ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*danken*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: danken, -danken-
Possible hiragana form: *だんけん*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj, adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: ohne nachzudenken, A. überlegt, Syn. unüberlegt
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. danken
danken(vt) |dankte, hat gedankt| (+ jmdm. für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er dankte mir für meinen Rat. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, Syn. sich bedanken
gedankenlos(adj, adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Idee {f}; Anschauung {f}; Vorstellung {f} | auf einen Gedanken kommen | eine Vorstellung geben vonidea | to conceive an idea | to give an idea of [Add to Longdo]
Gedankenaustausch {m}exchange of ideas [Add to Longdo]
Gedankenblitz {m} | Gedankenblitze {pl}sudden inspiration | sudden inspirations [Add to Longdo]
Gedankenexperiment {n}gedanken experiment; thought experiment [Add to Longdo]
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts [Add to Longdo]
Gedankenleser {m}mind reader [Add to Longdo]
Gedankenlosigkeit {f}thoughtlessness [Add to Longdo]
Gedankenreichtum {m}wealth of ideas [Add to Longdo]
Gedankensplitter {m}aphorism [Add to Longdo]
Gedankenstrich {m}; Strich {m}dash [Add to Longdo]
Gedankenübertragung {f} | Gedankenübertragungen {pl}telepathy | telepathies [Add to Longdo]
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash [Add to Longdo]
Halbgeviertstrich {m}; kurzer Gedankenstrichen dash [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Hintergedanken {m} | Hintergedanken {pl}ulterior motive | ulterior motives [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Nebengedanke {f} | Nebengedanken {pl}secondary object | secondary objects [Add to Longdo]
Selbstmordgedanken {pl} | sich mit Selbstmordgedanken tragenthoughts of suicide | to contemplate suicide [Add to Longdo]
Tiefgang {m} (von Gedanken)thoughtfulness [Add to Longdo]
Zufall {m} | durch Zufall | etw. dem Zufall überlassen | etw. dem Zufall verdankenchance; accident | by chance; by accident | to leave sth. to chance | to owe sth. to chance [Add to Longdo]
abdanken; aufgebento abdicate [Add to Longdo]
abdanken; zurücktreten | abdankend; zurücktretend | abgedankt; zurückgetretento resign | resigning | resigned [Add to Longdo]
abdanken (König) | abgedanktto abdicate | abdicated [Add to Longdo]
sich bedanken | bedankend | bedankt | bedankt sich | bedankte sichto thank | thanking | thanked | thanks | thanked [Add to Longdo]
danken | dankend | gedanktto thank | thanking | thanked [Add to Longdo]
dankendreciprocating [Add to Longdo]
dankend verzichtento decline politely [Add to Longdo]
dankenswertdeserving of thanks [Add to Longdo]
diffus (Gedanken) {adj}vague; hazy; foggy [Add to Longdo]
erhalten | erhaltend | erhalten | er/sie erhält | ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte erhalten | Betrag dankend erhalten | das Wort erhaltento receive | receiving | received | he/she receives | I/he/she received | he/she has/had received | received with thanks the sum of | to receive permission to speak [Add to Longdo]
sich bei dem Gedanken ertappen, dass ...to catch oneself thinking that [Add to Longdo]
sich fragen; gern wissen wollen; gespannt sein; sich Gedanken machen | Ich frage mich warum?to wonder (at) | I wonder why! [Add to Longdo]
gedankenlos; sorglos {adj} | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}thoughtlessly [Add to Longdo]
gedankenlosunreflecting [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}unreflectingly [Add to Longdo]
gedankenlosunthinking [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}unthinkingly [Add to Longdo]
gedankenreichrich in ideas [Add to Longdo]
gedankenvoll {adj}musing [Add to Longdo]
gedankenvollpensive [Add to Longdo]
gedankenvoll {adv}pensively [Add to Longdo]
gedankenvoll {adv}thoughtfully [Add to Longdo]
geistesabwesend sein; in Gedanken verloren seinto be in a brown study [Add to Longdo]
nachdenklich; gedankenvoll; grüblerisch {adj}thoughtful [Add to Longdo]
sich verbeugen; sich verneigen; sich für Beifall bedankento take a bow [Add to Longdo]
verdanken | verdankend | verdanktto owe | owing | owed [Add to Longdo]
sich dankend verneigento bow one's thanks [Add to Longdo]
zerstreut; schusselig; schusslig; zerfahren; konfus; gedankenlos; verwirrt {adj}scatterbrained [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
集団検診[しゅうだんけんしん, shuudankenshin] (n) group medical examination [Add to Longdo]
診断検査[しんだんけんさ, shindankensa] (n) diagnostic examination; diagnostic assay [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感想[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]
文脈[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
沈思黙考[ちんしもっこう, chinshimokkou] tief_in_Gedanken_versunken_sein [Add to Longdo]
述懐[じゅっかい, jukkai] (Aeusserung von) Gedanken und Erinnerungen [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] allerlei_Gedanken, allerlei_Eindruecke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top