ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*broad-minded*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broad-minded, -broad-minded-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broad-minded(adj) ใจกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน

English-Thai: Nontri Dictionary
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่เผื่อ(v) be generous, See also: be liberal, be magnanimous, be broad-minded, be philanthropic, be benevolent, Syn. เผื่อแผ่, เจือจาน, โอบอ้อมอารี, แบ่งปัน, Ant. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: ถ้าฐานะของเราดีกว่านี้เราคงจะช่วยเหลือตัวเองได้ และแผ่เผื่อให้ผู้อื่นได้ด้วย, Thai Definition: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
ใจกว้าง(v) be generous, See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, , Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Thai Definition: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจกว้าง(adj) generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ
ใจเติบ(v) be too broad-minded, Syn. ใจกว้าง, Example: แม้จะไม่อาจจะใจเติบอย่างที่ใครชอบกัน แต่ดีๆ ชั่วๆ ข้าพเจ้าก็คิดว่าตนเองเป็นคนรักเพื่อน, Thai Definition: มีใจอยากให้มากไว้หรือใหญ่โตไว้
ใจเติบ(adj) too broad-minded, Example: น้องเป็นคนใจเติบชอบทำในสิ่งที่เกินตัว, Thai Definition: มีใจกว้างขวางเกินสมควร
ใจโต(adj) too broad-minded, See also: lavish, openhanded, ostentatious, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: แม่สอนให้เราไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต
ใจโต(v) be too broad-minded, See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: ปีนี้เจ้านายใจโตแจกโบนัสลูกน้อง 3 เดือน, Thai Definition: มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต
ความใจกว้าง(n) broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broad-minded (j) brˈɔːd-mˈaɪndɪd (b r oo1 d - m ai1 n d i d)
broad-mindedness (n) brˈɔːd-mˈaɪndɪdnɪs (b r oo1 d - m ai1 n d i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]
气量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] (lit. quantity of spirit); moral character; degree of forbearance; broad-mindedness or otherwise; tolerance; magnanimity, #26,530 [Add to Longdo]
襟怀坦白[jīn huái tǎn bái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄊㄢˇ ㄅㄞˊ, 怀 / ] open hearted; unselfish; magnanimous; broad-minded, #118,678 [Add to Longdo]
宽宏大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded, #146,966 [Add to Longdo]
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice), #242,962 [Add to Longdo]
宽洪大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded, #1,021,850 [Add to Longdo]
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] expansive; level and broad; broad-minded [Add to Longdo]
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice) [Add to Longdo]
宽洪大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded [Add to Longdo]
襟度[jīn dù, ㄐㄧㄣ ㄉㄨˋ, ] broad-minded; magnanimous [Add to Longdo]
襟怀夷旷[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 怀 / ] broad-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi [Add to Longdo]
懐の深い[ふところのふかい, futokoronofukai] (adj-i) (See 懐が深い) broad-minded [Add to Longdo]
心が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See 心の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
心の広い[こころのひろい, kokoronohiroi] (exp) (See 心が広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind [Add to Longdo]
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na,n,adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P) [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
度量の広さ[どりょうのひろさ, doryounohirosa] (n) broad-mindedness [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] (n) tolerance; broad-mindedness; (P) [Add to Longdo]
闊達;豁達;濶達[かったつ;かつだつ(ok), kattatsu ; katsudatsu (ok)] (adj-na,n) openhearted; frank; broad-minded [Add to Longdo]
闊達自在[かったつじざい, kattatsujizai] (n,adj-na) broad-minded and free in disposition; large-hearted and not scrupulous about trifles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broad-minded
   adj 1: incapable of being shocked; "he was warmhearted, sensible
       and unshockable" [syn: {unshockable}, {broad-minded}]
       [ant: {narrow-minded}, {shockable}]
   2: inclined to respect views and beliefs that differ from your
     own; "a judge who is broad-minded but even-handed" [ant:
     {narrow}, {narrow-minded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top