]
满园春色[mǎn yuán chūn sè, ㄇㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣ ㄙㄜˋ, / 滿] everything in the garden is lovely, #77,671 [Add to Longdo]
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc), #77,727 [Add to Longdo]
顺遂[shùn suì, ㄕㄨㄣˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] everything is going smoothly; just as one wishes, #77,891 [Add to Longdo]
满打满算[mǎn dǎ mǎn suàn, ㄇㄢˇ ㄉㄚˇ ㄇㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, / 滿滿] taking everything into account (成语 saw); when all is said and done, #83,514 [Add to Longdo]
有条有理[yǒu tiáo yǒu lǐ, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #84,596 [Add to Longdo]
包打天下[bāo dǎ tiān xià, ㄅㄠ ㄉㄚˇ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] to run everything (成语 saw); to monopolize the whole business; not allow anyone else to have a look in, #91,583 [Add to Longdo]
乌七八糟[wū qī bā zāo, ㄨ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #91,651 [Add to Longdo]
反掌[fǎn zhǎng, ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, ] lit. to turn over one's palm; fig. everything is going very well., #94,880 [Add to Longdo]
兼优[jiān yōu, ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] an all-rounder; good at everything, #105,313 [Add to Longdo]
死马当活马医[sǐ mǎ dāng huó mǎ yī, ㄙˇ ㄇㄚˇ ㄉㄤ ㄏㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄧ, / ] lit. to give medicine to a dead horse (成语 saw); fig. to keep trying everything in a desperate situation, #111,396 [Add to Longdo]
统通[tǒng tōng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥ, / ] everything, #127,102 [Add to Longdo]
污七八糟[wū qī bā zāo, ㄨ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #158,277 [Add to Longdo]
包圆儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, / ] to buy the whole lot; to take everything remaining, #224,172 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Kompetenzen voll ausschöpfento do everything within one's power [Add to Longdo]
alleseverything [Add to Longdo]
alles andereeverything else [Add to Longdo]
alles auf den Kopf stellento turn everything topsy-turvy [Add to Longdo]
alles eingerechnetincluding everything [Add to Longdo]
alles zu seiner Zeiteverything at the proper time [Add to Longdo]
jdm. alles (wenig) bedeutento mean everything (little) to someone [Add to Longdo]
grundsätzlich gegen allesanti everything [Add to Longdo]
das oberste zuunterst kehrento turn everything upside down [Add to Longdo]
alles stehen und liegen lassento drop everything [Add to Longdo]
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything [Add to Longdo]
Alles hat seine Grenzen.There is a limit to everything. [Add to Longdo]
Alles hat seine Zeit.There is a time for everything. [Add to Longdo]
Da hört sich alles auf!That beats everything! [Add to Longdo]
Das ist der Gipfel!That beats everything! [Add to Longdo]
Das schließt alles ein.That covers everything. [Add to Longdo]
Die Wand ist sehr hellhörig.You can hear everything through that wall. [Add to Longdo]
Er kümmert sich um jeden Dreck.He pokes his nose into everything. [Add to Longdo]
Er kann sich alles erlauben.He gets away with everything. [Add to Longdo]
Er lässt sich alles gefallen.He puts up with everything. [Add to Longdo]
Er steckt seine Nase in alles hinein.He sticks his nose into everything. [Add to Longdo]
Ich werde alles Weitere veranlassen.I will take care of everything else. [Add to Longdo]
Irgendwo muss man Abstriche machen.You can't have everything. [Add to Longdo]
Wenn alles gut geht.If everything goes well ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
する事なす事[することなすこと, surukotonasukoto] (exp) (uk) everything one does [Add to Longdo]
それもこれも[, soremokoremo] (n) all; everything [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
為尽くす;為尽す[しつくす, shitsukusu] (v5s,vt) to do everything possible [Add to Longdo]
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
一式[いっしき, isshiki] (n) complete set; all; everything; (P) [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一路順風[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well [Add to Longdo]
下駄を預ける[げたをあずける, getawoazukeru] (exp,v1) to leave everything to (someone) [Add to Longdo]
何から何まで;何から何迄[なにからなにまで, nanikarananimade] (exp) anything and everything; from top to toe; from A to Z [Add to Longdo]
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P) [Add to Longdo]
何でもかでも;何でも彼でも[なんでもかでも, nandemokademo] (exp) anything and everything; all sorts of things; by all means [Add to Longdo]
何でもかんでも;何でも彼んでも[なんでもかんでも, nandemokandemo] (adv) (See 何でもかでも) anything and everything; all sorts of things; by all means [Add to Longdo]
何にでも[なんにでも;なににでも, nannidemo ; naninidemo] (adv) (See 何でも・1) everything; for (to) everything; (in) anything [Add to Longdo]
何にも[なんにも, nannimo] (exp,adv) (何(なに) + にも) everything; all [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp,adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp,v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
何も[なにも, nanimo] (exp,adv) (1) nothing (with neg. verbs); not any; (2) and everything else (with noun plus "mo"); all; (P) [Add to Longdo]
何もかも;何も彼も[なにもかも, nanimokamo] (exp,n,adv) anything and everything; just about everything [Add to Longdo]
何事(P);何ごと[なにごと, nanigoto] (n) (1) what; something; everything; (2) nothing (with neg. verb); (3) something or other; unspecified matter; (P) [Add to Longdo]
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv,n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P) [Add to Longdo]
皆々;皆皆[みなみな, minamina] (n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything [Add to Longdo]
完飲[かんいん, kan'in] (n,vs) drinking everything (in one's glass, etc.) [Add to Longdo]
完食[かんしょく, kanshoku] (n,vs) eating everything (on one's plate, etc.) [Add to Longdo]
丸裸になる[まるはだかになる, maruhadakaninaru] (exp,v5r) to be stripped of all one's clothes; to lose everything one has [Add to Longdo]
願ったり叶ったり[ねがったりかなったり, negattarikanattari] (n) everything working out as desired [Add to Longdo]
気は持ち様[きはもちよう, kihamochiyou] (exp) (id) Everything depends on how you look at it [Add to Longdo]
鬼宿日[きしゅくにち, kishukunichi] (n) (See 暦注) "day of the ghost" (an extremely auspicious day on the lunar calendar for everything but weddings) [Add to Longdo]
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious [Add to Longdo]
挙る[こぞる, kozoru] (v5r) (1) to assemble everything together; (2) to do something as a group [Add to Longdo]
許りが能ではない[ばかりがのうではない, bakariganoudehanai] (exp) (id) It is not everything to [Add to Longdo]
見尽くす[みつくす, mitsukusu] (v5s) to see everything [Add to Longdo]
見切る[みきる, mikiru] (v5r,vt) (1) to see everything; to see all; (2) (See 見限る・みかぎる) to abandon; to give up; (3) to sell at a loss; to sell off [Add to Longdo]
元も子もない[もともこもない, motomokomonai] (exp) losing everything; having lost the interest and the principal [Add to Longdo]
後手後手[ごてごて, gotegote] (n) ending up behind with everything; being always too late (never in time) [Add to Longdo]
語り尽くす;語りつくす;語り尽す[かたりつくす, kataritsukusu] (v5s,vt) to say everything one wants to say; to exhaust a topic [Add to Longdo]
事々;事事;悉[ことごと, kotogoto] (n) everything [Add to Longdo]
事々物々;事事物物[じじぶつぶつ, jijibutsubutsu] (n) everything; every affair (matter); all things [Add to Longdo]
事毎に[ことごとに, kotogotoni] (adv) in everything [Add to Longdo]
自作自演[じさくじえん, jisakujien] (n,vs) (1) performing a part in one's own play; playing a musical piece that one has written; (2) doing everything by oneself (from preparation to execution); (3) put-up job; charade; (4) sock-puppeting (i.e. pretending to be more than one person on the internet) [Add to Longdo]
車の両輪[くるまのりょうりん, kurumanoryourin] (exp) two halves of the whole; two wheels on which everything rolls [Add to Longdo]
取る物も取り敢えず;取るものも取りあえず[とるものもとりあえず, torumonomotoriaezu] (exp,adv) without a moment's delay; leaving everything else unattended to [Add to Longdo]
手段を尽くす[しゅだんをつくす, shudanwotsukusu] (exp,v5s) to try everything; to leave no stone unturned [Add to Longdo]
諸事;庶事[しょじ, shoji] (n) various matters; everything [Add to Longdo]
諸事万端[しょじばんたん, shojibantan] (n) everything; all things [Add to Longdo]
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything [Add to Longdo]
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things [Add to Longdo]
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top