ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*depart*

D IH0 P AA1 R T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: depart, -depart-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (proper, noun) แผนกให้บริการหลังการขาย

English-Thai: Longdo Dictionary
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depart(vt) จากไป, See also: แยกไป, ออกไป, Syn. leave, leave place
depart(vt) ตาย (คำทางการ), See also: เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต, Syn. die, Ant. live, survive, thrive
depart(vi) เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, Syn. change, vary, deviate, diverge, Ant. concur, agree
depart(vi) ออกเดินทาง, Syn. leave, set off
departed(adj) ตาย (คำสุภาพ), See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต, Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless, Ant. alive, living, thriving
departure(n) การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, See also: การเบี่ยงเบน, Syn. deviation
departure(n) การออกจาก (สถานที่), See also: การออกไป, Syn. parting
departure(n) การออกเดินทาง, See also: ทางออก, Syn. exit
department(n) แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
depart from(phrv) ออกจาก
depart from(phrv) ละทิ้ง, See also: ทิ้ง, ทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป
departmental(adj) เกี่ยวกับแผนก, See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize(vt) ทำให้เป็นแผนก, See also: แบ่งเป็นแผนก
department store(n) ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar
trouser department(sl) อวัยวะเพศชาย, Syn. the trouser department
Highways Department(n) กรมทางหลวง
the trouser department(sl) อวัยวะเพศชาย, Syn. trouser department
Quartermaster Department(n) กรมพลาธิการ
Pollution Control Department(n) กรมควบคุมมลพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. the departed ผู้ตาย, ผู้ตายที่อ้างถึง
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit, going, leave
quartermaster's departmenn. กรมพลาธิการ
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depart(vi, vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of departureถิ่นที่จากไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
State Departmentกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statistical departmentหน่วยงานสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administrative departmentทบวงการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minister, non departmentalรัฐมนตรีลอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Department, Stateกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
departureการยกประเด็นขึ้นใหม่ (ที่แตกต่างกับประเด็นเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government departmentกรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non departmental ministerรัฐมนตรีลอย [ดู Minister without Portfolio และ ดู minister of state ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Executive departmentsกระทรวง [TU Subject Heading]
Military departments and divisionsหน่วยงานทางทหาร [TU Subject Heading]
Personnel departmentsแผนกงานบุคคล [TU Subject Heading]
Departuresผู้จากไป, Example: ใช้ในความหมายของผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายออกจาก พื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
departure reportรายงานก่อนการพ้นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานทางการทูต [การทูต]
Communication, Intradepartmentการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน,วิธีการติดต่อแบบใช้กิริยาท่าทาง [การแพทย์]
Interdepartment Communicationการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
criminal investigation department(n) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม, Syn. C.I.D.
Department of Business Development(n) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
department of consular affairs(n) กรมการกงสุล
department of consular affairs(n) กรมการกงสุล
Department of Land Transportation(n, name, org) กรมการขนส่งทางบก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
Dhamma Studies Departmentฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departAll of a sudden a fire broke out in the department store.
departAll the arrangements should be made prior to our departure.
departA sale of quality-brand goods is being held at that department.
departA very pleasant young woman waited on me in the department store.
departA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
departBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
departBob operates an elevator in the department store.
departCold calls are the primary function of the telemarketing department.
departCould you change the departure date for this ticket?
departDepartment stores sell numerous things.
departDon't put off your departure on account of me.
departDo you have a children's department?
departDo you know why he put off his departure?
departEarlier it should have departed.
departEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
departExcuse me, but where is the men's shoes department?
departFirst off, I'd like you to come with me to a department store sale.
departFor the time being, she is clerking in a department store.
departGo down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.
departHe advanced his departure by two days.
departHeavy snow prevented the train from departing.
departHe decided he would put off his departure.
departHe decided to postpone his departure.
departHe departed for London the day before yesterday.
departHe departed from the old custom.
departHe departed in spite of the storm.
departHe departed without so much as saying good bye.
departHe got ready for departure.
departHe has postponed his departure until tomorrow.
departHe insisted on going to the department store with his mother.
departHe is an undergraduate in the law department.
departHe is a professor of the medical department.
departHe is in charge of the sales department.
departHe is the chief of my department.
departHe is the manager of the marketing department.
departHello, is this the personnel department?
departHe made an abrupt departure.
departHe may have already departed.
departHe prepared for his imminent departure.
departHe put off his departure till Sunday.
departHer behavior was a departure from the normal.
departHer behaviour toward me was a departure from the norm
departHer sudden departure surprised us all.
departHe's in charge of the department.
departHe suggested that we should put off our departure.
departHe suggested that we should put off out departure.
departHe went shopping at a department store.
departHe works in the accounting department.
departHis departure means that there will be peace in the house.
departHis story departed from his main theme.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์(n) department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count Unit: แห่ง
กกจ.(n) Department of Employment, Syn. กรมการจัดหางาน
กทธ.(n) Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กน.(n) Department of Internal Trade, Syn. กรมการค้าภายใน
กปส.(n) Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
กพร.(n) Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการค้าต่างประเทศ(n) Department of Foreign Trade
กรมการผังเมือง(n) Department of Town and Country Planning
กรมคุมประพฤติ(n) Department of Probation
กรมวิชาการเกษตร(n) Department of Agriculture
กรมอาชีวศึกษา(n) Department of Vocational Education
กรอ.(n) Department of Industrial Works, Syn. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กศก.(n) The Customs Department, Syn. กรมศุลกากร
กศน.(n) Department of Non-Formal Education, Syn. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กสร.(n) Department of Labour Protection and Welfare, Syn. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กสอ.(n) Department of Industrial Promotion, Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขส.ทบ.(n) Military Transportation Department, Syn. กรมการขนส่งทหารบก
จท.(n) The Harbour Department, See also: HD., Syn. กรมเจ้าท่า
ทค.(n) Department of Commercial Registration, See also: DCR, Syn. กรมทะเบียนการค้า
บพ.(n) The Department of Aviation, See also: DOA., Syn. กรมการบินพาณิชย์
ปส.(n) Department of Public Welfare, See also: DPW, Syn. กรมประชาสงเคราะห์
พช.(n) The Community Development Department, Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
ยธ.(n) Public Works Department, Syn. กรมโยธาธิการ
ร.ด.(n) Territorial Defense Department, Syn. กรมการรักษาดินแดน
รอ.(n) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence, Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
ศก.(n) The Customs Department, Syn. กรมศุลกากร
อต.(n) The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
โอพีดี(n) out-patient department, See also: OPD, Syn. แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ(n) men's wear department
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี(n) ladies's wear department
ออกเดินทาง(v) depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง
กรมพระธรรมนูญ(n) The Judge Advocate General's Department, Syn. ธน., Example: กรมพระธรรมนูญมีผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าเหล่ายศพลโท, Thai Definition: หน่วยงานที่ขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับศาลทหาร อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ราชการในส่วนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายและสังคมศาสตร์ มีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ห้างสรรพสินค้า(n) department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า
แรม(v) leave, See also: be departed, Syn. ร้างไป, จากไป, Example: ครอบครัวของเรามีอันต้องแรมนิราศทิ้งบ้านไปนานปี
หน่วย(n) division, See also: unit, group, department, Syn. กลุ่ม, คณะ, Example: หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง, Thai Definition: จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง
ออกจาก(v) depart, See also: leave, Syn. จาก, Example: รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีได้ 30 นาทีแล้ว
การอพยพ(n) emigration, See also: departure, migration, exodus, Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน, Example: สงครามกลางเมืองทำให้เกิดการอพยพหนีตายไปอยู่ต่างประเทศกันอย่างขนานใหญ่, Thai Definition: การย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป
ภาควิชา(n) department, Syn. สาขาวิชา, Example: รายละเอียดการสมัครสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชา ทุกวันเวลาทำการ, Count Unit: ภาค, Thai Definition: ส่วนของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ขาออก(n) departure, Ant. ขาเข้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณขาออก กำลังดักจับคนร้าย, Thai Definition: การเดินทางออกนอกประเทศ
ขาออก(adj) export, See also: departure, Ant. ขาเข้า, Example: ประเทศไทยส่งข้าวเป็นสินค้าขาออกไปขายยังต่างประเทศ, Thai Definition: ที่ส่งออกนอกประเทศ
แขนง(n) field, See also: department, Syn. สาขา, Example: วิชาสัทศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์, Thai Definition: ส่วนย่อยที่แยกออกจากส่วนใหญ่
คณะ(n) faculty, See also: school, branch of study, department, Syn. ภาควิชา, แผนก, Example: นิสิตจากแต่ละคณะกำลังเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาหรือแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่รวมอยู่ในสายเดียวกัน
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
งานบุคลากร(n) personnel department, See also: human resources department, Syn. งานบุคคล, Example: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร, Thai Definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
แผนกผลิต(n) production department, See also: production section or division, Example: บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
แพนก(n) section, See also: division, department, Syn. แผนก, ฝ่าย, Thai Definition: แผนก, Notes: (โบราณ)
แปรพักตร์(v) depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai Definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง
ไป(v) go, See also: leave, depart, move forward, Syn. จาก, เดินทาง, เคลื่อน, ดำเนิน, Ant. มา, Example: เขาไปกรุงโรม, Thai Definition: เคลื่อนออกจากที่
แรมรา(v) leave, See also: abandon, be separated, depart, Syn. เริดร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาออก[bat khā-øk] (n, exp) EN: (immigration) departure card  FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[dīphātmēn-satō] (n) EN: department store
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
ฝ่าย[fāi] (n) EN: department ; service  FR: division [f]
ฝ่ายการเงิน[fāi kānngoen] (n, exp) EN: finance department
ฝ่ายขาย[fāi khāi] (n) EN: sales ; sales department  FR: ventes [fpl]
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[jaēng yāi sammanōkhrūa øk] (v, exp) EN: give notice of departure from present address
จาก[jāk] (v) EN: depart ; leave ; go away from  FR: quitter ; se séparer de
จาก[jāk] (x) EN: from ; away ; off  FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de
จากไป[jāk pai] (v) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon  FR: partir ; quitter
จังหวัดโพ้นทะเล[jangwat phōnthalē] (n, exp) FR: départements d'outre-mer (DOM) [mpl]
เจ้ากรม[jaokrom] (n, exp) EN: director-general ; director of a department  FR: directeur général [m]
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [m] ; point initial [m]
กลาโหม[Kalāhōm] (org) EN: Ministry of Defence ; Defence Department
การแบ่งแผนก[kān baeng phanaēk] (n, exp) EN: departmentalization
การเดินทางออก[kān doēnthāng øk] (n, exp) EN: departure
การออกเดินทาง[kān øk doēnthāng] (n) EN: departure  FR: départ [m]
คณะ[khana] (n) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department  FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]
คณะวิชา[khanawicha] (n) EN: department
กองบรรณาธิการ[køng bannāthikān] (n, exp) EN: publication department ; editorial department
กองบ.ก.[køng bø kø] (n, exp) EN: editorial department  FR: rédaction éditoriale (presse)
กองปราบ[køng prāp] (n, exp) EN: Crime Suppression Department
กระทรวง[krasūang] (n) EN: ministry ; government department  FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กระทรวงการต่างประเทศ[Krasūang Kān Tāngprathēt] (org) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office ; State Department  FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรม[krom] (n) EN: department ; bureau  FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรมอาชีวศึกษา[Krom Āchīwaseuksā] (org) EN: Vocational Education Department
กรมอัยการ[Krom Aiyakān] (org) EN: Public Prosecution Department
กรมอนามัย[Krom Anāmai] (org) EN: Department of Health  FR: ministère de la Santé publique [m]
กรมชลประทาน[Krom Chonprathān = Krom Chonlaprathān] (org) EN: Irrigation Department
กรมเจ้าท่า[Krom Jaothā] (org) EN: Harbour Department
กรมจเร[Kromjarē] (org) EN: Inspector General Department
กรมการค้าภายใน[Krom Kān Khā Phāinai] (org) EN: Department of Internal Trade
กรมการค้าต่างประเทศ[Krom Kān Khā Tāngprathēt] (org) EN: Foreign Trade Department ; Department of Foreign Trade
กรมการขนส่ง[Krom Kān Khonsong] (org) EN: Department of Transport
กรมการเงินกลาโหม[Krom Kān Ngoen Kalāhōm] (org) EN: Finance Department ; Ministry of Defence
กรมการแพทย์[Krom Kān Phaēt] (org) EN: Medical Department
กรมการศาสนา[Krom Kān Sātsanā] (org) EN: Department of Religious Affairs
กรมควบคุมมลพิษ[krom khūapkhum monlaphit] (n, exp) EN: Pollution Control Department
กรมท่า[Krommathā] (org) EN: former Department of Financial and Foreign Affairs
กรมป่าไม้[Krom Pāmai] (org) EN: Forest Department
กรมประชาสัมพันธ์[Krom Prachāsamphan] (org) EN: Public Relations Department
กรมประชาสงคราะห์[Krom Prachāsongkhrǿ] (org) EN: Public Welfare Department  FR: service social [m]
กรมไปรษณีย์โทรเลข[Krom Praisanī Thōralėk] (org) EN: Post and Telegraph Department
กรมแรงงาน[krom raēng ngān] (n, exp) FR: département du travail [m] ; service du travail [m]
กรมราชทัณฑ์[Krom Rātchathan] (org) EN: Department of Corrections
กรมสามัญศึกษา[Krom Sāmanseuksā] (org) EN: Department of General Education

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPART D IH0 P AA1 R T
DEPARTS D IH0 P AA1 R T S
DEPARTED D IH0 P AA1 R T IH0 D
DEPARTING D IH0 P AA1 R T IH0 NG
DEPARTURE D IH0 P AA1 R CH ER0
DEPARTURES D IH0 P AA1 R CH ER0 Z
DEPARTMENT D IH0 P AA1 R T M AH0 N T
DEPARTMENTS D IH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTAL D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L
DEPARTMENTAL D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L
DEPARTMENT'S D IH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTALIZE D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZE D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZIN D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z IH0 NG
DEPARTMENTALIZED D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZED D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZES D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depart (v) dˈɪpˈaːt (d i1 p aa1 t)
departs (v) dˈɪpˈaːts (d i1 p aa1 t s)
departed (v) dˈɪpˈaːtɪd (d i1 p aa1 t i d)
departing (v) dˈɪpˈaːtɪŋ (d i1 p aa1 t i ng)
departure (n) dˈɪpˈaːtʃər (d i1 p aa1 ch @ r)
department (n) dˈɪpˈaːtmənt (d i1 p aa1 t m @ n t)
departures (n) dˈɪpˈaːtʃəz (d i1 p aa1 ch @ z)
departments (n) dˈɪpˈaːtmənts (d i1 p aa1 t m @ n t s)
departmental (j) dˌiːpaːtmˈɛntl (d ii2 p aa t m e1 n t l)
interdepartmenta (j) ˌɪntədˌiːpaːtmˈɛntl (i2 n t @ d ii2 p aa t m e1 n t l)
interdepartmenta (a) ˌɪntədˌiːpaːtmˈɛntəliː (i2 n t @ d ii2 p aa t m e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
[bié, ㄅㄧㄝˊ, / ] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin, #367 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point, #427 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] be; system; to tie; department; faculty, #431 [Add to Longdo]
离开[lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ, / ] to depart; to leave, #915 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] to leave; to depart; to go away; from, #1,272 [Add to Longdo]
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] State Council (PRC); State Department (USA), #1,772 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence, #2,308 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
院长[yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] president (of a university etc); department head; dean, #5,270 [Add to Longdo]
外科[wài kē, ㄨㄞˋ ㄎㄜ, ] surgical department, #5,870 [Add to Longdo]
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce, #6,216 [Add to Longdo]
卫生部[wèi shēng bù, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ, / ] health department, #6,351 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] depart; die, #8,171 [Add to Longdo]
国防部[guó fáng bù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ, / ] Defense Department; Ministry of National Defense, #8,331 [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
内科[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, / ] medical department, #8,516 [Add to Longdo]
交通部[jiāo tōng bù, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄅㄨˋ, ] the Transport Department, #13,686 [Add to Longdo]
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, / ] deviate from; depart from, #14,590 [Add to Longdo]
警察局[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, ] police department, #16,837 [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic, #16,879 [Add to Longdo]
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, ] Justice Department (of the US government), #17,731 [Add to Longdo]
政治部[zhèng zhì bù, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, ] political division; cadre department, #20,851 [Add to Longdo]
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, ] standard; one's own department or unit, #24,474 [Add to Longdo]
中宣部[zhōng xuān bù, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party), #24,626 [Add to Longdo]
目送[mù sòng, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, ] to see off (a departing guest), #24,832 [Add to Longdo]
小卖部[xiǎo mài bù, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ ㄅㄨˋ, / ] kiosk; snack counter; retail department or section inside a larger business, #26,708 [Add to Longdo]
产科[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] maternity department; maternity ward; obstetrics, #26,919 [Add to Longdo]
临行[lín xíng, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] on leaving; on the point of departure, #27,048 [Add to Longdo]
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store, #27,633 [Add to Longdo]
门市部[mén shì bù, ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ, / ] retail department; section of a retail store, #27,735 [Add to Longdo]
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] Inland Revenue Department (Hong Kong), #28,135 [Add to Longdo]
消防队[xiāo fáng duì, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] fire brigade; fire department, #29,150 [Add to Longdo]
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, ] return to the point of departure, #29,699 [Add to Longdo]
总政治部[zǒng zhèng zhì bù, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, / ] (military) General Political Department, #31,314 [Add to Longdo]
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] bazaar; department store; general store, #33,709 [Add to Longdo]
夜行[yè xíng, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, ] night walk; night departure; nocturnal, #35,369 [Add to Longdo]
辞世[cí shì, ㄘˊ ㄕˋ, / ] to die; to depart this life (euphemism); same as 去世, #36,611 [Add to Longdo]
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish, #40,420 [Add to Longdo]
出港[chū gǎng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ, ] to leave harbor; departure (at airport), #40,944 [Add to Longdo]
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances, #46,294 [Add to Longdo]
总后勤部[zǒng hòu qín bù, ㄗㄨㄥˇ ㄏㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄅㄨˋ, / ] (military) General Logistics Department, #48,136 [Add to Longdo]
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness, #51,729 [Add to Longdo]
伯恩斯[bó ēn sī, ㄅㄛˊ ㄣ ㄙ, ] (Nicholas) Burns (US State Department spokesperson), #57,900 [Add to Longdo]
开拔[kāi bá, ㄎㄞ ㄅㄚˊ, / ] to set out (of troops); departure; start date (of military expedition), #59,222 [Add to Longdo]
哭丧[kū sāng, ㄎㄨ ㄙㄤ, / ] to wail at a funeral; formal wailing while offering sacrifice to the departed, #68,061 [Add to Longdo]
仙逝[xiān shì, ㄒㄧㄢ ㄕˋ, ] to die; to depart this mortal coil, #74,105 [Add to Longdo]
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, ] Department of Justice (Hong Kong), #74,580 [Add to Longdo]
金成[Jīn Chéng, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ, / ] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office, #79,728 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] TH: แผนกวิเทศสัมพันธ์  EN: liaison department
[か, ka] TH: แผนก  EN: department
経つ[たつ, tatsu] TH: ออกเดินทาง  EN: to depart
移る[うつる, utsuru] TH: ย้าย(แผนก)  EN: to transfer (department)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtsort {m}point of departure [Add to Longdo]
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan {m}departure schedule [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abfahrtszeit {f}time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abflugdatum {n}departure date; date of departure [Add to Longdo]
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport [Add to Longdo]
Abflugsort {m}; Aflugort {m}location of departure [Add to Longdo]
Abflugszeit {f}; Abflugzeit {f}time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abreisedatum {n}departure date [Add to Longdo]
Abreisen {n}depart [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Abteilungs...departmental [Add to Longdo]
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care [Add to Longdo]
Amt {n} (Dienststelle) | Ämter {pl} | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Ausgangsposition {f} eines Gesprächespoint of departure [Add to Longdo]
Auskunftsabteilung {f}reference department [Add to Longdo]
Auslandsabteilung {f}foreign department [Add to Longdo]
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}accounting department [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}accounts department [Add to Longdo]
Dezernat {n}department [Add to Longdo]
Dramaturgie {f}script department [Add to Longdo]
Einkaufsabteilung {f}purchasing department [Add to Longdo]
Entwicklungsabteilung {f}development department [Add to Longdo]
Fachabteilung {f}competent department [Add to Longdo]
Fachbereich {m}faculty; department [Am.]; school [Add to Longdo]
Fachobmann {m}head of department [Add to Longdo]
Feuerwehr {f}firedepartment [Add to Longdo]
Finanzabteilung {f}finance department; accounts department [Add to Longdo]
Gesundheitsamt {n}public health department [Add to Longdo]
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences [Add to Longdo]
Kämmerei {f} | Kämmereien {pl}finance department | finance departments [Add to Longdo]
Kaufhaus {n} | Kaufhäuser {pl} | billiges Kaufhausbig store; big stores; department store | big stores | five-and-ten [Am.] [Add to Longdo]
Kinderabteilung {f}children's department [Add to Longdo]
Kreditabteilung {f} | Kreditabteilungen {pl}credit department | credit departments [Add to Longdo]
Kriminalpolizei {f}; Kripo {f}criminal investigation department; CID [Br.] [Add to Longdo]
Kundendienstabteilung {f}customer services department [Add to Longdo]
Lebensmittelabteilung {f}food department [Add to Longdo]
Marketingabteilung {f}marketing department [Add to Longdo]
Montageabteilung {f}assembly department [Add to Longdo]
Montageleitung {f}installation department [Add to Longdo]
Notaufnahme {f}; Notaufnahmestelle {f}; Unfallstation {f} (im Krankenhaus)casualty (department) [Add to Longdo]
Notfallstation {f}emergency department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパーチャー[depa-cha-] (n) departure [Add to Longdo]
デパート[depa-to] (n) (abbr) department store; (P) [Add to Longdo]
デパートメント[depa-tomento] (n) department [Add to Longdo]
デパートメントストア[depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD [Add to Longdo]
伊勢丹[いせたん, isetan] (n) Isetan (department store); (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person [Add to Longdo]
医科[いか, ika] (n) medical science; medical department; (P) [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n,vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) [Add to Longdo]
運動部[うんどうぶ, undoubu] (n) (See 文芸部) sports club (e.g. at school); sports department (e.g. in a newspaper) [Add to Longdo]
営業部[えいぎょうぶ, eigyoubu] (n) sales department [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
英語学科[えいごがっか, eigogakka] (n) English department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
英魂[えいこん, eikon] (n) departed spirit [Add to Longdo]
英文科[えいぶんか, eibunka] (n) department of English literature [Add to Longdo]
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain) [Add to Longdo]
延発[えんぱつ, enpatsu] (n,vs) postponement of departure; delayed departure [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [Add to Longdo]
霞ヶ関;霞が関;霞ケ関[かすみがせき, kasumigaseki] (n) (1) area in Tokyo; (2) Japanese government departments (euph) [Add to Longdo]
海軍省[かいぐんしょう, kaigunshou] (n) Department of the Navy [Add to Longdo]
開発部[かいはつぶ, kaihatsubu] (n) Development Department; (P) [Add to Longdo]
外科[げか, geka] (n,adj-no) surgical department; (P) [Add to Longdo]
外商部[がいしょうぶ, gaishoubu] (n) out-of-store sales department [Add to Longdo]
各部[かくぶ, kakubu] (n) all parts; various parts; every department [Add to Longdo]
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P) [Add to Longdo]
楽部[がくぶ, gakubu] (n) Music Department (part of the Board of Ceremonies of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji) [Add to Longdo]
企画部[きかくぶ, kikakubu] (n) planning department [Add to Longdo]
企業法務部[きぎょうほうむぶ, kigyouhoumubu] (n) corporate legal office; corporate law office; corporate legal department [Add to Longdo]
宮内官[くないかん, kunaikan] (n) court officer (from the Imperial Household Department) [Add to Longdo]
宮内省[くないしょう, kunaishou] (n) (obs) (See 宮内庁) the Imperial Household Department [Add to Longdo]
教育学部[きょういくがくぶ, kyouikugakubu] (n) department of education [Add to Longdo]
教育省[きょういくしょう, kyouikushou] (n) Department of Education [Add to Longdo]
業務課長[ぎょうむかちょう, gyoumukachou] (n) head of business department [Add to Longdo]
業務部[ぎょうむぶ, gyoumubu] (n,suf) general affairs department (e.g. in a company); operations department [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n,n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) [Add to Longdo]
曲げる[まげる, mageru] (v1,vt) to bend; to crook; to lean; to yield (a point); to depart (from a principle); (P) [Add to Longdo]
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depart
   v 1: move away from a place into another direction; "Go away
      before I start to cry"; "The train departs at noon" [syn:
      {go}, {go away}, {depart}] [ant: {come}, {come up}]
   2: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]
   3: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
     {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
     out}, {take off}]
   4: go away or leave [syn: {depart}, {take leave}, {quit}] [ant:
     {stay}]
   5: remove oneself from an association with or participation in;
     "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her
     position with the Red Cross"; "He left the Senate after two
     terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up
     stakes" [syn: {leave}, {depart}, {pull up stakes}]
   6: wander from a direct or straight course [syn: {sidetrack},
     {depart}, {digress}, {straggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top