ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*daily*

D EY1 L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: daily, -daily-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daily(adv) แต่ละวัน, See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า, Syn. every day
daily(adj) ทุกวัน, See also: แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน, Syn. every day, diurnal
daily(n) หนังสือพิมพ์รายวัน, See also: หนังสือรายวัน
daily dozen(idm) การออกกำลังกายประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday

English-Thai: Nontri Dictionary
daily(adj, adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
daily(n) หนังสือพิมพ์รายวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
daily doseขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
daily efficiencyประสิทธิภาพรายวัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dose, dailyขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Daily coverวัสดุกลบรายวัน, Example: วัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่ใช้ในการกลบบนพื้นที่ของขยะมูลฝอยก่อนที่จะฝังขยะมูลฝอยในวันต่อไป หรือระหว่างชั้นของขยะมูลฝอยหรือชั้นสุดท้ายของการฝังกลบเพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ การซึมผ่านความชื้น การป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ ขยะมูลฝอยปลิว การควบคุมกลิ่น และการปรับปรุงด้านทัศนียภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Daily Waste Quantitiesปริมาณของเสียแต่ละวัน [สิ่งแวดล้อม]
Activities of Daily Livingกิจกรรมชีวิตประจำวัน, การดูแลตัวเอง, งานกิจวัตรประจำวัน, การฝึกให้ช่วยตัวเองในชีวิตประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน [การแพทย์]
Caloric Requirement, Dailyความต้องการพลังงานแต่ละวัน [การแพทย์]
Daily Allowance, Recommendedแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน [การแพทย์]
Daily Normal Productionปริมาณของฮอร์โมนที่ขาดหรือลดลงไปจากปริมาณที่ต้อง [การแพทย์]
Dosage, Single Dailyขนาดยาเหมาะที่จะใช้วันละครั้ง [การแพทย์]
Dose, High Divided Dailyการแบ่งเฉลี่ยให้หลายมื้อต่อหนึ่งวัน [การแพทย์]
Dose, Single Dailyวันละหนึ่งมื้อ [การแพทย์]
Daily maximum temperatureอุณหภูมิสุงสุดประจำ วัน [อุตุนิยมวิทยา]
Daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดประจำ วัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily temperatureอุณหภูมิเฉลี่ยราย วัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily maximum temperatrueอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
daily flood peakdaily flood peak, ปริมาณน้ำหลากรายวันสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Iron Turn Over, Dailyเหล็กเข้าและออกจากพลาสม่าในวันหนึ่ง [การแพทย์]
Mean, Dailyค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dailyI was bored with the monotony of daily life.
dailyHis daily behavior is not consistent with his principles.
dailyThe patient was recovering daily.
dailyHe decided not to use much energy in his daily life.
dailyHow will you earn your daily bread?
dailyTraffic accidents happen daily.
dailyProgress is monitored daily and stored in a database.
dailySchool started, and so did our daily trips past the Radley Place. [Quote]
dailyThe exchange rates for foreign currency change daily.
dailyI bought a Daily News.
dailyDaily commodities increased in price.
dailyMy father drinks daily.
dailyPure water is necessary to our daily life.
dailyHe has no daily necessities, much less luxuries.
dailyThe price of gold fluctuates daily.
dailyTell me about your daily life.
dailyI take two newspapers daily.
dailyAs to his daily life, he is very slovenly.
dailyThat's one of the conventions of our daily life.
dailyThis machine produces electricity for our daily use.
dailyThis shopping district is the only high street in the local area; it stocks the whole line-up from products for daily life to school study equipment.
dailyThey need daily care.
dailyI believed it will be quite a long time before the spirit of democracy pervades our daily life.
dailyAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
dailyThis is a daily occurrence.
dailyDaily exercise is effective in overcoming obesity.
dailyThe teacher stressed the importance of daily practice.
dailyIn my daily life I take care in various ways of my body so as not to damage my health.
dailyWrite up the daily report today!
dailyWe can hardly imagine our daily life without television.
dailyThis is a daily newspaper.
dailyThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.
dailyWhat floor is the daily goods department on?
dailyThis is still in daily use.
dailyHousewives may well complain about their daily routine.
dailyDon't fail in your daily duties.
dailyNot a day passes but we use electricity in our daily life.
dailyHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
dailyIt's open ten to six daily throughout the year.
dailyWe are all in daily pursuit of happiness.
dailyThe daily trek to midtown Manhattan takes about an hour and a half.
dailyThe invention of TV caused a drastic change in our daily life.
dailyIt's the prevention of migraines during daily life that's important, not dealing with migraines when they occur.
dailyI keep a daily record of the temperature.
dailyI speak English daily.
dailyIf you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.
dailyMy wife is getting tired of the daily routine.
dailyThe TV newscast informs us of daily news.
dailySolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
dailyWhat's the daily rate for a Toyota?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวิตประจำวัน(n) every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai Definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
รายวัน(adj) daily, Example: ข่าวราชการ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทย, Thai Definition: วันละครั้ง
งานประจำวัน(n) daily routine, See also: daily work, Syn. งานประจำ, Example: เขามีงานประจำวันแต่ละอย่างที่ต้องทำมากมาย จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ ประจำทุกวัน
อาหารประจำวัน(n) daily food, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกาก หรือใยพืชสูง ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย
เบี้ยเลี้ยง(n) allowance, See also: daily allowance, Example: ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน เพราะกองทัพมีพลทหารมากมาย, Thai Definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
ประจำวัน(adj) daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
กิจวัตร(n) routine, See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of, Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน, Example: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน, Thai Definition: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์
กิจวัตรประจำวัน(n) daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา
ทุกวัน(adv) everyday, See also: always, all the times, daily, Syn. ทุกวี่ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: เด็กๆ ควรดื่มนมทุกวัน
ทุกวี่ทุกวัน(adv) daily, See also: every day, always, Syn. ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: คนอะไรดูหนังได้ทุกวี่ทุกวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน(n) daily newspaper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำวัน[āhān prajamwan] (n, exp) EN: daily food
เบี้ยเลี้ยง[bīalīeng] (n) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance
ชีวิตประจำวัน[chīwit prajamwan] (n, exp) EN: daily life ; everyday life  FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
เดลินิวส์[Dēli Niū = Dēli Niūs] (tm) EN: Daily News  FR: Daily News [m]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[khā bīalīeng] (n, exp) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem
ค่าจ้างรายวัน[khājāng rāiwan] (n, exp) EN: daily wage  FR: salaire journalier [m]
ค่าโสหุ้ยประจำ[khā sōhui prajam] (n, exp) EN: running expenses ; daily expenses  FR: dépenses courantes [fpl]
ประจำวัน[khøngchai prajamwan] (n, exp) EN: articles of daily use  FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
โคราชรายวัน[Khōrāt Rāiwan] (tm) EN: Korat Daily  FR: Korat Daily
เครื่องอุปกรณ์[khreūang uppakøn] (n, exp) EN: implement ; articles for daily use  FR: accessoire [m]
กิจวัตร[kitjawat] (n) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks  FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[kitjawat prajamwan] (n, exp) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work  FR: routine quotidienne [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
ในชีวิตประจำวัน[nai chīwit prajamwan] (xp) EN: in daily life  FR: dans la vie courante ; au quotidien
หนังสือพิมพ์รายวัน[nangseūphim rāiwan] (n, exp) EN: daily newspaper  FR: quotidien [m] ; presse quotidienne [f]
งานประจำวัน[ngān prajamwan] (n, exp) EN: daily routine ; routine work  FR: train-train quotidien [m]
ประจำวัน[prajamwan] (adj,, adv) EN: daily ; everyday  FR: quotidien ; journalier
รายวัน[rāiwan] (adj) EN: daily  FR: quotidien ; journalier
ตลาดสด[talāt sot] (n, exp) EN: fresh-food market ; green market ; vegetable market ; food market ; daily market ; market  FR: marché matinal [m] ; marché aux légumes [m]
ทุก ๆ วัน[thuk-thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the times ; daily  FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the time ; daily  FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement

CMU English Pronouncing Dictionary
DAILY D EY1 L IY0
BI-DAILY B AY0 D EY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daily (n) dˈɛɪliː (d ei1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经常[jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often, #960 [Add to Longdo]
每日[měi rì, ㄇㄟˇ ㄖˋ, ] daily, #2,853 [Add to Longdo]
日常[rì cháng, ㄖˋ ㄔㄤˊ, ] daily; everyday, #4,507 [Add to Longdo]
人民日报[rén mín rì bào, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Renmin Ribao (People's Daily), #8,587 [Add to Longdo]
日报[rì bào, ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] daily newspaper, #10,263 [Add to Longdo]
中国日报[Zhōng guó Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] China Daily (an English language newspaper), #12,520 [Add to Longdo]
广州日报[Guǎng zhōu rì bào, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 广 / ] Guangzhou Daily, gzdaily.dayoo.com, #17,612 [Add to Longdo]
日用[rì yòng, ㄖˋ ㄩㄥˋ, ] daily expenses; of everyday use, #17,696 [Add to Longdo]
中国青年报[Zhōng guó Qīng nián bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] China Youth Daily, www.cyol.net, #18,811 [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use, #22,048 [Add to Longdo]
家常[jiā cháng, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ, ] the daily life of a family, #22,433 [Add to Longdo]
北京青年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
光明日报[Guāng míng rì bào, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guangming Daily, a Beijing newspaper, #30,640 [Add to Longdo]
贵州日报[Guì zhōu rì bào, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guizhou Daily, www.gog.com.cn, #31,126 [Add to Longdo]
联合报[Lián hé bào, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, / ] United Daily News, Taiwan newspaper, #33,778 [Add to Longdo]
解放日报[Jiě fàng rì bào, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Liberation Daily, www.jfdaily.com, #35,548 [Add to Longdo]
新华日报[Xīng huá rì bào, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Xinhua Daily newspaper, #39,913 [Add to Longdo]
北京日报[Běi jīng rì bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Daily (newspaper), www.bjd.com.cn, #40,766 [Add to Longdo]
星岛[Xīng dǎo, ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] SingTao, Hong Kong media group and publisher of SingTao daily 星島日報|星岛日报, #45,969 [Add to Longdo]
拆息[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, ] daily interest on a loan, #53,254 [Add to Longdo]
中央日报[Zhōng yāng Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Central Daily News, #57,111 [Add to Longdo]
顾炎武[Gù Yán wǔ, ㄍㄨˋ ㄧㄢˊ ㄨˇ, / ] Gu Yanwu (1613-1682), late Ming and early Qing Confucian philosopher, linguist and historian, played a founding role in phonology of early Chinese, author of Rizhilu or Record of daily study 日知錄|日知录, #64,032 [Add to Longdo]
四川日报[Sì chuān rì bào, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sichuan Daily, #67,393 [Add to Longdo]
日刊[rì kān, ㄖˋ ㄎㄢ, ] daily (publication), #74,996 [Add to Longdo]
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News, #77,539 [Add to Longdo]
河北日报[Hé běi rì bào, ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Hebei Daily, www.hebeidaily.com.cn, #86,470 [Add to Longdo]
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, ] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities, #282,051 [Add to Longdo]
京郊日报[Jīng jiāo rì bào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Suburbs Daily (newspaper), ben.com.cn [Add to Longdo]
人民网[rén mín wǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] online version of the People's Daily 人民日报 [Add to Longdo]
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]
工人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Workers' Daily, www.grrb.com.cn [Add to Longdo]
成报[Chéng Bào, ㄔㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] Sing Pao Daily News [Add to Longdo]
日益增加[rì yì zēng jiā, ㄖˋ ㄧˋ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, ] to increase daily [Add to Longdo]
日知录[Rì zhī lù, ㄖˋ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Rizhilu or Record of daily study, by early Confucian philosopher Gu Yanwu 顧炎武|顾炎武 [Add to Longdo]
星岛日报[Xīng dǎo rì bào, ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] SingTao daily, Hong Kong newspaper [Add to Longdo]
星洲日报[Xīng zhōu Rì bào, ㄒㄧㄥ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sin Chew Daily, Malaysian newspaper [Add to Longdo]
每日快报[Měi rì Kuài bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Express (newspaper) [Add to Longdo]
每日新闻[Měi rì Xīn wén, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Mainichi Shimbun, a Japanese daily newspaper [Add to Longdo]
每日邮报[Měi rì Yóu bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] Daily Mail (newspaper) [Add to Longdo]
每日镜报[Měi rì Jìng bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
每日限价[měi rì xiàn jià, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] limit on daily price variation [Add to Longdo]
每日电讯报[Měi rì Diàn xùn bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Telegraph (newspaper) [Add to Longdo]
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice [Add to Longdo]
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] limit up, limit down; limit on daily price variation [Add to Longdo]
燕赵都市报[Yān Zhào dū shì bào, ㄧㄢ ㄓㄠˋ ㄉㄨ ㄕˋ ㄅㄠˋ, / ] Yanzhao Metropolis Daily, yzdsb.hebnews.cn [Add to Longdo]
华侨报[Huá qiáo Bào, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠˋ, / ] Va Kio Daily [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Anlagenjournal {n}assets daily ledger [Add to Longdo]
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen [Add to Longdo]
Gebrauchsartikel {m}article of daily use [Add to Longdo]
Journal {n}daily ledger [Add to Longdo]
Pensum {n} | sein tägliches Pensum erledigenstint | to do one's daily stint [Add to Longdo]
Tagblatt {n} | Tagblätter {pl}daily paper | daily papers [Add to Longdo]
Tagelohn {m}daily wages [Add to Longdo]
Tagesabschluss {m}daily closing [Add to Longdo]
Tagesauswertung {f}daily report [Add to Longdo]
Tagesbedarf {m}daily requirement [Add to Longdo]
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen {pl}daily output | daily outputs [Add to Longdo]
Tagespresse {f}daily press [Add to Longdo]
Tagessatz {m}daily rate [Add to Longdo]
Tagessatz {m}; Verpflegungssatz {m}daily ration; daily rations [Add to Longdo]
Tagesschlüssel {m} für Geheimcodedaily keying element [Add to Longdo]
Tagesumsatz {m}daily sales; daily turnover [Add to Longdo]
Tageszeitung {f} | Tageszeitungen {pl}daily; daily newspaper | dailies; daily newspapers [Add to Longdo]
Tagewerk {n}daily task [Add to Longdo]
Tagegeld {n}; Taggeld {n} | Taggelder {pl}daily allowance | daily allowances [Add to Longdo]
Verrichtung {f} | die täglichen Verrichtungencarrying out; performing; performance | one's daily tasks [Add to Longdo]
täglich; tagtäglich {adv}daily [Add to Longdo]
der tägliche Trottthe daily grind [Add to Longdo]
tgl., tägl. : täglichdaily, a day, per day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デーリー(P);デイリー[de-ri-(P); deiri-] (n) daily; (P) [Add to Longdo]
デーリーエキスプレス[de-ri-ekisupuresu] (n) daily express [Add to Longdo]
デーリーサテライトフィード[de-ri-sateraitofi-do] (n) daily satellite feed [Add to Longdo]
デーリースプレッド[de-ri-supureddo] (n) daily spread [Add to Longdo]
デーリーミラー[de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
デイリーニュース[deiri-nyu-su] (n) daily news; (P) [Add to Longdo]
ハンギョレ[hangyore] (n) Hankyoreh Shinmun (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
ハンギョレ新聞[ハンギョレしんぶん, hangyore shinbun] (n) Hankyoreh (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
烏金[からすがね, karasugane] (n) money lent at daily interest [Add to Longdo]
[かん, kan] (suf) publication; edition (e.g. morning, evening, special); published in (year); publication frequency (e.g. daily, monthly) [Add to Longdo]
官報[かんぽう, kanpou] (n) official daily gazette; official telegram; (P) [Add to Longdo]
起き伏し[おきふし, okifushi] (adv,n) rising and going to bed; daily life [Add to Longdo]
起臥[きが, kiga] (n,vs) daily life [Add to Longdo]
起居[ききょ, kikyo] (n,vs) behavior; behaviour; one's daily life [Add to Longdo]
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
居常[きょじょう, kyojou] (n-adv,n-t) daily life [Add to Longdo]
行住座臥;行住坐臥[ぎょうじゅうざが, gyoujuuzaga] (n) daily life (lit [Add to Longdo]
座臥[ざが, zaga] (n-t) daily life; sitting and lying down [Add to Longdo]
実用品[じつようひん, jitsuyouhin] (n) daily or domestic articles [Add to Longdo]
酒浸し[さけびたし;さかびたし, sakebitashi ; sakabitashi] (adj-no) (1) (See 酒浸り・さけびたり・1) liquor-soaked; (n) (2) (See 酒浸り・さけびたり・2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking [Add to Longdo]
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking [Add to Longdo]
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude [Add to Longdo]
常食[じょうしょく, joushoku] (n,vs) daily food; regular diet; staple food [Add to Longdo]
常用[じょうよう, jouyou] (n,vs,adj-no) habitual use; daily use; (P) [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
生活[せいかつ, seikatsu] (n,vs) living; life (one's daily existence); livelihood; (P) [Add to Longdo]
生活圏[せいかつけん, seikatsuken] (n) sphere of daily existence [Add to Longdo]
生活必需品[せいかつひつじゅひん, seikatsuhitsujuhin] (n) daily (living) necessities; necessities; essentials for life [Add to Longdo]
惣菜(P);総菜[そうざい, souzai] (n) side dish; daily (household) dish; (P) [Add to Longdo]
俗事[ぞくじ, zokuji] (n) (1) worldly affairs; daily routine; (2) popular usage [Add to Longdo]
俗務[ぞくむ, zokumu] (n) secular affairs; worldly cares; daily routine [Add to Longdo]
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI [Add to Longdo]
中奥[なかおく, nakaoku] (n) area of the Edo castle where the shogun would work and spend his daily life [Add to Longdo]
定散二善[じょうさんにぜん, jousannizen] (n) {Buddh} wholesomeness while meditating and in one's daily affairs [Add to Longdo]
当用[とうよう, touyou] (n) daily use [Add to Longdo]
当用漢字[とうようかんじ, touyoukanji] (n) (See 常用漢字) daily-use kanji (superseded in 1981) [Add to Longdo]
日々(P);日日[ひび(P);にちにち, hibi (P); nichinichi] (n-adv,n-t) every day; daily; day after day; days (e.g. good old days); (P) [Add to Longdo]
日々の糧;日日の糧[ひびのかて, hibinokate] (n) one's daily bread [Add to Longdo]
日ぎめ;日極め;日決め;日極[ひぎめ, higime] (n) (See 月極) by the day; daily [Add to Longdo]
日に日に[ひにひに, hinihini] (adv) (1) day by day; by the day; (2) (arch) daily; every day; (P) [Add to Longdo]
日めくり;日捲り[ひめくり, himekuri] (n) daily rip-off-a-page calendar; daily pad calendar [Add to Longdo]
日を追って[ひをおって, hiwootte] (exp) daily; day by day [Add to Longdo]
日運動[にちうんどう, nichiundou] (n) daily motion [Add to Longdo]
日課[にっか, nikka] (n) daily lesson; daily work; daily routine; (P) [Add to Longdo]
日掛け[ひがけ, higake] (n) daily installment; daily instalment [Add to Longdo]
日刊[にっかん, nikkan] (n,adj-no) daily issue; (P) [Add to Longdo]
日刊紙[にっかんし, nikkanshi] (n) (See 週刊紙) daily paper [Add to Longdo]
日刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] (n) daily paper [Add to Longdo]
日間[ひあい, hiai] (n) (1) time; days; (2) daily interest rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daily
   adv 1: every day; without missing a day; "he stops by daily"
   2: gradually and progressively; "his health weakened day by day"
     [syn: {day by day}, {daily}]
   adj 1: of or belonging to or occurring every day; "daily
       routine"; "a daily paper" [syn: {daily}, {day-to-day},
       {day-by-day}, {day-after-day}]
   2: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual
     clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday},
     {daily}]
   n 1: a newspaper that is published every day

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top