ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*consonne*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consonne, -consonne-
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[aksøn sām mū] (n, exp) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
การันต์ (–์)[kāran] (x) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]  FR: [symbole de consonne muette]
กลุ่มอักษรกลาง[klum aksøn klāng] (n, exp) FR: classe des consonnes moyennes [m]
กลุ่มอักษรสูง[klum aksøn sūng] (n, exp) FR: classe des consonnes hautes [f]
กลุ่มอักษรต่ำ[klum aksøn tam] (n, exp) FR: classe des consonnes basses [f]
ไม้ทัณฑฆาต[māithanthakhāt] (x) EN: [mark indicating a silent final consonant]  FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[māithanthakhāt] (x) EN: [mark indicating a silent final consonant]  FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
มาตราตัวสะกด[māttrā tūasakot] (n, exp) FR: consonnes finales [f]
พยัญชนะ[phayanchana] (n) EN: consonant  FR: consonne [f]
พยัญชนะและสระ[phayanchana lae sara] (n, exp) EN: consonants and vowels  FR: consonnes et voyelles [fpl]
พยัญชนะไทย[phayanchana Thai] (n, exp) EN: Thai consonant  FR: consonne thaïe [f] ; lettre de l'alphabet thaï [f]
ทัณฑฆาต[thanthakhāt] (n) EN: mark above a consonant to indicate that it is silent (–์)  FR: signe d'annulation d'une consonne (–์)
ตัวสะกด[tūasakot] (n, exp) EN: final consonant ; final voiced consonant  FR: consonne finale [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top