ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*erudition*

EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erudition, -erudition-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erudition[N] ความรู้ (ที่ได้จากการเรียนและการอ่าน), Syn. education, knowledge, scholarship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง

English-Thai: Nontri Dictionary
erudition(n) ความคงแก่เรียน,การเล่าเรียน,ความรู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your expertise. Your erudition.- ท่านผู้เชี่ยวชาญ. Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science   FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUDITION    EH2 R AH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erudition    (n) ˌɛruːdˈɪʃən (e2 r uu d i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] erudition; scholarly knowledge, #20,575 [Add to Longdo]
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, / ] knowledgeable; erudite; erudition; proficient, #121,911 [Add to Longdo]
掉书袋[diào shū dài, ㄉㄧㄠˋ ㄕㄨ ㄉㄞˋ, / ] lit. to drop a bag of books (成语 saw); fig. to drop quotations to appear learned; to quote classical texts as a parade of erudition, #155,381 [Add to Longdo]
通识[tōng shí, ㄊㄨㄥ ㄕˊ, / ] general knowledge; overall knowledge; common knowledge; widely known; erudition [Add to Longdo]
镜花缘[jìng huā yuán, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] Jinghua Yuan or Flowers in the Mirror, Qing novel of fantasy and erudition (early 19th century) by Li Ruzhen 李汝珍 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belesenheit {f}; Gelehrsamkeit {f}erudition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
大儒[たいじゅ, taiju] (n) (1) great Confucian (scholar); (2) great scholar; person of great erudition [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] (adj-na,n,adj-no) erudition; (P) [Add to Longdo]
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge [Add to Longdo]
博覧多識[はくらんたしき, hakurantashiki] (n,adj-no) erudition and extensive knowledge; widely-read and well-informed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erudition
   n 1: profound scholarly knowledge [syn: {eruditeness},
      {erudition}, {learnedness}, {learning}, {scholarship},
      {encyclopedism}, {encyclopaedism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top