ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ends*

EH1 N D Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ends, -ends-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amends(n) การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
weekends(adv) ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (คำไม่เป็นทางการ)
beam-ends(n) ส่วนปลายของคานขวางเรือ
friendship(n) มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
at loose ends(sl) วิตกกังวล, See also: ประหม่า
odds and ends(idm) สิ่งของจิปาถะ, See also: สิ่งของกระจุกกระจิก, Syn. odds and sods
make amends to(idm) ชดใช้, Syn. make for
make ends meet(idm) มีรายได้พอประทังชีวิต, See also: มีเงินพออยู่รอด
make amends for(idm) ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. make to
make friends with(idm) ผูกมิตรกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, Syn. make of
strike up a friendship(idm) เป็นมิตรกับ, See also: กลายเป็นเพื่อนกับ
to the ends of the earth(idm) ส่วนที่เข้าไม่ถึง, See also: ส่วนที่ไกลมาก
All's well that ends well(idm) จบลงด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
coextends}v. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps, refuse
weekends(วีค'เอนดซ) adv. ทุกวันสุดสัปดาห์,ระหว่างวันสุดสัปดาห์

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernistaนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bendsโรคเคซองชนิดปวดแขนขาและท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of amendsข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noodle style; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dividendsเงินปันผล [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]
Legendsตำนาน [TU Subject Heading]
Legends, Buddhistตำนานทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
SPSS/PC Plus Trends (Computer files)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส เทรนดส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-Myanmar Friendship Bridgeสะพานมิตรภาพไทย-พม่า [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Bendsความเจ็บปวด [การแพทย์]
Bifid Endsปลายแฉก [การแพทย์]
Cranial Endsด้านส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Cutaneous Bendsคันตามผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endsFriendship is a plant which must be often watered.
endsMr Philips, along with some friends and neighbors, is planning a celebration.
endsA hedge between keeps friendship green.
endsHis coolness has alienated his friends.
endsHave you been in contact with one of your old school friends recently?
endsHowever, his girlfriends is selfish and hardly worries about Brian.
endsShe's loved by her friends.
endsThe "predicate" is that part that shows the action in the sentence. In Japanese it would be the part that ends in "da", "suru", etc.
endsSuspecting him of telling her secret to some of her friends, Mary was angry with Jim.
endsRegardless of the subject, he pretends to know all about it.
endsHer father intends her to be a pianist.
endsAll his friends backed his plan.
endsMary and I remained firm friends for years.
endsThe grieving woman was consoled by her friends.
endsIs world peace made possible by friendship?
endsIt's small of you to speak ill of your friends.
endsHer family, as a matter of fact, knew nothing about her friends.
endsThe old woman lends money at the rate of three percent.
endsThis river extends for hundreds of miles.
endsWe would like to report about the latest trends in Japan.
endsI never work on weekends.
endsJim seems to know the art of making friends with girls.
endsThe road ascends gently here.
endsThat child has few friends.
endsShe spends a lot of money on clothes.
endsHe is very busy writing to his friends.
endsWe're all linked in friendship.
endsThe company spends a lot of money on advertising.
endsShe could not make both ends meet on her income.
endsHe often offends against our agreement.
endsAll my friends are invited here.
endsI really like him, but not his circle of friends.
endsTheir friendship ripened into a deep love.
endsI know some friends of Nancy's.
endsEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
endsJack's problem is that his wife spends more than he earns.
endsShe spends a lot of money when she goes abroad.
endsMy friends don't play tennis.
endsJohn played guitar and his friends sang.
endsFriends hung that name on her.
endsMy brother sends you his regards.
endsAnn is exclusive in her choice of friends.
endsAt last I caught up with my friends.
endsAnne is the envy of all her friends.
endsMy friends invited me to dinner.
endsShe chatted with her friends about the baseball game.
endsHe is writing to some friends of his.
endsYou can number me among your friends.
endsIt all depends on whether they will support us.
endsHow much beer people drink largely depends on the weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเส้นมีสาย(v) have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai Definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
กากี่นั้ง(n) one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count Unit: คน, Notes: (จีน)
ตีซี้(v) pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai Definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีตนออกห่าง(v) break with friends, Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง, Example: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด, Thai Definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ไมตรี(n) friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
วะ(end) word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai Definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
เข้าขากัน(v) get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai Definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
เข้าคอกัน(v) be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai Definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี(n) friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สมัครพรรคพวก(n) followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
สัมพันธไมตรี(n) friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
เล่นพรรคเล่นพวก(v) play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง, Example: นักการเมืองคนนี้เล่นพรรคเล่นพวกทำให้เขามีพวกพ้องมากมาย, Thai Definition: ถือเอาพรรคพวกของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
เล่นพวกเล่นพ้อง(v) play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก, Example: ีเขามักจะเล่นพวกเล่นพ้องเสมอ ใครๆ ก็รู้, Thai Definition: ถือเอาพวกพ้องของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
เศษเล็กเศษน้อย(n) odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สร้างความสัมพันธ์(v) build up friendship, See also: make friends with, Syn. ผูกมิตร, Ant. สร้างความแตกแยก, Example: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ
สิ่งละเล็กละน้อย(n) odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
ถูกคอกัน(v) get along well, See also: be congenial friends, have the same tastes, Example: พี่น้องคู่นี้ไม่ค่อยถูกคอกันสักเท่าไหร่ เอาแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชอบพอกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้ดี
มิตรสหาย(n) friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
ผูกไมตรี(v) befriend, See also: make friends, form / make an alliance, Syn. ผูกสัมพันธ์, Example: เธอเห็นเขาเริ่มจะรวยก็รีบผูกไมตรีอย่างออกนอกหน้าทีเดียว, Thai Definition: ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์ต่อกันหรือเป็นเพื่อนกัน เป็นต้น
เพื่อนฝูง(n) friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
ปลีกย่อย(adj) odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
ลงแขก(v) ask the help of friends and neighbors for special work, See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come a, Example: ชาวชนบทยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยว, Thai Definition: ช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป
เศษ(n) bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai Definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
สันถวไมตรี(n) friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai Definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
สิ่งละอันพันละน้อย(n) odds and ends, See also: omnium-gatherum, Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย, Example: ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว, Thai Definition: สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก
ตัดรอน(v) sever relations (with), See also: break (/cut) off a friendship, sever a friendship, Syn. ตัดไมตรี, ตัดสัมพันธ์, ตัดขาด, Ant. ผูกไมตรี, ผูกสัมพันธ์, Example: ทั้งสองยังคบกันไม่ทันไร เธอก็มาด่วนตัดรอนเขาเสียแล้ว
ติดลบ(v) be in deficit, See also: be short of, be in debt, overspend, be in the red, can't make both ends meet, Ant. บวก, เพิ่มจำนวน, Example: เงินเดือนของเขาติดลบทุกเดือน ไม่พอกับรายจ่าย, Thai Definition: มีรายจ่ายเกินรายได้, Notes: (ปาก)
ตรีศก(n) year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3, Thai Definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 3
ตีท้ายครัว(v) intrigue, See also: have a dealing on the sly or at the back door, make friends with the wife or family of a p, Example: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว, Thai Definition: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว), Notes: (สำนวน)
ตีสนิท(v) befriend, See also: play up to someone, pretend to be acquainted, feign friendship, Example: เขาเข้ามาตีสนิทด้วยหวังจะหาประโยชน์จากเรา, Thai Definition: ทำตัวสนิทสนมด้วยเพื่อเหตุผลบางประการ
ฉันมิตร(adv) as friends, See also: like friends, like one's friend, Example: สัมพันธภาพระหว่างสยามและญี่ปุ่นดำเนินไปอย่างฉันมิตร เรามีการค้าขายกันอย่างราบรื่น, Thai Definition: มีความเป็นมิตร
เบ็ดเตล็ด(n) odds and ends, Example: ฉันว่าเอาพวกเบ็ดเตล็ดไปใส่ไว้หลังรถก่อนดีกว่า, Thai Definition: ของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก
ร้าวฉาน(v) become antagonistic, See also: break the bond of friendship, split, Syn. แตกร้าว, บาดหมาง, Example: ขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง ความแตกแยกภายในพรรคสันนิบาตฯ ได้ร้าวฉานมากยิ่งขึ้น, Thai Definition: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
ปฏิการะ(n) repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ชายพก(n) two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front, Example: เวลามีสุริยคราสหรือจันทรคราส ให้เอาเข็มเย็บผ้ากลัดชายพกไว้ เพื่อให้ลูกเกิดมามีอาการครอบ 32
ญาติมิตร(n) kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง
การลงแขก(n) gathering for growing rice, See also: getting the help of one's friends neighbours, gathering to help at harvest time, Syn. การช่วยกัน, Example: การลงแขกเป็นกิจกรรมกลุ่มของชาวบ้านที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ, Thai Definition: การช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว
คบหา(v) associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ความรักในในการวาดภาพเหมือนกัน ทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai Definition: ติดต่อพบปะกัน
คบหาสมาคม(v) associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าผู้น้อยอย่างเขาจะคบหาสมาคมอยู่กับคนใหญ่คนโตหลายคน, Thai Definition: ติดต่อพบปะกัน
การคบค้าสมาคม(n) making friends with, Example: การคบค้าสมาคมกับเพื่อนที่มาจากสถาบันต่างกันทำให้เรามีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น
ขว้างกา(n) a wooden weapon sharpened at both ends, Thai Definition: เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่เสี้ยมหัวท้ายให้แหลมใช้เป็นอาวุธ
ของกระจุกกระจิก(n) knickknack, See also: odds and ends, trinket, Example: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย
คลุกคลี(v) associate, See also: company, consort with, contact, get in touch with, make friends with, Syn. คบค้า, คบหาสมาคม, Example: พวกนักศึกษาค่ายอาสามาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็นแรมเดือน, Thai Definition: เข้าคบหาอย่างใกล้ชิด
หางเต่า(n) hair ends over the back of the neck, See also: small spindle-shaped tuft of hair at the occipital portion of the head, Example: เด็กคนนั้นมีหางเต่ายาวมาถึงกลางหลัง, Thai Definition: ปอยผมที่อยู่บริเวณท้ายทอย
ออกดอกออกผล(v) yield interests/ dividends, See also: be profitable, bring results, Example: คุณนายกำลังพยายามหาทางให้เงินก้อนนี้ออกดอกออกผล, Thai Definition: ทำให้เกิดประโยชน์ขยายออกไป
ออกผล(v) produce results, See also: bring dividends, Syn. เกิดผล, ออกดอกออกผล, เกิดดอกออกผล, Example: เขาต้องการให้เงินก้อนนี้ออกผลเพิ่มขึ้น, Thai Definition: เกิดประโยชน์, ได้ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (n) EN: odds and ends  FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
ฉันมิตร[chan mit] (adv) EN: as friends ; like friends
ชอบพอกัน[chøpphø kan] (v, exp) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other  FR: s'apprécier mutuellement
จตุรมุข[jaturamuk] (n) EN: building with four gable ends ; tetrahedron  FR: tétraèdre [m]
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กากี่นั้ง[kākīnang] (n) EN: one of us ; intimate friends
การลงแขก[kān longkhaēk] (n, exp) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time
ค่าทำขวัญ[khā thamkhwan] (n, exp) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends
ของเบ็ดเตล็ด[khøng bettalet] (n, exp) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces
คบหา[khophā] (v) EN: associate with ; make friends with ; contact with  FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[khophā samākhom] (v, exp) EN: associate with ; make friends with ; contact with
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
ขว้างกา[khwāngkā] (n) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]
กลุ่มเพื่อนเนวิน[Klum Pheūoen Nēwin] (org) EN: Friends of Newin Group
เล่นพรรคเล่นพวก[len phak lenphūak] (v, exp) EN: play favoritism; favour one's friends  FR: favoriser son entourage
เล่นพวกเล่นพ้อง[lenphūak len phøng] (v, exp) EN: play favoritism ; favour one's friends
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
หมัน[man] (n) EN: hemp ; rope ends ; tow  FR: étoupe [f]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]
เป็นมิตร[pen mit] (v) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
เพื่อนฝูง[pheūoenfūng] (n) EN: friends ; company
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ผูกไมตรี[phūkmaitrī] (v, exp) EN: befriend ; make friends ; form an alliance ; make an alliance
ผูกมิตร[phūkmit] (v) EN: befriend ; make friends  FR: se lier d'amitié
ปลีกย่อย[plīkyøi] (n) EN: odds and ends ; details ; minor matters  FR: détail [m]
รักษาตัวเอง(นะ)[raksā tūa-ēng (na)] (xp) EN: take care of yourself  FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สัมพันธไมตรี[samphanthamaitrī] (n) EN: friendly relations ; friendship  FR: relation amicale [f]
สร้างมิตร[sāng mit] (v, exp) EN: make friends ; socialize  FR: se faire des amis
สันถวไมตรี[santhawamaitrī] (n) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship
สะพานมิตรภาพ[Saphān Mittraphāp] (n, prop) EN: Friendship Bridge  FR: pont de l'Amitié [m]
เศษ[sēt] (n) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers  FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
ส่งเสริมมิตรภาพ[songsoēm mittraphāp] (v, exp) EN: improve frienship ; promote friendship
ตัดไมตรี[tat maitrī] (v, exp) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged  FR: se brouiller
ตัดรอน[tatrøn] (v) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)
ถือวิสาสะ[theū wisāsa] (v, exp) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture  FR: prendre la liberté de
ญาติมิตร[yāt-mit] (n, exp) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends  FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
เยี่ยมเพื่อน[yīem pheūoen] (v, exp) EN: visit friends  FR: rendre visite à des amis

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDS EH1 N D Z
LENDS L EH1 N D Z
TENDS T EH1 N D Z
SENDS S EH1 N D Z
FENDS F EH1 N D Z
BENDS B EH1 N D Z
WENDS W EH1 N D Z
FIENDS F IY1 N D Z
AMENDS AH0 M EH1 N D Z
TRENDS T R EH1 N D Z
BLENDS B L EH1 N D Z
TRENDS T R EH1 N Z
SPENDS S P EH1 N Z
SPENDS S P EH1 N D Z
ARENDS ER0 EH1 N D Z
LEGENDS L EH1 JH AH0 N D Z
OFFENDS AH0 F EH1 N D Z
EXTENDS IH0 K S T EH1 N D Z
ENDSLEY EH1 N D S L IY0
DEPENDS D IH0 P EH1 N D Z
DEFENDS D IH0 F EH1 N D Z
FRIENDS F R EH1 N D Z
BERENDS B EH1 R EH0 N D Z
INTENDS IH2 N T EH1 N D Z
ATTENDS AH0 T EH1 N D Z
ASCENDS AH0 S EH1 N D Z
PORTENDS P AO0 R T EH1 N D Z
WEEKENDS W IY1 K EH2 N D Z
PRETENDS P R IY0 T EH1 N D Z
BACKENDS B AE2 K EH1 N D Z
BEHRENDS B EH1 R EH0 N D Z
ARENDSEE ER0 EH1 N D S IY2
GODSENDS G AA1 D S EH2 N D Z
BOOKENDS B UH1 K EH2 N D Z
CONTENDS K AH0 N T EH1 N D Z
SWENDSEN S W EH1 N D S AH0 N
SUSPENDS S AH0 S P EH1 N D Z
STIPENDS S T AY1 P AH0 N D Z
COMMENDS K AH0 M EH1 N D Z
BRENDSEL B R EH1 N D S AH0 L
SVENDSEN S V EH1 N D S AH0 N
FRIENDS' F R EH1 N D Z
DESCENDS D IH0 S EH1 N D Z
DEAD-ENDS D EH2 D EH1 N D Z
DIVIDENDS D IH1 V IH0 D EH2 N D Z
BEFRIENDS B IH0 F R EH1 N D Z
OUTSPENDS AW1 T S P EH2 N D Z
RECOMMENDS R EH2 K AH0 M EH1 N D Z
BOYFRIENDS B OY1 F R EH2 N D Z
FRIENDSHIP F R EH1 N D SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ends (v) ˈɛndz (e1 n d z)
bends (v) bˈɛndz (b e1 n d z)
fends (v) fˈɛndz (f e1 n d z)
lends (v) lˈɛndz (l e1 n d z)
mends (v) mˈɛndz (m e1 n d z)
rends (v) rˈɛndz (r e1 n d z)
sends (v) sˈɛnz (s e1 n z)
tends (v) tˈɛndz (t e1 n d z)
vends (v) vˈɛndz (v e1 n d z)
wends (v) wˈɛndz (w e1 n d z)
amends (v) ˈəmˈɛndz (@1 m e1 n d z)
blends (v) blˈɛndz (b l e1 n d z)
emends (v) ˈɪmˈɛndz (i1 m e1 n d z)
fiends (n) fˈiːndz (f ii1 n d z)
spends (v) spˈɛndz (s p e1 n d z)
trends (v) trˈɛndz (t r e1 n d z)
appends (v) ˈəpˈɛndz (@1 p e1 n d z)
ascends (v) ˈəsˈɛndz (@1 s e1 n d z)
attends (v) ˈətˈɛndz (@1 t e1 n d z)
calends (n) kˈæləndz (k a1 l @ n d z)
defends (v) dˈɪfˈɛndz (d i1 f e1 n d z)
depends (v) dˈɪpˈɛndz (d i1 p e1 n d z)
expends (v) ˈɪkspˈɛndz (i1 k s p e1 n d z)
extends (v) ˈɪkstˈɛndz (i1 k s t e1 n d z)
friends (n) frˈɛndz (f r e1 n d z)
impends (v) ˈɪmpˈɛndz (i1 m p e1 n d z)
intends (v) ˈɪntˈɛndz (i1 n t e1 n d z)
kalends (n) kˈælɛndz (k a1 l e n d z)
legends (n) lˈɛʤəndz (l e1 jh @ n d z)
offends (v) ˈəfˈɛndz (@1 f e1 n d z)
unbends (v) ˌʌnbˈɛndz (uh2 n b e1 n d z)
commends (v) kˈəmˈɛndz (k @1 m e1 n d z)
contends (v) kˈəntˈɛndz (k @1 n t e1 n d z)
descends (v) dˈɪsˈɛndz (d i1 s e1 n d z)
distends (v) dˈɪstˈɛndz (d i1 s t e1 n d z)
fag-ends (n) fˈæg-ɛndz (f a1 g - e n d z)
godsends (n) gˈɒdsɛndz (g o1 d s e n d z)
portends (v) pˈɔːtˈɛndz (p oo1 t e1 n d z)
prebends (n) prˈɛbəndz (p r e1 b @ n d z)
pretends (v) prˈɪtˈɛndz (p r i1 t e1 n d z)
stipends (n) stˈaɪpɛndz (s t ai1 p e n d z)
subtends (v) sˈəbtˈɛndz (s @1 b t e1 n d z)
suspends (v) sˈəspˈɛndz (s @1 s p e1 n d z)
weekends (v) wˈiːkˈɛndz (w ii1 k e1 n d z)
befriends (v) bˈɪfrˈɛndz (b i1 f r e1 n d z)
book-ends (n) bˈuk-ɛndz (b u1 k - e n d z)
dividends (n) dˈɪvɪdɛndz (d i1 v i d e n d z)
misspends (v) mˌɪsspˈɛndz (m i2 s s p e1 n d z)
reverends (n) rˈɛvərəndz (r e1 v @ r @ n d z)
tail-ends (n) tˈɛɪl-ˈɛndz (t ei1 l - e1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàn, ㄎㄢˋ, ] it depends; think; to see; to look at, #56 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money), #570 [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it, #5,289 [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship, #5,982 [Add to Longdo]
天涯[tiān yá, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ, ] the ends of the earth, #7,968 [Add to Longdo]
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, ] be on good terms; be close friends, #9,508 [Add to Longdo]
亲友[qīn yǒu, ㄑㄧㄣ ㄧㄡˇ, / ] friends and relatives, #9,980 [Add to Longdo]
交友[jiāo yǒu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˇ, ] to make friends, #12,594 [Add to Longdo]
两头[liǎng tóu, ㄌㄧㄤˇ ㄊㄡˊ, / ] both ends; both parties to a deal, #13,306 [Add to Longdo]
[gá, ㄍㄚˊ, / ] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts), #14,310 [Add to Longdo]
亲朋好友[qīn péng hǎo yǒu, ㄑㄧㄣ ㄆㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ, / ] friends and family; kith and kin, #14,491 [Add to Longdo]
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] friendship; camaraderie, #16,532 [Add to Longdo]
相交[xiāng jiāo, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ, ] to cross over (e.g. traffic); to intersect; to make friends, #18,339 [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] current trends; the present situation; how things are going, #18,537 [Add to Longdo]
结交[jié jiāo, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄠ, / ] to make friends with, #19,603 [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people, #19,795 [Add to Longdo]
交朋友[jiāo péng you, ㄐㄧㄠ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] to make friends; to start an affair with sb, #20,273 [Add to Longdo]
天边[tiān biān, ㄊㄧㄢ ㄅㄧㄢ, / ] horizon; ends of the earth; remotest places, #22,137 [Add to Longdo]
老兄[lǎo xiōng, ㄌㄠˇ ㄒㄩㄥ, ] 'old chap' (form of address between male friends), #24,184 [Add to Longdo]
物色[wù sè, ㄨˋ ㄙㄜˋ, ] to look for; to seek; to choose; color of object; color of fleece (of domestic animal); to see; to notice; all kinds of things; odds and ends, #24,900 [Add to Longdo]
天涯海角[tiān yá hǎi jiǎo, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] the ends of the earth; separated worlds apart, #25,438 [Add to Longdo]
两极[liǎng jí, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] the two poles; the north and south poles; both ends of sth; electric or magnetic poles, #29,978 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] friendship, #32,520 [Add to Longdo]
迎娶[yíng qǔ, ㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, ] to escort the bride; the groom's family sends a marriage sedan 花轎|花轿 to escort the bride, #33,940 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
入不敷出[rù bù fū chū, ㄖㄨˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄔㄨ, ] income does not cover expenditure; unable to make ends meet, #38,420 [Add to Longdo]
病友[bìng yǒu, ㄅㄧㄥˋ ㄧㄡˇ, ] a friend made in hospital or people who become friends in hospital; wardmate, #39,154 [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ㄨˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas, #39,436 [Add to Longdo]
虚情假意[xū qíng jiǎ yì, ㄒㄩ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] false friendship; hypocritical show of affection, #40,537 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions, #41,513 [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends, #42,694 [Add to Longdo]
迎亲[yíng qīn, ㄧㄥˊ ㄑㄧㄣ, / ] to escort the bride; the groom's family sends a marriage sedan 花轎|花轿 to escort the bride, #43,446 [Add to Longdo]
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, / ] fiends (成语 saw); devils and monsters, #46,273 [Add to Longdo]
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, ] unofficial history; history as popular legends, #47,835 [Add to Longdo]
正史[zhèng shǐ, ㄓㄥˋ ㄕˇ, ] the 24 or 25 official dynastic histories; true history, as opposed to fictional adaptation or popular legends, #50,289 [Add to Longdo]
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic, #50,401 [Add to Longdo]
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, ] mutual affection; friendship, #53,270 [Add to Longdo]
散件[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; odds and ends, #54,923 [Add to Longdo]
事在人为[shì zài rén wéi, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] the matter depends on the individual (成语 saw); it is a matter for your own effort; With effort, one can achieve anything., #56,815 [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]
金兰[jīn lán, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ, / ] profound friendship; sworn brotherhood, #57,711 [Add to Longdo]
霜降[Shuāng jiàng, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄤˋ, ] Shuangjiang or Frost Descends, 18th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd October-6th November, #58,139 [Add to Longdo]
假公济私[jiǎ gōng jì sī, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄙ, / ] official authority used for private interests (成语 saw); to attain private ends by abusing public position, #67,624 [Add to Longdo]
赔礼[péi lǐ, ㄆㄟˊ ㄌㄧˇ, / ] to offer an apology; to make amends, #71,276 [Add to Longdo]
情同手足[qíng tóng shǒu zú, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, ] as close as one's hands and feet (成语 saw); loving one another as brothers; deep friendship; closely attached to one another, #71,643 [Add to Longdo]
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ㄨˊ ㄧㄣˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, / ] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide, #72,869 [Add to Longdo]
故旧[gù jiù, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] old friends, #76,575 [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord, #78,514 [Add to Longdo]
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends, #79,879 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] TH: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี  EN: gifts for close relatives or friends

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leistetrends [Add to Longdo]
befestigtappends [Add to Longdo]
Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendsonne {f}setting sun [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Bekannten {pl}; Bekanntschaften {pl}; Umgang {m}acquaintances; friends [Add to Longdo]
Betriebsendschalter {m}operational limit switch [Add to Longdo]
Biegung {f}; Kurve {f}; Bogen {m} | Biegungen {pl} | reine Biegung {f}bend; bending | bends | pure bending [Add to Longdo]
Blendschutz...antidazzle [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Bücherstütze {f} | Bücherstützen {pl}bookend | bookends [Add to Longdo]
Deckstein {m}capstone; endstone [Add to Longdo]
Dekompressionskrankheit {f}bends; decompression sickness [Add to Longdo]
Dividendenrückstände {pl}arrears of dividends [Add to Longdo]
Elendsindex {m}misery index [Add to Longdo]
Elendsviertel {n} | Elendsviertel {pl}slum | slums [Add to Longdo]
Elendsviertel {n}shanty town [Add to Longdo]
Endabstellstange {f}; Endschalterstange {f} [techn.]limit switch bar [Add to Longdo]
Endsaldo {m}closing balance [Add to Longdo]
Endschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Endsilbe {f} | Endsilben {pl}final syllable | final syllables [Add to Longdo]
Endspurt {m} | Endspurte {pl}final spurt | final spurts [Add to Longdo]
Endstation {f}; Endstelle {f} | Endstationen {pl}terminus | termini [Add to Longdo]
Endstromkreis {m} [electr.]final circuit [Add to Longdo]
Endstufe {f}power amplifier [Add to Longdo]
Endstück {n} [techn.]endpiece; tail end [Add to Longdo]
Endsumme {f} | Endsummen {pl}total | totals [Add to Longdo]
Fahrendschalter {m}; Katzfahrendschalter {m} [techn.]cross travel limit switch; long travel limit switch [Add to Longdo]
Faserendflächen {pl}fibre ends; fiber ends [Am.] [Add to Longdo]
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger [Add to Longdo]
Freund {m}; Freundin {f}; (guter) Bekannter {m}; (gute) Bekannte {f} | Freunde {pl}; Bekannte {pl}friend | friends [Add to Longdo]
Freundesgesellschaft {f}; Gesellschaft {f} der FreundeSociety of Friends [Add to Longdo]
Freundeskreis {m}friends; circle of friends [Add to Longdo]
einen großen Freundeskreis habento have a lot of friends [Add to Longdo]
Freundschaft {f} | Freundschaften {pl}friendship | friendships [Add to Longdo]
Freundschaft schließento make friends [Add to Longdo]
Gänseblümchen {n}; Tausendschönchen {n} [bot.] | Gänseblümchen {pl}daisy | daisies [Add to Longdo]
Gehalt {n} | Gehälter {pl}stipend | stipends [Add to Longdo]
Getriebeendschalter {m}gear-type limit switch [Add to Longdo]
Hubendschalter {m}hoist limit switch [Add to Longdo]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth [Add to Longdo]
Jugendstil {m} [arch.]Jugendstil; art nouveau [Add to Longdo]
Jugendstrafanstalt {f}remand home; juvenile prison [Add to Longdo]
Jugendstreich {m}youthful escapade [Add to Longdo]
Jugendsünde {f}sin of one's youth [Add to Longdo]
Klebestelle {f}; Flickstelle {f}; ausgebesserte Stelle | Klebestellen {pl}; Flickstellen {pl}; ausgebesserte Stellenmend | mends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]
クエーカー[kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
トレンドセッター[torendosetta-] (n) trendsetter [Add to Longdo]
ヒステリシス[hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
フレスタ[furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station) [Add to Longdo]
フレンズ[furenzu] (n) friends; (P) [Add to Longdo]
フレンドシップ[furendoshippu] (n) friendship [Add to Longdo]
フレンド教会[フレンドきょうかい, furendo kyoukai] (n) Society of Friends; Quakers [Add to Longdo]
プリクラ[purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ヘッドバン[heddoban] (n) (See 花布) flower-patterned material used to bind the ends of the spine in books (wasei [Add to Longdo]
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on [Add to Longdo]
一夏[いちげ, ichige] (n) {Buddh} (See 安居・あんご) one summer (during which a monk attends a summer retreat) [Add to Longdo]
一挙両全[いっきょりょうぜん, ikkyoryouzen] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一挙両得[いっきょりょうとく, ikkyoryoutoku] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
因りけり[よりけり, yorikeri] (prt) (uk) depends on [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends) [Add to Longdo]
押忍;押っ忍[おっす;おす(押忍), ossu ; osu ( ou nin )] (int) (uk) greeting used between close male friends; Hi!; yes sir!; yo! [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
花布;花ぎれ[はなぎれ, hanagire] (n) flower-patterned material used to bind the ends of the spine in books [Add to Longdo]
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
回読[かいどく, kaidoku] (n,vs) read in turn; circulate a book (among friends) [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
楽友協会[がくゆうきょうかい, gakuyuukyoukai] (n) philharmonic society; society of the friends of music [Add to Longdo]
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]
気は持ち様[きはもちよう, kihamochiyou] (exp) (id) Everything depends on how you look at it [Add to Longdo]
鬼板[おにいた, oniita] (n) (See 鬼瓦・1) wooden board used on the ridge-ends of a roof instead of an onigawara tile (sometimes covered in copper sheeting) [Add to Longdo]
義理合い[ぎりあい, giriai] (n) social relationship; friendship [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
久闊;久濶[きゅうかつ, kyuukatsu] (n) not having met or contacted someone for a long time; neglect of friends [Add to Longdo]
久闊を叙する[きゅうかつをじょする, kyuukatsuwojosuru] (exp,vs-s) to apologize for a long neglect of friends (apologise) [Add to Longdo]
久濶を叙す[きゅうかつをじょす, kyuukatsuwojosu] (exp) (arch) (See 久闊を叙する) to apologize for a long neglect of friends (apologise) [Add to Longdo]
旧誼[きゅうぎ, kyuugi] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
旧知[きゅうち, kyuuchi] (n) old friend; old friendship [Add to Longdo]
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood [Add to Longdo]
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
郷友[きょうゆう, kyouyuu] (n) friends from the same hometown [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
夕日[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
導火線[どうかせん, doukasen] Zuendschnur, Anlass [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
終日[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
終盤戦[しゅうばんせん, shuubansen] Endspiel (bei Brettspielen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top