ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bounds*

B AW1 N D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bounds, -bounds-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounds(n) ข้อกำหนดที่ยอมรับได้
out of bounds(idm) ห้ามเข้า, See also: ห้ามผ่าน
out of bounds(idm) นอกเขตสนาม (หรือพื้นที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา)
out-of-bounds(adj) เกินขอบเขต
by leaps and bounds(idm) อย่างรวดเร็ว, See also: ขยายตัว
remain within bounds(idm) ยังเชื่อฟังอยู่, Syn. stay within
keep something within bounds(idm) ทำให้อยู่ภายในขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metes and boundsแนวเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boundsAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
boundsAmerica abounds in oil.
boundsArabia abounds in oil.
boundsCanada abounds in timber.
boundsDiscontent abounds in the world.
boundsEnglish abounds in idioms.
boundsFish abounds in the ocean.
boundsHe has risen to the present position by leaps and bounds.
boundsHe hit the ball out of bounds.
boundsHer love of money is without bounds.
boundsHis ambition knows no bounds.
boundsHis career is progressing in leaps and bounds.
boundsHis curiosity knew no bounds.
boundsHis greed for power knows no bounds.
boundsIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
boundsMy heart bounds with expectation.
boundsOur country abounds in products.
boundsProgress in medicine is going ahead by leaps and bounds.
boundsRome abounds with relics.
boundsShe abounds in good will.
boundsShe praised me, saying my English had improved by leaps and bounds.
boundsSuch matters are beyond the bounds of human knowledge.
boundsThat country abounds in oil.
boundsThe Caribbean abounds with islands.
boundsThe island abounds with rivers.
boundsThe lake abounds with fish.
boundsThe pond abounds with carp.
boundsThere were no bounds to his ambition.
boundsThe ship abounds with rats.
boundsThis area abounds in wild animals.
boundsThis lake abounds in trout.
boundsThis lake abounds in various kinds of fish.
boundsThis meadow abounds in frogs.
boundsThis nation's economy is growing by leaps and bounds in recent years.
boundsThis river abounds in small fish.
boundsThis river abounds in trout.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโตน(v) jump, See also: leap over, move by bounds, leap, pounce upon, Syn. กระโจน, Example: เด็กๆ กระโตนลงสระ น้ำกระเซ็นเปียกไปทั่ว
เขตหวงห้าม(n) forbidden ground, See also: out-of-bounds area, forbidden area, Syn. พื้นที่หวงห้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขต[khēt] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds  FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
ธง[thong] (n) EN: limits ; bounds

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNDS B AW1 N D Z
ABOUNDS AH0 B AW1 N D Z
REBOUNDS R IY1 B AW2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounds (v) bˈaundz (b au1 n d z)
abounds (v) ˈəbˈaundz (@1 b au1 n d z)
rebounds (n) rˈiːbaundz (r ii1 b au n d z)
rebounds (v) rˈɪbˈaundz (r i1 b au1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出线[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] out of bounds; over the line; beyond the pale, #8,900 [Add to Longdo]
出轨[chū guǐ, ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ, / ] a derailment (railway accident); to leave the rails; fig. to overstep bounds, #15,993 [Add to Longdo]
界线[jiè xiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] limits; bounds; dividing line, #21,090 [Add to Longdo]
突飞猛进[tū fēi měng jìn, ㄊㄨ ㄈㄟ ㄇㄥˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance by leaps and bounds, #22,012 [Add to Longdo]
出界[chū jiè, ㄔㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] to cross a border; to go out of bounds (sport), #26,432 [Add to Longdo]
本分[běn fèn, ㄅㄣˇ ㄈㄣˋ, ] (to play) one's part; one's role; one's duty; (to stay within) one's bounds, #29,026 [Add to Longdo]
安分[ān fèn, ㄢ ㄈㄣˋ, ] not go beyond one's bounds; be law-abiding, #38,880 [Add to Longdo]
非分[fēi fèn, ㄈㄟ ㄈㄣˋ, ] improper; going too far; overstepping the bounds, #75,879 [Add to Longdo]
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, ] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds [Add to Longdo]
出圈儿[chū quān r, ㄔㄨ ㄑㄩㄢ ㄖ˙, / ] to overstep the norm; to go out of bounds [Add to Longdo]
界内球[jiè nèi qiú, ㄐㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] ball within bounds (sports); in; fair ball (baseball) [Add to Longdo]
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ㄨˊ ㄧˋ, 贿 / ] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption [Add to Longdo]
越职[yuè zhí, ㄩㄝˋ ㄓˊ, / ] to exceed one's authority; to go beyond the bounds of one's job [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indexgrenzen {pl}array bounds [Add to Longdo]
prallt abrebounds [Add to Longdo]
zurückprallen; abprallen | zurückprallend; abprallend | zurückgeprallt; abgeprallt | es prallt zurück; es prallt ab | es prallte zurück; es prallte ab | es ist/war zurückprallt; es ist/war abgepralltto rebound | rebounding | rebounded | it rebounds | it rebounded | it has/had rebounded [Add to Longdo]
Sie kennt nicht Maß und Ziel.She doesn't know her meter and bounds. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
アウトオブバウンズ[autoobubaunzu] (n) out of bounds [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) [Add to Longdo]
限度[げんど, gendo] (n) limit; bounds; (P) [Add to Longdo]
際限[さいげん, saigen] (n) limits; end; bounds; (P) [Add to Longdo]
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) {comp} bounds [Add to Longdo]
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P) [Add to Longdo]
食出(io);食み出し;はみ出し[はみだし, hamidashi] (n) jutting out (of bounds); being crowded out [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大概にする[たいがいにする, taigainisuru] (exp,vs-i) to stay within bounds; to not get carried to extremes [Add to Longdo]
地界[ちかい, chikai] (n) boundary; bounds of the earth [Add to Longdo]
[ほど, hodo] (n-adv,n) (1) degree; extent; bounds; limit; (prt) (2) (uk) indicates approx. amount or maximum; upper limit; (P) [Add to Longdo]
程を過ごす[ほどをすごす, hodowosugosu] (exp,v5s) to go too far; to break bounds [Add to Longdo]
怒濤[どとう, dotou] (n) (1) surging waves; raging billows; (2) leaps and bounds [Add to Longdo]
怒濤の勢い[どとうのいきおい, dotounoikioi] (exp) (See 飛ぶ鳥) with great vigour; in leaps and bounds; lit [Add to Longdo]
法を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation [Add to Longdo]
理性のタガ;理性の箍;理性のたが[りせいのたが(理性の箍;理性のたが);りせいのタガ(理性のタガ), riseinotaga ( risei no ko ; risei notaga ); riseino taga ( risei no taga )] (exp) the bounds of reason; the limits of (common) sense [Add to Longdo]
埒;埓[らち, rachi] (n) bounds; limits [Add to Longdo]
埒外[らちがい, rachigai] (n) out of bounds; beyond the pale [Add to Longdo]
埒内[らちない, rachinai] (n) within bounds; within the pale [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bounds
      n 1: the line or plane indicating the limit or extent of
           something [syn: {boundary}, {bound}, {bounds}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top