ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*befuddle*

B IH0 F AH1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: befuddle, -befuddle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled(adj) สับสน, See also: มึนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befuddle(บิฟัด'เดิล) {befuddled,befuddling,befuddles} vt. ทำให้เมา,ทำให้สนเท่ห์, See also: befuddler n. befuddlement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื้อ(v) be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFUDDLE B IH0 F AH1 D AH0 L
BEFUDDLED B IH0 F AH1 D AH0 L D
BEFUDDLES B IH0 F AH1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befuddled (n) bəfˈʌdəld (b @ f uh1 d @ l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, / ] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life, #46,728 [Add to Longdo]
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, ] murky; dazed; befuddled; dizzy, #64,332 [Add to Longdo]
犯浑[fàn hún, ㄈㄢˋ ㄏㄨㄣˊ, / ] confused; mixed up; muddled up; befuddled, #127,052 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Tranin a daze; befuddled [Add to Longdo]
berauschen; benebeln | berauschend | berauscht | berauscht | berauschteto befuddle | befuddling | befuddled | befuddles | befuddled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befuddle
   v 1: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think
      clearly; "These questions confuse even the experts"; "This
      question completely threw me"; "This question befuddled
      even the teacher" [syn: {confuse}, {throw}, {fox},
      {befuddle}, {fuddle}, {bedevil}, {confound},
      {discombobulate}]
   2: make stupid with alcohol [syn: {befuddle}, {fuddle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top