ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beginning*

B IH0 G IH1 N IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beginning, -beginning-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beginning(n) เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end
beginning(n) จุดเริ่มต้น, See also: จุดกำเนิด
beginning with(phrv) เริ่มต้นจาก, Syn. start with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start

English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beginningA capital letter is used at the beginning of a sentence.
beginningA frenzied feasting tells of the beginning.
beginningAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
beginningA good beginning makes a good ending.
beginningA good beginning makes a good ending. [Proverb]
beginningAlcohol is beginning to tell on his speech.
beginningAll these late nights were beginning to tell on my health.
beginningAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
beginningAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
beginningAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
beginningAt the beginning of next month.
beginningAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.
beginningBirth is, in a manner, the beginning of death.
beginningBuddhism had its beginnings in India.
beginningBusiness is at last beginning to pick up.
beginningCalm down and begin at the beginning.
beginningEvery actor has cold feet just before the beginning of a show.
beginningFrom beginning to end.
beginningHard labor was beginning to tell on his health.
beginningHe came right at the beginning of the game.
beginningHe complained that his age was beginning to tell on him.
beginningHe'd been three months in the job and the strain was beginning to tell on him.
beginningHe intended to reexamine the case from the beginning.
beginningHe is beginning to lose his hair.
beginningHe is beginning to pick up his health again.
beginningHe left for England at the beginning of August.
beginningHe's beginning to cry.
beginningHe stayed with us till beginning of this month.
beginningHe was the God in the beginning.
beginningHis age is beginning to tell on him.
beginningHis old age is beginning to affect his eyesight.
beginningI am beginning to like Ken little by little.
beginningI am beginning to remember it.
beginningI am beginning to understand.
beginningI found this book interested from beginning to end.
beginningI had great difficulty at the beginning.
beginningI'm just beginning.
beginningIn fact, the sea has already risen 10 centimeters since the beginning of this century.
beginningIn my beginning is my end.
beginningIn the beginning God created the heaven and the earth.
beginningIn the beginning man was almost the same as the other animals.
beginningIn the beginning was the Word.
beginningI read the book from beginning to end.
beginningI thought rain was beginning to fall.
beginningI thought that we would be good friends from the beginning.
beginningIt is beginning to tell on him.
beginningIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.
beginningIt's beginning to rain. Please share my umbrella.
beginningIt turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.
beginningIt was beginning to snow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ระยะแรก(adv) at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
เดิมทีเดียว(adv) formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
แรกเริ่มเดิมที(adv) originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
เริ่มต้น(adj) initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มต้น(v) begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
เริ่มแรก(adv) (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
ในขั้นต้น(adv) at the first stage, See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily, Syn. ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก, Ant. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย, Example: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา
จุดเริ่ม(n) beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count Unit: จุด, Thai Definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
ฟองมัน(n) a sign indicating the beginning of a paragraph, Syn. ตาไก่, Example: ถ้อยคำที่ยกมาอ้างในหนังสือเล่มนี้จะใช้ฟองมันสกัดหัวท้าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายชนิดหนึ่งใช้ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นวรรคหรือต้นบรรทัด
มืดค่ำ(n) nightfall, See also: dusk, twilight, the beginning of night, Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลาค่ำ, เวลามืดค่ำ, Example: ตอนเย็นจวนจะมืดค่ำ เด็กบางคนไม่คุ้นกับเรื่องอดข้าวเย็นจึงรู้สึกหิวมาก, Thai Definition: เวลาพลบค่ำขมุกขมัว
เวลาเริ่ม(n) beginning time, Ant. เวลาจบ, Example: เวลา 8.30 นาฬิกาเป็นเวลาเริ่มของการทำงานในแต่ละวัน
อุปกรม(n) beginning, Syn. การตั้งต้น
สัมผัสอักษร(n) alliteration, See also: initial rhyme, beginning rhyme, head rhyme, Syn. สัมผัสพยัญชนะ, Example: ในการสัมผัสท้ายวรรคบางคนนิยมสัมผัสอักษรเท่านั้น, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: คำคล้องจองที่ใช้อักษรตัวเดียวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ มีเสียงเหมือนกัน แต่รูปไม่เหมือนกัน
เดิม(adv) at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
เดิมที(adv) formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
ตั้งแต่แรก(adv) from the beginning, Syn. ตั้งแต่ต้น, Ant. จบ, Example: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ตาไก่(n) hen's eye token, See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric, Syn. ฟองมัน, Example: ในตำราเรียนโบราณเมื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่จะมีตาไก่ขึ้นต้นก่อน, Thai Definition: ชื่อเครื่องหมายชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายตาไก่ ดังนี้ ๏ ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นบรรทัด
ตอนต้น(n) first part, See also: beginning part, Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น, Ant. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ, Example: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง
แต่เดิม(adv) at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai Definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่ต้น(adv) from the beginning, Syn. แต่แรกเริ่ม, Ant. จนปลาย, จนจบ, Example: เรื่องนี้พ่อแม่ผิดแต่ต้น
แต่ต้นจนจบ(adv) from the beginning to the end, Example: อักษรที่เรียงรายมาแต่ต้นจนจบนี้ บันทึกได้เพียงบางเรื่องราวในชีวิตของเขา
แต่ต้นมือ(adv) from the beginning, See also: from the initial stage, from the outset, Syn. แต่เริ่มแรก, Ant. เมื่อปลายมือ, Example: นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้
แต่แรก(adv) at first, See also: from the beginning, Syn. ตั้งแต่แรก, เดิมที, แต่เดิม, แต่ก่อน, Ant. ภายหลัง, Example: ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก, Thai Definition: ในช่วงเริ่มต้น
เบญจศก(n) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D., Example: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา, Thai Definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5
ปฐมฤกษ์(n) auspicious inauguration, See also: auspicious time, initial period, beginning, Syn. การเริ่มต้น, ครั้งแรก, Example: โบราณกาลมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการทำนาปลูกข้าวของแต่ละปี, Thai Definition: ช่วงเวลาแรกของฤกษ์
ชักจะ(aux) getting, See also: beginning to, Syn. เริ่ม, Example: นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง
ชั้นแรก(adv) firstly, See also: at first, at the beginning, initially, Syn. ขั้นแรก, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ชั้นแรก ผู้เข้าแข่งขันรถยนต์ต้องตรวจสภาพของรถให้พร้อม
ชั้นต้น(adj) initial, See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary, Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น
ชั้นต้น(n) initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count Unit: ชั้น
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening, Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น, Example: การให้มีการแปลจารึกหลักนี้ขึ้นถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากใหม่ของวิชาศิลาจารึก, Thai Definition: การเริ่มต้นทำ
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset, Syn. การเริ่มแสดง, Ant. การปิดฉาก, Example: การเปิดฉากละครเรื่องนี้สร้างความประทับใจแก่คนดูเป็นอย่างมาก, Thai Definition: การเริ่มต้นแสดง
ก่อฤกษ์(v) lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai Definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
กัป(n) eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai Definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
ความริเริ่ม(n) initiation, See also: originality, beginning, start, commencing, Syn. ความคิดริเริ่ม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, Example: เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าเป็นความริเริ่มของกองทัพอากาศในการจัดหามาเป็นพระราชพาหนะ
ทีแรก(adv) at first, See also: from the beginning
เทศกาลเข้าพรรษา(n) beginning of Buddhist Lent, See also: rainy season, enter the Raining Season Retreat, begin Buddhist Let, Buddhist Lent, Syn. เข้าพรรษา
หัวคุ้ง(n) bend in the river, See also: beginning of the river bend, curve of the river, Syn. หัวโค้ง, Example: พอพ้นหัวคุ้งเราก็จะพบน้ำตก, Thai Definition: ส่วนโค้งของแม่น้ำลำคลอง
หัวงาน(n) beginning of a job, See also: initial stage of a job/project, Example: พอหัวงานชาวนาทุกคนก็ลงมือไถหว่านกันอย่างเต็มที่, Thai Definition: เวลาตั้งต้นทำงาน
หัวถนน(n) beginning of a street/road, Syn. หัวมุมถนน, หัวมุม, Example: เขายืนรออยู่ที่หัวถนนเกือบครึ่งชั่วโมง
หัวรอ(n) beginning of a weir or breakwater, Example: เขาพายเรือไปถึงหัวรอแล้วก็หยุดอยู่ครู่หนึ่ง, Thai Definition: ต้นแห่งรอที่กันกระแสน้ำ
หัวลม(n) windward, See also: start of the gale, wind at the beginning of the winter, Syn. ต้นลม, Thai Definition: ลมต้นฤดูหนาว
จุดกำเนิด(n) origin, See also: starting point, beginning, source, Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น, Ant. จุดจบ, Example: จุดกำเนิดของอารยธรรมทางวัตถุนั้น มาจากความคิดฝันและจินตนาการอันบริสุทธิ์ของมนุษย์, Count Unit: จุด
จุดเริ่มต้น(n) starting point, See also: source, beginning point, Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก, Ant. จุดสิ้นสุด, จุดจบ, Example: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน
ต้นร้ายปลายดี(n) be bad at the beginning and good at the end, See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious, Ant. ต้นดีปลายร้าย, Example: ธรรมดาของการทำการค้ามักจะต้นร้ายปลายดีเสมอ, Thai Definition: ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสำนึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป, ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง, Notes: (สำนวน)
ช่วงต้น(n) beginning, See also: commencing, starting, Syn. ตอนต้น, Ant. ตอนท้าย, ตอนปลาย, Example: การต่อโมโนโครมมอนิเตอร์สีเขียวหรือสีเหลืองอำพันเข้ากับ adapter แล้วใช้กราฟิกได้ด้วยนั้น ทำได้ช่วงต้นของปี พ.ศ. 2525, Count Unit: ช่วง
หัวปี(n) beginning of the year, Syn. ต้นปี, Ant. ท้ายปี, Example: เขาวางแผนไว้ตั้งแต่หัวปีเลย ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง, Thai Definition: เวลาช่วงต้นปี
ต้นปี(n) at the beginning of the year, See also: early in the year, Ant. ท้ายปี, ปลายปี, Example: ช่วงเวลาต้นปีจะเบิกงบประมาณทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่เหมือนตอนปลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[hūakhung] (n) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river  FR: méandre [m]
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปี[hūapī] (n) EN: beginning of the year  FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[hūapī thāi pī] (adv) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
จากหัวถึงท้าย[jāk hūa theung thāi] (xp) EN: from the beginning to the end
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดแรกเริ่ม[jut raēkroēm] (n, exp) EN: beginning
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [m] ; point initial [m]
จุดตั้งต้น[jut tangton] (n, exp) EN: beginning
ขั้นต้น[khanton] (n, exp) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning  FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ครั้งแรก[khrang raēk] (x) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset
แหล่งกำเนิด[laēng kamnoēt] (n, exp) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
ปากซอย[pāk søi] (n, exp) EN: (at) the beginning of the soi  FR: (à) l'entrée du soi
ปากถนน[pāk thanon] (x) EN: at the beginning of the street  FR: à l'entrée de la rue
แรกเริ่ม[raēkroēm] (adv) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally  FR: à l'origine ; au début
เริ่มแรก[roēmraēk] (adj) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original
เริ่มแรก[roēmraēk] (adv) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place  FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
เริ่มต้น[roēmton] (v) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize  FR: commencer ; débuter
เริ่มต้น[roēmton] (adj) EN: initial ; first ; beginning ; primary ; incipient ; introductory  FR: initial
สัมผัสอักษร[samphat aksøn] (n, exp) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme
แต่แรก[tāe raēk] (adv) EN: from the very first ; from the very beginning  FR: dès le début ; à l'origine
แต่เริ่มแรก[tāe roēmraēk] (adv) EN: from the beginning ; ab initio
ตั้งแต่แรก[tangtaē raēk] (adv) EN: from the beginning  FR: depuis le début
ตั้งแต่ต้น[tangtaē ton] (adv) EN: from the beginning ; from the first ; from the very beginning ; ab initio  FR: depuis le début
ธุรกิจดีขึ้น[thurakit dīkheun] (n, exp) EN: business is beginning to pick up  FR: les affaires s'améliorent
ต้น[ton] (n) EN: beginning ; origin  FR: début [m] ; origine [f]
ต้นเดือน[ton deūoen] (x) EN: at the beginning of this month ; early this month  FR: au début du mois
ต้นมือ[ton meū] (n) EN: beginning ; very first  FR: origine [f] ; début [m]
ต้นปี[ton pī] (x) EN: at the beginning of the year ; early in the year  FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année
ต้นปีหน้า[ton pī nā] (x) EN: at the beginning of next year  FR: au début de l'année prochaine
ตอนต้น[tønton] (n) EN: first part ; beginning part
ตอนต้น[tønton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
ตัวต้น[tūa ton] (n, exp) EN: first letter ; beginning letter  FR: lettre initiale [f]
วันเข้าพรรษา[Wan Khāophansā] (n, exp) EN: first day of the Buddhist Lent ; beginning of the Lent  FR: premier jour de la retraite bouddhique [m] ; début de la retraite bouddhique [m[
เวลาเริ่ม[wēlā roēm] (n, exp) EN: beginning time  FR: heure de début [f] ; début [m]
ยุคต้น[yuk ton] (n, exp) EN: early period ; beginning

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGINNING B IH0 G IH1 N IH0 NG
BEGINNINGS B IH0 G IH1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beginning (v) bˈɪgˈɪnɪŋ (b i1 g i1 n i ng)
beginnings (n) bˈɪgˈɪnɪŋz (b i1 g i1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always, #232 [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock, #354 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic, #1,037 [Add to Longdo]
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, / ] from beginning to end; all along, #1,809 [Add to Longdo]
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] around; from beginning to end; all around, #3,060 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, ] initial stage; beginning period, #5,039 [Add to Longdo]
贯穿[guàn chuān, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] to run through; a connecting thread from beginning to end; to link, #8,856 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, / ] beginning, #10,245 [Add to Longdo]
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
有史以来[yǒu shǐ yǐ lái, ㄧㄡˇ ㄕˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since the beginning of history, #13,210 [Add to Longdo]
开端[kāi duān, ㄎㄞ ㄉㄨㄢ, / ] start; beginning, #15,858 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] beginning; first day of lunar month, #16,767 [Add to Longdo]
清明节[Qīng míng jié, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Qingming (Pure brightness or tomb-sweeping) festival, beginning of April in China, September in Japan, 3 day long celebration for the dead, #26,262 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] beginnings; clues; mental state; thread, #29,660 [Add to Longdo]
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] beginning student, #32,485 [Add to Longdo]
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, / ] beginning of spring; the lunar New Year, #32,779 [Add to Longdo]
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel), #36,620 [Add to Longdo]
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] beginning of an era, #51,262 [Add to Longdo]
开天辟地[kāi tiān pì dì, ㄎㄞ ㄊㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄉㄧˋ, / ] (saying) when heaven and earth were split apart in the creation; the beginning of the world, #51,645 [Add to Longdo]
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, ] the absolute beginning, #66,129 [Add to Longdo]
本末[běn mò, ㄅㄣˇ ㄇㄛˋ, ] the whole course of an event from beginning to end; ins and outs; the fundamental and the incidental, #70,356 [Add to Longdo]
见微知著[jiàn wēi zhī zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, / ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop, #89,326 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] variant of 緒|绪; beginnings; clues; mental state; thread, #412,082 [Add to Longdo]
大坂[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] old name for Osaka 大阪 (city in Japan), changed in the beginning of the Meiji 明治 Era because 坂 could, if the radicals were read separately, be interpreted as "(will) return to soil" [Add to Longdo]
巫蛊之祸[wū gǔ zhī huò, ㄨ ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ, / ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, ] beginning of an age; beginning of a decade [Add to Longdo]
般若波罗密[bān ruò bō luó mì, ㄅㄢ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ, / ] prajna paramita (Sanskrit: supreme wisdom - beginning of the Heart Sutra) [Add to Longdo]
视微知著[shì wēi zhī zhuó, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨㄛˊ, / ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop [Add to Longdo]
开始以前[kāi shǐ yǐ qián, ㄎㄞ ㄕˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] before the beginning (of sth) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] TH: ตอนต้น  EN: beginning

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfang {m}; Beginn {m}; Anbruch {m} | Anfänge {pl}; Anbrüche {pl} | am Anfangbeginning | beginnings | in the beginning; at the beginning [Add to Longdo]
Antritt {m} | vor Antritt seiner Reise | bei Antritt des Amtesbeginning; setting out | before setting out on his journey | on taking up office [Add to Longdo]
Bandanfang {m}beginning of tape [Add to Longdo]
Bauchansatz {m}beginnings of a paunch [Add to Longdo]
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label [Add to Longdo]
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn {m}beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Monatsanfang {m}; Monatsbeginn {m} | am Monatsanfang; am Monatsbeginnbeginning of the month | at the beginning of the month [Add to Longdo]
Produktionsbeginn {m}beginning of production [Add to Longdo]
an {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | am (= an dem) Fenster stehen | ans (= an das) Fenster gehen | am Anfang; an dem Anfang | das Bild an der Wand | an eine andere Schule versetzt werden | etw. an meinen Freund sendenat; on; by; to | to stand at/by the window | to go to the window | at the beginning | the picture on the wall | to be moved to another school | to send sth. to my friend [Add to Longdo]
anfangen; beginnen; anbrechen | anfangend; beginnend; anbrechend | angefangen; begonnen; angebrochen | ich fange an; ich beginne | er/sie fängt an; er/sie beginnt | ich/er/sie begann | er/sie hat/hatte angefangen; er/sie hat/hatte begonnen | ich/er/sie fänge an; ich/er/sie begönne (begänne)to begin {began; begun} | beginning | begun | I begin | he/she begins | I/he/she began | he/she has/had begun | I/he/she would begin [Add to Longdo]
anfangsat the beginning; in the beginning [Add to Longdo]
zu {prp; +Dativ} (zeitlich) | zu Weihnachten | zum Jahresanfang | zu Ostern verreisenat; for | at Christmas | at the beginning of the year | to go away for Easter [Add to Longdo]
Müßiggang ist aller Laster Anfang. [Sprw.]Idleness is the beginning of all vice. [prov.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
ビギニング[biginingu] (n) beginning [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]
ボリュームラベル[boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]
為初め[しそめ, shisome] (n) outset; beginning [Add to Longdo]
一から[いちから, ichikara] (exp) from the beginning; from scratch [Add to Longdo]
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
一伍一什[いちごいちじゅう, ichigoichijuu] (n) full particulars; the whole story; from beginning to end [Add to Longdo]
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note. [Add to Longdo]
一部始終[いちぶしじゅう, ichibushijuu] (n) full particulars; the whole story; from beginning to end [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning [Add to Longdo]
開巻第一[かいかんだいいち, kaikandaiichi] (n) at the very beginning of a book; The book opens with ... [Add to Longdo]
開巻劈頭[かいかんへきとう, kaikanhekitou] (n-adv) at the very beginning of a book; The book opens with ... [Add to Longdo]
開経[かいきょう, kaikyou] (n) (1) {Buddh} prefatory sutra; (2) opening a sutra; beginning to read a sutra [Add to Longdo]
開口[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) opening; aperture (e.g. camera); (2) opening one's mouth; beginning to speak; (adj-f) (3) open; broad; (P) [Add to Longdo]
開口一番[かいこういちばん, kaikouichiban] (n-adv) at the very beginning of one's speech; the first thing (one) says after opening the mouth [Add to Longdo]
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] (n) {comp} beginning tag; starting tag; opening tag [Add to Longdo]
開闢[かいびゃく, kaibyaku] (n,vs) beginnings; creation; founding (of empire) [Add to Longdo]
蓋開け;蓋明け[ふたあけ, futaake] (n) opening; beginning; commencement [Add to Longdo]
寒の入り[かんのいり, kannoiri] (n) beginning of midwinter [Add to Longdo]
寒明け[かんあけ, kan'ake] (n) the beginning of spring [Add to Longdo]
巻首[かんしゅ, kanshu] (n) beginning of a book or scroll [Add to Longdo]
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory [Add to Longdo]
間もないころ;間も無いころ[まもないころ, mamonaikoro] (exp) in the early period (of something); at the beginning [Add to Longdo]
期首[きしゅ, kishu] (n) beginning of a term [Add to Longdo]
起こり;起り;起(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis [Add to Longdo]
起結[きけつ, kiketsu] (n) beginning and end [Add to Longdo]
起源(P);起原[きげん, kigen] (n,adj-no) origin; beginning; rise; (P) [Add to Longdo]
起首[きしゅ, kishu] (n) start; beginning; origin [Add to Longdo]
起筆[きひつ, kihitsu] (n,vs) beginning to write; beginning of a brush-stroke [Add to Longdo]
桐一葉[きりひとは, kirihitoha] (n) falling paulownia leaf signaling the beginning of autumn (fall) [Add to Longdo]
月初め(P);月始め(iK)[つきはじめ, tsukihajime] (adv,n) beginning of month; (P) [Add to Longdo]
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation) [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]
元より(P);固より;素より[もとより, motoyori] (adv) (1) from the beginning; from the first; all along; originally; (2) of course; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beginning
   adj 1: serving to begin; "the beginning canto of the poem"; "the
       first verse" [syn: {beginning(a)}, {first}]
   n 1: the event consisting of the start of something; "the
      beginning of the war" [ant: {conclusion}, {ending},
      {finish}]
   2: the time at which something is supposed to begin; "they got
     an early start"; "she knew from the get-go that he was the
     man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
     {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
     {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]
   3: the first part or section of something; "`It was a dark and
     stormy night' is a hackneyed beginning for a story" [ant:
     {end}, {middle}]
   4: the place where something begins, where it springs into
     being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter
     was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source
     of the Ohio River"; "communism's Russian root" [syn:
     {beginning}, {origin}, {root}, {rootage}, {source}]
   5: the act of starting something; "he was responsible for the
     beginning of negotiations" [syn: {beginning}, {start},
     {commencement}] [ant: {finish}, {finishing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top