ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*destined*

D EH1 S T IH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: destined, -destined-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinedHe was destined never to meet her again.
destinedHe was destined never to see his wife again.
destinedHe was destined to become a great musician.
destinedHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destinedThey were destined never to meet.
destinedWe were destined to get married from the time we were born - Not!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิขิต(v) be destined, See also: be fated, define, Syn. กำหนด, Example: ชะตาของเราทุกคนได้ถูกลิขิตไว้แล้ว
มีอันเป็นไป(v) suffer misfortune, See also: suffer disaster, be destined to misfortune, die, expire, Example: สามีของเธอจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดหากเธอเสียชีวิตหรือมีอันเป็นไป, Thai Definition: ประสบเหตุร้ายต่างๆ
ชะตาขาด(v) be destined to die, Example: หนุ่มจยย.ชะตาขาด ขี่รถอยู่ดีๆ ตายคาที่ด้วยกระสุนปริศนา, Thai Definition: เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED D EH1 S T IH0 N D
PREDESTINED P R IY2 D EH1 S T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)
predestined (v) prˌiːdˈɛstɪnd (p r ii2 d e1 s t i n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along, #3,748 [Add to Longdo]
注定[zhù dìng, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] be doomed; be destined (to failure etc), #4,322 [Add to Longdo]
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny, #8,150 [Add to Longdo]
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, ] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love, #23,327 [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect, #33,445 [Add to Longdo]
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] predestined fate (Buddh.); inexorable doom, #63,853 [Add to Longdo]
阳寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] predestined life-span, #107,107 [Add to Longdo]
寿数[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿 / ] predestined length of life, #148,251 [Add to Longdo]
寿数已尽[shòu shù yǐ jǐn, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄣˇ, 寿 / ] to die (when one's predestined life span is up), #762,930 [Add to Longdo]
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, ] predestined relationship [Add to Longdo]
因由[yīn yóu, ㄧㄣ ㄧㄡˊ, ] reason; cause; predestined relationship (Buddh.) [Add to Longdo]
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿] predestined relationship [Add to Longdo]
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auserkoren; erkorenselected; predestined [Add to Longdo]
bestimmen | bestimmend | bestimmt | bestimmt | bestimmte | jdn. für etw. bestimmen | für etw. bestimmt seinto destine | destining | destined | destines | destined | to destine sb. for sth. | to be destined for sth. [Add to Longdo]
prädestinieren | prädestinierend | prädestiniert | prädestiniert | prädestiniertto predestine | predestining | predestines | predestinated | predestined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destined
   adj 1: headed or intending to head in a certain direction; often
       used as a combining form as in `college-bound students';
       "children bound for school"; "a flight destined for New
       York" [syn: {bound}, {destined}]
   2: (usually followed by `to') governed by fate; "bound to
     happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is
     destined to be famous" [syn: {bound(p)}, {destined}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top