ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*encrypt*

EH0 N K R IH1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encrypt, -encrypt-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encryption(n) เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส, See also: การนำข้อความมาทำให้เป็นรหัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
encryption(เอน' สคริพเชิน) n. การสร้างรหัสลับ, การนำข้อความมาเข้ารหัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
data encryption standard (DES)มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล (ดีอีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data encryption standard (DES)มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล (ดีอีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DES (data encryption standard)ดีอีเอส (มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DES (data encryption standard)ดีอีเอส (มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data encryption (Computer science))การเข้ารหัสลับข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์]
Data encryption (Computer science)การเข้ารหัสลับข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encryptEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
encryptPlease don't encrypt your file.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[kān khao rahat] (n) EN: coding ; encoding ; encryption  FR: codage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRYPT EH0 N K R IH1 P T
ENCRYPT IH0 N K R IH1 P T
ENCRYPTED EH0 N K R IH1 P T IH0 D
ENCRYPTED IH0 N K R IH1 P T IH0 D
ENCRYPTION EH0 N K R IH1 P SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加密[jiā mì, ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ, ] to encrypt; encryption, #22,811 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
加密后的[jiā mì hòu de, ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙, / ] encrypted [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlüsselung {f}encryption; encipherment [Add to Longdo]
Verschlüsselungsalgorithmus {m}encryption algorithm; encipherment algorithm [Add to Longdo]
Verstecken {n}encryption [Add to Longdo]
unverschlüsseltunencrypted [Add to Longdo]
verschlüsseln; (Text) chiffrieren | verschlüsselnd; chiffrierend | verschlüsselt; chiffriertto encrypt | encrypting | encrypted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンクリプト[enkuriputo] (n) {comp} encrypt [Add to Longdo]
キーリング[ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[データあんごうかきかく, de-ta angoukakikaku] (n) {comp} Data Encryption Standard; DES [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] (n) {comp} encryption key [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] (n) {comp} encrypted mail; cyphermail [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗号化ファイルシステム[あんごうかファイルシステム, angouka fairushisutemu] (n) {comp} Encrypting File System [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] (n) {comp} encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology [Add to Longdo]
暗証化[あんしょうか, anshouka] (n,vs) encryption; coding; password [Add to Longdo]
共有鍵暗号方式[きょうゆうかぎあんごうほうしき, kyouyuukagiangouhoushiki] (n) {comp} shared key encryption [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] (n) {comp} public key encryption [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] (n) {comp} body part encryption indication [Add to Longdo]
翻訳(P);飜訳[ほんやく, honyaku] (n,vs) (1) translation; (2) de-encryption; deciphering; (3) rendering; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]
エンクリプト[えんくりぷと, enkuriputo] encrypt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrypt
   v 1: convert ordinary language into code; "We should encode the
      message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
      {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top