ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*construe*

K AH0 N S T R UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: construe, -construe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe(vi) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe(vt) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe as(phrv) ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
misconstrue(vt) เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend
construe with(phrv) ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น), Syn. collocate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUE K AH0 N S T R UW1
CONSTRUED K AH0 N S T R UW1 D
MISCONSTRUE M IH0 S K AH0 N S T R UW1
MISCONSTRUED M IH2 S K AH0 N S T R UW1 D
MISCONSTRUES M IH0 S K AH0 N S T R UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construe (v) kˈənstrˈuː (k @1 n s t r uu1)
construed (v) kˈənstrˈuːd (k @1 n s t r uu1 d)
construes (v) kˈənstrˈuːz (k @1 n s t r uu1 z)
misconstrue (v) mˌɪskənstrˈuː (m i2 s k @ n s t r uu1)
misconstrued (v) mˌɪskənstrˈuːd (m i2 s k @ n s t r uu1 d)
misconstrues (v) mˌɪskənstrˈuːz (m i2 s k @ n s t r uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓜田不纳履[guā tián bù nà lǚ, ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄋㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] lit. don't tie your shoe-laces in a melon-patch; fig. don't do anything that might arouse suspicion; innocent acts may be misconstrued [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konstruieren | konstruierend | konstruiert | konstruiert | konstruierteto construe | construing | construed | construes | construed [Add to Longdo]
missdeuten | missdeutend | missdeutet | missdeuteteto misconstrue | misconstruing | misconstrues | misconstrued [Add to Longdo]
missgedeutetmisconstrued [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 construe
   v 1: make sense of; assign a meaning to; "What message do you
      see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?"
      [syn: {interpret}, {construe}, {see}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top