ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*charity*

CH EH1 R IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: charity, -charity-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity(n) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์, See also: S. Love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charity(n) การทำการกุศล, See also: การกุศล, การทำบุญสุนทาน
charity(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน, Syn. brotherly love, leniency
charity(n) เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
charity(n) มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charityการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Charityการให้ทาน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Charity laws and legislationกฎหมายการบริจาค [TU Subject Heading]
Charity organizationการให้ทาน [TU Subject Heading]
Charityค่าการกุศล [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charityA generous man contributed some two billion yen to charity.
charityCharity begins at home. [Proverb]
charityHe contributed a lot of money to the charity.
charityHe gave away all his money to charity.
charityHe would not give away his money for charity's sake.
charityI don't need any bit of your charity.
charityPerform an act of charity.
charityPrivate charity is only a drop in the bucket.
charityShe became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.
charityShe cared for the children out of charity.
charityShe gave clothes to the gypsies out of charity.
charityShe led a group of nuns called the Missionaries of Charity.
charityShe refused to accept charity.
charityThe artists pledged to contribute all his property to charity.
charityThe charity is named after a man who gave away some two billion yen.
charityThe generous dentist contributed some two billion yen to charity.
charityThe opera singer held a charity concert of his own accord.
charityThey accredit him with the secret charity.
charityThey are living on charity.
charityThey started a drive to raise a charity fund.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลจิต(n) charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai Definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม
การให้ทาน(n) giving alms, See also: giving in charity, Syn. การทำบุญ, การสงเคราะห์, Example: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน, Thai Definition: การมอบทานให้แก่ผู้ขอ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม(n) the harry durance foundation for education in Thailand, See also: foundation/charity/philanthropy for education, Syn. องค์กรการศึกษา
สาธารณกุศล(n) public charity, Example: ใครๆ ก็รู้ว่าเขาชอบทำงานให้กับสาธารณกุศล โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนแม้แต่นิดเดียว, Thai Definition: สิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเกี่ยวกับประชาชนหรือส่วนรวม
โดยเสด็จพระราชกุศล(adv) contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ทาน(n) alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai Definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บอกบุญ(v) solicit for charity, See also: solicit contributions, Example: ผมมาบอกบุญทุกท่านเพื่อสร้างโบสถ์ให้วัดของหมู่บ้านเรา, Thai Definition: บอกชักชวนให้ทำบุญ เช่น ในการสร้างโบสถ์ทอดกฐินเป็นต้น
การทำบุญทำทาน(n) charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
การกุศล(n) charity, See also: merit, Syn. การบุญ, Example: โปรดบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศล
ความชอบ(n) goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญ[bøkbun] (v) EN: solicit contributions ; solicit for charity
บริจาค[børijāk] (v) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift  FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[dōisadet phrarāchakuson] (v, exp) EN: contribute to a charity fund started by the king
การให้ทาน[kān hai thān] (n, exp) EN: giving alms ; giving in charity
การทำบุญทำทาน[kān thambun tham thān] (n, exp) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence
มูลนิธิสัตว์[mūnlanithi sat] (n, exp) EN: animal charity  FR: fondation animale [f]
ทาน[thān] (n) EN: alms ; gift ; donation ; charity  FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARITY CH EH1 R IH0 T IY0
CHARITY'S CH EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charity (n) tʃˈærɪtiː (ch a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, ] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead, #3,925 [Add to Longdo]
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, ] charity; donated funds, #21,119 [Add to Longdo]
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
施舍[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, / ] to give in charity, #25,493 [Add to Longdo]
慈善机构[cí shàn jī gòu, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] charity, #28,240 [Add to Longdo]
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, / ] favor; to give charity to sb out of pity, #32,037 [Add to Longdo]
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] benefit performance; charity show, #34,435 [Add to Longdo]
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] philanthropist; humanitarian; charity donor, #36,152 [Add to Longdo]
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济), #40,180 [Add to Longdo]
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, ] donor; benefactor; contributor (to charity), #88,025 [Add to Longdo]
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] to collect money; to raise funds (for charity), #120,989 [Add to Longdo]
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, / ] joint charity project; communal philantrophic undertaking, #285,899 [Add to Longdo]
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, ] charity performance (theater in former times), #381,034 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] to give to the needy; to bestow alms; charity, #428,878 [Add to Longdo]
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, ] false compassion; bogus charity [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
慈善抽奖[cí shàn chōu jiǎng, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, / ] a raffle (for charity) [Add to Longdo]
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] charity organization [Add to Longdo]
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] to rescue a child; Save the Children, a British charity [Add to Longdo]
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ㄨˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, / ] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders [Add to Longdo]
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] to help the needy; to bestow alms; charity [Add to Longdo]
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almosen {n,pl}; milde Gabe {f} | von Almosen lebenalms | to live on charity [Add to Longdo]
Benefizspiel {n}benefit match; charity match [Add to Longdo]
Gnadenbrot {n}charity [Add to Longdo]
Mildtätigkeit {f}charity [Add to Longdo]
Mitleid {n}charity [Add to Longdo]
Nächstenliebe {f}charity [Add to Longdo]
Wohltätigkeit {f} | Wohltätigkeiten {pl}charity; charitableness | charities [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsbasar {m}charity bazaar [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsmarke {f}charity stamp [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsveranstaltung {f}charity performance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャリティー;チャリティ(P);チャリテイ[charitei-; charitei (P); charitei] (n) charity; (P) [Add to Longdo]
チャリティーショー[charitei-sho-] (n) charity show [Add to Longdo]
陰徳[いんとく, intoku] (n) secret charity [Add to Longdo]
施し[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
施米[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]
慈善[じぜん, jizen] (n,adj-no) charity; philanthropy; (P) [Add to Longdo]
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work [Add to Longdo]
慈善市[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar [Add to Longdo]
慈善鍋[じぜんなべ, jizennabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
慈善箱[じぜんばこ, jizenbako] (n) charity box [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P) [Add to Longdo]
社会鍋[しゃかいなべ, shakainabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] (n) benevolence; charity; love [Add to Longdo]
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]
善根[ぜんこん, zenkon] (n) good deeds; charity [Add to Longdo]
篤志[とくし, tokushi] (adj-na,n,adj-no) charity; benevolence [Add to Longdo]
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P) [Add to Longdo]
仏心[ほとけごころ, hotokegokoro] (n) mercy; merciful heart; charity [Add to Longdo]
陽報[ようほう, youhou] (n) open reward (for anonymous act of charity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charity
   n 1: a foundation created to promote the public good (not for
      assistance to any particular individuals)
   2: a kindly and lenient attitude toward people [syn: {charity},
     {brotherly love}]
   3: an activity or gift that benefits the public at large
   4: pinnate-leaved European perennial having bright blue or white
     flowers [syn: {Jacob's ladder}, {Greek valerian}, {charity},
     {Polemonium caeruleum}, {Polemonium van-bruntiae},
     {Polymonium caeruleum van-bruntiae}]
   5: an institution set up to provide help to the needy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top