ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disguise*

D IH0 S G AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disguise, -disguise-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disguise(n) การปลอมแปลง, See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว, Syn. quise, mask, pretense, camouflage
disguise(vt) ปลอมตัว, See also: แอบแฝง, ซุกซ่อน, ปิดบัง, อำพราง, ปลอมแปลง, Syn. repress, conceal, hide, Ant. reveal, expose
disguise(n) สิ่งที่ใช้ปลอมตัว, See also: สิ่งที่ใช้พรางตัว
disguise as(phrv) แสร้งทำเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น
disguise in(phrv) ซ่อนเร้นด้วยหรือซ่อนอยู่ใน, See also: ซ่อนด้วย
undisguised(adj) ซึ่งไม่ได้ซ่อนเร้น, See also: ซึ่งไม่ปิดบัง, โจ่งแจ้ง, Syn. open, frank, Ant. disguised
disguise with(phrv) ปิดบังด้วย, See also: ซ่อนเร้นด้วย
blessing in disguise(idm) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disguised unemploymentการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment, disguisedการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง (หรือการผลักดันออกนอกประเทศ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disguiseAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
disguiseCan't you just picture Ed in woman's disguise?
disguiseDisguise myself as a doctor.
disguiseEverybody was disguised, so I couldn't tell who was who.
disguiseHe approached her in the disguise of a policewoman.
disguiseHe disguised himself as a salesman and visited her house.
disguiseHe disguised himself as a woman.
disguiseHe disguised himself as Santa Claus to please his children.
disguiseHe disguised his sorrow with a smile.
disguiseHe got away disguised as a policeman.
disguiseHe makes no disguise of his feelings.
disguiseHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
disguiseHe went into the bank in the disguise of a guard.
disguiseIf you disguise yourself, they won't be able to tell.
disguiseI was disguised in girl's clothed at the school festival.
disguiseI was very surprised to find him in disguise.
disguiseQuite a few people couldn't recognize him in that disguise.
disguiseShe was disguised in men's clothes.
disguiseThe detective disguised himself as an old gentleman.
disguiseThe dirty boy turned out to be a prince in disguise.
disguiseThere were many who couldn't recognize him in that disguise.
disguiseThe thief disguised himself as an old lady.
disguiseThe thief disguised himself as if he were a policeman.
disguiseThey are always penetrated their disguise.
disguiseThey disguised themselves as fishermen and escaped in a boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แฝงตัว(v) disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ปลอมตัว(v) disguise, Example: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ, Thai Definition: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น
พราง(v) disguise, See also: conceal, hide, Syn. ซ่อน, บดบัง, ปิดบัง, ปกปิด, อำพราง, Ant. ชัดแจ้ง, ชัดเจน, Example: ้เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai Definition: ทำให้เข้าใจเป็นอื่น, ทำให้เลือน
แปลกปลอม(v) sneak, See also: worm into, disguised, Syn. ปะปน, Example: ตำรวจเตือนให้ระวังโจรล้วงกระเป๋าแปลกปลอมเข้ามาในงาน, Thai Definition: มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
แปลงกาย(v) impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai Definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงตัว(v) disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai Definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงร่าง(v) impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว, Example: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ, Thai Definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
จำแลง(v) transform, See also: convert, disguise, Syn. แปลงตัว, แปลงกาย, Example: พ่อมดจำแลงเป็นสุนัขป่า
ออกนอกหน้า(adv) openly, See also: shamelessly, undisguisedly, noticeably, Example: เธอไม่พอใจอย่างออกนอกหน้าไปหน่อย, Thai Definition: แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า
ออกนอกหน้า(adj) open, See also: noticeable, undisguised, Example: เขาแสดงพฤติกรรมออกนอกหน้าในการโจมตีรัฐบาล, Thai Definition: ที่ทำเกินไป
แฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, obscure, seclude, disguise, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ, Example: นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่, Thai Definition: หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
แฝงตัว[faēng tūa] (v) EN: disguise
จำแลง[jamlaēng] (v) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt  FR: se transformer en ; modifier ; adapter
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
หน้ากาก[nākāk] (n) EN: mask ; disguise  FR: masque [m]
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser
พูดโจ่งแจ้ง[phūt jōngjaēng] (v, exp) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms  FR: parler en termes non équivoques
แปลกปลอม[plaēkpløm] (v) EN: sneak ; worm into ; disguised  FR: s'ingérer ; faire intrusion
ปลอมตัว[pløm tūa] (v) EN: disguise  FR: se travestir
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUISE D IH0 S G AY1 Z
DISGUISED D IH0 S G AY1 Z D
DISGUISES D IH0 S G AY1 Z IH0 Z
UNDISGUISED AH2 N D IH0 S G AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disguise (v) dˈɪsgˈaɪz (d i1 s g ai1 z)
disguised (v) dˈɪsgˈaɪzd (d i1 s g ai1 z d)
disguises (v) dˈɪsgˈaɪzɪz (d i1 s g ai1 z i z)
undisguised (j) ˌʌndɪsgˈaɪzd (uh2 n d i s g ai1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] to disguise oneself; to dress up; adorn, #9,029 [Add to Longdo]
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, / ] dress up as; be disguised as, #9,210 [Add to Longdo]
变相[biàn xiàng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] in disguised form; covert, #12,049 [Add to Longdo]
公然[gōng rán, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] openly; publicly; undisguised, #12,363 [Add to Longdo]
化装[huà zhuāng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ, / ] (of actors) to make up; to disguise oneself, #27,524 [Add to Longdo]
乔装[qiáo zhuāng, ㄑㄧㄠˊ ㄓㄨㄤ, / ] to pretend; to feign; to disguise oneself, #48,397 [Add to Longdo]
塞翁失马[Sài wēng shī mǎ, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good., #61,572 [Add to Longdo]
乔装打扮[qiáo zhuāng dǎ bàn, ㄑㄧㄠˊ ㄓㄨㄤ ㄉㄚˇ ㄅㄢˋ, / ] to dress up in disguise (成语 saw); to pretend for the purpose of deceit, #64,527 [Add to Longdo]
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] dress in drag (male to female); man disguised as a woman, #64,711 [Add to Longdo]
塞翁失马安知非福[Sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ ㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] TH: แปลงร่าง  EN: to appear in disguise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mummenschanz {m}disguise; masquerade [Add to Longdo]
Verstellung {f}disguise [Add to Longdo]
maskieren; unkenntlich machento disguise [Add to Longdo]
tarnen | tarnend | tarnteto camouflage; to disguise | camouflaging; disguising | camouflaged; disguised [Add to Longdo]
unverkleidetundisguised [Add to Longdo]
unverkleidet {adv}undisguisedly [Add to Longdo]
verkapptin disguise [Add to Longdo]
verkleiden | verkleidend | verkleidet | verkleidet | verkleideteto disguise | disguising | disguised | disguises | disguised [Add to Longdo]
nicht verkleidetundisguised [Add to Longdo]
verstelltdisguised [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
七化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]
七方出[しっぽうで, shippoude] (n) {MA} seven disguises of the ninja [Add to Longdo]
女の姿になる[おんなのすがたになる, onnanosugataninaru] (exp,v5r) to disguise oneself as a woman [Add to Longdo]
身をやつす;身を窶す[みをやつす, miwoyatsusu] (exp,v5s) (1) to be enthralled by; (2) to be disguised as [Add to Longdo]
潜行[せんこう, senkou] (n,vs) underwater navigation; travelling incognito; traveling incognito; travelling in disguise; traveling in disguise [Add to Longdo]
天童[てんどう, tendou] (n) cherub; gods disguised as children; children parading as cherubs [Add to Longdo]
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise [Add to Longdo]
覆う(P);被う;掩う;蔽う;蓋う[おおう, oou] (v5u,vt) to cover; to hide; to conceal; to wrap; to disguise; (P) [Add to Longdo]
覆面[ふくめん, fukumen] (n,vs) mask; veil; disguise; (P) [Add to Longdo]
扮する[ふんする, funsuru] (vs-s) to disguise oneself; to be dressed (as someone else) [Add to Longdo]
扮装[ふんそう, funsou] (n,vs) make-up; get-up; disguise [Add to Longdo]
変身[へんしん, henshin] (n,vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P) [Add to Longdo]
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade [Add to Longdo]
迷彩[めいさい, meisai] (n) camouflage; disguise; (P) [Add to Longdo]
矢場女[やばおんな, yabaonna] (n) (arch) (See 矢場・やば・2) prostitute in a brothel disguised as an archery range [Add to Longdo]
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself [Add to Longdo]
萬刀;卍刀[まんとう, mantou] (n) ninja weapon disguised as a pair of garden shears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disguise
   n 1: an outward semblance that misrepresents the true nature of
      something; "the theatrical notion of disguise is always
      associated with catastrophe in his stories" [syn:
      {disguise}, {camouflage}]
   2: any attire that modifies the appearance in order to conceal
     the wearer's identity
   3: the act of concealing the identity of something by modifying
     its appearance; "he is a master of disguise" [syn:
     {disguise}, {camouflage}]
   v 1: make unrecognizable; "The herb masks the garlic taste"; "We
      disguised our faces before robbing the bank" [syn:
      {disguise}, {mask}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top