ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*checking*

CH EH1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: checking, -checking-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequence checking routineรูทีนตรวจสอบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-checking codeรหัสตรวจสอบตัวเอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checking programโปรแกรมตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ checking routine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checking routineรูทีนตรวจสอบ [มีความหมายเหมือนกับ checking program] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error checking codeรหัสตรวจสอบความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkingChecking the clock it was exactly 21:00.
checkingDeposit this check in my checking account.
checkingHe opened a checking account with the bank.
checkingI can only put this poor checking down to lack of people at work.
checkingI'm checking out.
checkingSince primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.
checkingThe girl is checking out the rear of the bicycle.
checkingThe man is checking in at a hotel.
checkingWe haven't time to finish checking the figures now, but we can go over them after lunch.
checkingYou must switch off the power before checking the circuit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่นตรวจ(n) test chart, See also: checking chart
โปรแกรมตรวจหาไวรัส(n) virus scan program, See also: virus checking program, Example: เวลาที่เราสงสัยว่ามีไวรัสอยู่ในเครื่องเราก็ต้องวิ่งโปรแกรมตรวจหาไวรัสเมื่อพบว่าแฟ้มใดถูกจู่โจม
การตรวจจับ(n) checking, See also: examining, verification, inspection, Example: ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [m]
การตรวจ[kān trūat] (n) EN: check ; checking ; inspection  FR: vérification [f]
การตรวจจับ[kān trūatjap] (n) EN: checking

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKING CH EH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checking (v) tʃˈɛkɪŋ (ch e1 k i ng)
crosschecking (v) krˌɒstʃˈɛkɪŋ (k r o2 s ch e1 k i ng)
double-checking (v) dˌʌbl-tʃˈɛkɪŋ (d uh2 b l - ch e1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复查[fù chá, ㄈㄨˋ ㄔㄚˊ, / ] rechecking; re-inspection; reexamination, #10,041 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dokumentenprüfung {f}administrative checking [Add to Longdo]
Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character [Add to Longdo]
Fehlerprüfung {f} und Korrektur {f}error checking and correction [Add to Longdo]
Frage {f}; Rückfrage {f} | Fragen {pl}; Rückfragen {pl} | nach telefonischer Rückfragequery | queries | after checking up on the telephone [Add to Longdo]
Girokonto {n} | Girokonten {pl}current account; checking account [Am.] | current accounts; checking accounts [Add to Longdo]
Kontokorrent {n}account current; current account; open account; checking account [Add to Longdo]
Mehrfachprüfung {f}; Überkreuzprüfung {f}cross checking [Add to Longdo]
Ölstands-Kontrollschraube {f} [techn.]oil level checking screw; oil level [Add to Longdo]
Prüfeinrichtung {f}checking facility [Add to Longdo]
Selbstüberprüfung {f}self-checking [Add to Longdo]
Testen {n}; Kontrolle {f}checking [Add to Longdo]
kontrollieren; checken (auf) | kontrollierend | kontrolliertto check (for) | checking | checked [Add to Longdo]
nachmessend; prüfendchecking [Add to Longdo]
nachprüfen | nachprüfendto recheck | rechecking [Add to Longdo]
prüfen; nachprüfen; überprüfen (auf) | prüfend; nachprüfend; überprüfend | prüft; prüft nach; überprüft | prüfte; prüfte nach; überprüfteto check (for) | checking | checks | checked [Add to Longdo]
selbstprüfend {adj}self-checking [Add to Longdo]
Ozonrisse {pl}ozone checking; ozone cracks; weather checking [Add to Longdo]
zyklische Redundanzprüfung (Fehlererkennung)CRC : cyclic redundancy checking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
スペルチェック[superuchiekku] (n,vs) spellcheck; spell checking [Add to Longdo]
セルフチェッキング[serufuchiekkingu] (n) self-checking [Add to Longdo]
ダブルチェック[daburuchiekku] (n,vs) double-checking (trans [Add to Longdo]
一時預かり[いちじあずかり, ichijiazukari] (n) (baggage) checking; temporary custody [Add to Longdo]
一時預け[いちじあずけ, ichijiazuke] (n) (baggage) checking; temporary depositing [Add to Longdo]
王手飛車[おうてびしゃ, outebisha] (n) forking the rook while checking the king [Add to Longdo]
下足料[げそくりょう, gesokuryou] (n) footwear-checking charge [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n,vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]
勘合[かんごう, kangou] (n,vs) checking and verifying [Add to Longdo]
関所[せきしょ, sekisho] (n) barrier; checking station [Add to Longdo]
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] (n) {comp} desk checking [Add to Longdo]
机上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] (n) {comp} desk checking [Add to Longdo]
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm) [Add to Longdo]
検査プログラム[けんさプログラム, kensa puroguramu] (n) {comp} checking program [Add to Longdo]
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] (n) {comp} error-detecting code; self-checking code [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] (n,vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) [Add to Longdo]
試し算[ためしざん, tameshizan] (n) checking [Add to Longdo]
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.) [Add to Longdo]
自己検査[じこけんさ, jikokensa] (n) self-checking; self-diagnosis [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] (n) {comp} error-detecting code; self-checking code [Add to Longdo]
自己診断システム[じこしんだんシステム, jikoshindan shisutemu] (n) self-checking system; self-diagnosis system [Add to Longdo]
実検[じっけん, jikken] (n,vs) checking; inspecting [Add to Longdo]
首実検;首実験(iK)[くびじっけん, kubijikken] (n,vs) (1) identifying a severed head; (2) checking a person's identity [Add to Longdo]
照合の上[しょうごうのうえ, shougounoue] (n) after checking up [Add to Longdo]
照査[しょうさ, shousa] (n,vs) checking against (up); examining by reference; verification [Add to Longdo]
色校[いろこう, irokou] (n) (abbr) checking the colors on a colored proof (colour) [Add to Longdo]
色校正[いろこうせい, irokousei] (n) checking the colors on a colored proof (colour) [Add to Longdo]
身元確認[みもとかくにん, mimotokakunin] (n) ID; person's identity; checking background [Add to Longdo]
制御(P);制禦;制馭[せいぎょ, seigyo] (n,vs) control; governing; checking; suppression; repression; restraint; mastery; management; (P) [Add to Longdo]
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught) [Add to Longdo]
点検[てんけん, tenken] (n,vs) inspection; examination; checking; (P) [Add to Longdo]
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account [Add to Longdo]
当座預金口座[とうざよきんこうざ, touzayokinkouza] (n) checking account; cheque account [Add to Longdo]
突合[とつごう, totsugou] (n,vs) matching; checking; comparison (of data) [Add to Longdo]
破算[はさん, hasan] (n,vs) checking; figuring; doing again [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
机上検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
検査プログラム[けんさプログラム, kensa puroguramu] checking program [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top