ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*charcuterie*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: charcuterie, -charcuterie-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charcuterie. Charcuterie.charcut เหรอ? The Story of the 50 (2012)
Charcuterie.Charcuterie อย่าทำเหมือนฉันไม่เห็นนาย The Story of the 50 (2012)
Charcuterie...กินแต่ charcut... The Story of the 50 (2012)
I'm just leaving that charcuterie on Pine.ฉันกำลังจะออกจากร้านตรงถนนไพน์ Virtual Reality Bites (2015)
Charcuterie. Don't act like I didn't see you eating the charcut...- CharcuterieThe Story of the 50 (2012)
Hey, you know what, Curly?- Charcuterie. - CharcuterieThe Story of the 50 (2012)
Can you imagine those poor Salem witches, traveling all the way down here in covered wagons without a proper charcuterie platter or a bidet?Könnt ihr euch diese armen Salem-Hexen vorstellen, wie sie den ganzen Weg hierher in Planwagen ohne einen anständigen Charcuterieteller oder einem Bidet reisten? The Sacred Taking (2013)
I have a patisserie, some charcuterie, and a huge bowl of exotic capers.Ich habe Pâtisserie, etwas Charcuterie und eine große Schüssel exotischer Kapern. Pitch Perfect 2 (2015)
I'm just leaving that charcuterie on Pine.Ich verlasse gerade diese Charcuterie auf der Pine. Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายหมู[n. exp.] (rān khāi mū) FR: charcuterie [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  charcuterie
      n 1: a delicatessen that specializes in meats

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top