ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cations*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cations, -cations-
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mass communications(n) วารสารศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
APPC (advanced program to program communications)เอพีพีซี (การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic telecommunications exchangeชุมสายโทรคมนาคมอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced program to program communications (APPC)การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม (เอพีพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BSC, BISYNC (binary synchronous communications)บีเอสซี, ไบซิงก์ (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BISYNC, BSC (binary synchronous communications)ไบซิงก์, บีเอสซี (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary synchronous communications (BISYNC, BSC)การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง (ไบซิงก์, บีเอสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPI-C (common programming interface for communications)ซีพีไอซี (ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common programming interface for communications (CPI-C)ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร (ซีพีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
communications, privilegedการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer applicationsการใช้งานคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data communicationsการสื่อสารข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data communicationsการสื่อสารข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
global system for mobile communications (GSM)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GSM (global system for mobile communications)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telecommunicationsโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
NCSA (National Center for Supercomputing Applications)เอ็นซีเอสเอ (ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
NCSA (National Center for Supercomputing Applications)เอ็นซีเอสเอ (ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เอ็นซีเอสเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เอ็นซีเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cataloging of serial publicationsการทำบัตรรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of government publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, Example: มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Publicationsเอกสารต่าง ๆ รวมถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จัดพิมพ์เตรียมไว้ให้แก่สาธารณะเข้าไปดู [ทรัพย์สินทางปัญญา]
European Patent Applicationsระบบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรของทวีปยุโรปแห่งเดียว ที่สามารถให้ความคุ้มครองในแต่ละประเทศที่ระบุต่อไป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Acquisition of serial publicationsการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Applications for positionsการสมัครงาน [TU Subject Heading]
Cataloging of government publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล [TU Subject Heading]
Cataloging of serial publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Cationsประจุบวก [TU Subject Heading]
College applicationsการสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
College publicationsสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Communications softwareส่วนชุดคำสั่งเพื่อการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Communications, Militaryการสื่อสารทางทหาร [TU Subject Heading]
Complicationsภาวะแทรกซ้อน [TU Subject Heading]
Confidential communicationsกิจกรรมที่เป็นความลับ [TU Subject Heading]
Confiscations ; Confiscation and contributionsการริบทรัพย์ (ภาวะสงคราม) [TU Subject Heading]
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Digital communicationsการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Dislocationsข้อเคลื่อน [TU Subject Heading]
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม [TU Subject Heading]
Government publicationsสิ่งพิมพ์รัฐบาล [TU Subject Heading]
Homeowners' assiocationsคณะกรรมการชุมชนย่อย [TU Subject Heading]
Industrial applicationsการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Intraoperative complicationsภาวะแทรกซ้อนในขณะศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Labor complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด [TU Subject Heading]
Microsoft Visual Basic for applicationsไมโครซอฟต์ วิชวล เบสิก สำหรับแอปป์ลิเคชัน [TU Subject Heading]
Motion picture locationsสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Optical communicationsการสื่อสารด้วยแสง [TU Subject Heading]
Postoperative complicationsภาวะแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Pregnancy complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Cardiovascularภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Infectiousภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Scientific applicationsการใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Serial publicationsสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Specificationsข้อกำหนด [TU Subject Heading]
Spread spectrum communicationsการสื่อสารด้วยระบบสเปรดสเปคตรัม [TU Subject Heading]
Vocational qualificationsคุณสมบัติทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Telecommunications and IT Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมอาเซียน [การทูต]
Telecommunications and IT Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมอาเซียน [การทูต]
Statement of sources and applications of fundsงบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน [การบัญชี]
Anesthetic Complicationsภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก [การแพทย์]
Carpometacarpal Dislocationsข้อฐานมือหลุด [การแพทย์]
Cationsอิออนบวก,ไอออนประจุบวก,แคทไอออน,แคทอิออน,แคทไออ้อน,แคตไอออน,ประจุบวก,ไอออนบวก,อิออนที่มีประจุบวก,อีออนบวก,แคตอิออน,อานุภาคที่มีประจุบวก,อิออนประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Complexสารเชิงซ้อนที่มีประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Divalentไดวาเลนต์แคตไอออน [การแพทย์]
Cations, Intracellularแคตไอออนภายในเซลล์ [การแพทย์]
Cations, Largeประจุบวกขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Central Nervous System Complicationsภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Chromosome Translocationsโครโมโซมเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
telecommunications(n) การสื่อสารทางไกลโดยใช้โทรศัพท์ เคเบิล โทรทัศน์ วิทยุและโทรเลข

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cationsAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
cationsApplications are accepted until tomorrow.
cationsBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
cationsCommunications broke down.
cationsCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
cationsI made five applications for jobs but got nothing.
cationsIn some companies, employees use paid holidays for their summer vacations.
cationsI put an advertisement for the new publications in the newspaper.
cationsI support his proposal with certain qualifications.
cationsIt is worth noting that Lander made the necessary modifications.
cationsI would like to consider the implications we can draw from the application of Emmet's theory to chemistry.
cationsJust as all kinds of communications methods are increasing the human relationships are becoming weak. A perfect case of mistaking means for ends.
cationsProper qualifications are required for the position.
cationsSpecifications and price are subject to change.
cationsThe development of applications for Android is possible from today.
cationsThe implications of this did not at first sink in.
cationsThe number of students who travel abroad vacations is increasing.
cationsThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.
cationsThe rocket put a communications satellite into orbit.
cationsThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.
cationsThe telecommunications market is totally up for grabs.
cationsThey monitored the enemy's radio communications.
cationsTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
cationsWe've received a lot of applications in answer to our advertisements.
cationsWhat a waste of your lawyer qualifications!
cationsWhere communications fall, so do the activities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กสท.(n) The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คค(n) Ministry of Transport and Communications, Syn. กระทรวงคมนาคม
แทรกซ้อน(v) have complications, Syn. สอดแทรก, เข้าแทรก, แทรก, Example: เขาตัดสินใจอำลาการเมือง เนื่องจากเข้าผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วอาการต่างๆ ที่แทรกซ้อนยังไม่ดีขึ้น, Thai Definition: การที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่
กระทรวงคมนาคม(n) Ministry of Transportation and Communications, See also: Ministry of Transportation, Count Unit: กระทรวง
กินความ(v) include, See also: mean, cover, touch on, refer, extend, encompass, have meanings, have implications, Syn. รวมถึง, Example: บทบัญญัตินี้กินความถึงธุรกิจของผู้ขายปลีกด้วย, Thai Definition: หมายความไปถึง, รวมไปถึง, หมายรวมไปถึง
การสื่อสารแห่งประเทศไทย(n) Communications Authority of Thailand, See also: CAT, Syn. กสท.
ทั้งอย่างนั้น(adv) without making any change, See also: with all the indications, with all the symptoms, Example: แม้ไม่มีรองเท้า เขาก็ยังเดินไปทั้งอย่างนั้น, Thai Definition: ทั้งๆ ที่เป็นอยู่อย่างนั้น
แทรกซ้อน(v) cause complications, See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue, Syn. แทรก, Example: คนเรามีอยู่มากที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนจึงจะรู้ตัว, Thai Definition: ลักษณะที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยบอกที[chūay bøk thī] (v, exp) FR: donner des explications
ดาวเทียมสื่อสาร[dāothīem seūsān] (n, exp) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[Kān Seūsān Haeng Prathēt Thai] (org) EN: Communications Authority of Thailand (CAT)
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[khøpkhēt kān prayukchai] (n, exp) EN: range of applications ; areas of application
ใครรู้ช่วยบอกที[khrai rū chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[khrai sāp chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
กระทรวงคมนาคม[Krasūang Khamanākhom] (org) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation  FR: ministère des Transports [m]
ลำ[lam] (n) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]  FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
นิเทศศาสตร์[nithētsāt] (n) EN: mass communications
ภูมิ[phūm] (n) EN: status ; level ; qualifications ; grade  FR: classe [f]
แทรกซ้อน[saēksøn] (v) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์[sing bongchī thāng phūmisāt] (n, exp) EN: Geographical Indications (GI)
สิ่งที่ต้องมี[sing thī tǿng mī] (n, exp) EN: necessary qualifications
โทรคมนาคม[thōrakhamanākhom] (n) EN: telecommunications  FR: télécommunications [fpl] ; télécoms [fpl]
ทฤษฎีและการประยุกต์[thritsadī lae kān prayuk] (n, exp) EN: theories and applications ; principles and applications  FR: théorie et applications [fpl] ; principes et application [mpl]
ต้องอธิบายได้[tǿng athibāi dāi] (x) EN: accountable ; expected to give an explanation  FR: supposé fournir des explications

CMU English Pronouncing Dictionary
VACATIONS V EY0 K EY1 SH AH0 N Z
VOCATIONS V OW0 K EY1 SH AH0 N Z
LOCATIONS L OW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONS EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONS EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
REVOCATIONS R EH2 V AH0 K EY1 SH AH0 N Z
INDICATIONS IH2 N D AH0 K EY1 SH AH0 N Z
MEDICATIONS M EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N Z
ALLOCATIONS AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N Z
RELOCATIONS R IY2 L OW1 K EY1 SH AH0 N Z
PROVOCATIONS P R AA2 V AH0 K EY1 SH AH0 N Z
IMPLICATIONS IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z
APPLICATIONS AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z
PUBLICATIONS P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N Z
FABRICATIONS F AE2 B R IH0 K EY1 SH AH0 N Z
DUPLICATIONS D UW2 P L IH0 K EY1 SH AH0 N Z
DISLOCATIONS D IH0 S L OW1 K EY1 SH AH0 N Z
ALTERCATIONS AA2 L T ER0 K EY1 SH AH0 N Z
SYNDICATIONS S IH2 N D IH0 K EY1 SH AH0 N Z
DEMARCATIONS D IY2 M AA0 R K EY1 SH AH0 N Z
MODIFICATIONS M AA2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
COMPLICATIONS K AA2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z
PUBLICATIONS' P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N Z
RAMIFICATIONS R AE2 M AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
NOTIFICATIONS N OW2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
SPECIFICATIONS S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
AMPLIFICATIONS AE2 M P L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
PONTIFICATIONS P AA0 N T IH2 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
QUALIFICATIONS K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
MAGNIFICATIONS M AE2 G N AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
CERTIFICATIONS S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
CLARIFICATIONS K L EH2 R IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N Z
FORTIFICATIONS F AO2 R T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
JUSTIFICATIONS JH AH2 S T IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N Z
COMMUNICATIONS K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
IDENTIFICATIONS AY0 D EH2 N T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
AUTHENTICATIONS AO0 TH EH2 N T AH0 K EY1 SH AH0 N Z
CLASSIFICATIONS K L AE2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
COMMUNICATIONS' K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
DIVERSIFICATIONS D IH0 V ER2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
DIVERSIFICATIONS D AY0 V ER2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
PROGNOSTICATIONS P R AA0 G N AA2 S T AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locations (n) lˈoukˈɛɪʃənz (l ou1 k ei1 sh @ n z)
vacations (v) vˈəkˈɛɪʃənz (v @1 k ei1 sh @ n z)
vocations (n) vˈoukˈɛɪʃənz (v ou1 k ei1 sh @ n z)
avocations (n) ˌævəkˈɛɪʃənz (a2 v @ k ei1 sh @ n z)
evocations (n) ˌiːvoukˈɛɪʃənz (ii2 v ou k ei1 sh @ n z)
abdications (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃənz (a2 b d i k ei1 sh @ n z)
allocations (n) ˌæləkˈɛɪʃənz (a2 l @ k ei1 sh @ n z)
dedications (n) dˌɛdɪkˈɛɪʃənz (d e2 d i k ei1 sh @ n z)
defecations (n) dˌɛfəkˈɛɪʃənz (d e2 f @ k ei1 sh @ n z)
indications (n) ˌɪndɪkˈɛɪʃənz (i2 n d i k ei1 sh @ n z)
invocations (n) ˌɪnvəkˈɛɪʃənz (i2 n v @ k ei1 sh @ n z)
medications (n) mˌɛdɪkˈɛɪʃənz (m e2 d i k ei1 sh @ n z)
revocations (n) rˌɛvəkˈɛɪʃənz (r e2 v @ k ei1 sh @ n z)
altercations (n) ˌɔːltəkˈɛɪʃənz (oo2 l t @ k ei1 sh @ n z)
applications (n) ˌæplɪkˈɛɪʃənz (a2 p l i k ei1 sh @ n z)
bifurcations (n) bˌaɪfəkˈɛɪʃənz (b ai2 f @ k ei1 sh @ n z)
collocations (n) kˌɒləkˈɛɪʃənz (k o2 l @ k ei1 sh @ n z)
convocations (n) kˌɒnvəkˈɛɪʃənz (k o2 n v @ k ei1 sh @ n z)
coruscations (n) kˌɒrəskˈɛɪʃənz (k o2 r @ s k ei1 sh @ n z)
defalcations (n) dˌiːfælkˈɛɪʃənz (d ii2 f a l k ei1 sh @ n z)
deprecations (n) dˌɛprəkˈɛɪʃənz (d e2 p r @ k ei1 sh @ n z)
dislocations (n) dˌɪsləkˈɛɪʃənz (d i2 s l @ k ei1 sh @ n z)
duplications (n) djˌuːplɪkˈɛɪʃənz (d y uu2 p l i k ei1 sh @ n z)
eradications (n) ˈɪrˌædɪkˈɛɪʃənz (i1 r a2 d i k ei1 sh @ n z)
fabrications (n) fˌæbrɪkˈɛɪʃənz (f a2 b r i k ei1 sh @ n z)
implications (n) ˌɪmplɪkˈɛɪʃənz (i2 m p l i k ei1 sh @ n z)
imprecations (n) ˌɪmprɪkˈɛɪʃənz (i2 m p r i k ei1 sh @ n z)
lubrications (n) lˌuːbrɪkˈɛɪʃənz (l uu2 b r i k ei1 sh @ n z)
metrications (n) mˌɛtrɪkˈɛɪʃənz (m e2 t r i k ei1 sh @ n z)
provocations (n) prˌɒvəkˈɛɪʃənz (p r o2 v @ k ei1 sh @ n z)
publications (n) pˌʌblɪkˈɛɪʃənz (p uh2 b l i k ei1 sh @ n z)
syndications (n) sˌɪndɪkˈɛɪʃənz (s i2 n d i k ei1 sh @ n z)
vindications (n) vˌɪndɪkˈɛɪʃənz (v i2 n d i k ei1 sh @ n z)
adjudications (n) ˈəʤˌuːdɪkˈɛɪʃənz (@1 jh uu2 d i k ei1 sh @ n z)
codifications (n) kˌoudɪfɪkˈɛɪʃənz (k ou2 d i f i k ei1 sh @ n z)
complications (n) kˌɒmplɪkˈɛɪʃənz (k o2 m p l i k ei1 sh @ n z)
confiscations (n) kˌɒnfɪskˈɛɪʃənz (k o2 n f i s k ei1 sh @ n z)
equivocations (n) ˈɪkwˌɪvəkˈɛɪʃənz (i1 k w i2 v @ k ei1 sh @ n z)
gasifications (n) gˌæsɪfɪkˈɛɪʃənz (g a2 s i f i k ei1 sh @ n z)
modifications (n) mˌɒdɪfɪkˈɛɪʃənz (m o2 d i f i k ei1 sh @ n z)
notifications (n) nˌoutɪfɪkˈɛɪʃənz (n ou2 t i f i k ei1 sh @ n z)
purifications (n) pjˌuəʳrɪfɪkˈɛɪʃənz (p y u@2 r i f i k ei1 sh @ n z)
ramifications (n) rˌæmɪfɪkˈɛɪʃənz (r a2 m i f i k ei1 sh @ n z)
ratifications (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)
reallocations (n) rˈiːˌæləkˈɛɪʃənz (r ii1 a2 l @ k ei1 sh @ n z)
supplications (n) sˌʌplɪkˈɛɪʃənz (s uh2 p l i k ei1 sh @ n z)
verifications (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃənz (v e2 r i f i k ei1 sh @ n z)
vilifications (n) vˌɪlɪfɪkˈɛɪʃənz (v i2 l i f i k ei1 sh @ n z)
amplifications (n) ˌæmplɪfɪkˈɛɪʃənz (a2 m p l i f i k ei1 sh @ n z)
beatifications (n) bˈɪˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (b i1 a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, / ] place; location; spot; point; office; department; bureau; respect; classifier for locations or items of damage: spot, point, #427 [Add to Longdo]
资格[zī gé, ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualifications, #2,161 [Add to Longdo]
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc, #2,430 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
探索[tàn suǒ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to explore; to probe; commonly used in names of publications or documentaries, #2,687 [Add to Longdo]
通道[tōng dào, ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] (communications) channel; thoroughfare; passage, #2,944 [Add to Longdo]
通讯[tōng xùn, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] communications; a news story (e.g. dispatched over the wire), #3,772 [Add to Longdo]
联通[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國聯通|中国联通, #3,855 [Add to Longdo]
热线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hotline (communications link), #3,948 [Add to Longdo]
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, ] recruitment; to invite applications for a job, #3,963 [Add to Longdo]
困扰[kùn rǎo, ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, / ] perplex; cause complications, #5,984 [Add to Longdo]
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]
专线[zhuān xiàn, ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] special-purpose phone line or communications link; hotline; special rail line (eg between airport and city); CL:條|条[tiao2], #12,407 [Add to Longdo]
电讯[diàn xùn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] telecommunications; telecom, #13,567 [Add to Longdo]
邮电[yóu diàn, ㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] post and telecommunications, #15,093 [Add to Longdo]
交通银行[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of Communications, #16,106 [Add to Longdo]
出版物[chū bǎn wù, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄨˋ, ] publications, #17,261 [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor, #18,527 [Add to Longdo]
交换机[jiāo huàn jī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] switch (telecommunications), #19,662 [Add to Longdo]
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, / ] qualifications; experience; seniority, #22,442 [Add to Longdo]
书刊[shū kān, ㄕㄨ ㄎㄢ, / ] books and publications, #22,900 [Add to Longdo]
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, / ] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays"), #33,955 [Add to Longdo]
非金属[fēi jīn shǔ, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications), #38,775 [Add to Longdo]
学以致用[xué yǐ zhì yòng, ㄒㄩㄝˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄩㄥˋ, / ] to study sth to apply it; study for practical applications, #40,367 [Add to Longdo]
电信局[diàn xìn jú, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] central office; telecommunications office, #43,522 [Add to Longdo]
通信卫星[tōng xìn wèi xīng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] communications satellite, #46,886 [Add to Longdo]
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations, #49,260 [Add to Longdo]
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines, #75,075 [Add to Longdo]
数字通信[shù zì tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] digital communications, #91,555 [Add to Longdo]
葛藤[gé téng, ㄍㄜˊ ㄊㄥˊ, ] tangle of vines; fig. complications, #104,629 [Add to Longdo]
互通性[hù tōng xìng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability (of communications equipment), #107,703 [Add to Longdo]
通信量[tōng xìn liàng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] communications volume, #123,861 [Add to Longdo]
征聘[zhēng pìn, ㄓㄥ ㄆㄧㄣˋ, / ] to invite job applications; to recruit, #127,731 [Add to Longdo]
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications, #147,834 [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中国联通[Zhōng guó Lián tōng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom [Add to Longdo]
国际电信联盟[guó jì diàn xìn lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] International Telecommunications Union; ITU [Add to Longdo]
改善通讯[gǎi shàn tōng xùn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] to improve communications [Add to Longdo]
柯密[kē mì, ㄎㄜ ㄇㄧˋ, ] Kermit (communications protocol) [Add to Longdo]
津要[jīn yào, ㄐㄧㄣ ㄧㄠˋ, ] a key crossing point; a communications hub [Add to Longdo]
渡假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to spend one's holidays; vacations [Add to Longdo]
网通[wǎng tōng, ㄨㄤˇ ㄊㄨㄥ, / ] China Network Communications (CNC) Group Corporation (one of China's large telephone companies) [Add to Longdo]
联邦电信交通委员会[lián bāng diàn xìn jiāo tōng wěi yuán huì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Federal Communications Commission; FCC [Add to Longdo]
语音通讯通道[yǔ yīn tōng xùn tōng dào, ㄩˇ ㄧㄣ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, / ] voice (communications) channel [Add to Longdo]
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] information technology; science of communications [Add to Longdo]
载途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] covering the road; distance (between road locations) [Add to Longdo]
通信协定[tōng xìn jié dìng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] communications protocol [Add to Longdo]
通信密度[tōng xìn mì dù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] communications density [Add to Longdo]
通信技术[tōng xìn jì shù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] communications technology [Add to Longdo]
通信网络[tōng xìn wǎng luò, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] communications network [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzungssystem {n} | Abgrenzungen {pl}demarcation system | demarcations [Add to Longdo]
Änderung {f} | Änderungen {pl}modification | modifications [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications [Add to Longdo]
Antragsformular {n} | Antragsformulare {pl}applications form | applications forms [Add to Longdo]
Anwendungsgenerator {m} [comp.]applications generator [Add to Longdo]
Anwendungspaket {n}; Applikationsprogramm {n} [comp.]applications package [Add to Longdo]
Anwendungssystem {n}applications system [Add to Longdo]
Anwendungstechnik {f}applications engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}applications engineer [Add to Longdo]
Anzeige {f} | Anzeigen {pl}notification | notifications [Add to Longdo]
Aufruf {m} | Aufrufe {pl}invocation | invocations [Add to Longdo]
Ausrottung {f} | Ausrottungen {pl}eradication | eradications [Add to Longdo]
Bedeutung {f}; Sinn {m} | Bedeutungen {pl}signification | significations [Add to Longdo]
Befähigung {f}; Eignung {f} | Befähigungen {pl}; Eignungen {pl}qualification | qualifications [Add to Longdo]
Befestigung {f}; Festigung {f} | Befestigungen {pl}; Festigungen {pl} | künstliche Befestigungfortification | fortifications | artificial fortification [Add to Longdo]
Beglaubigung {f}; Beurkundung {f} | Beglaubigungen {pl}authentication | authentications [Add to Longdo]
Belebung {f} | Belebungen {pl}vivification | vivifications [Add to Longdo]
Berufung {f} | Berufungen {pl}vocation | vocations [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}; Beurkundung {f}; Schein {m} | Bescheinigungen {pl}certification; certificate | certifications [Add to Longdo]
Buchhandelserscheinungen {pl}publications from publishing houses [Add to Longdo]
Bürokommunikationstechnik {f}office communications [Add to Longdo]
Dringlichkeitsantrag {m} | Dringlichkeitsanträge {pl}application of urgency | applications of urgency [Add to Longdo]
EDV-Anwendung {f} [comp.] | EDV-Anwendungen {pl}computer application | computer applications [Add to Longdo]
Einberufung {f} | Einberufungen {pl}convocation | convocations [Add to Longdo]
Einsatzplanung {f}applications planning [Add to Longdo]
Einstufung {f} | Einstufungen {pl}classification | classifications [Add to Longdo]
Elektrisierung {f} | Elektrisierungen {pl}electrification | electrifications [Add to Longdo]
Erstickung {f} | Erstickungen {pl}suffocation | suffocations [Add to Longdo]
Erweiterung {f} | Erweiterungen {pl}amplification | amplifications [Add to Longdo]
Fachpresse {f}specialist publications [Add to Longdo]
Fälschung {f}; Verfälschung {f} | Fälschungen {pl}; Verfälschungen {pl}falsification | falsifications [Add to Longdo]
Fernmeldetechnik {f}telecommunications [Add to Longdo]
Fernmeldewesen {n}telecommunications [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}gratification | gratifications [Add to Longdo]
Gebet {n} | Gebete {pl}supplication | supplications [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}provocation | provocations [Add to Longdo]
Horchstelle {f}; Abhörstation {f}communications intercept station [Add to Longdo]
Implikation {f}; Verwicklung {f} | Implikationen {pl}; Verwicklungen {pl}implication | implications [Add to Longdo]
Kommunikation {f} | Kommunikationen {pl}communication | communications [Add to Longdo]
Kommunikationsmanagement {n}communications management [Add to Longdo]
Kontraindikation {f} | Kontraindikationen {pl}contraindication | contraindications [Add to Longdo]
Kränkung {f} | Kränkungen {pl}mortification | mortifications [Add to Longdo]
Kundenspezifikation {f}client specifications [Add to Longdo]
Leistungsbeschreibung {f}specifications for tenders [Add to Longdo]
Leistungsverzeichnis {n} (LV)specifications [Add to Longdo]
Liste der Neuerscheinungenlist of new publications [Add to Longdo]
Missbilligung {f} | Missbilligungen {pl}deprecation | deprecations [Add to Longdo]
Mobilkommunikation {f}mobile communications [Add to Longdo]
Mumifizierung {f} | Mumifizierungen {pl}mummification | mummifications [Add to Longdo]
Nachrichtentechnik {f}telecommunications; communications engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
インテルサット[interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
オールロケ[o-ruroke] (n) (abbr) all locations [Add to Longdo]
オラクルアプリケーション[orakuruapurike-shon] (n) {comp} Oracle Applications [Add to Longdo]
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[コネクションレスがたネットワークでんそう, konekushonresu gata nettowa-ku densou] (n) {comp} connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーションギャップ[komyunike-shongyappu] (n) communications gap [Add to Longdo]
コミュニケーショングッズ[komyunike-shonguzzu] (n) communications goods [Add to Longdo]
コミント[kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]
コムサット[komusatto] (n) comsat; communications satellite [Add to Longdo]
ソフトバンク[sofutobanku] (n) SoftBank (Japanese telecommunications company) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] (n) {comp} Data Communications Equipment; DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] (n) {comp} data communications equipment [Add to Longdo]
トレント[torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications [Add to Longdo]
ネットスケープコミュニケーションズ[nettosuke-pukomyunike-shonzu] (n) {comp} Netscape Communications Crop. [Add to Longdo]
ハンドオーバー[handoo-ba-] (n) handover (in cellular telecommunications); handoff [Add to Longdo]
パソコン通信サービス[パソコンつうしんサービス, pasokon tsuushin sa-bisu] (n) {comp} personal computer communications service [Add to Longdo]
ビジネスアプリケーション[bijinesuapurike-shon] (n) {comp} business applications [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] (n) {comp} facsimile communications function [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] (n) {comp} front-end communications processor [Add to Longdo]
ミニコミ[minikomi] (n) communications within a small range (wasei [Add to Longdo]
モバイル通信[モバイルつうしん, mobairu tsuushin] (n) mobile communications [Add to Longdo]
リピーター(P);リピータ[ripi-ta-(P); ripi-ta] (n) (1) repeater (e.g. signal processing, communications); (2) (See リピーター客,常連客) repeat guest; repeat customer; (P) [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] (n,vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] (n) mobile communications; cellular communications [Add to Longdo]
移動通信[いどうつうしん, idoutsuushin] (n) (See 移動体通信) mobile communications [Add to Longdo]
遠隔通信[えんかくつうしん, enkakutsuushin] (n) {comp} telecommunications [Add to Longdo]
欧州電気通信標準化機構[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんかきこう, oushuudenkitsuushinhyoujunkakikou] (n) {comp} European Telecommunications Standards Institute; ETSI [Add to Longdo]
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]
回線リセール[かいせんリセール, kaisen rise-ru] (n) {comp} communications line resale [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] (n) {comp} telecommunications carrier; PTT [Add to Longdo]
海底電線[かいていでんせん, kaiteidensen] (n) undersea cable (communications, power); submarine cable [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P) [Add to Longdo]
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications) [Add to Longdo]
共同通信[きょうどうつうしん, kyoudoutsuushin] (n) joint communications [Add to Longdo]
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] (n,vs) windings; meanderings; complications; (P) [Add to Longdo]
形態機能的変化;形態・機能的変化[けいたいきのうてきへんか, keitaikinoutekihenka] (n) morphofunctional modifications [Add to Longdo]
御成敗式目[ごせいばいしきもく, goseibaishikimoku] (n) Formulary of Adjudications (51-article Joei legal code) [Add to Longdo]
交信[こうしん, koushin] (n,vs) telecommunications; correspondence; (P) [Add to Longdo]
公式出版物[こうしきしゅっぱんぶつ, koushikishuppanbutsu] (n) official publication; official publications [Add to Longdo]
合併症[がっぺいしょう, gappeishou] (n) complications (in an illness); (P) [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] (n) {comp} International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT); ITU-TS [Add to Longdo]
国際電信電話[こくさいでんしんでんわ, kokusaidenshindenwa] (n) KDD; Japanese international telecommunications company; (P) [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] (n) {comp} Comite Consultatif International des Radiocommunications; CCIR [Add to Longdo]
国内拠点[こくないきょてん, kokunaikyoten] (n) domestic locations (e.g. of a company); domestic bases [Add to Longdo]
参加資格[さんかしかく, sankashikaku] (n) entry qualifications; joining qualifications [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
遠隔通信[えんかくつうしん, enkakutsuushin] telecommunications [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure [Add to Longdo]
通信ソフトウェア[つうしんソフトウェア, tsuushin sofutouea] communications software [Add to Longdo]
通信規格[つうしんきかく, tsuushinkikaku] telecommunications standard [Add to Longdo]
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry [Add to Longdo]
通信事業者[つうしんじぎょうしゃ, tsuushinjigyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication [Add to Longdo]
通信網[つうしんもう, tsuushinmou] communications network [Add to Longdo]
非同期通信アダプタ[ひどうきつうしんアダプタ, hidoukitsuushin adaputa] asynchronous communications adapter [Add to Longdo]
複数拠点[ふくすうきょてん, fukusuukyoten] multiple locations, multipoint [Add to Longdo]
複数地点[ふくすうちてん, fukusuuchiten] multiple locations [Add to Longdo]
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]
オラクルアプリケーション[おらくるあぷりけーしょん, orakuruapurike-shon] Oracle Applications [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top