ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*break down*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: break down, -break down-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break down(phrv) พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break down(phrv) ทำให้พ่ายแพ้
break down(phrv) ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break down(phrv) เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว การเจรจา
break down(phrv) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
break down(phrv) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
break down(phrv) มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)
break down(phrv) แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
break down into(vt) แบ่งออกเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break downA good-looking horse may sometimes break down.
break downIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.
break downIt took a long time to break down her reserve and get her to relax.
break downSo, when are you going to break down and buy a house?
break downThis car is going to break down.
break downToil and worry caused his health to break down.
break downWe must work hard to break down social barriers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังพินาศ(v) collapse, See also: tumble, break down, Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย, Example: พายุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง, Thai Definition: พังเสียหายอย่างหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังประตู[phang pratū] (v, exp) EN: break down the door ; force open the door  FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
เสีย[sīa] (v) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order  FR: tomber en panne ; être hors d'usage

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huài, ㄏㄨㄞˋ, / ] bad; spoiled; broken; to break down, #2,047 [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] to break down; to break into pieces; fragmentary, #2,477 [Add to Longdo]
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] resolve; decompose; break down, #6,920 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] be dispersed; break down, #14,523 [Add to Longdo]
出毛病[chū máo bìng, ㄔㄨ ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, ] a problem appears; to break down, #45,823 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล่มสลาย  EN: to break down
壊す[こわす, kowasu] TH: ทำลาย  EN: to break down

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
aufspalten; aufschlüsseln; aufgliedern; untergliedernto break down [Add to Longdo]
niederreißen; brechento break down [Add to Longdo]
schlappmachen | schlappmachend | schlappgemachtto break down | breaking down | broken down [Add to Longdo]
überwindento break down [Add to Longdo]
sich zerlegen; sich zerlegen lassento break down [Add to Longdo]
zusammenbrechen; versagen; scheiternto break down [Add to Longdo]
Da muss auch noch das Auto kaputt gehen.Then also the auto had to go and break down. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
ポシャる[posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
泣き伏す;泣伏す[なきふす, nakifusu] (v5s,vi) to break down crying [Add to Longdo]
泣き崩れる;泣崩れる[なきくずれる, nakikuzureru] (v1,vi) to break down crying [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break down
   v 1: make ineffective; "Martin Luther King tried to break down
      racial discrimination" [syn: {break down}, {crush}]
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]
   3: lose control of one's emotions; "When she heard that she had
     not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby
     died, she snapped" [syn: {break down}, {lose it}, {snap}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   5: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
     "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
     {tumble}, {break down}, {collapse}]
   6: cause to fall or collapse
   7: separate (substances) into constituent elements or parts
     [syn: {decompose}, {break up}, {break down}]
   8: collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack [syn:
     {break down}, {collapse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top