ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*believer*

B IH0 L IY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: believer, -believer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believer(n) ผู้ที่เชื่อถือ, See also: ผู้ที่สนับสนุน, Syn. follower, supporter, Ant. opponent
unbeliever(n) ผู้ไม่เชื่อ, See also: ผู้ไร้ศรัทธา, Syn. agnostic, atheist, heathen, Ant. believer
disbeliever(n) ผู้ที่ไม่นับถือศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter

English-Thai: Nontri Dictionary
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
misbeliever(n) คนไม่เชื่อศาสนา,คนเชื่อผิดๆ
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believerAre you a believer?
believerIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
believerJohn is a strong believer in fresh air.
believerSo you've got to be a believer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมันเตวาสิก(n) disciple, See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddh, Syn. อันเตวาสิก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เรียนธรรมวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เข้ารีต(v) convert (to a new religion), See also: change to another religion, adopt a different religion, become a believer, Example: หลานสาวอีกสองคนของเธอเข้ารีตตามแม่กันไปหมด, Thai Definition: เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น

CMU English Pronouncing Dictionary
BELIEVER B IH0 L IY1 V ER0
BELIEVERS B IH0 L IY1 V ER0 Z
NONBELIEVER N AA2 N B IH0 L IY1 V ER0
NON-BELIEVER N AA2 N B IH0 L IY1 V ER0
NONBELIEVERS N AA2 N B IH0 L IY1 V ER0 Z
NON-BELIEVERS N AA2 N B IH0 L IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
believer (n) bˈɪlˈiːvər (b i1 l ii1 v @ r)
believers (n) bˈɪlˈiːvəz (b i1 l ii1 v @ z)
unbeliever (n) ˌʌnbɪlˈiːvər (uh2 n b i l ii1 v @ r)
unbelievers (n) ˌʌnbɪlˈiːvəz (uh2 n b i l ii1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, ] believer, #21,876 [Add to Longdo]
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, ] believer, #87,594 [Add to Longdo]
有神论者[yǒu shén lùn zhě, ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] theist (believer in one or more Deities), #310,483 [Add to Longdo]
信神者[xìn shén zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄕㄣˊ ㄓㄜˇ, ] a believer [Add to Longdo]
多神论者[duō shén lùn zhě, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] polytheist (believer in a plurality of Deities) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gläubige {m,f}; Gläubiger | Gläubigen {pl}believer | believers [Add to Longdo]
Glaubensgenosse {m}fellow believer [Add to Longdo]
Irrgläubige {m,f}; Irrgläubigermisbeliever [Add to Longdo]
Ungläubige {m,f}; Ungläubiger | Ungläubigen {pl}; Ungläubigedisbeliever; nonbeliever; unbeliever | disbelievers; unbelievers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination [Add to Longdo]
回教徒[かいきょうと, kaikyouto] (n) Muslim believer [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) [Add to Longdo]
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer [Add to Longdo]
善女[ぜんにょ, zennyo] (n) {Buddh} female believer [Add to Longdo]
不信者[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]
未信者[みしんじゃ, mishinja] (n) unbeliever; inquirer [Add to Longdo]
門徒[もんと, monto] (n) follower; believer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 believer
   n 1: a supporter who accepts something as true [syn: {believer},
      {truster}]
   2: a person who has religious faith [syn: {believer},
     {worshiper}, {worshipper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top