ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*blower*

B L OW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blower, -blower-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blower(n) เครื่องเป่า
blower(sl) โทรศัพท์
snowblower(n) เครื่องเป่าหิมะ, Syn. snow thrower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low-pressure blowerเครื่องเป่าลมความดันต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blower wheelล้อเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
whistle-blower(n) ผู้แจ้งเบาะแส, ผู้แจ้งเหตุ, ผู้แจ้งหรือให้ข้อมูลแก่ทางการหรือสาธารณะว่าบริษัทตนกระทำผิดหรือขัดต่อกฎหมาย, See also: whistle-blowing

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOWER B L OW1 ER0
BLOWERS B L OW1 ER0 Z
HORNBLOWER HH AO1 R N B L OW2 ER0
GLASSBLOWER G L AE1 S B L OW2 ER0
GLASSBLOWERS G L AE1 S B L OW2 ER0 Z
WHISTLEBLOWER W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0
WHISTLEBLOWER HH W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0
WHISTLEBLOWERS W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0 Z
WHISTLEBLOWERS HH W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blower (n) blˈouər (b l ou1 @ r)
blowers (n) blˈouəz (b l ou1 @ z)
glass-blower (n) glˈaːs-blouər (g l aa1 s - b l ou @ r)
organ-blower (n) ˈɔːgən-blouər (oo1 g @ n - b l ou @ r)
glass-blowers (n) glˈaːs-blouəz (g l aa1 s - b l ou @ z)
organ-blowers (n) ˈɔːgən-blouəz (oo1 g @ n - b l ou @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower, #47,270 [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass, #84,509 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausplauderer {m}whistle-blower [Add to Longdo]
Bläser {m}blower [Add to Longdo]
Gebläse {n}; Lüfter {m}blower; fan [Add to Longdo]
Gebläserad {n}blower wheel; impeller [Add to Longdo]
Glasbläser {m}; Glasbläserin {f}glassblower [Add to Longdo]
Heißlüfter {m}hot air blower [Add to Longdo]
Jetgebläse {n}jet blower [Add to Longdo]
Schneefräse {f}snow blower; rotary snowplough [Add to Longdo]
Unterdruckgebläse {n}vacuum blower [Add to Longdo]
Vorverdichter {m} [auto]blower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
ブロワー[burowa-] (n) blower [Add to Longdo]
ホイッスルブロウワー[hoissuruburouwa-] (n) whistle-blower [Add to Longdo]
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
除雪機[じょせつき, josetsuki] (n) snowblower [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blower
   n 1: a device that produces a current of air
   2: a fan run by an electric motor [syn: {electric fan},
     {blower}]
   3: large aquatic carnivorous mammal with fin-like forelimbs no
     hind limbs, including: whales; dolphins; porpoises; narwhals
     [syn: {cetacean}, {cetacean mammal}, {blower}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top