ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cast off*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cast off, -cast off-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast off(phrv) ทิ้ง, See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง, Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast off(phrv) ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า), See also: ทิ้ง, เอาไปทิ้ง
cast off(phrv) เลิกคบกับ, Syn. cast aside
cast off(phrv) เป็นอิสระจาก, See also: เลิกจาก
cast off(phrv) ลอกออก, See also: ลอกคราบ, Syn. shuffle off, slough off
cast off(phrv) ปลดเชือกเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast offHe cast off the problem from his mind.
cast offWe all wondered why she had cast off such a nice man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
โยนทิ้ง(v) toss away, See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, Example: อะไรที่เขาไม่ต้องการ เขามักโยนทิ้งที่พื้นทันที
เปลื้อง(v) strip off, See also: remove, take off, cast off, undress, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
เปลื้อง(v) strip, See also: remove, take off, cast off, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น, Thai Definition: เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่)
ทิ้งๆ ขว้างๆ(v) abandon, See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งๆ ขว้างๆ หนู ตั้งแต่แม่เลิกกับพ่อ, Thai Definition: ละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล
บอกศาลา(v) disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai Definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
ตัดรัก[tat rak] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving  FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[tat sawāt] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt
โยนทิ้ง[yōnthing] (v) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off  FR: jeter ; se débarasser de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆脱[bǎi tuō, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ, / ] to break away from; to cast off (old ideas etc); to get rid of; to break away (from); to break out (of); to free oneself from; to extricate oneself, #4,583 [Add to Longdo]
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #26,643 [Add to Longdo]
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #65,388 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
loswerfento cast off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast off
   v 1: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
      clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
      {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]
   2: make the last row of stitches when knitting [ant: {cast on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top