ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*einer*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: einer, -einer-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steinernematidaeไส้เดือนฝอยสไตเนอนีมาทิเด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner
ทำร้ายจิตใจ[thamrāi jitjai] (v, exp) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound  FR: peiner ; attrister ; blesser
ถ่วง[thūang] (v) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder  FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถ่วงความเจริญ[thūang khwām jaroēn] (v, exp) FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
ถ่วงความก้าวหน้า[thūang khwām kāonā] (v, exp) FR: freiner le progrès

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEINER Z AY1 N ER0
LEINER L AY1 N ER0
WEINER W AY1 N ER0
KEINER K IY1 N ER0
HEINER HH AY1 N ER0
REINER R AY1 N ER0
FEINER F AY1 N ER0
MEINER M AY1 N ER0
REINERS R AY1 N ER0 Z
REINERT R AY1 N ER0 T
WEINERT W AY1 N ER0 T
MEINERT M AY1 N ER0 T
STEINER S T AY1 N ER0
MEINERS M AY1 N ER0 Z
KREINER K R AY1 N ER0
KLEINER K L AY1 N ER0
GREINER G R AY1 N ER0
BREINER B R AY1 N ER0
KLEINERT K L AY1 N ER0 T
STEINERT S T AY1 N ER0 T
REINER'S R AY1 N ER0 Z
SCHEINER SH AY1 N ER0
SHREINER SH R AY1 N ER0
FEINERMAN F AY1 N ER0 M AH0 N
STEINER'S S T AY1 N ER0 Z
SCHREINER SH R AY1 N ER0
REINERTSON R AY1 N ER0 T S AH0 N
REINERTSEN R AY1 N ER0 T S AH0 N
FINKBEINER F IH1 NG K B AY2 N ER0
NACHREINER N AE1 K R AY0 N ER0
UNTERREINER AO1 N T ER0 AY0 N ER0
REGENSTEINER R EH1 G AH0 N S T AY2 N ER0
BODENSTEINER B OW1 D AH0 N S T AY1 N ER0
MEINERTZHAGEN M AY1 N ER0 T S HH AA2 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reiner (n) rˈaɪnər (r ai1 n @ r)
Liechtensteiner (n) lˈɪktənstaɪnər (l i1 k t @ n s t ai n @ r)
Liechtensteiners (n) lˈɪktənstaɪnəz (l i1 k t @ n s t ai n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง, See also: ein
keinerSee also: kein
seinerSee also: sein
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meiner alten Hosen, meiner alten Häuser, meiner alten Tische
deiner1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose
deiner2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose
seiner1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
deiner3) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น deiner alten Hosen, deiner alten Häuser, deiner alten Tische
seiner3) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seiner alten Hosen, seiner alten Häuser, seiner alten Tische

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n} | Abschlusszeugnis einer High Schooldiploma [Am.] | high school diploma [Add to Longdo]
Abschnitt {m} einer Münzeexergue [Add to Longdo]
Absender {m} einer Warensendungconsignor; shipper [Add to Longdo]
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen {pl} (einer Universität)graduate (of a university) | graduates (of a university) [Add to Longdo]
Student an einer graduate school [Am.]graduate [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abtreten {n} einer Forderung; Forderungsübergang {m}; Gläubigerübergang {m} [jur.]subrogation [Add to Longdo]
Abtretung {f} | Abtretungen {pl} | Abtretung einer Arbeitsnehmererfindung {f} | Abtretung kraft Gesetzes | Abtretung von Forderungen | Abtretung zugunsten der Gläubigerassignments | assignments | assignment of invention | assignment by operation of law | assignment of accounts receivable | assignment for the benefit of creditors [Add to Longdo]
Abzapfstrom {m} aus einer Wicklungtapping current of winding [Add to Longdo]
Äußerung {f}; Vorbringen {n} (einer Meinung)ventilation (of an opinion) [Add to Longdo]
Auflegen {n} (einer Anleihe); Ausstellen {n}issue [Add to Longdo]
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
Anordnung {f} in einer Linie; Ausrichten {n}alignment [Add to Longdo]
Antritt {m} | vor Antritt seiner Reise | bei Antritt des Amtesbeginning; setting out | before setting out on his journey | on taking up office [Add to Longdo]
Anwesenheitsliste {f} | Anwesenheitslisten {pl} | Führung einer Anwesenheitsliste (zu Beginn einer Unterrichtsstunde)attendance list | attendance lists | attendance; roll call [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Fabrik)output [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Person; von Technik)performance [Add to Longdo]
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
Aufhängen {n} (eines Programms in einer Schleife) [comp.]hang-up [Add to Longdo]
Aufkauf {m} | Aufkauf einer Kapitalgesellschaft durch eigenes Management durch externe Finanzierung [econ.]buying up; byout | leveraged buyout [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
Auflage {f} (einer Zeitung)circulation [Add to Longdo]
Aufrechterhaltung {f} (einer Meinung)adherence [Add to Longdo]
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet [Add to Longdo]
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Ausgabe {f}; Nummer {f} (einer Zeitschrift)issue [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city) [Add to Longdo]
Ausübung {f}; Geltendmachung {f} | bei der Ausübung seiner Pflichtenexercise | in the exercise of his duties [Add to Longdo]
Bankverbindung {f} (einer Bank)correspondent [Add to Longdo]
Baubeschränkungen in einer Zonezoning restrictions [Add to Longdo]
Bedingung {f}; Voraussetzung {f} | Bedingungen {pl}; Voraussetzungen {pl} | angemessene Bedingung {f} | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Begleitung {f}; Begleiten {n} | Begleitungen {pl} | in Begleitung einer Frau; mit einer Fraucompany | companies | in female company; with a woman [Add to Longdo]
Begriff, der sich einer genauen Definition entziehtconcept which somehow evades precise definition [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad einer Personextent of someone's fame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュタイナー学校[シュタイナーがっこう, shutaina-gakkou] (n) Steiner school; (P) [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[へい, hei] C, (Nr.) 3 (in einer Reihe) [Add to Longdo]
並ぶ[ならぶ, narabu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
塾生[じゅくせい, jukusei] Schueler_einer_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
外郭[がいかく, gaikaku] aeussere_Mauer (einer Burg), Umriss [Add to Longdo]
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
宗祖[しゅうそ, shuuso] Begruender_einer_Sekte [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] einer_nach_dem_andern_umfallen [Add to Longdo]
小皿[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
小石[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
小雨[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
帳消し[ちょうけし, choukeshi] Ausgleich_einer_Rechnung, Streichung [Add to Longdo]
年号[ねんごう, nengou] Name_einer_Aera, Jahr_einer_Aera [Add to Longdo]
幹事長[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
影法師[かげぼうし, kageboushi] Schatten_einer_Person [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (Geschichte_einer_Blutrache) [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
散会[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
旅愁[りょしゅう, ryoshuu] Einsamkeit_waehrend_einer_Reise, innere_Unruhe_waehrend_einer_Reise [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
棋譜[きふ, kifu] Aufzeichnung_einer_Schachpartie [Add to Longdo]
氏神[うじがみ, ujigami] Schutzgott (einer Familie-Sippe) [Add to Longdo]
泣き虫[なきむし, nakimushi] weinerlicher_Mensch [Add to Longdo]
洗練[せんれん, senren] verfeinern, raffinieren, laeutern [Add to Longdo]
涙声[なみだごえ, namidagoe] traenenerstickte_Stimme, weinerliche_Stimme [Add to Longdo]
清酒[せいしゅ, seishu] feiner_Sake, raffinierter_Sake [Add to Longdo]
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
湯元[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
球茎[きゅうけい, kyuukei] Zwiebel (einer Pflanze), Knolle [Add to Longdo]
[こう, kou] A, (Nr.)1 (in einer Reihe);, MUSCHELSCHALE, SCHILDKROETENPANZER [Add to Longdo]
病症[びょうしょう, byoushou] Natur_einer_Krankheit [Add to Longdo]
病苦[びょうく, byouku] Schmerzen_einer_Krankheit, Qualen_einer_Krankheit [Add to Longdo]
知事[ちじ, chiji] Gouverneur (einer_Praefektur) [Add to Longdo]
穂先[ほさき, hosaki] Spitze_einer_Aehre, Speerspitze, Messerspitze, Pinselspitze [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top