ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*blow up*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blow up, -blow up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow up(phrv) (ลม)เริ่มพัด
blow up(phrv) มากขึ้น, See also: รุนแรงขึ้น, ปะทุขึ้น
blow up(phrv) เติมลมหรืออากาศ, Syn. pump up
blow up(phrv) เป่าให้ไฟลุก, See also: พัดให้ไฟลุก
blow up(phrv) ระเบิดทำลาย, Syn. go up, send up
blow up(phrv) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
blow up(phrv) ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป), See also: ขยาย, ขยายออก
blow up(phrv) กล่าวเกินจริง, See also: ทำให้เกินจริง
blow up(phrv) โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
blow upon(phrv) เป่า, See also: พัด
blow upon(phrv) ทำให้เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blow upDid you and Joan have a blow up?
blow upThey defused the bomb before it could blow up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดอารมณ์(v) explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai Definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
โกรธจัด(v) rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai Definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
ระเบิด(v) blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai Definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
อกแตก(v) explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai Definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ระเบิด[raboēt] (v) EN: explode ; burst ; blow up ; blast  FR: exploser ; éclater

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
爆破[bào pò, ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ, ] to blow up; to demolish (using explosives); dynamite; blast, #12,265 [Add to Longdo]
炸毁[zhà huǐ, ㄓㄚˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] to blow up; to destroy with explosives, #20,900 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufblasen | aufblasendto blow up | blowing up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge [Add to Longdo]
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blow up
   v 1: cause to burst with a violent release of energy; "We
      exploded the nuclear bomb" [syn: {explode}, {detonate},
      {blow up}, {set off}]
   2: make large; "blow up an image" [syn: {blow up}, {enlarge},
     {magnify}] [ant: {reduce}, {scale down}]
   3: get very angry and fly into a rage; "The professor combusted
     when the student didn't know the answer to a very elementary
     question"; "Spam makes me go ballistic" [syn: {flip one's
     lid}, {blow up}, {throw a fit}, {hit the roof}, {hit the
     ceiling}, {have kittens}, {have a fit}, {combust}, {blow
     one's stack}, {fly off the handle}, {flip one's wig}, {lose
     one's temper}, {blow a fuse}, {go ballistic}]
   4: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard}, {embellish},
     {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up}, {dramatize},
     {dramatise}]
   5: burst and release energy as through a violent chemical or
     physical reaction;"the bomb detonated at noon"; "The Molotov
     cocktail exploded" [syn: {detonate}, {explode}, {blow up}]
   6: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated" [syn:
     {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   7: fill with gas or air; "inflate a balloons" [syn: {inflate},
     {blow up}] [ant: {deflate}]
   8: to swell or cause to enlarge, "Her faced puffed up from the
     drugs"; "puffed out chests" [syn: {puff}, {puff up}, {blow
     up}, {puff out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top