ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*composure*

K AH0 M P OW1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: composure, -composure-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composure(n) ความสงบของจิตใจ, Syn. equanimity, tranquillity
discomposure(n) ความวุ่นวาย, See also: ภาวะที่ถูกก่อกวน, ความไม่สงบ, Syn. disorder, pertubation
regain one's composure(idm) สงบจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

English-Thai: Nontri Dictionary
composure(n) ความสงบ,อารมณ์เย็น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composureHe soon recovered his composure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งเฉย(v) maintain one's composure, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: ผมนิ่งเฉยเสียดีกว่าพูดอะไรออกไปให้เรื่องใหญ่โต
การตั้งสติ(n) concentration, See also: composure, Thai Definition: การควบคุมความรู้สึก, การควบคุมอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตั้งสติ[kān tang sati] (n, exp) EN: concentration ; composure
เกิดอารมณ์[koēt ārom] (v, exp) EN: lose one's composure

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSURE K AH0 M P OW1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composure (n) kˈəmpˈouʒər (k @1 m p ou1 zh @ r)
discomposure (n) dˌɪskəmpˈouʒər (d i2 s k @ m p ou1 zh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid, #21,029 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f}discomposure [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}composure [Add to Longdo]
etw. gelassen hinnehmento take sth. calmly; to take sth. with composure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
寛緩;緩々;緩緩;寛寛[かんかん, kankan] (adv,adj-t) looking cool and collect; with an air of perfect composure [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
心が乱れる[こころがみだれる, kokorogamidareru] (exp,v1) to lose one's composure [Add to Longdo]
神色[しんしょく, shinshoku] (n) mind and composure [Add to Longdo]
神色自若[しんしょくじじゃく(uK), shinshokujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) perfect composure; calm and collected [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]
舞台度胸[ぶたいどきょう, butaidokyou] (n) on-stage composure [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]
悠然[ゆうぜん, yuuzen] (n,adj-t,adv-to) with an air of composure; calmly [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] (n) surplus; composure; margin; room; time; allowance; flexibility; scope; rope; (P) [Add to Longdo]
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P) [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 composure
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top