ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cuttle*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cuttle, -cuttle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scuttle(n) ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา, See also: ทางเข้าเล็กๆ, ประตูเล็กๆ, Syn. doorway, hatch, hatchway
scuttle(n) ฝาปิดช่องทางเข้าในเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
scuttle(vt) จมเรือโดยการเจาะรูใต้ท้องเรือ (ทางนาวิกศาสตร์), Syn. sink, submerge
scuttle(vt) ทำลาย, See also: หยุด, ยกเลิก, ทิ้ง, Syn. abandon, destroy, foil, quit
scuttle(n) ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง, See also: ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า, Syn. coal container, bucket, coal scuttle
scuttle(vi) วิ่งอย่างรวดเร็ว, See also: วิ่งอย่างรีบเร่ง, เร่งฝีเท้า, รีบรุด, Syn. hasten, hurry, sprint, scurry
scuttle(n) การวิ่งอย่างรวดเร็ว, See also: การวิ่งอย่างรีบเร่ง, การรีบเร่ง, Syn. haste, rush
cuttlefish(n) ปลาหมึก
scuttlebutt(n) ข่าวลือ (คำสแลง), See also: คำนินทา, คำล้อเลียน, Syn. gossip, rumor
scuttlebutt(n) ที่ดื่มน้ำในเรือ, See also: ถังเก็บน้ำจืดในเรือ
scuttle across(phrv) รีบวิ่งข้าม, See also: เคลื่อนข้ามไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuttlen. ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
cuttlebonen. ลิ้นทะเล
cuttlefishn. ปลาหมึก
scuttle(สคัท'เทิล) vi. วิ่งอย่างรีบเร่ง,วิ่งอ้าว,รีบเร่ง,ถังกว้างและตื้น,จมเรือโดยการเจาะรูทท้องเรือ,ทอดทิ้ง,ทำลาย. n. ช่องบนดาดฟ้าหรือใต้ท้องเรือ,ช่องบนหลังคา,หน้าต่างข้างเรือ,ฝาปิดทางเข้าห้องในเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
scuttle(n) ช่องบนหลังคา,ตะกร้าใส่ถ่านหิน,หน้าต่างข้างเรือ
scuttle(vt) ทำลาย,จมเรือ,เจาะใต้ท้องเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cuttlefish(n) หมึกกระดอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuttleCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
cuttleThe scuttlebutt is they're going to Australia.
cuttleThis cuttlefish has started to lose its freshness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมึก[meuk] (n) EN: cuttlefish ; squid ; octopus  FR: calmar [m] ; seiche [f]
งวง[ngūang] (n) EN: tentacle of a cuttlefish/octopus  FR: tentacule [m]
ปลาหมึก[plāmeuk] (n) EN: squid ; cuttlefish  FR: calmar = calamar [m] ; seiche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCUTTLE S K AH1 T AH0 L
SCUTTLED S K AH1 T AH0 L D
CUTTLEFISH K AH1 T AH0 L F IH2 SH
SCUTTLEBUTT S K AH1 T AH0 L B AH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scuttle (v) skˈʌtl (s k uh1 t l)
scuttled (v) skˈʌtld (s k uh1 t l d)
scuttles (v) skˈʌtlz (s k uh1 t l z)
cuttlefish (n) kˈʌtlfɪʃ (k uh1 t l f i sh)
coal-scuttle (n) kˈoul-skʌtl (k ou1 l - s k uh t l)
cuttlefishes (n) kˈʌtlfɪʃɪz (k uh1 t l f i sh i z)
coal-scuttles (n) kˈoul-skʌtlz (k ou1 l - s k uh t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱿[yóu, ㄧㄡˊ, 鱿 / ] cuttlefish, #16,932 [Add to Longdo]
墨鱼[mò yú, ㄇㄛˋ ㄩˊ, / ] squid; ink fish; cuttlefish, #43,286 [Add to Longdo]
乌贼[wū zéi, ㄨ ㄗㄟˊ, / ] cuttlefish, #48,188 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sepiaschale {f} | Sepiaschalen {pl}cuttlebone | cuttlebones [Add to Longdo]
Tintenfisch {m}cuttlefish [Add to Longdo]
Wasserfass {n}scuttlebutt [Add to Longdo]
ruinieren | ruinierend | ruiniert | ruiniert | ruinierteto scuttle | scuttling | scuttled | scuttles | scuttled [Add to Longdo]
Sepia {f} [zool.]cuttlefish; sepia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イカの甲;烏賊の甲[イカのこう(イカの甲);いかのこう(烏賊の甲), ika nokou ( ika no kabuto ); ikanokou ( ika no kabuto )] (n) cuttlebone [Add to Longdo]
イカの舟;烏賊の舟[イカのふね(イカの舟);いかのふね(烏賊の舟), ika nofune ( ika no fune ); ikanofune ( ika no fune )] (n) (See イカの甲) cuttlebone [Add to Longdo]
烏賊(P);鰞[いか(P);イカ, ika (P); ika] (n) (uk) cuttlefish; squid; (P) [Add to Longdo]
甲烏賊;甲イカ[こういか(甲烏賊);こうイカ(甲イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae) [Add to Longdo]
小窓[こまど, komado] (n) small window; fenestella; scuttle (type of hatch on a ship) [Add to Longdo]
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
針烏賊;針イカ[はりいか(針烏賊);はりイカ(針イカ);ハリイカ, hariika ( hari ika ); hari ika ( hari ika ); hariika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Madokai's cuttlefish (Sepia madokai) [Add to Longdo]
炭取り;炭取[すみとり, sumitori] (n) charcoal scuttle [Add to Longdo]
当たりめ;当りめ[あたりめ;アタリメ, atarime ; atarime] (n) (uk) (See 鯣・するめ・1) dried squid; dried cuttlefish [Add to Longdo]
逃れ出る[のがれでる, nogarederu] (v1) to scuttle off; to take flight [Add to Longdo]
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
墨魚[ぼくぎょ, bokugyo] (n) (See 烏賊・いか) cuttlefish; squid [Add to Longdo]
墨汁[ぼくじゅう, bokujuu] (n) (1) India ink; China ink; (2) ink (of a cuttlefish, etc.) [Add to Longdo]
[するめ;スルメ, surume ; surume] (n) (1) (uk) dried squid; dried cuttlefish; (2) (uk) (See 鯣烏賊) Japanese common squid (Todarodes pacificus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuttle
   n 1: ten-armed oval-bodied cephalopod with narrow fins as long
      as the body and a large calcareous internal shell [syn:
      {cuttlefish}, {cuttle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top