ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*equipment*

IH0 K W IH1 P M AH0 N T   
355 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equipment, -equipment-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipment[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, gear, tool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
air handling equipmentเครื่องส่งลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic stud welding equipmentบริภัณฑ์งานเชื่อมสลักอัตโนมัติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
automatic test equipment (ATE)เครื่องทดสอบอัตโนมัติ (เอทีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPE (customer premises equipment)ซีพีอี (อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer premises equipment (CPE)อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า (ซีพีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data terminal equipment (DTE)บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล (ดีทีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data circuit terminating equipment (DCE)บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล (ดีซีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DTE (data terminal equipment)ดีทีอี (บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic equipmentบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
welding equipmentบริภัณฑ์งานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
Air condition Equipment and supplieเครื่องปรับอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
Wound treatment equipment industry อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Air conditioning equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Air conditioning--Equipment and suppliesเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio-visual equipment industryอุตสาหกรรมโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Computer input-output equipmentอุปกรณ์รับเข้า-ส่งออกของคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001)อนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ค.ศ. 2001) [TU Subject Heading]
Electric equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Farm equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ในไร่นา [TU Subject Heading]
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ [TU Subject Heading]
Gardening equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Industrial equipmentเครื่องมือในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Equipmentบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Mechanical equipmentอุปกรณ์เครื่องกล [TU Subject Heading]
Office equipment and suppliesเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Office equipment and supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Optical equipmentอุปกรณ์นำแสง [TU Subject Heading]
Plumbing equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบท่อ [TU Subject Heading]
Radio equipmentอุปกรณ์วิทยุ [TU Subject Heading]
Radio paging equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์วิทยุติดตามตัว [TU Subject Heading]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Replacement of industrial equipmentการทดแทนเครื่องมือในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor production equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิต [TU Subject Heading]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [TU Subject Heading]
Telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Teleshopping equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทเลช้อปปิ้ง [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipmentอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Water purification equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำน้ำให้บริสุทธิ์ [TU Subject Heading]
Equipmentอุปกรณ์ [การบัญชี]
Office equipmentเครื่องใช้สำนักงาน [การบัญชี]
Property, plant and equipmentที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ [การบัญชี]
Air Sampling Equipmentsเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. WEEE,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์ First Blood (1982)
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก Day of the Dead (1985)
Our equipment is hopelessly inadequate.พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พอ Day of the Dead (1985)
it's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม Spies Like Us (1985)
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
Many Japanese tourists have no photo equipment. They have big dicks.คนญี่ปุ่นไม่มีกล้องถ่ายรูป แต่ไอ้จ้อนใหญ่ ไม่เป็นไร Punchline (1988)
This is some piece of equipment!อุปกรณ์นี่น่าสนใจนะ Casualties of War (1989)
The cops are coming and the firemen. They got equipment and stuff.ถ้าเค้าขายเมื่อ 15 ปีที่แล้ว Hero (1992)
This is some of the most advanced computer equipment... in the world, Jobe.พวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่พาเราเชื่อมกับโลกเสมือนได้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Up here, my boy. - Doctor, I need to borrow some equipment.ขึ้นมานี่ ไอ้หนู/ ด็อกเตอร์ ผมอยากจะขอยืมเครื่องมือซะหน่อย The Nightmare Before Christmas (1993)
Utilizing only the most modern equipment,ด้วยเครื่องจักรทันสมัย... Schindler's List (1993)
It's good business in your opinion. You've got to move them, the equipment, everything to Czechoslovakia.ลงทุนบ้าบอ คุณมีอะไรในใจ Schindler's List (1993)
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The Equipment Section made it, and now it's part of my private collection.จากแผนกสรรพาวุธ, ผมว่าจะเก็บมันในคอลเลคชั่นส่วนตัวของผมด้วย Ghost in the Shell (1995)
We got the mountain wired. We got all our equipment in place.เราได้ภูเขาสาย เรามีอุปกรณ์ของเราทั้งหมดในสถานที่ Dante's Peak (1997)
A beautiful piece of equipment there Jerome. Whoever told you that.คุณมีชิ้นที่น่าดูมากเลยนะ Gattaca (1997)
If for some reason it doesn't work out, all this equipment must be returned within seven days.ถ้าหากวิธีนี้ไม่ได้ผล ต้องคืนของภายใน 7 วัน Gattaca (1997)
I prefer non US equipment. Single parallel system.ไม่ใช้อุปกรณ์ของอเมริกา ระบบลำกล้องเดี่ยว The Jackal (1997)
Come on man, you know it's worth it. You've got a serious piece of equipment there.ไม่มากเลยนะคุณ มันคุ้มค่านะ ที่คุณได้อุปกรณ์ชั้นดีไป The Jackal (1997)
Now I know how you can afford all this equipment.ฉันรู้แล้วว่าเธอซื้อของพวกนี้ได้ไง American Beauty (1999)
That's very delicate equipment.มันบอบบางนะ Bicentennial Man (1999)
You have all the equipment... you just need to read the manual.แค่ต้องใช้ให้ถูกวิธีแค่นั้นแหละ Legally Blonde (2001)
This calls for a specialist's equipment.นี่เป็นอุปกรณ์รุ่นพิเศษ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The bowl-rite bowling equipment company down on old mill road.โบว์-ไรท์ บริษัทผลิตอุปกรณ์โบว์ลิ่ง... ที่ถนนโอลมิลล์ Inspector Gadget 2 (2003)
They used equipment that is a fact but how they got it how much co operation they got and any kind of collusion trying to connect dots that are not connectedพวกนาซีใช้เครื่องมือ นั่นเป็นเรื่องจริง แต่พวกเขาได้มันมาอย่างไร ได้รับความร่วมมือแค่ไหน The Corporation (2003)
We're gonna need some equipment up here.เครื่องมือมันอยู่ในที่ของมันแล้ว / เอาไปเลย หัวหน้า Ladder 49 (2004)
- Ladder 49, what do you need? - We need that equipment over here.คุณได้ตามที่ต้องการ ส่งเลื่อยมาให้ฉัน! Ladder 49 (2004)
Come on, we need equipment up here!เร็วเข้า เราต้องใช้เครื่องมือยกนี่ออกไป Ladder 49 (2004)
Well, pretty much all the equipment's shot.เออ,ฉิบหายพอกัน อุปกรณ์ทุกอย่างพังฉิบหายหมด Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Thermal equipment of some kind.- คงเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอุณหภูมิบางอย่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
I don't understand it. No equipment. No sign of another team.ไม่มีสัญญาณจากทีมอื่น AVP: Alien vs. Predator (2004)
I mean, we're not talking state-of-the-art equipment.ผมหมายความว่าเราไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์รัฐของศิลปะ Cubeº: Cube Zero (2004)
All he really did was just take some pictures with their equipment.เขาแค่ถ่ายรูปตัวอย่างด้วยเครื่องมือของเขา แค่นั้น Primer (2004)
They can have the equipment, the garage, the house.พวกเขาจะเอาเครื่องมือไปก็ได้ โรงรถ บ้าน Primer (2004)
If we gather electronic equipment, your cell phones, laptops,ถ้าเราหาเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป Tabula Rasa (2004)
Rico, we'll need special technical equipment.ริโค้, เราต้องการเครื่องมือเทคนิคพิเศษ Madagascar (2005)
I'm from Home Equipment Company over on Summer, and we have a lot of enamel colors that you can choose from that we can...ผมมาจากบริษัทโฮม อีควิปเม้นท์ ช่วงฤดูร้อน,เรามีสินค้ามากมา.. สีเคลือบ, สามารถเลือกจาก Walk the Line (2005)
I'm John Cash and I'm from the Home Equipment Company on Summer.และผมมาจากโฮม อีควิปเม้นท์ หน้าร้อนนี้บริษัท.. Walk the Line (2005)
That's a fine piece of equipment to leave sinking in that mud.ไม่เป็นไร แค่เครื่องมือชิ้นนึง ที่จมอยู่ใต้โคลน Walk the Line (2005)
Oh, here's a fine piece of equipment!นี่ไงวิธีใช้งาน Walk the Line (2005)
You realize that none of the camera equipment is on board?ลงมา! แกโดนดีแน่ เดนั่ม! King Kong (2005)
Is this all of the equipment?แองเกิ้ลฮอร์น! King Kong (2005)
I got 50 guys and thousands of dollars' worth of equipment waiting, so if you want to tell them to wait a month, call me.ผมมีคน 50 คนแล้วก็อุปกรณ์ ราคาหลายพันเหรียญรออยู่ ถ้าคุณบอกเขาให้รอเดือนนึง โทรหาผม White Noise (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equipmentAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
equipmentBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
equipmentHis invention is superior to conventional equipment.
equipmentI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.
equipmentI need to lend some equipment.
equipmentIntelligent equipment has replaced manual labor.
equipmentIn the factory all the equipment was up to date.
equipmentIs it possible to rent equipment?
equipmentJapanese automakers are investing heavily in new plant and equipment.
equipmentJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
equipmentKeep away from the electrical equipment.
equipmentOur advice is that the company invest in new equipment.
equipmentRecently we have brought our office equipment up to date.
equipmentSome lawn equipment is loaded into the jerry-built cart.
equipmentTeam members are provided with equipment and uniforms.
equipmentThat red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.
equipmentThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
equipmentThe laboratory has the most up-to-date equipment.
equipmentThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
equipmentThis corporation is well known for its communication equipment.
equipmentThis hospital has a lot of new equipment.
equipmentThis shopping district is the only high street in the local area; it stocks the whole line-up from products for daily life to school study equipment.
equipmentThis store carries household equipment.
equipmentWe ought to buy some new office equipment: the stuff we've got is out of date.
equipmentYou need good equipment to climb that mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล[N] data entry equipment, Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
เครื่องใช้สำนักงาน[N] office equipment, See also: office supplies, office materials
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องไฟฟ้า[N] electrical appliance, See also: electrical equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราขายเครื่องไฟฟ้าที่ทำในประเทศญี่ปุ่น, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้า[N] electric appliances, See also: electric equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะจะทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่อง, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
เครื่องดนตรี[N] musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count unit: ชิ้น, ชนิด
เครื่องครัว[N] kitchen utensil, See also: kitchen equipment, kitchen ware, Example: เขาผ่านครัวใหญ่ที่มีเครื่องครัวครบครัน, Thai definition: เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
เครื่องอุปกรณ์[N] implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count unit: ชิ้น
อุปกรณ์ควบคุม[N] control equipment, Example: การทหารอาวุธสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: ชิ้น
การตระเตรียม[N] preparation, See also: readiness, arrangement, equipment, Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Example: ทหารชายแดนมีการตระเตรียมอาวุธพร้อมรบอยู่เสมอ
ความพรั่งพร้อม[N] completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม[N] completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangchai samnakngān) EN: office equipment ; office supplies ; office materials   FR: équipement de bureau [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์ไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn faifā) EN: electrical equipment ; electric device   FR: appareil électrique [m] ; appareillage électrique [m]
อุปกรณ์การเกษตร[n. exp.] (uppakøn kān kasēt) EN: agricultural equipment   FR: machine agricole [f]
อุปกรณ์ควบคุม[n. exp.] (uppakøn khūapkhum) EN: control equipment   FR: instrument de contrôle [m]
อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป[n. exp.] (uppakøn kløng thāi rūp) EN: photographic equipment ; photo supplies   FR: équipement photographique [m] ; accessoires photographiques [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIPMENT    IH0 K W IH1 P M AH0 N T
EQUIPMENTS    IH0 K W IH1 P M AH0 N T S
EQUIPMENT'S    IH0 K W IH1 P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipment    (n) ˈɪkwˈɪpmənt (i1 k w i1 p m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state, #1,353 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain, #3,421 [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus, #8,380 [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material, #8,548 [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc), #8,931 [Add to Longdo]
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment, #9,409 [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment), #11,072 [Add to Longdo]
电话机[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] telephone equipment, #26,058 [Add to Longdo]
中转站[zhōng zhuǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] hub (network equipment), #33,883 [Add to Longdo]
量程[liáng chéng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ, ] range (of scales or measuring equipment), #61,100 [Add to Longdo]
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] punishment equipment; torture instruments, #67,847 [Add to Longdo]
巧妇难为无米之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment., #72,745 [Add to Longdo]
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] noise reduction equipment, #75,722 [Add to Longdo]
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, / ] distance measuring equipment, #81,537 [Add to Longdo]
鸟枪换炮[niǎo qiāng huàn pào, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ, / ] bird shotgun replaced by cannon (成语 saw); equipment improved enormously, #98,860 [Add to Longdo]
互通性[hù tōng xìng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability (of communications equipment), #107,703 [Add to Longdo]
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, ] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment), #112,525 [Add to Longdo]
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] transmission facility; transmission equipment [Add to Longdo]
桁杨[háng yáng, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument [Add to Longdo]
桁杨刀锯[háng yáng dāo jù, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄠ ㄐㄩˋ, / ] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument [Add to Longdo]
浮潜器具[fú qián qì jù, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] diving equipment [Add to Longdo]
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] filtration equipment [Add to Longdo]
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] production equipment; manufacturing equipment [Add to Longdo]
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] customer premise equipment; CPE [Add to Longdo]
网络设备[wǎng luò shè bèi, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] network equipment [Add to Longdo]
卫生设备[wèi shēng shè bèi, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] sanitary equipment [Add to Longdo]
医疗器械[yī liáo qì xiè, ㄧ ㄌㄧㄠˊ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] medical equipment [Add to Longdo]
音响设备[yīn xiǎng shè bèi, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] sound equipment; stereo [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
Aggregat {n}equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Anbaugerät {n}accessory equipment [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering equipment [Add to Longdo]
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Apparatur {f}; Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}equipment [Add to Longdo]
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment [Add to Longdo]
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification [Add to Longdo]
Babyausstattung {f}baby equipment [Add to Longdo]
Bedienungselemente {pl}operating equipment [Add to Longdo]
Bereifung {f}tyre equipment; tire equipment [Am.] [Add to Longdo]
Betriebsanlagen {pl}; Anlagen {pl}capital equipment [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Blindfluggerät {n}blind flying equipment [Add to Longdo]
Büroeinrichtung {f}office equipment [Add to Longdo]
Bürogeräte {pl}office equipment [Add to Longdo]
Campingausrüstung {f}camping equipment [Add to Longdo]
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment [Add to Longdo]
Diskussionsanlage {f}discussion equipment [Add to Longdo]
automatische Einheit für ankommende und/oder abgehende Rufeautomatic calling and/or answering equipment [Add to Longdo]
Endgerät {n}terminal; terminal equipment [Add to Longdo]
Fundus {m}equipment; fund [Add to Longdo]
Galvanikanlage {f}galvanic equipment [Add to Longdo]
Gerät {n}equipment [Add to Longdo]
Geräteliste {f}equipment list; part list [Add to Longdo]
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment [Add to Longdo]
Grundausstattung {f}basic equipment [Add to Longdo]
Hebezeug {n} | staubexplosionsgeschütztes Hebezeughoist; hoisting equipment | dust ignition proof hoist [Add to Longdo]
Hilfsgerät {n}; Hilfsausrüstung {f}auxiliary equipment; ancillary equipment [Add to Longdo]
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment [Add to Longdo]
Lichtsatzanlage {f}photocomposing equipment [Add to Longdo]
Lochkartengeräte {pl} [comp.]card equipment [Add to Longdo]
Luftfilterungsausrüstung {f}air filtration equipment [Add to Longdo]
Malutensilien {pl}painting equipment [Add to Longdo]
Maschinenanschluss {m}equipment connection [Add to Longdo]
Maschinenaufstellung {f}equipment hook-up [Add to Longdo]
Maschinenfundament {n}equipment plinth [Add to Longdo]
Maschinenlayout {n}equipment layout [Add to Longdo]
Montagevorrichtung {f} [techn.]installation device; installation equipment [Add to Longdo]
Musikanlage {f}hi-fi equipment; stereo equipment [Add to Longdo]
Produktionsausrüstung {f} | produktionsbegleitende Validierungproduction equipment | concurrent validation [Add to Longdo]
Prozessausrüstung {f}process equipment [Add to Longdo]
Prüfgerät {n} | Prüfgeräte {pl}tester | test equipment [Add to Longdo]
Radargerät {n}radar equipment; radar set; radar [Add to Longdo]
Registriergeräte {pl}register equipment [Add to Longdo]
Rettungsgerät {n}live-saving equipment [Add to Longdo]
Rüstzeug {n}equipment; tools [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment [Add to Longdo]
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment) [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) {comp} data terminal equipment; DTE [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] (n) {comp} Data Communications Equipment; DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] (n) {comp} data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[, deijitaruikuippumento] (n) {comp} Digital Equipment [Add to Longdo]
ドアエンジン[, doaenjin] (n) door operating equipment (wasei [Add to Longdo]
ハイファイ装置[ハイファイそうち, haifai souchi] (n) hi-fi equipment [Add to Longdo]
プラント[, puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P) [Add to Longdo]
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] (n) {comp} process control equipment [Add to Longdo]
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
医療機器[いりょうきき, iryoukiki] (n) medical equipment [Add to Longdo]
音響機器[おんきょうきき, onkyoukiki] (n) audio system; audio equipment [Add to Longdo]
音響設備[おんきょうせつび, onkyousetsubi] (n) (See 電気音響設備) audio equipment [Add to Longdo]
加工設備[かこうせつび, kakousetsubi] (n) processing plant; processing facility; processing equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE [Add to Longdo]
[か, ka] (n) unit of equipment; rack [Add to Longdo]
架間[かかん, kakan] (n) between equipment [Add to Longdo]
画像処理装置[がぞうしょりそうち, gazoushorisouchi] (n) image processing equipment [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] (n) {comp} DCE; Data Circuit Termination Equipment; Digital Service Unit; line terminating equipment; DSU; LTE [Add to Longdo]
階梯;階程(iK)[かいてい, kaitei] (n) (1) (See 階段) stairs; (2) (See 段階) rank; grade; gradations; step; (3) guide; guidebook; (4) slanted ladder (exercise equipment) [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] (n) {comp} external storage (equipment) [Add to Longdo]
拡音器;拡音機[かくおんき, kakuonki] (n) (See スピーカー,拡声機) speaker (stereo equipment, computer, etc.) [Add to Longdo]
拡声装置[かくせいそうち, kakuseisouchi] (n) loud speaker equipment [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] (n,vs) (1) storage; housing for equipment and machines; (2) {comp} putting into computer memory [Add to Longdo]
換装[かんそう, kansou] (n,vs) exchanging parts or equipment to effect a change in performance [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] (n) {comp} related equipment; related device [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
器材[きざい, kizai] (n) tools and materials; equipment and materials; (P) [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] (n) {comp} basic equipment [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment [Add to Longdo]
機具[きぐ, kigu] (n) (tools and) equipment [Add to Longdo]
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P) [Add to Longdo]
機材庫[きざいこ, kizaiko] (n) equipment room; equipment store (storage space) [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] (n) type of equipment; model; (P) [Add to Longdo]
機種選定作業[きしゅせんていさぎょう, kishusenteisagyou] (exp) equipment selection work [Add to Longdo]
儀装[ぎそう, gisou] (n) ceremonial equipment [Add to Longdo]
救命具[きゅうめいぐ, kyuumeigu] (n) lifesaving equipment [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
軍装[ぐんそう, gunsou] (n,vs) soldier's equipment [Add to Longdo]
軽装[けいそう, keisou] (n,vs) lightweight equipment or dress [Add to Longdo]
誤挿入[ごそうにゅう, gosounyuu] (n) incorrect insertion (of equipment, unit, part) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] model, type of equipment [Add to Longdo]
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
上位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment [Add to Longdo]
端末装置[たんまつそうち, tanmatsusouchi] terminal equipment [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment [Add to Longdo]
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment [Add to Longdo]
電話機器[でんわきき, denwakiki] telephone equipment [Add to Longdo]
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  equipment
      n 1: an instrumentality needed for an undertaking or to perform
           a service

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top