ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*byte*

B AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: byte, -byte-
English-Thai: Longdo Dictionary
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byte(n) ไบต์ (หน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 ไบต์เท่ากับ 8 บิต)
gigabyte(n) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
kilobyte(n) กิโลไบต์
megabyte(n) เมกะไบต์, See also: หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1, 048, 576 ไบต์, Syn. meg
presbyter(n) พระ, See also: บาทหลวง
presbytery(n) แท่นบูชา
presbyterian(adj) เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรแตสแตนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
byte(ไบทฺ) n. หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 อักขระหรือ 8 บิต, ข้อมูลจำนวน 8 บิต, ชุดของบิต (bit) ซึ่งคอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมล 1 ชุด คอมพิวเตอร์ต่างชนิดจะจัดชุดของบิตไว้ไม่เท่ากัน เช่น เครื่อง IBM 360 จัดบิตไว้เป็นชุด ๆ ละ 8 บิต เรียกว่า ไบต์ โดยปกติ ใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำ หรือจานบันทึกว่า มีขนาดเก็บได้กี่ตัวอักษร หน่วยวัดที่ใช้กันนั้น วัดกันเป็นกิโลไบต์ (kilobyte) เรียกว่า K byte เท่ากับประมาณ 1 พันไบต์ หรือหนึ่งพันตัวอักษร, เมกะไบต์ (mega byte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านไบต์ , กิกะไบต์ (gigabyte) เท่ากับประมาณ 1 พันล้านไบต์ และเทราไบต์ (terabyte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านล้านไบต์เช่น เราอาจพูดว่า ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องนี้มีขนาดความจุ 2 กิกะไบต์ (หมายความว่าสามารถเก็บข้อความได้สองพันล้านตัวอักษร) อนึ่ง หน่วยวัดที่นิยมใช้มีดังนี้ 1 KB (kilobyte) = 1,024 ไบต์ 1 MB (Megabyte) = 1,048,576 ไบต์ (หรือ 1,024 Kbytes) 1 GB (gigabyte) = 1,073,741,824 ไบต์ (หรือ 1,024 Mbytes) 1 TB (terabyte) = 1,099,511,627,776 ไบต์ (หรือ 1,024 Gbytes)
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
gigabyte(กิกะไบต์) ใช้ตัวย่อว่า GB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 GB เท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ (หรือ 230 หรือ 10243 หรือ หนึ่งพันล้านตัวอักขระ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ จานบันทึก หรือ ฮาร์ดดิสก์ ฯ
kiiobyteใช้ตัวย่อว่า K หรือ KB มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า KB ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก ฯ 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
megabyte(เมก' กะไบท์) n. 220 ไบต์หรือ 1,048,576 ไบต์ : ย่อว่า MB, ใช้ตัวย่อว่า MB (เอ็มบี) เท่ากับหนึ่งบ้านไบต์ ใช้บอกขนาดของหน่วยความจำ เช่น คอมพิวเตอร์ ขนาด 16 เมกะไบต์ หมายความว่า มีขนาดหน่วยความจำ 16 ล้านไบต์ หรือบอกความจุของสื่อ เช่น จานแม่เหล็ก หรือจานบันทึก ว่ามีความจุ 1.2 เมกะไบต์ ก็หมายความว่า เก็บข้อมูลได้ 1.2 ล้านตัวอักษร เป็นต้น
presbyterian(เพรซบิเทีย'เรียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
byteไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
byte codeรหัสไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
byte modeวิธีส่งเป็นไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
byte modeวิธีส่งเป็นไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
byteไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gigabyteจิกะไบต์, กิกะไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
KB (kilobyte)เคบี (กิโลไบต์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Megabyteเมกะไบต์ [คอมพิวเตอร์]
gigabyteกิกะไบต์ หน่วยนับจำนวนไบต์ มีค่าโดยประมาณเท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ ส่วนค่าจริงคือ 1,073,741,824 ไบต์ [คอมพิวเตอร์]
ByteByte, หน่วยวัดความจุของสื่อความจำ, Example: เช่น หน่วยวัดความจำหลัก (RAM) หน่วยวัดความจำสำรอง ได้แก่ ดิสก์ เทป เป็นต้น หรืออาจจะเป้นหน่วยที่บอกขนาดของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 Byte จะมี 8 bit และ 1 Byte แทนข้อมูล 1 ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์]
Byteไบต์, Example: ไบต์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 8 หลัก หรือ 8 บิต ที่ใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพียง 1 ตัว ตามรหัสแอสกี (ASCII) เช่น A B C ก ข ค ง ฯลฯ เป็นต้น หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (128 ถึง 127 เมื่อคิดเครื่องหมายหรือ 0 ถึง 255 เมื่อไม่คิดเครื่องหมาย) เช่น 01000001 คือ ตัว A หรือ 01100010 คือ ตัว B โดย 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ไบต์จึงเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าบิทและนิยมใช้เป็นหน่วยวัดความจุในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลด้วย หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ นิยมวัดเป็นกิโลไบต์ (Kilobyte) เมกะไบต์ (Megabyte) กิกะไบต์ (Gigabyte) และเทระไบต์ (Terabyte) ซึ่งหน่วยวัดข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1 ไบต์ = 8 บิต
1 กิโลไบต์ = 1,024 ไบต์
1 เมกะไบต์ = 1,048,576 ไบต์ หรือ 1,024 กิโลไบต์
1 กิกะไบต์ = 1,073,741,824 ไบต์ หรือ 1,024 เมกะไบต์
1 เทระไบต์ = 1,099,511,627,776 ไบต์ หรือ 1,024 กิกะไบต์

นอกจากนี้ยังมี เพตะไบต์ (Petabyte) เอกซะไบต์ (Exabyte) เซตตะไบต์ (Zettabyte) และยอตตะไบต์ (Yottabyte) หากแต่ในปัจจุบันยังไม่มีสื่อบันทึกข้อมูลใดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
byteไบต์, หน่วยของข้อมูล ที่แทนด้วยตัวเลขฐานสองขนาด 8 บิต ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
byteI suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิโลไบต์(n) Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
ไบต์(n) BYTE, See also: binary digit eight
กิโลไบต์(n) kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai Definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบต์[bai = bait] (n) EN: byte  FR: octet [m] ; byte [m]
กิกะไบต์[kikabai] (n) EN: gigabyte  FR: gigabyte [m]
กิโลไบต์[kilōbait] (n) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte
สายตายาว[saītā yāo] (adj) EN: long-sighted ; farsighted ; presbyopia  FR: presbyte

CMU English Pronouncing Dictionary
BYTE B AY1 T
BYTES B AY1 T S
EXABYTE EH1 K S AH0 B AY2 T
TERABYTE T EH2 R AH0 B AY1 T
MEGABYTE M EH1 G AH0 B AY2 T
KILOBYTE K IH1 L OW0 B AY2 T
GIGABYTE G IH1 G AH0 B AY2 T
KILOBYTES K IH1 L OW0 B AY2 T S
GIGABYTES G IH1 G AH0 B AY2 T S
MEGABYTES M EH1 G AH0 B AY2 T S
TERABYTES T EH2 R AH0 B AY1 T S
PRESBYTERIAN P R EH2 S B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N
PRESBYTERIAN P R EH2 Z B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N
PRESBYTERIANS P R EH2 S B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N Z
PRESBYTERIANS P R EH2 Z B IH0 T IH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presbyter (n) prˈɛzbɪtər (p r e1 z b i t @ r)
presbyters (n) prˈɛzbɪtəz (p r e1 z b i t @ z)
presbytery (n) prˈɛzbɪtriː (p r e1 z b i t r ii)
Presbyterian (n) prˌɛzbɪtˈɪəʳrɪəʳn (p r e2 z b i t i@1 r i@ n)
presbyteries (n) prˈɛzbɪtrɪz (p r e1 z b i t r i z)
Presbyterians (n) prˌɛzbɪtˈɪəʳrɪəʳnz (p r e2 z b i t i@1 r i@ n z)
Presbyterianism (n) prˌɛsbɪtˈɪəʳrɪəʳnɪzəm (p r e2 s b i t i@1 r i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
字节[zì jié, ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] byte, #43,615 [Add to Longdo]
长老会[zhǎng lǎo huì, ㄓㄤˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Presbyterianism, #64,628 [Add to Longdo]
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] megabyte (10^20 or approximately a million bytes), #124,653 [Add to Longdo]
位元组[wèi yuán zǔ, ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄗㄨˇ, / ] a byte [Add to Longdo]
千字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes) [Add to Longdo]
多字节[duō zì jié, ㄉㄨㄛ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] multibyte [Add to Longdo]
字节数[zì jié shù, ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] byte count [Add to Longdo]
技嘉[jì jiā, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄚ, ] gigabyte technology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Älteste {m,f}; Ältesterpresbyter [Add to Longdo]
Argumentbyte {n}argument byte [Add to Longdo]
Attributbyte {n}attribute byte [Add to Longdo]
Byte {n} | Bytes {pl} | niederwertiges Byte | höherwertiges Byte | Bytes parallel (gleichzeitig) übertragen | Byteordnung: höherwertiges Byte zuerst; Motorola-Format [comp.] | Byteordnung: niederwertiges Byte zuerst; Intel-Format [comp.]byte | bytes | low byte | high byte | byte-parallel | big-endian byte order | little-endian byte order [Add to Longdo]
Byteanzahl {f}byte count [Add to Longdo]
Bytebearbeitung {f}byte handling [Add to Longdo]
Bytelänge {f}byte length [Add to Longdo]
Bytemultiplexverarbeitung {f}byte multiplexing [Add to Longdo]
Bytenummer {f}byte number [Add to Longdo]
Halbbyte {n}half-byte; nibble [slang] [Add to Longdo]
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]
Megabyte {n} [comp.]megabyte [Add to Longdo]
Mehrbyte-Befehl {m} [comp.]multibyte instruction [Add to Longdo]
Presbyterianer {m}presbyterian [Add to Longdo]
Ziffernteil {m} (rechtes Halbbyte)numeric portion [Add to Longdo]
mehrere Bytes seriell übertragenbyte-serial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクサバイト[ekusabaito] (n) {comp} Exabyte [Add to Longdo]
キロバイト[kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]
ギガバイト[gigabaito] (n) {comp} gigabyte [Add to Longdo]
ダブルバイト[daburubaito] (n) {comp} double byte [Add to Longdo]
テラバイト[terabaito] (n) {comp} terabyte [Add to Longdo]
ヌルバイト[nurubaito] (n) {comp} null byte [Add to Longdo]
ネットワークバイトオーダー[nettowa-kubaitoo-da-] (n) {comp} network byte order [Add to Longdo]
バイトオーダー[baitoo-da-] (n) {comp} byte order [Add to Longdo]
バイトコード[baitoko-do] (n) byte-code [Add to Longdo]
バイトコードインタープリタ[baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter [Add to Longdo]
バイトコンパイル[baitokonpairu] (n) {comp} byte-compile [Add to Longdo]
バイトスワップ[baitosuwappu] (n) byte swap [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] (n) {comp} byte value [Add to Longdo]
パラメタバイト[parametabaito] (n) {comp} parameter byte [Add to Longdo]
ペタバイト[petabaito] (n) {comp} petabyte [Add to Longdo]
メガバイト[megabaito] (n) {comp} megabytes [Add to Longdo]
下位[かい, kai] (n,adj-no) low rank; subordinate; lower order (e.g. byte); low-end; (P) [Add to Longdo]
下位バイト[かいバイト, kai baito] (n) least significant byte [Add to Longdo]
終端バイト[しゅうたんバイト, shuutan baito] (n) {comp} final byte [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n,adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) {comp} higher order (e.g. byte); (3) {comp} host computer (of connected device); (P) [Add to Longdo]
全角[ぜんかく, zenkaku] (n,adj-no) em; em quad (printing); full-pitch character (e.g. double-byte character) [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] (n) {comp} DSB; Device Status Byte [Add to Longdo]
多オクテット[たオクテット, ta okutetto] (n) {comp} multi-byte; multi-octet [Add to Longdo]
多バイト[たバイト, ta baito] (n) multibyte [Add to Longdo]
多バイト文字[たバイトもじ, ta baito moji] (n) {comp} multibyte character [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] (n) {comp} intermediate byte [Add to Longdo]
長老教会[ちょうろうきょうかい, chouroukyoukai] (n,adj-no) the Presbyterian Church [Add to Longdo]
長老派[ちょうろうは, chourouha] (n) Presbyterian Church; Presbyterians [Add to Longdo]
長老派教会[ちょうろうはきょうかい, chourouhakyoukai] (n) Presbyterian Church [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] (n) half-width characters (e.g. romaji); single-byte characters; en quad [Add to Longdo]
複数バイト文字[ふくすうバイトもじ, fukusuu baito moji] (n) {comp} multi byte character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte [Add to Longdo]
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte [Add to Longdo]
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte [Add to Longdo]
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte [Add to Longdo]
メガバイト[めがばいと, megabaito] MegaByte [Add to Longdo]
終端バイト[しゅうたんバイト, shuutan baito] final byte [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
装置状態バイト[そうちじょうたいバイト, souchijoutai baito] DSB, Device Status Byte [Add to Longdo]
多オクテット[たオクテット, ta okutetto] multi-byte, multi-octet [Add to Longdo]
多バイト文字[たバイトもじ, ta baito moji] multibyte character [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
複数バイト文字[ふくすうバイトもじ, fukusuu baito moji] multi byte character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 byte
   n 1: a sequence of 8 bits (enough to represent one character of
      alphanumeric data) processed as a single unit of
      information

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top