ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disadvantage*

D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disadvantage, -disadvantage-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disadvantage(n) ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
disadvantage(vt) ทำให้เสียเปรียบ, See also: ทำให้เสียประโยชน์, Syn. penalize, harm, hurt
disadvantageous(adj) ซึ่งเป็นข้อเสียหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage, loss, injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse, Ant. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child(n, phrase) เด็กด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disadvantageBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
disadvantageHis bad health is a great disadvantage to him.
disadvantageHis diligence turned out a disadvantage after all.
disadvantageIt has too many disadvantages.
disadvantageIt is true that television also has some disadvantages.
disadvantageMy sister is clumsy, which is a disadvantage to her.
disadvantageNot being tall is not a serious disadvantage in life.
disadvantageNot being tall isn't a disadvantage.
disadvantageReflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.
disadvantageSmokers are as aware as anybody else of the disadvantages of their hobby but manage to live with that knowledge for two main reasons.
disadvantageThe comparison between the two was to his disadvantage.
disadvantageThe disadvantage of excellent insulation is that it quickly leads to overheating.
disadvantageThere are a few disadvantages to it.
disadvantageThere is a disadvantage anyone.
disadvantageThe rumor worked to his disadvantage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ามุม(v) be in a critical situation, See also: be disadvantageous, Example: เจ้าพ่อคนเก่งต้องเข้ามุมเพราะมีผู้ที่เหนือกว่า, Thai Definition: อยู่ในที่คับขัน หรือเสียเปรียบ
เป็นเบี้ยล่าง(v) be in a disadvantageous position, See also: be at a disadvantage, Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง, Ant. ได้เปรียบ, Example: งานวิจัยสะท้อนปัญหาการขายข้าวของชาวนาที่ตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือก
ข้อเสีย(n) disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
เข้าเนื้อ(v) lose, See also: disadvantage, Syn. ขาดทุน, Example: กิจการทุกวันนี้มีแต่จะเข้าเนื้อทุกวัน เพราะอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูง, Thai Definition: เสียเปรียบ, เสียทรัพย์สินไป
ความเสียเปรียบ(n) disadvantage, See also: handicap, Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ, Ant. ความได้เปรียบ, Example: กลุ่มมดงานมีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเป็นมือใหม่และคนไม่ค่อยรู้จัก
แพ้เปรียบ(v) be at disadvantage, Syn. เสียเปรียบ, Thai Definition: ไม่เสมอกันเพราะด้อยกว่า
เป็นรอง(v) be inferior to, See also: be disadvantageous, Syn. เสียเปรียบ, ด้อยกว่า, เป็นเบี้ยล่าง, Ant. เป็นต่อ, Example: นักกีฬาว่ายน้ำของไทยยังเป็นรองนักกีฬาชาติอื่นอยู่มาก
ผลเสีย(n) bad result, See also: disadvantage, Syn. ผลร้าย, Ant. ผลดี, Example: การเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวไม่รักษาทำให้เกิดผลเสียต่อหัวใจหลอดเลือดและไต, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
เบี้ยล่าง(n) disadvantage, See also: underdog, Example: ชาวนาตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือกในเรื่องการขายข้าว, Thai Definition: ฐานะที่เสียเปรียบหรือเป็นรองกว่า
ดาบสองคม(n) two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai Definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)
ผู้ด้อยโอกาส(n) one who is disadvantaged, See also: one who gets fewer opportunities, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบท ที่มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวนมาก, Thai Definition: ผู้ที่มีโอกาสในสิ่งที่ดีๆ น้อยกว่าผู้อื่น
เสียเปรียบ(v) be adverse, See also: be disadvantageous, be unfavorable, Syn. แพ้เปรียบ, Ant. ได้เปรียบ, เสมอกัน, Example: ความที่คนไทยไม่เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้เสียเปรียบชาวต่างประเทศในด้านการค้าอย่างมาก, Thai Definition: ไม่เสมอกัน
ผู้ด้อยโอกาส(n) one who is disadvantaged, See also: one who gets fewer opportunities, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบท ที่มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวนมาก, Thai Definition: ผู้ที่มีโอกาสในสิ่งที่ดีๆ น้อยกว่าผู้อื่น
ข้อเสียเปรียบ(n) disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยล่าง[bīalāng] (n) EN: disadvantage ; underdog  FR: celui que l'on donne perdant
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (v, exp) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (adj) EN: disadvantaged ; underprivileged
ข้อด้อย[khø dǿi] (n, exp) EN: disadvantage ; weak spot
ข้อเสีย[khøsīa] (n) EN: disadvantage ; shortcoming
ข้อเสียหาย[khø sīaihāi] (n) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price
ข้อเสียเปรียบ[khø sīaprīep] (n, exp) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability
คุณโทษ[khun thōt] (n, exp) EN: advantage and disadvantage
ความเสียเปรียบ[khwām sīaprīep] (n) EN: disadvantage ; handicap  FR: désavantage [m] ; handicap [m]
ผลได้ผลเสีย[phondāi phonsīa] (n, exp) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre
ผู้เสียเปรียบในสังคม[phū sīaprīep nai sangkhom] (n, exp) EN: the socially disadvantaged  FR: personnes socialement défavorisées [fpl]
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGE D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH
DISADVANTAGE D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH
DISADVANTAGED D IH0 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D
DISADVANTAGED D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH D
DISADVANTAGES D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z
DISADVANTAGES D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH Z
DISADVANTAGEOUS D IH2 S AE2 D V AE2 N T EY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantage (n) dˌɪsədvˈaːntɪʤ (d i2 s @ d v aa1 n t i jh)
disadvantaged (n) dɪsədvˈæntɛɪʤd (d i s @ d v a1 n t ei jh d)
disadvantages (n) dˌɪsədvˈaːntɪʤɪz (d i2 s @ d v aa1 n t i jh i z)
disadvantageous (j) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəs (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
disadvantageousl (a) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəsliː (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
好坏[hǎo huài, ㄏㄠˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] good and bad; advantageous and disadvantageous, #9,152 [Add to Longdo]
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] inferior; disadvantaged, #11,870 [Add to Longdo]
肩负[jiān fù, ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] to shoulder (a burden); to bear; to suffer (a disadvantage), #12,691 [Add to Longdo]
利害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, ] pros and cons; advantages and disadvantages, #24,175 [Add to Longdo]
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, ] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage, #26,987 [Add to Longdo]
利弊[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] pros and cons; merits and drawbacks; advantages and disadvantages, #30,124 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Hintertreffen seinto be at a disadvantage [Add to Longdo]
Nachteil {m}; Benachteiligung {f}; Schaden {m} | Nachteile {pl}; Benachteiligungen {pl}; Schäden {pl}disadvantage | disadvantages [Add to Longdo]
Schädlichkeit {f}disadvantageousness [Add to Longdo]
benachteiligt; vorbelastetdisadvantaged [Add to Longdo]
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous [Add to Longdo]
nachteilig {adv}disadvantageously [Add to Longdo]
zu Ungunsten; zuungunsten [alt]to the disadvantage of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアドバンテージ[deisuadobante-ji] (n) disadvantage [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error) [Add to Longdo]
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
[そん, son] (adj-na,n,n-suf) loss; disadvantage; (P) [Add to Longdo]
損になる[そんになる, sonninaru] (exp,v5r) to prove a loss; to be a disadvantage; to not pay [Add to Longdo]
損益[そんえき, son'eki] (n) profit and loss; advantage and disadvantage; (P) [Add to Longdo]
損害を与える[そんがいをあたえる, songaiwoataeru] (exp,v1) to damage; to do harm; to disadvantage [Add to Longdo]
損気[そんき, sonki] (n) disadvantage [Add to Longdo]
損得[そんとく, sontoku] (n) loss and gain; advantage and disadvantage; (P) [Add to Longdo]
損得なし;損得無し[そんとくなし, sontokunashi] (n) even (of a trade); no advantage and no disadvantage [Add to Longdo]
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P) [Add to Longdo]
得失[とくしつ, tokushitsu] (n) advantages and disadvantages; plus and minuses; (P) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
百害あって一利無し[ひゃくがいあっていちりなし, hyakugaiatteichirinashi] (exp) no good; all pain, no gain; do no good and a lot of harm; completely a disadvantage (lit [Add to Longdo]
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable [Add to Longdo]
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) [Add to Longdo]
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]
分が悪い[ぶがわるい, bugawarui] (exp) (See 分の悪い) at disadvantage; having no edge [Add to Longdo]
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds) [Add to Longdo]
有利不利[ゆうりふり, yuurifuri] (exp,n) advantage or disadvantage [Add to Longdo]
利害[りがい, rigai] (n) advantages and disadvantages; interest; (P) [Add to Longdo]
利害得失[りがいとくしつ, rigaitokushitsu] (n) advantages and disadvantages; pros and cons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disadvantage
   n 1: the quality of having an inferior or less favorable
      position [ant: {advantage}, {vantage}]
   v 1: put at a disadvantage; hinder, harm; "This rule clearly
      disadvantages me" [syn: {disadvantage}, {disfavor},
      {disfavour}] [ant: {advantage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top