ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*delegation*

D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: delegation, -delegation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delegation(n) คณะผู้แทน, See also: คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่, Syn. embassy, deputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powers, delegation ofการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casual delegationความรับผิดโดยปริยาย (ของเจ้าของทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of authorityการมอบหมายอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation of powersการมอบหมายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation๑. การมอบหมาย (อำนาจ)๒. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]
head (leader) of delegationหัวหน้าคณะผู้แทนในการเยือนหรือในการประชุมระหว่างประเทศ [การทูต]
Delegationการมอบอำนาจหน้าที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegationThe delegations of both countries met in Geneva.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะผู้แทน(n) delegation, See also: deputation, mission, representative, Example: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด, Count Unit: คณะ, Thai Definition: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน
การมอบหมาย(n) assignation, See also: assignment, entrusting, delegation, committing, giving in charge, Syn. การมอบ, การมอบอำนาจ, การมอบฉันทะ, Example: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงิน, Thai Definition: การกำหนดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [f]
การมอบหมายอำนาจ[kān møpmāi amnāt] (n, exp) EN: delegation of powers
การมอบหมายอำนาจหน้าที่[kān møpmāi amnāt nāthī] (n, exp) EN: delegation of authority
การมอบหมายความรับผิดชอบ[kān møpmāi khwām rapphitchøp] (n, exp) EN: delegation of responsibility
การมอบหมายงาน[kān møpmāi ngān] (n, exp) EN: delegation of work
คณะผู้แทน[khana phūthaēn] (n, exp) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative  FR: délégation [f] ; mission [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATION D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N
DELEGATIONS D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z
DELEGATION'S D EH2 L AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegation (n) dˌɛlɪgˈɛɪʃən (d e2 l i g ei1 sh @ n)
delegations (n) dˌɛlɪgˈɛɪʃənz (d e2 l i g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation, #3,184 [Add to Longdo]
一行[yī xíng, ㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] party; delegation, #4,826 [Add to Longdo]
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] regimental command; head of a delegation, #7,007 [Add to Longdo]
代表队[dài biǎo duì, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] delegation, #15,189 [Add to Longdo]
使节团[shǐ jié tuán, ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] a diplomatic group; a delegation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abordnung {f}; Delegation {f} | Abordnungen {pl}; Delegationen {pl}delegation | delegations [Add to Longdo]
Abordnung {f}; Delegation {f}deputation [Add to Longdo]
Entsendung {f}delegation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲーション[derige-shon] (n) delegation [Add to Longdo]
デレゲーション[derege-shon] (n) delegation; (P) [Add to Longdo]
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]
使節団[しせつだん, shisetsudan] (n) mission; delegation [Add to Longdo]
代議員団[だいぎいんだん, daigiindan] (n) delegation [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) [Add to Longdo]
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) delegation [Add to Longdo]
団長[だんちょう, danchou] (n) leader of a delegation (body, party); (P) [Add to Longdo]
日本側[にほんがわ, nihongawa] (n) the Japanese; Japanese side; Japanese delegation; Japanese representatives [Add to Longdo]
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation [Add to Longdo]
派遣団[はけんだん, hakendan] (n) delegation; contingent [Add to Longdo]
米側[べいがわ, beigawa] (n) American position; American side; American representatives; American delegation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delegation
   n 1: a group of representatives or delegates [syn: {deputation},
      {commission}, {delegation}, {delegacy}, {mission}]
   2: authorizing subordinates to make certain decisions [syn:
     {delegating}, {delegation}, {relegating}, {relegation},
     {deputation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top