ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*eft*

   
630 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eft, -eft-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eft[N] ตัวอ่อนซาลามานเดอร์, Syn. newt
deft[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
heft[N] ความสำคัญ
heft[N] น้ำหนัก, See also: ความหนัก
heft[VI] มีน้ำหนัก
heft[VT] ยก (ของหนัง), Syn. heave, hoist, lift
heft[VT] ยกขึ้นเพื่อชั่งน้ำหนัก
left[N] ด้านซ้าย, See also: ซ้ายมือ
left[ADJ] ทางซ้ายมือ, See also: ทางซ้าย, Syn. left-hand, Ant. right, right-hand
left[N] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave
reft[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reave
reft[ADJ] ซึ่งถูกปล้น
weft[N] เส้นด้ายทางขวาง
cleft[N] รอยแยก, See also: ร่อง, รอยแตก, Syn. clack, crevice
hefty[ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน, Syn. brawny, robust, Ant. infirm, sickly, weak
hefty[ADJ] มาก (เกินความต้องการ), See also: ที่มีปริมาณมาก (เกินความต้องการเกินความต้องการ)
hefty[ADJ] หนัก
theft[N] การขโมย, See also: การลักเล็กขโมยน้อย, Syn. robbery, thievery
theft[N] สิ่งที่ถูกขโมย
leftist[ADJ] นิยมฝ่ายซ้าย
leftist[N] สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย, See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย, Syn. collectivist, left-winger
get left[PHRV] ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
get left[PHRV] พ่ายแพ้
lefthand[ADJ] ที่ไปทางซ้าย, Syn. to the left
leftover[ADJ] ที่เหลือ, See also: ที่เหลืออยู่, Syn. left over, left, odd, remaining, unexpended
leftover[N] สิ่งของที่เหลือ, Syn. remnant
bear left[PHRV] เลี้ยวซ้าย, Syn. keep left, turn left
chieftain[N] หัวหน้าเผ่า
keep left[PHRV] ชิดซ้ายไว้, See also: พยายามอยู่ทางซ้ายไว้, Syn. bear left, turn left
left wing[N] สมาชิกพรรคฝ่ายซ้าย, Syn. leftist, left-of-center, Ant. rightist
left-hand[ADJ] ด้วยมือซ้าย
left-hand[ADJ] ที่อยู่ซ้ายมือ, Syn. left, Ant. right, right-hand
left-wing[ADJ] ฝ่ายซ้าย (กลุ่มหรือพรรคการเมือง)
turn left[PHRV] เลี้ยวซ้าย, See also: หันทางซ้าย, Syn. bear left, keep left
left field[N] ตำแหน่งปีกซ้าย (กีฬาเบสบอล), See also: ปีกซ้าย
hang a left[SL] เลี้ยวซ้าย
left-handed[ADJ] กำกวม, See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ, Syn. ambiguous, doubtful, insincere
left-handed[ADJ] เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
left-handed[ADJ] ซึ่งใช้มือซ้าย
left-handed[ADJ] ถนัดซ้าย
be bereft of[PHRV] สูญเสีย, See also: หมดไป
be left over[PHRV] เหลืออยู่, See also: เหลือ, Syn. be over
cleft palate[N] เพดานปากโหว่
right and left[IDM] ทุกที่ทุกทาง
have something left[IDM] มีบางสิ่งเหลืออยู่
left, righ, and centre[IDM] ทุกหนทุกแห่ง
pay someone a left-handed compliment[IDM] หลอกด่า, See also: ประชด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
eft(เอฟทฺ) n. สัตว์ เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก,ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย adv. อีก,หลังจากนั้น
eftsoonadv. หลังจากนั้นไม่นาน,อีก, Syn. eftsoons
heft(เฮฟทฺ) n. น้ำหนัก,ส่วนสำคัญ. vt. ยกขึ้นเพื่อหยั่งน้ำหนัก,ยก
hefty(เฮฟ'ที) adj. หนัก,ใหญ่,แข็งแรง,ล่ำสัน,เต็มไปด้วยกล้ามเนือ., See also: heftiness n. heftily adv., Syn. weighty,heavy
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
left-hand(เลฟทฺ'แฮนดฺ') adj. ทางด้านซ้าย,ด้วยมือซ้าย
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
leftover(เลฟทฺ'โอเวอะ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,ที่เหลือ. adj. เหลือ,กินเหลือ, Syn. remnant
leftward(เลฟทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางซ้าย,ทางด้านซ้าย
leftwingปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย,ฝ่ายเอียงซ้าย (ของพรรคการเมือง), See also: leftwing adj. ดูleftwing leftwinger n. ดูleftwing, Syn. liberal
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
reft(เรฟทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ reave
theft(เธฟทฺ) n. การขโมย,การลักเล็กขโมยน้อย,สิ่งที่ถูกขโมย, Syn. depredation,robbery
ultraleft(อัล'ทระเลฟท) adj. ซ้ายจัด, Syn. extermely right

English-Thai: Nontri Dictionary
bereft(vt) pt และ pp ของ bereave
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
cleft(vt) pt และ pp ของ cleave
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
left(adj) ซ้าย
left(n) ด้านซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ซีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย
left(vt) pt และ pp ของ leave
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
theft(n) การโจรกรรม,การขโมย,การลักขโมย
weft(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,ใย,ผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palate, cleft; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatoschisis; palate, cleft; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leftward welding; forward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Left; left wing; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
left derivative; left-hand derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left identityเอกลักษณ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left justifyจัดซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
left shiftการเลื่อนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
left wing; Left; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
left-hand derivative; left derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed operatorตัวดำเนินการด้านซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leftism; Left; left wingฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rotate leftหมุนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spina bifida; spine, cleftกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine, cleft; spina bifidaกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatoschisis; cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomoschisis; cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single cleft lipปากแหว่งเดี่ยว [มีความหมายเหมือนกับ cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
split tongue; tongue, bifid; tongue, cleft; tongue, doubleลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bifid tongue; tongue, cleft; tongue, double; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleftเว้าลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleftรอยแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft jointรอยต่อเข้าลิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cleft lip; cheiloschisis; harelip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft lip, doubleปากแหว่งคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft lip, singleปากแหว่งเดี่ยว [มีความหมายเหมือนกับ cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate prosthesisสิ่งปิดเพดานโหว่ [มีความหมายเหมือนกับ obturator ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft spine; spina bifidaกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft tongue; tongue, bifid; tongue, double; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft, gingivalรอยเหงือกแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
double cleft lipปากแหว่งคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
double tongue; tongue, bifid; tongue, cleft; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival cleftรอยเหงือกแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward welding; leftward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
EFT (electronic fund transfer)อีเอฟที (การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic fund transfer (EFT)การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอฟที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theft of wild creaturesการลักสัตว์ป่า (ที่มีเจ้าของ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theftการลักทรัพย์ [ดู larceny] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theft insuranceการประกันภัยโจรกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue, split; tongue, bifid; tongue, cleft; tongue, doubleลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, bifid; tongue, cleft; tongue, double; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, cleft; tongue, bifid; tongue, double; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, double; tongue, bifid; tongue, cleft; tongue, splitลิ้นสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
harelip; cheiloschisis; cleft lip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeological theftsโจรกรรมโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Automobile theftโจรกรรมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Automobile theft investigationการสืบสวนคดีโจรกรรมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bicycle theftโจรกรรมรถจักรยาน [TU Subject Heading]
Book theftsโจรกรรมหนังสือ [TU Subject Heading]
Cleft lipปากแหว่ง [TU Subject Heading]
Cleft palateเพดานโหว่ [TU Subject Heading]
Hypertrophy, Left ventricularภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโตเกิน [TU Subject Heading]
Identity theftโจรกรรมเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Left and right (Psychology)ด้านซ้ายและด้านขวา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Motorcycle theftโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle theft investigationการสืบสวนคดีโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Theftการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Ventricular function, Leftการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย [TU Subject Heading]
European Free Trade Association (EFTA) สมาคมการค้าเสรียุโรป
ก่อตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาสต็อกโฮล์ม (Treaty of Stockholm) เมื่อ พ.ศ. 2503 มีสมาชิกแรกเริ่ม 7 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และโปรตุเกส ต่อมา อังกฤษ เดนมาร์ก และโปรตุเกส ได้ลาออกไปเข้าร่วมกับ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และได้มีประเทศฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์เป็นสมาชิกเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งเขตการค้าเสรี (ดู Free Trade Area) ในระหว่างประเทศสมาชิกโดยเน้นการค้าและ อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน (ปี 2538) มีสมาชิกเพียง 3 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เนื่องจากนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และออสเตรีย ได้ลาออกไปเข้าร่วมกับสหภาพยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Apex, Leftบริเวณบนสุดด้านซ้าย [การแพทย์]
Atrio-Ventricular Valve, Leftลิ้นไมตรัล [การแพทย์]
Axillary Line, Left Anteriorแนวเส้นหน้ารักแร้ข้างซ้าย, แนวขอบหน้าของรักแร้ซ้าย [การแพทย์]
Axis Deviation, Leftแกนเบี่ยงเบนไปทางซ้าย [การแพทย์]
Cholesterol Cleftรอยแยกโคเลสเตอรอล [การแพทย์]
Circumference, Left Mid-Armขนาดรอบกึ่งกลางต้นแขนซ้าย [การแพทย์]
Cleftเพดานแหว่งโหว่ [การแพทย์]
Cleftเป็นร่อง [การแพทย์]
Cleft like Spaceบริเวณคล้ายร่อง [การแพทย์]
Cleft Lipปากแหว่ง,โรคปากแหว่ง [การแพทย์]
Cleft Lip, Bilateralปากแหว่งสองข้าง [การแพทย์]
Cleft Lip, Bilateral, Completeโรคปากแหว่ง2ข้างชนิดตลอด [การแพทย์]
Cleft Lip, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง [การแพทย์]
Cleft of the Lip and Alveolus, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปากและเหงือก [การแพทย์]
Cleft of the Lip and Alveolus, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปากและเหงือก [การแพทย์]
Cleft of the Lip, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปาก [การแพทย์]
Cleft of the Lip, Incompleteปากแหว่งบางส่วน [การแพทย์]
Cleft of the Lip, Incompleteปากแหว่งบางส่วน [การแพทย์]
Cleft Palateเพดานโหว่,เพดานแหว่ง [การแพทย์]
Cleft Palate, Bilateral Completeเพดานโหว่ตลอด2ข้าง [การแพทย์]
Cleft Palate, Completeเพดานโหว่ตลอด [การแพทย์]
Cleft Palate, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขโรคเพดานโหว่ [การแพทย์]
Cleft Palate, Unilateral Completeเพดานโหว่ตลอดชนิดข้างเดียว [การแพทย์]
Cleft, Midlineร่องในแนวกลางตัว [การแพทย์]
Cleft, Unilateralปากแหว่งข้างเดียว [การแพทย์]
Cleft-Spaceเป็นร่อง [การแพทย์]
Cleftsช่องว่าง,ร่อง [การแพทย์]
Concept of Right and Leftการบอกซ้ายขวา [การแพทย์]
Convexity to the Leftเอียงไปทางด้านซ้าย [การแพทย์]
Cystic Cleftsหลืบหรือช่องว่าง [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]
DNA, Left Handed Double Helicalดีเอ็นเอชนิดวนซ้าย [การแพทย์]
Ear, Leftหูด้านซ้าย [การแพทย์]
Eye, Leftตาด้านซ้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eftAs it happened, I left my homework at home.
eftHe had hardly left home when it began to rain.
eftHaving finished my work, I left the office.
eftI will have left here before you return.
eftThere's only a little milk left.
eftThe car cut to the left.
eftNobody knows why he left the town.
eftHe had an operation on his left leg.
eftThose are the leftovers from lunch.
eftThe grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.
eftWhat was it I left behind?
eftWe left him some cake.
eftBut I have nothing left. I am just an old stump.
eftI may have left them behind in the train.
eftHe left me with his favorite book and moved to Osaka.
eftIt left off raining and we managed to finish our game of tennis.
eftInterest accrued from the money left in my savings account.
eftBicycles keep to the left in Japan.
eftThe boy left his homework half-finished.
eftHe left Japan for good.
eftThe child was afraid of being left alone in the dark.
eftJo-Jo left his home in Tucson, Arizona for some California grass.
eftHe left a while ago.
eftThe man was charged with theft.
eftI'll do my best to have nothing left to do!
eftHe was bereft of all hope.
eftHe left ten minutes ago.
eftThe typhoon left behind a trail of destruction.
eftI left my umbrella in the cab.
eftI got to the station only to find that the train had just left.
eftShe left without even saying good-bye to her friends.
eftHe took to drinking after his wife left him.
eftI left home early so as to get a good seat.
eftIt is time I left here.
eftHe left Japan at the end of the year.
eftThe road curves to the left around the building.
eftI asked him not to go, but he left all the same.
eftShe may have left her umbrella on the bus.
eftHe said that he had left his purse at home and asked me if I could lend him 1,000 yen.
eftI left Jeremy poring over his notes for his first accountancy exam tomorrow.
eftHad they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.
eftSomeone left a burning cigarette on the table.
eftI left your umbrella in the bus.
eftShe had only eaten a little before she left the table.
eftNow Beth enters, stage left!
eftThe child began to cry as she woke to find herself left alone in the room.
eftThere is nothing left in my stomach, either.
eftI have no idea where I left my keys.
eftHe wanted the taxi driver to turn left.
eftI left at once, otherwise I would have missed the parade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือซ้าย[N] left hand, See also: left, Ant. มือขวา, Example: ลูกเสือทำความเคารพโดยใช้มือซ้ายจับมือกัน, Thai definition: มือที่อยู่ด้านซ้ายของลำตัว
มือดี[ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
เหลืออยู่[V] remain, See also: be left (over), Syn. คงเหลือ, Example: รองเท้าเบอร์ 37 เหลืออยู่คู่เดียวเท่านั้น, Thai definition: ยังมีอยู่
เรียบ[ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
หลงเหลือ[V] be left over, See also: remain, Example: เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง ก่อนที่จะไม่มีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่อีกต่อไป, Thai definition: มีเหลืออยู่บ้างทั้งๆ ที่เข้าใจ หรือรู้สึกว่าหมดแล้ว
ดุ่ม[ADV] without looking left or right, See also: in a preoccupied manner, Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ, Example: เขาเดินดุ่มไปตามทางที่คดเคี้ยวอย่างมีจุดหมายท่ามกลางความมืดมิด, Thai definition: อย่างมีอาการก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ดูอะไร
ผู้นำฝูง[N] leader, See also: ringleader, chief, head, chieftain, Syn. จ่าฝูง, หัวหน้าฝูง, Example: บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำฝูง จะต้องมีความรับผิดชอบและแข็งแกร่งพอสมควร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพวกพ้อง ใช้กับกลุ่มคนหรือสัตว์ เป็นต้น
ข้าวก้นบาตร[N] leftover (from the monk), Example: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญ, Thai definition: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ข้าวเก่า[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเย็น, Ant. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่, Example: ฉันไม่เอาข้าวเก่านะ มันแข็งแล้วก็ไม่ร้อนด้วย, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกไว้ข้ามคืน
ข้าวเย็น[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเก่า, Ant. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน, Example: แม่สั่งให้เอาข้าวเย็นมากินก่อน จะได้ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆ, Thai definition: ข้าวสุกที่กินเหลือจากมื้อก่อน
ค้างปี[ADJ] left over from the previous year, Example: เหล้าค้างปีขวดนี้รสดีมาก, Thai definition: ใช้เวลา, กินเวลานานเป็นปีๆ
หลง[V] remain, See also: stay behind, be left, linger, Syn. หลงเหลือ, Example: ควันยังหลงอยู่ในห้องและมีกลิ่นไหม้เล็กน้อย, Thai definition: เหลืออยู่, ตกค้างอยู่
ฝ่ายซ้าย[N] Left, See also: Leftist, left wing, Ant. ฝ่ายขวา, Example: นายทหารฝ่ายซ้ายในกองทัพบกและกองทัพอากาศได้ร่วมมือกันทำรัฐประหารอีกครั้ง, Count unit: พวก,กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น นิยมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์, Notes: (การเมือง)
พวกซ้ายจัด[N] the leftist, Example: ความเป็นซ้ายขวาทางการเมือง บางทียังมีการแบ่งซอย เช่น พวกซ้ายจัด พวกซ้ายอ่อนๆ และพวกซ้าย (ธรรมดา), Count unit: พวก, Thai definition: พวกที่ยึดถือลัทธิสังคมนิยม
พาม[N] left, Syn. ซ้าย, ข้างซ้าย
มือเย็น[ADJ] green hand, See also: deft hand at planting, Syn. คนมือเย็น, Ant. มือร้อน, Example: พ่อเป็นคนมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้น, Thai definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดี
เรียบวุธ[ADV] all (everything) gone, See also: without nothing left, Example: ขณะนี้คณะกรรมการลาออกเรียบวุธไปแล้ว เขาเลยไม่ต้องกังวลใจอะไร, Thai definition: หมดเกลี้ยง
ไรฟัน[N] the mark left by the teeth, Thai definition: แนวฟันตอนที่เหงือกหุ้ม
เลี้ยวซ้าย[V] turn left, See also: turn to the left, Example: ถ้าคุณเลี้ยวซ้าย คุณจะไปถึงสถานีรถไฟ, Thai definition: หักหรือไปทางด้านซ้าย
เศษ[N] leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
อุดร[N] left, Syn. ทางซ้าย, อุตดร
อุตดร[N] left, Syn. ทางซ้าย, อุดร
เสียกบาล[N] spirit offering left at a cross roads or floated on the water, Example: ทางสามแพร่งแห่งนี้มีเสียกบาลกองอยู่เต็มไปหมด, Thai definition: ของเซ่นผีพร้อมกับตุ๊กตาที่ใส่ภาชนะแล้วนำไปวางทางสามแพร่งหรือลอยน้ำ
เดน[N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น
เดินดุ่ม[V] walk without looking left or right, See also: walk without looking around with a preoccupied air, Syn. เดิน, เดินย่ำ, Example: เขาเดินดุ่มโดยไม่มองใครเลย
ตะกอ[N] heddle, See also: a device to separate the warp from weft in weaving, Syn. เครื่องทอผ้า, Thai definition: ส่วนของเครื่องทอผ้าทำด้วนเส้นด้ายร้อยกับกรอบไม้สำหรับแยกเส้นด้ายยืนให้ขึ้นลงเพื่อให้ขัดกับเส้นด้ายพุ่ง
ถนัดซ้าย[V] be left-handed, See also: be dextrous with the left hand, Syn. ถนัดมือซ้าย, Example: ด้วยเหตุที่เขาถนัดซ้าย เขาจึงเล่นเป็นปีกซ้าย, Thai definition: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย
ทางซ้าย[N] left, Syn. ด้านซ้าย, Ant. ทางขวา, Example: ทางซ้ายของตึกเป็นที่ตั้งของสำนักงานข้าหลวงใหญ่
รอยร้าว[N] crack, See also: rift, cleft, cleavage, Example: โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม
รกร้าง[V] be left uncultivated, Example: ในปัจจุบันถนนที่ทหารญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองรกร้าง ไม่ได้ใช้สัญจร
ประมุข[N] leader, See also: chief, chief of state, head, chieftain, Syn. กษัตริย์, ผู้เป็นใหญ่, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, ผู้อยู่เหนือ, นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนาเป็นต้น
เฉวียงบ่า[ADV] place upon the left shoulder, See also: slantingly, diagonally, Example: ชุดไทยบางชุดมีผ้าสไบห่มเฉวียงบ่า
ชิงทรัพย์[N] robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
ช่ำชอง[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
ซังข้าว[N] rice stubble, See also: paddy stubble (left after harvesting), Syn. ซัง, Example: ข้าวที่เกี่ยวมาจะถูกรวบมัดด้วยตอซังข้าว, Count unit: ซัง, Thai definition: ตอข้าวที่เกี่ยวรวงแล้ว
ซ้าย[N] left, Ant. ขวา, Example: ธนาคารตั้งอยู่ทางซ้ายของร้านขายเครื่องเสียง
ซ้ายจัด[ADJ] ultra-Left, See also: Left, having radical view in politics, Example: ฝ่ายที่รู้จักกันในนามว่า พวกเผด็จการซ้ายจัด ได้มามีบทบาทในฐานะครอบงำอีกแล้ว, Thai definition: พวกที่ยึดถือลัทธิสังคมนิยม
ซ้ายมือ[N] left-hand, See also: left side, Ant. ขวามือ, Example: บ้านของเขาอยู่ทางซ้ายมือ, Thai definition: ด้านซึ่งอยู่ทางมือซ้าย
ซ้ายหัน[V] turn left, Ant. ขวาหัน, Example: ในการฝึกทหาร ไม่ใช่จะมานั่งฝึกซ้ายหัน ขวาหัน แบกอาวุธกันอย่างเดียว ยังมีงานอื่นๆ ที่ต้องทำอีกมาก, Thai definition: ให้หันไปทางซ้าย
กินซ้าย[V] exceed in the left side, See also: be inclined to the left, Example: รถของแม่กินซ้ายไปมาก, Thai definition: อาการที่รถ เรือ ว่าว เป็นต้น เคลื่อนล้ำไปทางซ้ายมากเกินควร
การลัก[N] stealing, See also: theft, pilferage, robbery, Syn. การขโมย, การลักขโมย, Example: การลักของของผู้อื่นเป็นบาป, Thai definition: การลอบทำในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กลักสูบบุหรี่, การทำด้วยอาการเช่นนั้นโดยทุจริตผิดกฎหมาย เช่น การลักทรัพย์
กะล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count unit: ช้า, Thai definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู
กั่น[N] heft of a knife, Example: กั่นมีดอันนี้ชำรุดแล้ว, Thai definition: ส่วนที่ถัดจากโคนอาวุธหรือเครื่องมือเป็นต้น สำหรับหยั่งลงไปในด้าม
การขโมย[N] stealing, See also: theft, Syn. การลักขโมย, Example: การขโมยสิ่งของเป็นการทำผิดทางกฎหมาย
ของค้าง[N] leftover, Syn. ของเหลือ, Example: กับข้าวในตอนเช้าเป็นของค้างจากเมื่อคืน, Thai definition: ของกินที่เหลือข้ามคืน
ของเหลือ[N] remnant, See also: leftover, remains, Syn. ของค้าง, Example: เค้กที่เธอกินเป็นของเหลือจากเมื่อคืน
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
โจรกรรม[N] robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
ห้ามเลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hām līo sāi) EN: no left turn   
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
ห้องรับฝากกระเป๋า[n. exp.] (hǿng rap fāk krapao) EN: left-luggage office   FR: consigne [f]
หัวใจห้องล่างซ้าย [n. exp.] (hūajai hǿng lāng sāi) EN: left ventricle   FR: ventricule gauche [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
การขโมย[n.] (kān khamōi) EN: theft   FR: vol [m]
การลักทรัพย์[n. exp.] (kān lak sap) EN: larceny ; theft   
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner
ข้างซ้าย[n. exp.] (khāng sāi) EN: on the left side   FR: à gauche ; sur la gauche ; du côté gauche
ข้าวก้นบาตร[n. exp.] (khāo kon bāt) EN: leftovers ; unused residue   
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คงเหลือ[v.] (khongleūa) EN: remain ; be left   FR: subsister
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่วว่องไว[n. exp.] (khwām khløngkhlaēo wongwai) EN: deftness   
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]
กินซ้าย[v. exp.] (kin sāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left   FR: déborder à gauche ; pencher à gauche
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny   FR: commettre un vol
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left   FR: rester ; subsister
เหลืออีกไม่มาก[v. exp.] (leūa īk mai māk) EN: there is not much left   
เหลือไม่มาก[xp] (leūa mai māk) EN: there is very little leftover   
เหลือเวลาอีก 10 นาที[xp] (leūa wēlā īk sip nāthī) EN: it's 10 minutes left   FR: il reste 10 minutes
เหลืออยู่[v. exp.] (leūa yū) EN: remain ; be left (over)   FR: rester ; subsister ; demeurer
เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (līo sāi) EN: turn left ; turn to the left   FR: tourner à gauche ; virer à gauche
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger   
ล้อซ้าย[n. exp.] (lø sāi) EN: left wheel   FR: roue gauche [f]
มือดี[adj.] (meūdī) EN: skillful ; skilled ; deft   FR: adroit ; précis
ซ้าย[n. exp.] (meū khāng sāi) EN: left hand   FR: main gauche [f]
มือซ้าย[n. exp.] (meū sāi) EN: left hand   FR: main gauche [f]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo sāi) EN: no-left-turn sign   FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ปากแหว่ง[n.] (pākwaeng) EN: harelip ; cleft palate   FR: bec-de-lièvre [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phūnam fūng) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain   FR: chef [m] ; meneur [m]
ปอดซ้าย[n. exp.] (pøt sāi) EN: left lung   FR: poumon gauche [m]
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain   FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]
ไรฟัน[n. exp.] (rai fan) EN: mark left by the theeth   FR: marque laissée par les dents
รอยร้าว[n.] (røirāo) EN: crack ; rift ; cleft ; cleavage   FR: fente [f] ; fêlure [f]
ซ้าย[adj.] (sāi) EN: left ; left hand side   FR: gauche ; senestre (hérald.)
ซ้ายมือ[n.] (sāimēu) EN: left-hand ; left side   
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
ถนัดมือซ้าย[adj.] (thanat meū sāi) EN: left-handed ; southpaw   FR: gaucher

CMU English Pronouncing Dictionary
HEFT    HH EH1 F T
NEFT    N EH1 F T
DEFT    D EH1 F T
EFTA    EH1 F T AH0
LEFT    L EH1 F T
KREFT    K R EH1 F T
KIEFT    K IY1 F T
HEFTY    HH EH1 F T IY0
LEFTY    L EH1 F T IY0
THEFT    TH EH1 F T
HEFTI    HH EH1 F T IY0
HOEFT    HH OW1 F T
CLEFT    K L EH1 F T
THEFTS    TH EH1 F T S
LEFTON    L EH1 F T AH0 N
LEFT'S    L EH1 F T S
BEREFT    B ER0 EH1 F T
SEFTON    S EH1 F T AH0 N
HEFTER    HH EH1 F T ER0
DEFTLY    D EH1 F T L IY0
LEFTIES    L EH1 F T IY0 Z
LEFTIST    L EH1 F T IH0 S T
LEFTISM    L EH1 F T IH2 Z AH0 M
SHEFTEL    SH EH2 F T EH1 L
HEFTIER    HH EH1 F T IY0 ER0
ROSNEFT    R AA1 Z N IH0 F T
LEFTISTS    L EH1 F T IH0 S T S
KOMINEFT    K AA1 M IH0 N EH0 F T
LEFTOVER    L EH1 F T OW2 V ER0
LEFTWING    L EH1 F T W IH2 NG
LEFTHAND    L EH2 F T HH AE1 N D
HEFTIEST    HH EH1 F T IY0 AH0 S T
LEFTWARD    L EH1 F T W ER0 D
LEFTWICH    L EH1 F T W IH0 K
SHEFTEL'S    SH EH2 F T EH1 L Z
LEFTOVERS    L EH1 F T OW2 V ER0 Z
LEFT-HAND    L EH2 F T HH AE1 N D
ANTITHEFT    AE2 N T IY2 TH EH1 F T
CHIEFTAIN    CH IY1 F T AH0 N
DEFTERIOS    D EH2 F T EH1 R IY0 OW0 Z
ANTITHEFT    AE2 N T AY2 TH EH1 F T
LEFTRIDGE    L EH1 F T R IH2 JH
LEFT-BRACE    L EH2 F T B R EY1 S
LEFTHANDED    L EH2 F T HH AE1 N D IH0 D
NEFTEGORSK    N EH1 F T IH0 G AO2 R S K
CHIEFTAINS    CH IY1 F T AH0 N Z
LEFTWINGER    L EH1 F T W IH2 NG ER0
LEFT-HANDED    L EH2 F T HH AE1 N D IH0 D
CHIEFTAIN'S    CH IY1 F T AH0 N Z
LEFT-WINGER    L EH2 F T W IH1 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eft    (n) ˈɛft (e1 f t)
EFTA    (n) ˈɛftə (e1 f t @)
deft    (j) dˈɛft (d e1 f t)
efts    (n) ˈɛfts (e1 f t s)
left    (v) lˈɛft (l e1 f t)
reft    (v) rˈɛft (r e1 f t)
weft    (n) wˈɛft (w e1 f t)
cleft    (v) klˈɛft (k l e1 f t)
hefty    (j) hˈɛftiː (h e1 f t ii)
theft    (n) θˈɛft (th e1 f t)
wefts    (n) wˈɛfts (w e1 f t s)
bereft    (v) bˈɪrˈɛft (b i1 r e1 f t)
clefts    (n) klˈɛfts (k l e1 f t s)
deftly    (a) dˈɛftliː (d e1 f t l ii)
thefts    (n) θˈɛfts (th e1 f t s)
heftier    (j) hˈɛftɪəʳr (h e1 f t i@ r)
leftist    (n) lˈɛftɪst (l e1 f t i s t)
deftness    (n) dˈɛftnəs (d e1 f t n @ s)
heftiest    (j) hˈɛftɪɪst (h e1 f t i i s t)
leftists    (n) lˈɛftɪsts (l e1 f t i s t s)
chieftain    (n) tʃˈiːftən (ch ii1 f t @ n)
left-hand    (j) lˈɛft-hænd (l e1 f t - h a n d)
left-wing    (n) lˈɛft-wˈɪŋ (l e1 f t - w i1 ng)
chieftains    (n) tʃˈiːftənz (ch ii1 f t @ n z)
left-wings    (n) lˈɛft-wˈɪŋz (l e1 f t - w i1 ng z)
chieftaincy    (n) tʃˈiːftənsiː (ch ii1 f t @ n s ii)
left-handed    (j) lˈɛft-hˈændɪd (l e1 f t - h a1 n d i d)
left-winger    (n) lˈɛft-wˈɪŋər (l e1 f t - w i1 ng @ r)
left-wingers    (n) lˈɛft-wˈɪŋəz (l e1 f t - w i1 ng @ z)
chieftaincies    (n) tʃˈiːftənsɪz (ch ii1 f t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|单于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴, #413 [Add to Longdo]
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, ] left; surname Zuo, #1,221 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical, #1,880 [Add to Longdo]
剩下[shèng xià, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄚˋ, ] to remain; left over, #2,720 [Add to Longdo]
右边[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
左边[zuǒ biān, ㄗㄨㄛˇ ㄅㄧㄢ, / ] left; the left side; to the left of, #6,801 [Add to Longdo]
左侧[zuǒ cè, ㄗㄨㄛˇ ㄘㄜˋ, / ] left side, #6,898 [Add to Longdo]
残留[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant, #8,902 [Add to Longdo]
遗留[yí liú, ㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] (leave or be a) legacy; left over; hand down (to next generation), #9,593 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] (downwards-left curved character stroke); throw, #12,534 [Add to Longdo]
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] ringleader; gang leader; chieftain, #13,214 [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation), #14,380 [Add to Longdo]
左翼[zuǒ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄧˋ, ] left-wing (political), #16,332 [Add to Longdo]
向左[xiàng zuǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ, ] facing left; leftwards; to the left, #18,425 [Add to Longdo]
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force, #19,607 [Add to Longdo]
偷窃[tōu qiè, ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal; theft, #23,511 [Add to Longdo]
左派[zuǒ pài, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, ] (political) left; left wing; leftist, #23,851 [Add to Longdo]
罗汉[luó hàn, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ, / ] an arhat (Buddh.), a holy man who has left behind all earthly desires and concerns and attained Nirvana; abbr. for 阿羅漢|阿罗汉, #24,735 [Add to Longdo]
失窃[shī qiè, ㄕ ㄑㄧㄝˋ, / ] to lose by theft; to have one's property stolen, #27,686 [Add to Longdo]
王明[Wáng Míng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˊ, ] Wang Ming (1904-1974), Soviet trained Chinese communist, Comintern and Soviet stooge and left adventurist in the 1930s, fell out with Mao and moved to Soviet Union from 1956, #29,193 [Add to Longdo]
盗取[dào qǔ, ㄉㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to steal (including identity theft, credit card fraud or theft of computer account); to misappropriate, #29,755 [Add to Longdo]
剩饭[shèng fàn, ㄕㄥˋ ㄈㄢˋ, / ] left-over food, #33,473 [Add to Longdo]
汪精卫[Wāng Jīng wèi, ㄨㄤ ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, / ] Wang Ching-wei (1883-1944), left wing Guomingdang politician, subsequently Japanese collaborator, #35,765 [Add to Longdo]
左面[zuǒ miàn, ㄗㄨㄛˇ ㄇㄧㄢˋ, ] left side, #38,072 [Add to Longdo]
左顾右盼[zuǒ gù yòu pàn, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄨˋ ㄧㄡˋ ㄆㄢˋ, / ] glancing to left and right (成语 saw); to look all around, #38,932 [Add to Longdo]
剩菜[shèng cài, ㄕㄥˋ ㄘㄞˋ, ] leftovers (food), #42,358 [Add to Longdo]
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] cleft palate, #42,884 [Add to Longdo]
左右手[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] left and right hands; fig. collaboration, #43,212 [Add to Longdo]
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, ] left-handed, #46,976 [Add to Longdo]
无依无靠[wú yī wú kào, ㄨˊ ㄧ ㄨˊ ㄎㄠˋ, / ] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices, #47,450 [Add to Longdo]
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error), #52,577 [Add to Longdo]
偏旁[piān páng, ㄆㄧㄢ ㄆㄤˊ, ] the left- and right-side of a split Chinese character, often the key (radical) and phonetic, #58,161 [Add to Longdo]
周立波[Zhōu Lì bō, ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] Zhou Libo (1908-1979), left-wing journalist, translator and novelist, #61,580 [Add to Longdo]
博古[Bó gǔ, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ, ] Bo Gu (1907-1946), Soviet trained Chinese communist, journalist and propagandist, 1930s left adventurist, subsequently rehabilitated, killed in air crash, #63,075 [Add to Longdo]
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits, #68,682 [Add to Longdo]
边角料[biān jiǎo liào, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] scrap; bits and pieces left over, #70,805 [Add to Longdo]
寄放[jì fàng, ㄐㄧˋ ㄈㄤˋ, ] left in care; to leave sth with sb, #71,644 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] step with left foot, #82,629 [Add to Longdo]
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, ] harvested land left for rotation; an opportunity, #89,898 [Add to Longdo]
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, / ] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization, #105,863 [Add to Longdo]
不到黄河心不死[bù dào huáng hé xīn bù sǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] lit. do not stop until one reaches the Yellow River (成语 saw); fig. to persevere until one reaches one's goal; to keep going while some hope is left, #112,929 [Add to Longdo]
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, / ] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left, #115,922 [Add to Longdo]
遗教[yí jiào, ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] work or plans left as a legacy; the views of the departed; posthumous orders or teachings, #121,698 [Add to Longdo]
巴林左旗[Bā lín zuǒ qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧˊ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #160,288 [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, ] cut off the left ear of the slain, #168,129 [Add to Longdo]
阿罗汉[Ā luó hàn, ㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ, / ] Arhat (Buddh.), a holy man who has left behind all earthly desires and concerns and attained Nirvana, #213,251 [Add to Longdo]
渠魁[qú kuí, ㄑㄩˊ ㄎㄨㄟˊ, ] rebel leader; ringleader; bandit chieftain, #297,487 [Add to Longdo]
喀喇沁左翼蒙古族自治县[Kā lā qìn zuǒ yì Měng gǔ zú zì zhì xiàn, ㄎㄚ ㄌㄚ ㄑㄧㄣˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning, #408,988 [Add to Longdo]
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ㄨˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices, #533,139 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
残り物[のこりもの, nokorimono] Thai: ของเหลือ English: leftovers

German-Thai: Longdo Dictionary
Heftklammer(n) |die, pl. Heftklammern| ลูกแม็ค, ลวดเย็บกระดาษ
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablage {f}; Ablegen {n}; Abheften {n}filing [Add to Longdo]
Anheften {n}; Beiheften {n}attachment [Add to Longdo]
Arbeitsheft {n} | Arbeitshefte {pl}workbook | workbooks [Add to Longdo]
Aufgabenheft {n}copy book [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Autodiebstahl {m}car theft; auto theft [Add to Longdo]
Beiheft {n}supplement [Add to Longdo]
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}billfold | billfolds [Add to Longdo]
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}wallet | wallets [Add to Longdo]
Brieftaube {f} | Brieftauben {pl}carrier pigeon | carrier pigeons [Add to Longdo]
Brieftelegramm {n}letter telegram [Add to Longdo]
Briefträger {m} | Briefträger {pl}mailman | mailmen [Add to Longdo]
Briefträger {m}; Briefträgerin {f}; Zusteller {m}; Zustellerin {f}; Postbote {m}; Postbotin {f} | Briefträger {pl}postman; postwoman [Br.]; mailman; mailwoman [Am.] | postmen; mailmen [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Diebstahl {m} | Diebstähle {pl}theft | thefts [Add to Longdo]
Diebstahlsicherung {f}anti-theft device [Add to Longdo]
Diebstahlversicherung {f}theft loss waiver (TLW) [Add to Longdo]
Diebstahlwarnanlage {f}anti-theft alarm [Add to Longdo]
Einschlag {m}; Durchschuss {m} | Einschläge {pl}weft; woof | wefts; woofs [Add to Longdo]
Einschlagheft {n}folding handle [Add to Longdo]
Energie {f}; Kraft {f}; Dynamik {f}; Heftigkeit {f}; Leidenschaftlichkeit {f} | Energien {pl}; Kräfte {pl}vigor [Am.]; vigour [Br.] | vigors [Am.]; vigours [Br.] [Add to Longdo]
Erschütterung {f}; heftige Bewegung {f}agitation [Add to Longdo]
Fahrspur {f}; Spur {f} | die Spur wechseln | in der linken Spur fahrenlane | to change lanes | to drive in the left-hand lane [Add to Longdo]
Feilenheft {n}file handle [Add to Longdo]
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb [Add to Longdo]
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit [Add to Longdo]
Gepäckschließfach {n} | Gepäckschließfächer {pl}luggage locker | left luggage lockers [Add to Longdo]
Geschick {n}deftness [Add to Longdo]
Gewalttätigkeit {f}; Heftigkeit {f} | Gewalttätigkeiten {pl} | Gewalttätigkeiten unter Alkoholeinflussviolence | violences | drunken violence [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl}heft | hefts [Add to Longdo]
Gewieftheit {f}; Cleverness {f}; Geschicklichkeit {f}slickness [Add to Longdo]
Griff {m}; Heft {m} | Griffe {pl}haft | hafts [Add to Longdo]
Häuptling {m}chieftain [Add to Longdo]
Heftchen {n}booklet [Add to Longdo]
Heftdraht {m}stitching wire [Add to Longdo]
Heftfaden {m} | Heftfäden {pl}tacking thread | tacking threads [Add to Longdo]
Heftigkeit {f}tempestuousness [Add to Longdo]
Heftigkeit {f}sharpness [Add to Longdo]
Heftigkeit {f} | Heftigkeiten {pl}vehemency | vehemences [Add to Longdo]
Heftklammer {f} | Heftklammern {pl}staple | staples [Add to Longdo]
Heftklammer {f} | Heftklammern {pl}stapler | staplers [Add to Longdo]
Heftnadel {f}sewing needle [Add to Longdo]
Heftpflaster {n}plaster; adhesive plaster [Add to Longdo]
Heftzwinge {f}; Schraubzwinge {f}; Klammer {f}clamp [Add to Longdo]
Intaglien-Stein {m}; vertiefte Gemme {f} (Schmuckstein)intaglio [Add to Longdo]
Kassendiebstahl {m} | Kassendiebstähle {pl}theft from the till | thefts from the till [Add to Longdo]
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis ( [Add to Longdo]
linke geschweifte Klammer {f}; öffnende geschweifte Klammer {f}left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
Kleiner-Zeichen; linke spitze Klammer {f}less-than sign; left angle bracket [Add to Longdo]
Klemmhefter {m}spring-back file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba [Add to Longdo]
やり残し;遣り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock [Add to Longdo]
コピーレフト[, kopi-refuto] (n) {comp} copyleft [Add to Longdo]
ニューレフト[, nyu-refuto] (n) new left [Add to Longdo]
ノ木偏;禾偏[のぎへん, nogihen] (n) kanji "two-branch tree" radical at left (radical 115) [Add to Longdo]
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid [Add to Longdo]
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule) [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] (n) {comp} left mouse button [Add to Longdo]
レフティ;レフティー[, refutei ; refutei-] (n) (1) lefty; left-hander; left-footed person; (2) leftist [Add to Longdo]
レフト[, refuto] (n) left; (P) [Add to Longdo]
レフトウイング[, refutouingu] (n) left wing [Add to Longdo]
衣偏[ころもへん, koromohen] (n) kanji "clothes" radical at left [Add to Longdo]
遺業[いぎょう, igyou] (n) work left at death [Add to Longdo]
遺賢[いけん, iken] (n) able men left out of office [Add to Longdo]
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
一タ偏[いちたへん, ichitahen] (n) (See 歹偏) kanji "bare bone" radical at left [Add to Longdo]
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out [Add to Longdo]
陰裂[いんれつ, inretsu] (n) pudendal cleft; rima pudendi [Add to Longdo]
右から左へ[みぎからひだりへ, migikarahidarihe] (exp) (1) from right to left; in one ear and out the other; (2) nice and quick; with speed and address; without further ado [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
右顧左眄[うこさべん, ukosaben] (n,vs) looking to the right and left; hesitation [Add to Longdo]
右左[みぎひだり, migihidari] (n) right and left [Add to Longdo]
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left [Add to Longdo]
右書き[みぎがき, migigaki] (n) writing from right to left [Add to Longdo]
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
横糸;緯糸;緯;よこ糸[よこいと;ぬきいと(緯糸), yokoito ; nukiito ( i ito )] (n) weft; woof (crosswise threads on a loom) [Add to Longdo]
王偏[おうへん, ouhen] (n) (See 玉偏) kanji "jewel" radical at left (looks like "king") (radical 96) [Add to Longdo]
下左[したひだり, shitahidari] (n) lower left (corner) [Add to Longdo]
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (n) (1) lower part; foot; lower direction; (2) left part of the stage (audience's or camera's POV); stage right (actor's POV) [Add to Longdo]
火偏[ひへん, hihen] (n) kanji "fire" radical at left [Add to Longdo]
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]
貝偏[かいへん, kaihen] (n) kanji "shell" radical at left [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
角偏[つのへん, tsunohen] (n) kanji "horn" radical at left [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左辺[さへん, sahen] left side [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge [Add to Longdo]
電子資金移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子資金振替[でんししきんふりかえ, denshishikinfurikae] electronic fund transfer, EFT [Add to Longdo]
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
使役[しえき, shieki] Beschaeftigung, Dienst [Add to Longdo]
全力[ぜんりょく, zenryoku] die_ganze_Kraft, alle_Kraefte [Add to Longdo]
兼業[けんぎょう, kengyou] Nebengeschaeft, Nebenarbeit [Add to Longdo]
冊子[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
出張[しゅっちょう, shucchou] Dienstreise, Geschaeftsreise [Add to Longdo]
出張所[しゅっちょうじょ, shucchoujo] Zweigamt, Zweiggeschaeft [Add to Longdo]
副業[ふくぎょう, fukugyou] Nebengeschaeft, Nebenbeschaeftigung [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Buero, Geschaeft, Arbeitsstelle [Add to Longdo]
取り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
呉服屋[ごふくや, gofukuya] Kimonogeschaeft [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]
商業[しょうぎょう, shougyou] Handel, Geschaeft [Add to Longdo]
営む[いとなむ, itonamu] (religioese_Feier) abhalten, (Geschaeft) betreiben [Add to Longdo]
営業[えいぎょう, eigyou] Betrieb, Geschaeft, Gewerbe [Add to Longdo]
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]
国務[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
壮健[そうけん, souken] gesund, kraeftig, ruestig [Add to Longdo]
多忙[たぼう, tabou] (sehr) beschaeftigt [Add to Longdo]
奮迅[ふんじん, funjin] heftig, hitzig, grimmig [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] heftiger_Kampf, gewaltige_Anstrengung [Add to Longdo]
女囚[じょしゅう, joshuu] weiblicher_Gefangener, weiblicher_Haeftling [Add to Longdo]
実業家[じつぎょうか, jitsugyouka] Geschaeftsmann [Add to Longdo]
[や, ya] Haus, Geschaeft, Laden, Haendler [Add to Longdo]
帳簿[ちょうぼ, choubo] Geschaeftsbuch, Rechnungsbuch [Add to Longdo]
帳面[ちょうめん, choumen] -Heft, Rechnungsbuch, Kontobuch [Add to Longdo]
幹事長[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
[みせ, mise] Geschaeft, Laden [Add to Longdo]
廃業[はいぎょう, haigyou] Geschaeftsaufgabe [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] -stark, ruestig, kraeftig [Add to Longdo]
強烈[きょうれつ, kyouretsu] -stark, -heftig, intensiv [Add to Longdo]
忙しい[いそがしい, isogashii] beschaeftigt [Add to Longdo]
忙殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] sehr_beschaeftigt_sein [Add to Longdo]
急用[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
支店[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
支社[ししゃ, shisha] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
景気[けいき, keiki] Konjunktur, Geschaeftslage [Add to Longdo]
暴風[ぼうふう, boufuu] heftiger_Wind, Sturm [Add to Longdo]
暴騰[ぼうとう, boutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]
本店[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]
柳腰[やなぎごし, yanagigoshi] schmale_Huefte [Add to Longdo]
[わざ, waza] BERUF, GESCHAEFT, UNTERNEHMEN [Add to Longdo]
渇望[かつぼう, katsubou] heftiges_Verlangen, -Durst [Add to Longdo]
激しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
激動[げきどう, gekidou] heftige_Bewegung, Erschuetterung [Add to Longdo]
激怒[げきど, gekido] heftiger_Zorn, -Wut, grosse_Wut [Add to Longdo]
激甚[げきじん, gekijin] -heftig, -scharf, -stark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eft
      n 1: a newt in its terrestrial stage of development

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top