ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enterprise*

EH1 N T ER0 P R AY2 Z   
186 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enterprise, -enterprise-
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enterprise[N] ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise[N] โครงการที่เสี่ยง, Syn. affair, venture
enterprise[N] บริษัท, Syn. business, company, firm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task

English-Thai: Nontri Dictionary
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private enterpriseวิสาหกิจเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private enterpriseวิสาหกิจเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public enterpriseรัฐวิสาหกิจ [ดู state enterprise] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public enterprise; state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [ดู public enterprise] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state enterprise; public enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint enterpriseวิสาหกิจร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic enterpriseเทศวิสาหกิจ [ดู municipal ownership และ municipal socialism ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic enterpriseเทศวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, privateวิสาหกิจเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, public; enterprise, stateรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, public; enterprise, stateรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, state; enterprise, publicรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, state; enterprise, publicรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, civicเทศวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterprise, civicเทศวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enterprise, privateวิสาหกิจเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business enterpriseวิสาหกิจธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist enterpriseวิสาหกิจแบบทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Commercial enterpriseวิสาหกิจการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Multinational enterpriseวิสาหกิจข้ามชาติ [เศรษฐศาสตร์]
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Business enterprisesหน่วยงานทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business enterprises, Foreignหน่วยงานทางธุรกิจต่างชาติ [TU Subject Heading]
Business enterprises--Financeการเงินธุรกิจ [TU Subject Heading]
Enterprise zonesเขตส่งเสริมการลงทุน [TU Subject Heading]
Enterprise zones, Ruralเขตส่งเสริมการลงทุนในชนบท [TU Subject Heading]
Family-owned business enterprisesธุรกิจครอบครัว [TU Subject Heading]
Free enterpriseธุรกิจแบบเสรี [TU Subject Heading]
Government business enterprisesรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]
International business enterprisesบรรษัทข้ามชาติ [TU Subject Heading]
New business enterprisesการสร้างธุรกิจใหม่ [TU Subject Heading]
Small and Medium-Sized Enterprisesวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [การทูต]
Enterprise accountingการบัญชีสำหรับองค์การ [การบัญชี]
State enterpriseรัฐวิสาหกิจ [การบัญชี]
ICT Enterprise architectureสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร หมายถึง องค์ประกอบหรือโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และรายละเอียดภายในของระบบความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยภายในกับระบบภายนอก การกำกับดูแลการออกแบบ และวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรม โดยสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์ กระบวนการของระบบ (Business architecture) สำหรับผู้บริหารระดับนโยบายและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เข้าใจกฎระเบียบขั้นตอน (2) สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลและกระบวนการ (Data2Process architecture) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใจกฎระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารข้อมูลปัจจุบันเพื่อการปรับลดขั้นตอนในอนาคต (3) สถาปัตยกรรมระบบงาน (Applications architecture) สำหรับผู้ใช้งานระบบ นักออกแบบ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (4) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology architecture) สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

[ที่มา: เรียบเรียงจาก สมนึก คีรีโต, ภาพรวมการปรับปรุงกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0, เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และความสำคัญของการประยุกต์ใช้กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับปรับปรุง, 13 มกราคม 2553] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
community enterpriseวิสาหกิจชุมชน
enterpriseวิสาหกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enterpriseBuilding the steel factory was a great enterprise.
enterpriseCommercial Code can be called an enterprise method.
enterpriseHave a spirit of enterprise.
enterpriseHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
enterpriseHe derived a lot of profit from the enterprise.
enterpriseHe embarked on a new enterprise.
enterpriseHe has always associate with large enterprises.
enterpriseHe is a man with enterprise.
enterpriseHe played an important part in the enterprise.
enterpriseHe put all his fortune in the enterprise.
enterpriseHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
enterpriseIf it had not been for his help, we would have failed in our enterprise.
enterpriseI share with him in the enterprise.
enterpriseI take part in your enterprise.
enterpriseI think there is little probability of his succeeding in the enterprise.
enterpriseNo wonder that he has failed in the enterprise.
enterpriseOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
enterpriseSmall enterprises are feeling the squeeze of inflation.
enterpriseThe enterprises carried the five-day workweek.
enterpriseThe enterprise turned out to be a failure in the end.
enterpriseThe enterprise was doomed to failure.
enterpriseThis is hardly the time to start a new enterprise.
enterpriseThis tax is applied to all private-sector enterprises.
enterpriseWe need a spirit of enterprise to overcome the difficulty.
enterpriseWe were associated in the enterprise.
enterpriseWith restrictions removed, thousands of new enterprises have come into being.
enterpriseYour success in the enterprise depends on your effort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสก.[N] government enterprise, Syn. รัฐวิสาหกิจ
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
รัฐวิสาหกิจ[N] State Enterprises, Example: ในอนาคตสภาพของรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรของ ทศท. อาจแปรเปลี่ยนกลับกลายมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน อันเกิดจากประสิทธิภาพการให้บริการการซ่อมบำรุงที่ด้อยลง, Thai definition: องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50, Notes: (กฎหมาย)
กิจการ[N] business, See also: trade, work, enterprise, undertaking, Syn. ธุรกิจ, กิจการค้า, ธุรกิจการค้า, Example: ทุกคนมุ่งหวังที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง, Thai definition: การงานที่ประกอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work   FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; opération [f]
กิจการ[n.] (kitkān) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking   FR: entreprise [f] ; business [m] ; affaire [f]
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator   
รัฐวิสาหกิจ[n.] (ratwisāhakit) EN: national enterprise ; state-owned enterprise   FR: entreprise d'État [f]
ธุรกิจครอบครัว[n. exp.] (thurakit khrøpkhrūa) EN: family business ; family enterprise   FR: entreprise familiale [f]
อุตสาหกรรม[n.] (utsāhakam) EN: industry ; industrial enterprise   FR: industrie [f] ; entreprise industrielle [f]
วัฒนธรรมวิสาหกิจ[n. exp.] (watthanatham wisākahit) EN: enterprise culture   FR: culture d'entreprise [f]
วิสาหกิจ[n.] (wisākahit) EN: enterprise ; state enterprise ; state-owned enterprise   FR: entreprise [f]
วิสาหกิจเอกชน[n. exp.] (wisākahit ēkkachon) EN: private enterprise   FR: entreprise privée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERPRISE    EH1 N T ER0 P R AY2 Z
ENTERPRISE    EH1 N ER0 P R AY2 Z
ENTERPRISES    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISES    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISES'    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISES'    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISE'S    EH1 N T ER0 P R AY2 Z IH0 Z
ENTERPRISE'S    EH1 N T ER0 P R AY2 Z AH0 Z
ENTERPRISE'S(2)    EH1 N ER0 P R AY2 Z AH0 Z
ENTERPRISE'S(3)    EH1 N ER0 P R AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enterprise    (n) ˈɛntəpraɪz (e1 n t @ p r ai z)
enterprises    (n) ˈɛntəpraɪzɪz (e1 n t @ p r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation, #998 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, ] merchant; business; enterprise, #3,923 [Add to Longdo]
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; commercial enterprise, #7,549 [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable, #33,459 [Add to Longdo]
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, / ] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises, #35,869 [Add to Longdo]
苦心经营[kǔ xīn jīng yíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to build up an enterprise through painstaking efforts, #38,707 [Add to Longdo]
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, / ] government run; state enterprise, #49,758 [Add to Longdo]
搭架子[dā jià zi, ㄉㄚ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] to put up scaffolding; to build a framework; to launch an enterprise, #134,997 [Add to Longdo]
中小型企业[zhōng xiǎo xíng qǐ yè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] small and medium enterprise [Add to Longdo]
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] new company; newly established enterprise [Add to Longdo]
拆账[chāi zhàng, ㄔㄞ ㄓㄤˋ, / ] to work in an enterprise for a share of the profits [Add to Longdo]
自由企业[zì yóu qǐ yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] free enterprise (in capitalist theory) [Add to Longdo]
茶马互市[Chá mǎ hù shì, ㄔㄚˊ ㄇㄚˇ ㄏㄨˋ ㄕˋ, / ] old tea-horse market between Tibet, China, Southeast Asia and India, formalized as a state enterprise under the Song dynasty [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise [Add to Longdo]
Entsorgungsunternehmen {n}dumping enterprise [Add to Longdo]
Gewerbebetrieb {m}business enterprise [Add to Longdo]
Großunternehmen {n}large scale enterprise [Add to Longdo]
Industrieunternehmen {n}; Industriebetrieb {m}industrial enterprise; industrial firm; industrial undertaking [Add to Longdo]
Kleinbetrieb {m} | Kleinbetriebe {pl}small enterprise | small enterprises [Add to Longdo]
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) [econ.]small and medium-sized enterprises (SME) [Add to Longdo]
Unternehmung {f}enterprise [Add to Longdo]
Wirtschaft {f}; Ökonomie {f} | moderne Wirtschaft {f} | expandierende Wirtschaft {f} | freie Wirtschaft {f} | gelenkte Wirtschaft {f} | heimische Wirtschaft {f} | Modell der freien Wirtschaft | in der Wirtschafteconomy | modern economy | expanding economy | private enterprise | controlled economy; directed economy | home industry; domestic industry; national industry | model of competitive economy | in commerce [Add to Longdo]
Sie brachten das Unternehmen über den Berg.They carried the enterprise through. [Add to Longdo]
VEB : volkseigener Betrieb (DDR)state-owned enterprise [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM [Add to Longdo]
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P) [Add to Longdo]
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level [Add to Longdo]
ワールドエンタープライズ[, wa-rudoenta-puraizu] (n) world enterprise; multi-national enterprise [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] (n) great enterprise; exploits; (P) [Add to Longdo]
営利事業[えいりじぎょう, eirijigyou] (n) profit-making enterprise [Add to Longdo]
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm [Add to Longdo]
外国企業[がいこくきぎょう, gaikokukigyou] (n) foreign business; foreign enterprise; foreign corporation [Add to Longdo]
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise [Add to Longdo]
官営企業[かんえいきぎょう, kan'eikigyou] (n) government enterprise [Add to Longdo]
官業[かんぎょう, kangyou] (n) government-run enterprise [Add to Longdo]
観光業[かんこうぎょう, kankougyou] (n) (See 観光産業) tourist trade; travel industry; tourist business; tourist enterprise [Add to Longdo]
企業[きぎょう, kigyou] (n) enterprise; undertaking; corporation; business; (P) [Add to Longdo]
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] (n) {comp} enterprise network [Add to Longdo]
企業間[きぎょうかん, kigyoukan] (adj-no) business-to-business; inter-business; inter-enterprise; B2B [Add to Longdo]
企業情報ポータル[きぎょうじょうほうポータル, kigyoujouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal [Add to Longdo]
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo]
企業内情報ポータル[きぎょうないじょうほうポータル, kigyounaijouhou po-taru] (n) {comp} Enterprise Information Portal [Add to Longdo]
企業内組合[きぎょうないくみあい, kigyounaikumiai] (n) (See 企業別組合) enterprise union; company union; in-house union [Add to Longdo]
企業別組合[きぎょうべつくみあい, kigyoubetsukumiai] (n) (See 企業内組合) enterprise union; company union; in-house union [Add to Longdo]
起業[きぎょう, kigyou] (n,vs) starting a business; promotion of enterprise [Add to Longdo]
共済事業[きょうさいじぎょう, kyousaijigyou] (n) mutual aid enterprise [Add to Longdo]
共同事業[きょうどうじぎょう, kyoudoujigyou] (n) (See 共同企業) joint enterprise; joint venture [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] (n,vs) industrial enterprise; (P) [Add to Longdo]
郷鎮企業[ごうちんきぎょう, gouchinkigyou] (n) township and village enterprise in China [Add to Longdo]
業況[ぎょうきょう, gyoukyou] (n) condition of industry, enterprise, etc. [Add to Longdo]
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise [Add to Longdo]
公営企業[こうえいきぎょう, koueikigyou] (n) public enterprise [Add to Longdo]
公労委[こうろうい, kouroui] (n) (abbr) Public Corporation and National Enterprise Labor Relations Commission [Add to Longdo]
公労法[こうろうほう, kourouhou] (n) (abbr) Public Corporations and Government Enterprises Labor Relations Act [Add to Longdo]
鴻基;洪基[こうき, kouki] (n) foundation of a great project; base of a great enterprise [Add to Longdo]
国有企業[こくゆうきぎょう, kokuyuukigyou] (n) state-owned enterprise; SOE [Add to Longdo]
催合う[もやう, moyau] (v5u) (arch) to co-operate (in enterprises); to hold in common; to share [Add to Longdo]
三業[さんごう, sangou] (n) the three entertainment district enterprises [Add to Longdo]
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer [Add to Longdo]
私企業[しきぎょう, shikigyou] (n) private enterprise; (P) [Add to Longdo]
資本力[しほんりょく, shihonryoku] (n) capital strength (of an enterprise) [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) [Add to Longdo]
事業所[じぎょうしょ, jigyousho] (n) plant; enterprise place; office; (P) [Add to Longdo]
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise [Add to Longdo]
社会的企業[しゃかいてききぎょう, shakaitekikigyou] (n) (See 社会起業家) social business; social enterprise [Add to Longdo]
進取[しんしゅ, shinshu] (n) enterprise [Add to Longdo]
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises [Add to Longdo]
盛業[せいぎょう, seigyou] (n) prosperous enterprise [Add to Longdo]
赤字企業[あかじきぎょう, akajikigyou] (n) loss-making corporation; money-losing enterprise; lossmaker [Add to Longdo]
創業は易く守成は難し[そうぎょうはやすくしゅせいはかたし, sougyouhayasukushuseihakatashi] (exp) (id) It is easy to start an enterprise but difficult to maintain it [Add to Longdo]
創業守成[そうぎょうしゅせい, sougyoushusei] (n) starting an enterprise and (or) carrying it to final success [Add to Longdo]
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enterprise
   n 1: a purposeful or industrious undertaking (especially one
      that requires effort or boldness); "he had doubts about the
      whole enterprise" [syn: {enterprise}, {endeavor},
      {endeavour}]
   2: an organization created for business ventures; "a growing
     enterprise must have a bold leader"
   3: readiness to embark on bold new ventures [syn: {enterprise},
     {enterprisingness}, {initiative}, {go-ahead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top