ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bate*

B EY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bate, -bate-
Possible hiragana form: *ばて*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
extubate(vi) เอาท่อออก (จากอวัวะ)
intubate(vi) สอดท่อ

English-Thai: Longdo Dictionary
masturbate(vt) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bate(vt) ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
bate(vt) อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
abate(vi) สิ้นสุด
bated(adj) ซึ่งน้อยลง
debate(n) การโต้วาที, See also: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง, Syn. argument, contention, controversy, discussion, dispute, disputation
debate(n) การพิจารณา, See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย, Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
debate(vt) โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate(vi) โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate(vt) พิจารณา, See also: ใช้ดุลยพินิจ, ศึกษา, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate upon, moot, turn over
rebate(n) ส่วนที่ต้องคืนมา, See also: เงินที่ต้องจ่ายคืนมา, Syn. allowance, deduction
rebate(n) เงินคืน, See also: ส่วนลด, เงินภาษีที่ต้องคืนให้, Syn. discount, drawback
rebate(vt) ให้ส่วนลด, See also: หักคืน, ลดส่วน, Syn. discount, drawback
debater(n) ผู้อภิปราย, See also: ผู้โต้แย้ง, Syn. arguer, talker
probate(vt) พิสูจน์พินัยกรรม
probate(adj) ซึ่งภาคทัณฑ์ไว้
probate(n) ผู้กระทำผิด
celibate(adj) ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี), Syn. continent, virginal, unmarried
celibate(n) ผู้ที่ไม่แต่งงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ (โดยเฉพาะบุคคลทางศาสนา เช่น พระ แม่ชี)
incubate(vt) ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture
incubate(vi) ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease
adsorbate(n) สารที่ถูกดูดซับ
debate in(phrv) สงสัยในเรื่อง, See also: คิดเกี่ยวกับ
debate on(phrv) อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
reprobate(n) คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
reprobate(n) ผู้โดนสาปแช่ง (ทางศาสนา)
reprobate(adj) เลวทราม, See also: เลวร้าย, Syn. immoral, wicked
reprobate(vt) ตำหนิ, See also: ประณาม, สาปแช่ง, Syn. curse, revile
reprobate(vt) ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. abhor, disapprove
exacerbate(vt) ทำให้แย่ลง, See also: ทำให้ทรุดหนัก, Syn. aggravate, worsen
masturbate(vi) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbate(vt) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
stereobate(n) ฐานที่ไม่มีเสา
debate upon(phrv) อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate with(phrv) อภิปรายกับ, Syn. debate about
debate about(phrv) อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่องอย่างเป็นทางการ, Syn. debate on
probate court(n) ศาลที่รับเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable, rebateable adj. rebater n.
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
unbated(อันเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่ทื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
rebate(n) เงินลด,ส่วนลด
rebate(vt) คืนให้,ลดให้,หักออก,ทำให้ทู่
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, bilobate; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobed; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobed; lobateเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobate; lobedเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rebateให้ส่วนลด, ส่วนลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhomboidal; rhombate; rhomboid-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombate; rhomboid; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhomboid; rhombate; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of freeholdการเข้าครอบครองที่ดินมรดกก่อนทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of nuisanceการระงับเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Address, Debate on theการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adsorbateสิ่งถูกดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjournment of the debateการเลื่อนการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbateมีขนแผง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobar; bilobate-สองพู, -สองหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobate; bilobular-สองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobate; bilobar-สองพู, -สองหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobate placenta; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobed placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobular; bilobate-สองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilobate placenta; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilobed placenta; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
celibateที่อยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
duplex placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, adjournment of theการเลื่อนการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, generalการเปิดอภิปรายทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general debateการเปิดอภิปรายทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general debateการเปิดอภิปรายทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facsimile probateการพิสูจน์พินัยกรรมจากเอกสารเดิม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interlobate moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งระหว่างเนิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbateสารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ, Example: ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Adsorbatesตัวที่ถูกดูดซับ [การแพทย์]
Calcium Ascorbateคัลเซียมแอสคอร์เบท,แคลเซียมแอสคอร์เบท [การแพทย์]
Calcium Sorbateคัลเซียมซอร์เบท [การแพทย์]
Debateการโต้วาที [การแพทย์]
Dehydroascorbateดีฮัยโดรแอสคอร์เบท [การแพทย์]
Hylo-Bates-Gibbonชะนี [การแพทย์]
Incubateอบ, บ่ม [การแพทย์]
Incubatedการอบ [การแพทย์]
Lobateเป็นกลีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bateI debated whether to ask her about it or not.
bateWe debated the matter at length.
bateThe fever has abated.
bateHe participated in the debate.
bateWe will debate this subject at the meeting.
bateAffirmative action and busing are debated topics.
bateDeclare your position in a debate.
bateDebate about what measures to take.
bateHow about holding a debate on women's rights?
bateAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
bateLet's debate with each other about the matter.
bateThe debate has been interesting, confusing, and sometimes horrifying.
bateWe debated the problem.
bateDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
bateThe wind abated a little.
bateHe rebated ten thousand yen to me.
bateHe debated on the problem with his parents.
bateTeachers stimulate the students' interest and have them think, ask questions and debate among themselves.
bateThey debated closing the school.
bateYour decision is open to some debate.
bateThe eloquent scholar readily participated in the debate.
bateWe had a very vigorous debate.
bateIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
bateThe wind has abated.
bateThe storm didn't abate for several hours.
bateI debated for hours with my friends on the subject.
bateThe debate continues into the 1980s and 1990s.
bateThe teachers debated the problem with the parents.
bateDid you listen in to the Parliamentary debate?
bateThe matter of his successor is still under debate.
bateThe two teams debated on the issue of nuclear power.
bateThe debate over which consultant to use went on for hours.
bateThis debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.
bateWe debated on the question of world population.
bateThe storm has gradually abated.
bateThey grew warm over the debate.
bateI used to debate the problem with her.
bateThey will debate the question tomorrow.
bateThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
bateShe pretended to be asleep during the debate.
bateIt will only mean an endless debate.
bateI beat him completely in the debate.
bateThe storm abated.
bateShe debated about his offer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา(v) discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai Definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
ช่วยตัวเอง(v) masturbate, Syn. อัตตกามกิริยา, Thai Definition: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
อภิปราย(v) debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai Definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
วิวาท(v) dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai Definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
ปะทะคารม(v) debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
การโต้ตอบ(n) conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai Definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
ไข่ตายโคม(n) egg spoiled while being incubated, Example: เราไม่สามารถแยกได้ว่าไข่ใบไหนเป็นไข่ตายโคมบ้าง, Thai Definition: ไข่ที่เป็นตัวแล้วแต่ตายในระหว่างฟัก
ไข่ข้าว(n) egg spoiled while being incubated, See also: egg containing undeveloped embryo, Example: ใครเอาไข่ข้าวมาใส่ไว้ในตู้กับข้าว ส่งกลิ่นเหม็นมาก, Count Unit: ลูก, ใบ, ฟอง, Thai Definition: ไข่ที่ฟักยังไม่ทันเป็นตัว
กลั้นหายใจ(v) hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai Definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
คอซอง(n) boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai Definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
เถียง(v) dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
ผู้อภิปราย(n) debater, Example: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจรรย์(n) virgin, See also: celibate, chaste, Example: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai Definition: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน, Notes: (สันสกฤต)
พิพาท(v) dispute, See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง, Example: ประเทศไทยกับกัมพูชาพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร, Thai Definition: โต้เถียงกัน, โต้แย้งกัน, พูดเกี่ยงแย่งกัน
ฟักตัว(v) incubate, See also: brew, ferment, Syn. ก่อตัว, Example: แมลงครั่งจะฟักตัวภายใน 20 นาทีหลังจากการวางไข่, Thai Definition: ก่อให้เกิดให้เป็นขึ้นอย่างแพร่หลาย
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ลด(v) reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai Definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ลดหย่อน(v) reduce, See also: lower, decrease, abate, Syn. ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, Ant. เพิ่ม, Example: เขาต้องการตัวเลขที่ติดลบจากธุรกิจไปหักลดหย่อนภาษีในประเทศ, Thai Definition: ผ่อนให้เบาลง, ทุเลา
วิภาษ(v) argue, See also: debate, retort, dispute, Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง, พูดโต้, Notes: (สันสกฤต)
สำเร็จความใคร่(v) masturbate, See also: wank, Syn. ช่วยตัวเอง, Example: นายแพทย์ไม่แนะนำให้วัยรุ่นสำเร็จความใคร่ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม, Thai Definition: เสร็จกามกิจ, ทำให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศ
ต่อล้อต่อเถียง(v) haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai Definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
โต้คารม(v) argue, See also: dispute, debate, Syn. ปะทะคารม, ประคารม, Example: กว่าจะเข้าวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องเสียเวลาโต้คารมคารมระหว่างส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ส.พรรครัฐบาล 2 ชั่วโมง, Thai Definition: พูดโต้ตอบกันไปมาด้วยถ้อยคำลึกซึ้ง
โต้เถียง(v) argue, See also: debate, dispute, Example: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ, Thai Definition: เถียงกันไปมา
โต้วาที(n) debate, Syn. การโต้วาที, Example: โต้วาทีนัดนั้นสนุกมาก, Count Unit: นัด, ครั้ง, Thai Definition: แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถก(v) discuss, See also: debate, argue, dispute, Example: เรื่องนี้ผมอยากเอามาถกกันดู ดูว่ามันจะกลายเป็นภาษาสำหรับอนาคตของเราจริงหรือ, Thai Definition: ยกขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล
ท่อถ้อย(n) debate, See also: answer, Syn. คำโต้, คำโต้ตอบ
บรรเทา(v) abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai Definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
รำงับ(v) relieve, See also: abate, Syn. ระงับ, บรรเทา
ประณาม(v) condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai Definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
ชะนี(n) gibbon, See also: Hylobates, Example: ชะนีเป็นสัตว์ป่าจึงไม่ควรนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hylobatidae แขนยาวมาก ไม่มีหาง ขนยาวนุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ชอบห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้สูงๆ ร้องเสียงดัง เสียงร้องแสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่ แต่ละชนิดมีเสียงร้องไม่เหมือนกัน กินผลไม้และใบไม้
ชักว่าว(v) masturbate, Thai Definition: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของชาย
กลั้นใจ(v) hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ, Example: ผู้ที่ฝึกดำน้ำต้องเริ่มจากฝึกกลั้นใจในน้ำก่อน
กลั้นลมหายใจ(v) hold one's breath, See also: catch one's breath, bate one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, Example: เมื่อรถวิ่งผ่านโรงงานกลั่นเหล้าทุกครั้งผมจะต้องกลั้นลมหายใจเพราะทนกลิ่นไม่ไหว
กก(v) brood, See also: hatch, incubate, Example: นกแทบทุกชนิดมักจะช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
การโต้เถียง(n) controversy, See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion, Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง, Example: การโต้เถียงกันของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆ
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
การผ่อนคลาย(n) relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai Definition: การลดความตึงเครียด
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
ข้อโต้แย้ง(n) argument, See also: dispute, debate, controversy, Syn. ข้อพิพาท, ข้อโต้เถียง, Example: ฝ่ายค้านมีข้อโต้แย้งที่จะขอคัดค้านฝ่ายเสนอ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เนื้อหาสาระของการโต้แย้ง
ทุ่มเถียง(v) argue, See also: debate, discuss, talk about, clarify, Syn. เจรจา, โต้ตอบ
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
โต้เเย้ง(v) dispute, See also: argue, debate, quarrel, controvert, Syn. โต้เถียง, แย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[aphiprāi thūapai] (n, exp) EN: general debate  FR: débat général [m]
ใบเรือ[bai reūa] (n, exp) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
บนเรือ[bon reūa] (n, exp) EN: aboard ship  FR: à bord (d'un bateau)
โบต[bōt] (n) EN: boat  FR: bateau [m]
ชักว่าว[chak wāo] (v, exp) EN: masturbate  FR: se masturber ; masturber
ดาดฟ้า[dātfā] (n) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck  FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]
โดยทางเรือ[dōi thāng reūa] (x) EN: by boat  FR: en bateau ; par bateau
ฟัก[fak] (v) EN: incubate  FR: couver ; incuber
ฟักไข่[fak khai] (v, exp) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood  FR: couver des oeufs
หุ่นเรือ[hun reūa] (n, exp) EN: model of a ship  FR: maquette de bateau [f]
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นใบ[kampan bai] (n, exp) EN: sailing ship  FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
กำปั่นไฟ[kampan fai] (n, exp) EN: steamship  FR: bateau à vapeur [m]
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[kān aphiprāi mai waiwāngjai] (n, exp) EN: debate of no-confidence ; censure debate
กางใบเรือ[kāng bai reūa] (v, exp) FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
การเลื่อนการอภิปราย[kān leūoen kān aphiprāi] (n, exp) EN: adjournment of the debate
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[kān lot suanbaeng nai sap møradok] (n, exp) EN: abatement of a legacy
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [f]
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]
การโต้วาที[kān tōwāthī] (n) EN: debate  FR: débat [m]
แข่งเรือ[khaeng reūa] (n, exp) EN: boat racing  FR: course de bateaux [f]
ข้ามเรือ[khām reūa] (v, exp) EN: cross the river (by a boat)  FR: traverser en bateau
คัดท้าย[khatthāi] (v) EN: steer ; helm ; take the tiller  FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
ขึ้นเรือ[kheun reūa] (v, exp) EN: go aboard a ship  FR: monter à bord d'un bateau
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ค้อน[khøn] (v) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain  FR: porter un regard désapprobateur
กก[kok] (v) EN: brood ; hatch ; incubate  FR: couver ; faire éclore ; incuber
กกไข่[kok khai] (v) EN: brood eggs ; sit on eggs ; incubate eggs  FR: couver (des oeufs)
กระดูกงู[kradūkngū] (n) EN: keel (of a boat)  FR: quille (de bateau) [f]
กู้เรือ[kū reūa] (v, exp) EN: salvage  FR: sauver un bateau
ลำ[lam] (n) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]  FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลงเรือ[long reūa] (v, exp) EN: embark ; get on a boat ; board a ship  FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
ลงเรือลำเดียวกัน[long reūa lam dīokan] (v, exp) EN: be in the same boat  FR: être dans le même bateau
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดหย่อน[lotyøn] (v) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate  FR: réduire ; diminuer
มอ[mø] (n) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat  FR: grand bateau [m]
นักกายกรรม[nak kāiyakām] (n) EN: gymnast ; acrobat  FR: gymnaste [m, f] ; acrobate [m]
นั่งเรือไป...[nang reūa pai ...] (v, exp) EN: go to ... (destination) by boat  FR: aller à ... (destination) en bateau
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer

CMU English Pronouncing Dictionary
BATE B EY1 T
ABATE AH0 B EY1 T
BATES B EY1 T S
BATED B EY1 T IH0 D
BATEY B EY1 T IY0
REBATE R IY1 B EY2 T
BATES' B EY1 T S
ABATED AH0 B EY1 T IH0 D
DEBATE D AH0 B EY1 T
LABATE L AA1 B EY0 T
ABBATE AA1 B EY0 T
ABATES AH0 B EY1 T S
DEBATED D AH0 B EY1 T IH0 D
PROBATE P R OW1 B EY2 T
DEBATER D AH0 B EY1 T ER0
BATESON B EY1 T S AH0 N
BATESON B AE1 T IH0 S AH0 N
BATEMAN B EY1 T M AH0 N
REBATED R IY1 B EY2 T IH0 D
REBATES R IY1 B EY2 T S
DEBATES D AH0 B EY1 T S
UNABATED AH2 N AH0 B EY1 T IH0 D
INCUBATE IH1 N K Y AH0 B EY2 T
DEBATERS D AH0 B EY1 T ER0 Z
CELIBATE S EH1 L IH0 B AH0 T
DEBATE'S D AH0 B EY1 T S
CELEBATE S EH1 L AH0 B AH0 T
ABATEMENT AH0 B EY1 T M AH0 N T
REPROBATE R EH1 P R AO0 B EY0 T
ABATEMENTS AH0 B EY1 T M AH0 N T S
MASTERBATE M AE1 S T ER0 B EY2 T
EXACERBATE IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T
BATESON(2) B AE1 T S AH0 N
MASTURBATE M AE1 S T ER0 B EY2 T
BATESVILLE B EY1 T S V IH2 L
MASTURBATES M AE1 S T ER0 B EY2 T S
MASTURBATED M AE1 S T ER0 B EY2 T IH0 D
MASTERBATES M AE1 S T ER0 B EY2 T S
EXACERBATES IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T S
EXACERBATED IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T IH0 D
EXACERBATED IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T AH0 D
MASTERBATED M AE1 S T ER0 B EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bate (v) bˈɛɪt (b ei1 t)
abate (v) ˈəbˈɛɪt (@1 b ei1 t)
bated (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)
bates (v) bˈɛɪts (b ei1 t s)
abated (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)
abates (v) ˈəbˈɛɪts (@1 b ei1 t s)
debate (v) dˈɪbˈɛɪt (d i1 b ei1 t)
rebate (n) rˈiːbɛɪt (r ii1 b ei t)
debated (v) dˈɪbˈɛɪtɪd (d i1 b ei1 t i d)
debater (n) dˈɪbˈɛɪtər (d i1 b ei1 t @ r)
debates (v) dˈɪbˈɛɪts (d i1 b ei1 t s)
probate (v) prˈoubɛɪt (p r ou1 b ei t)
rebates (n) rˈiːbɛɪts (r ii1 b ei t s)
celibate (n) sˈɛlɪbət (s e1 l i b @ t)
combated (v) kˈɒmbætɪd (k o1 m b a t i d)
debaters (n) dˈɪbˈɛɪtəz (d i1 b ei1 t @ z)
incubate (v) ˈɪnkjubɛɪt (i1 n k y u b ei t)
probated (v) prˈoubɛɪtɪd (p r ou1 b ei t i d)
probates (v) prˈoubɛɪts (p r ou1 b ei t s)
unabated (j) ˌʌnəbˈɛɪtɪd (uh2 n @ b ei1 t i d)
abatement (n) ˈəbˈɛɪtmənt (@1 b ei1 t m @ n t)
celibates (n) sˈɛlɪbəts (s e1 l i b @ t s)
incubated (v) ˈɪnkjubɛɪtɪd (i1 n k y u b ei t i d)
incubates (v) ˈɪnkjubɛɪts (i1 n k y u b ei t s)
reprobate (v) rˈɛprəbɛɪt (r e1 p r @ b ei t)
exacerbate (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪt (i1 g z a1 s @ b ei t)
masturbate (v) mˈæstəbɛɪt (m a1 s t @ b ei t)
reprobated (v) rˈɛprəbɛɪtɪd (r e1 p r @ b ei t i d)
reprobates (v) rˈɛprəbɛɪts (r e1 p r @ b ei t s)
exacerbated (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪtɪd (i1 g z a1 s @ b ei t i d)
exacerbates (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪts (i1 g z a1 s @ b ei t s)
masturbated (v) mˈæstəbɛɪtɪd (m a1 s t @ b ei t i d)
masturbates (v) mˈæstəbɛɪts (m a1 s t @ b ei t s)
rent-rebate (n) rˈɛnt-riːbɛɪt (r e1 n t - r ii b ei t)
rent-rebates (n) rˈɛnt-riːbɛɪts (r e1 n t - r ii b ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] cough (blood); to argue; debate, #1,567 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book, #2,040 [Add to Longdo]
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, ] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal, #5,338 [Add to Longdo]
争论[zhēng lùn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to argue; to debate; to contend; argument; contention; controversy; debate, #6,186 [Add to Longdo]
加剧[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter, #6,417 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] dispute; debate; argue; discuss, #9,736 [Add to Longdo]
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] debate; argue over, #10,147 [Add to Longdo]
退还[tuì huán, ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˊ, 退 / 退] to return (sth borrowed etc); to send back; to refund; to rebate, #11,675 [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
辩证法[biàn zhèng fǎ, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] dialectics; dialectic or Socratic method of debate, #20,909 [Add to Longdo]
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, ] console oneself; masturbate; onanism; masturbation, #28,047 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch, #30,677 [Add to Longdo]
论战[lùn zhàn, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] to debate; to contend; polemics, #31,723 [Add to Longdo]
孵育[fū yù, ㄈㄨ ㄩˋ, ] to incubate; to rear (chicks), #33,389 [Add to Longdo]
贴现[tiē xiàn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, / ] discount; rebate, #34,398 [Add to Longdo]
手淫[shǒu yín, ㄕㄡˇ ㄧㄣˊ, ] masturbate; masturbation, #40,791 [Add to Longdo]
辩说[biàn shuō, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] to debate; to argue, #129,503 [Add to Longdo]
辩难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, / ] to debate; to retort; to refute, #145,732 [Add to Longdo]
辩诬[biàn wū, ㄅㄧㄢˋ ㄨ, / ] to debate; to refute, #210,273 [Add to Longdo]
孔丛子[Kǒng cóng zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄘㄨㄥˊ ㄗˇ, / ] Kong family Master's anthology, collection of fictional debates between Confucius, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃, #271,400 [Add to Longdo]
辩答[biàn dá, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄚˊ, / ] a reply (in debate), #443,630 [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便 / 便] retort with challenging questions; debate [Add to Longdo]
孵蛋[fū dàn, ㄈㄨ ㄉㄢˋ, ] to incubate [Add to Longdo]
打飞机[dǎ fēi jī, ㄉㄚˇ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] to masturbate (slang) [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] ape; Hylobates agilis [Add to Longdo]
转剧[zhuǎn jù, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, / ] to make acute; to exacerbate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflauen {n}; Abklingen {n}abatement [Add to Longdo]
Akrobat {m} | Akrobaten {pl}acrobat | acrobats [Add to Longdo]
Atem {m}; Atemzug {m} | Atemzüge {pl} | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Disputant {m} | Disputanten {pl}debater | debaters [Add to Longdo]
Ehelosigkeit {f}; Zölibat {n} | Ehelosigkeiten {pl}; Zölibate {pl}celibacy | celibacies [Add to Longdo]
Flussboot {n} | Flussboote {pl}bateau | bateaux [Add to Longdo]
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}; Streichung {f}; Kürzung {f}; Senkung {f}abatement [Add to Longdo]
Hexensabbat {m} | Hexensabbate {pl}coven | covens [Add to Longdo]
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement [Add to Longdo]
Nachlassgericht {n}probate court [Add to Longdo]
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Preisnachlass {m}rebate [Add to Longdo]
Rückzahlung {f}; Rückvergütung {f}rebate [Add to Longdo]
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief [Add to Longdo]
Steuererleichterung {f}tax relief; tax abatement [Add to Longdo]
Steuernachlass {m}abatement of tax [Add to Longdo]
Steuervergütung {f}; Steruerrückerstattung {f}; Steuerückzahlung {f}tax rebate [Add to Longdo]
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action [Add to Longdo]
Verminderer {m}abater [Add to Longdo]
Verringerung {f}; Abnehmen {n}; Nachlassen {n}; Verminderung {f}; Rückgang {m}abatement [Add to Longdo]
Vorauszahlungsrabatt {m}anticipation rebate [Add to Longdo]
Zölibatär {m}celibate [Add to Longdo]
Zölibat {n}; Ehelosigkeit {f} | im Zölibat leben; ehelos bleibencelibacy | to remain celibate [Add to Longdo]
abklingen (Lärm; Begeisterung)to abate [Add to Longdo]
approbiertapprobated [Add to Longdo]
ausbrüten | ausbrütendto incubate | incubating [Add to Longdo]
ausgebrütetincubated [Add to Longdo]
batenasked for [Add to Longdo]
bekämpftecombated [Add to Longdo]
bestätigtprobated [Add to Longdo]
debattieren | debattierend | debattiert | er/sie debattiert | ich/er/sie debattierte | er/sie hat/hatte debattiertto debate | debating | debated | he/she debates | I/he/she debated | he/she has/had debated [Add to Longdo]
erbittern | erbitterndto exacerbate | exacerbating [Add to Longdo]
erbittertexacerbates [Add to Longdo]
erbitterteexacerbated [Add to Longdo]
erörtern | erörternd | erörtert | er/sie erörtert | ich/er/sie erörterte | er/sie hat/hatte erörtertto debate | debating | debated | he/she debates | I/he/she debated | he/she has/had debated [Add to Longdo]
gerichtliche Testamenteröffnung {f}probate [Add to Longdo]
geschwächtbated [Add to Longdo]
masturbieren; onanieren | masturbierend | masturbiert | masturbierteto masturbate | masturbating | masturbates | masturbated [Add to Longdo]
niedrigerer Beitragabated contribution [Add to Longdo]
schwächen | schwächend | schwächtto bate | bating | bates [Add to Longdo]
unvermindertunabated [Add to Longdo]
unvermindert {adv}unabatedly [Add to Longdo]
jdn. verärgernto exacerbate [Add to Longdo]
verbittern | verbitternd | verbittert | verbitterteto acerbate | acerbating | acerbates | acerbated [Add to Longdo]
verkommen | verkommend | verkommen | verkommt | verkamto reprobate | reprobating | reprobated | reprobates | reprobated [Add to Longdo]
verkommen {adv}reprobately [Add to Longdo]
verringern | verringerndto bate | bating [Add to Longdo]
verringern; vermindern; nachlassen; sich legen (Sturm) | verringernd | verringert; vermindertto abate | abating | abated [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばてる[bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
めく[meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
インキュベート[inkyube-to] (n) incubate [Add to Longdo]
オナる[ona ru] (v5r) (col) (See オナニー) to masturbate [Add to Longdo]
キャッシュバック[kyasshubakku] (n) cash-back; rebate [Add to Longdo]
クレジットデリバティブ[kurejittoderibateibu] (n) credit derivative [Add to Longdo]
コンサーバティブ[konsa-bateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
シコる[shiko ru] (v5r) (col) to masturbate [Add to Longdo]
ディベート[deibe-to] (n) debate; (P) [Add to Longdo]
デリバティブ[deribateibu] (n) derivative (stock) [Add to Longdo]
ネオコンサバティブ[neokonsabateibu] (n) neo-conservative [Add to Longdo]
バテンレース[batenre-su] (n) (abbr) Battenberg lace [Add to Longdo]
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
マスをかく[masu wokaku] (exp,v5k) (col) to jerk off; to masturbate [Add to Longdo]
リバティー[ribatei-] (n) liberty; (P) [Add to Longdo]
リベート[ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P) [Add to Longdo]
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
夏ばて(P);夏バテ[なつばて(夏ばて)(P);なつバテ(夏バテ), natsubate ( natsu bate )(P); natsu bate ( natsubate )] (n,vs) suffering from summer heat; summer heat fatigue; (P) [Add to Longdo]
割り返し[わりかえし, warikaeshi] (n) rebate [Add to Longdo]
割り戻し金[わりもどしきん, warimodoshikin] (n) rebate money [Add to Longdo]
割り戻す;割戻す[わりもどす, warimodosu] (v5s,vt) to rebate; kickback [Add to Longdo]
割引(P);割り引き(io)(P);割引き(io)(P);割り引(io)(P)[わりびき, waribiki] (n,suf,adj-no) discount; reduction; rebate; (after a number) tenths discounted; tenths reduced; (P) [Add to Longdo]
議了[ぎりょう, giryou] (n,vs) finishing discussion; closing a debate [Add to Longdo]
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment [Add to Longdo]
牛蛙[うしがえる;ウシガエル, ushigaeru ; ushigaeru] (n) (uk) American bullfrog (Lithobates catesbeianus) [Add to Longdo]
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention [Add to Longdo]
軽減[けいげん, keigen] (n,vs) abatement; reduction; (P) [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement [Add to Longdo]
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy [Add to Longdo]
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion [Add to Longdo]
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation [Add to Longdo]
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
辞典(P);辭典(oK);言葉典;ことば典[じてん(辞典;辭典)(P);ことばてん, jiten ( jiten ; jiten )(P); kotobaten] (n) dictionary; (P) [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation [Add to Longdo]
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bate
   v 1: moderate or restrain; lessen the force of; "He bated his
      breath when talking about this affair"; "capable of bating
      his enthusiasm"
   2: flap the wings wildly or frantically; used of falcons
   3: soak in a special solution to soften and remove chemicals
     used in previous treatments; "bate hides and skins"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top