ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*damaging*

D AE1 M IH0 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: damaging, -damaging-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damaging(adj) ซึ่งทำให้เสียหาย, See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. hurtable, harmful, injurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damagingHe managed to avoid damaging my reputation by dropping a hint.
damagingPollution is damaging our earth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้โทษ(v) be harmful, See also: be noxious, be damaging, Syn. เป็นภัย, Ant. ให้คุณ, Example: ยาปฏิชีวนะนั้นอาจให้โทษมากกว่าคุณถ้าใช้มากเกินไป, Thai Definition: ไม่เป็นผลดี
เป็นผลเสียหาย(adj) be harmful, See also: be damaging, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นผลดี, Example: ความหวาดระแวงก่อให้เกิดผลเสียหายทางใจและทางอารมณ์อย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้โทษ[hai thōt] (v, exp) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging  FR: nuire ; endommager

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMAGING D AE1 M IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damaging (v) dˈæmɪʤɪŋ (d a1 m i jh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging, #6,555 [Add to Longdo]
妨害[fáng hài, ㄈㄤˊ ㄏㄞˋ, ] to impair; damaging; harmful; a nuisance, #31,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschädigen; schädigen | beschädigend; schädigend | beschädigt | beschädigt; geschädigt | beschädigt; schädigt | beschädigte; schädigteto damage | damaging | damaged | damaged | damages | damaged [Add to Longdo]
schaden | schadend | geschadet | schadend | du schadest | er/sie schadet | ich/er/sie schadeteto damage; to do damage | damaging; doing damage | damaged; done damage | doing damage | you damage; you do damage | he/she damages; he/she does damage | I/he/she damaged; I/he/she did damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damaging
   adj 1: (sometimes followed by `to') causing harm or injury;
       "damaging to career and reputation"; "the reporter's
       coverage resulted in prejudicial publicity for the
       defendant" [syn: {damaging}, {detrimental},
       {prejudicial}, {prejudicious}]
   2: designed or tending to discredit, especially without positive
     or helpful suggestions; "negative criticism" [syn:
     {damaging}, {negative}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top