ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*camouflage*

K AE1 M AH0 F L AA2 ZH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: camouflage, -camouflage-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camouflage(n) การอำพราง, See also: การอำพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อการหลบซ่อน, Syn. disguise, dissimulation
camouflage(vt) อำพราง, See also: ซ่อน, ปกปิด, Syn. cover, conceal, disguise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
camouflageการแทนธาตุเวเลนซีเท่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝงตัว(v) hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พราง[phrāng] (v) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble  FR: camoufler ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMOUFLAGE K AE1 M AH0 F L AA2 ZH
CAMOUFLAGED K AE1 M AH0 F L AA2 ZH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camouflage (v) kˈæməflaːʒ (k a1 m @ f l aa zh)
camouflaged (v) kˈæməflaːʒd (k a1 m @ f l aa zh d)
camouflages (v) kˈæməflaːʒɪz (k a1 m @ f l aa zh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, ] camouflage clothing, #41,588 [Add to Longdo]
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration; camouflage, #65,284 [Add to Longdo]
拟态[nǐ tài, ㄋㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] (biol.) mimicry; (protective) mimicry; camouflage, #116,458 [Add to Longdo]
隐色[yǐn sè, ㄧㄣˇ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration (esp. of insects); camouflage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarnanzug {m}camouflage suit; camouflage battledress [Add to Longdo]
Tarnung {f} | Tarnungen {pl}camouflage | camouflages [Add to Longdo]
tarnen | tarnend | tarnteto camouflage; to disguise | camouflaging; disguising | camouflaged; disguised [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カモフラージ(P);カモフラージュ;カムフラージュ[kamofura-ji (P); kamofura-ju ; kamufura-ju] (n,vs) camouflage (fre [Add to Longdo]
サファリスタイル[safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei [Add to Longdo]
陰忍[いんにん, innin] (n) camouflaged ninja [Add to Longdo]
隠れ身の術[かくれみのじゅつ, kakureminojutsu] (n) {MA} Ninja art of camouflage [Add to Longdo]
隠蔽色[いんぺいしょく, inpeishoku] (n) cryptic coloration (colouration); camouflage [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
保護色[ほごしょく, hogoshoku] (n) (See 隠蔽色) protective coloration; protective colouration; camouflage [Add to Longdo]
迷彩[めいさい, meisai] (n) camouflage; disguise; (P) [Add to Longdo]
迷彩服[めいさいふく, meisaifuku] (n) camouflaged clothes [Add to Longdo]
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camouflage
   n 1: an outward semblance that misrepresents the true nature of
      something; "the theatrical notion of disguise is always
      associated with catastrophe in his stories" [syn:
      {disguise}, {camouflage}]
   2: fabric dyed with splotches of green and brown and black and
     tan; intended to make the wearer of a garment made of this
     fabric hard to distinguish from the background [syn:
     {camouflage}, {camo}]
   3: device or stratagem for concealment or deceit
   4: the act of concealing the identity of something by modifying
     its appearance; "he is a master of disguise" [syn:
     {disguise}, {camouflage}]
   v 1: disguise by camouflaging; exploit the natural surroundings
      to disguise something; "The troops camouflaged themselves
      before they went into enemy territory"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top