ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*consanguinity*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consanguinity, -consanguinity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consanguinity(n) ความมีสายเลือดเดียวกัน, See also: ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกัน, Syn. lineage, strain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship

English-Thai: Nontri Dictionary
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineal consanguinityการสืบสายโลหิตโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral consanguinityความเป็นญาติร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consanguinityการร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degree of consanguinityระดับชั้นการร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงศ์พันธุ์(n) lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai Definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[khwām pen yāt dūay sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship ; consanguinity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consanguinity (n) kˌɒnsæŋgwˈɪnɪtiː (k o2 n s a ng g w i1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近亲[jìn qīn, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ, / ] consanguinity, #26,995 [Add to Longdo]
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] affinity; family relationship; consanguinity, #41,238 [Add to Longdo]
血缘关系[xuè yuán guān xì, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] blood relation; consanguinity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) blood; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
血縁[けつえん, ketsuen] (n,adj-no) blood relative or relationship; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
血族関係[けつぞくかんけい, ketsuzokukankei] (n) consanguinity [Add to Longdo]
三親等[さんしんとう, sanshintou] (n) kinsman of the third degree (of consanguinity) [Add to Longdo]
同族関係[どうぞくかんけい, douzokukankei] (n) consanguinity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  consanguinity
      n 1: (anthropology) related by blood [syn: {consanguinity},
           {blood kinship}, {cognation}] [ant: {affinity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top