ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bursting*

B ER1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bursting, -bursting-
English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursting(n) การระเบิดหรือแตกออก, Syn. blast

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractures, Burstingกระดูกปลายนิ้วส่วนปลายแตกหลายเสี่ยง [การแพทย์]
Fractures, Tuft-Burstingกระดูกปลายนิ้วแตกละเอียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burstingHe was bursting to go home.
burstingHe was bursting with fury.
burstingHis head was bursting with new idea.
burstingShe could not help bursting into tears.
burstingShe couldn't help bursting into laughter.
burstingShe was bursting with health.
burstingThe bag was bursting with corn.
burstingThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพ่น(n) spurting, See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit, Example: เขาแสดงอาการเบื่อโดยการพ่นลมออกจากปาก, Thai Definition: การใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
BURSTING B ER1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bursting (v) bˈɜːʳstɪŋ (b @@1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆棚[bào péng, ㄅㄠˋ ㄆㄥˊ, ] full to bursting, #27,441 [Add to Longdo]
[bēng, ㄅㄥ, ] sound of an explosion; sound of sth throbbing or bursting, #30,303 [Add to Longdo]
神采奕奕[shén cǎi yì yì, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ ㄧˋ ㄧˋ, ] in glowing spirits (成语 saw); bursting with life; radiating health and vigor, #39,573 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange [Add to Longdo]
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting [Add to Longdo]
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc [Add to Longdo]
Explosion {f}; Bruch {m}burst; bursting [Add to Longdo]
Neugier {f}; Neugierde {f} | aus reiner Neugier | vor Neugierde platzen | vor Neugierde platzen | seine Neugier befriedigen | Neugier weckencuriosity | out of sheer curiosity | to burst with curiosity; to be bursting with curiosity | to be brim-full of curiosity | to satisfy one's curiosity | to create curiosity [Add to Longdo]
auflachen | auflachend | aufgelachtto burst out laughing | bursting out laughing | bursted out laughing [Add to Longdo]
aufplatzen; zerplatzen | aufplatzend; zerplatzend | aufgeplatzt; zerplatztto burst | bursting | bursted [Add to Longdo]
bersten; zerbersten | berstend | geborsten | du birst | es berstet | es barst | es ist/war geborsten | es bärsteto burst {burst; burst} | bursting | burst | you burst | it bursts | it burst | it has/had burst | it would burst [Add to Longdo]
energiegeladen {adj}bursting with energy [Add to Longdo]
hereinplatzen | hereinplatzendto burst in | bursting in [Add to Longdo]
platzen; bersten; brechen | platzend; berstend; brechend | geplatzt; geborsten; gebrochen | er/sie/es platzt; er/sie/es birst | ich/er/sie/es platzte; ich/er/sie/es barst | er/sie/es ist/war geplatzt; er/sie/es ist/war geborsten | ich/er/sie/es platzte; ich/er/sie/es bärsteto burst {burst; burst} | bursting | burst | he/she/it bursts | I/he/she/it burst | he/she/it has/had burst | I/he/she/it would burst [Add to Longdo]
zum Platzen bringen | zum Platzen bringend | zum Platzen gebrachtto burst {burst; burst} | bursting | burst [Add to Longdo]
zerbersten; zerplatzen | zerberstend; zerplatzend | zerborsten; zerplatzt | es zerbirst; es zerplatzt | es zerbarst; es zerplatztwto burst asunder | bursting asunder | burst asunder | it bursts asunder | it burst asunder [Add to Longdo]
Es war zum Bersten voll.It was full to the bursting point. [Add to Longdo]
Ich platze vor Neugier.I'm bursting with curiosity. [Add to Longdo]
Sie platzt vor Neugierde.She's bursting with curiosity. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
めらめら[meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
パンク[panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
決水[けっすい, kessui] (n) water bursting through (a dike) [Add to Longdo]
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P) [Add to Longdo]
噴飯[ふんぱん, funpan] (n,vs) bursting out laughing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top