ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*barrister*

B AE1 R IH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: barrister, -barrister-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrister(n) ทนายความ, See also: ทนาย, Syn. lawyer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer

English-Thai: Nontri Dictionary
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Barrister(n) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล, Syn. Advocate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอกฎหมาย(n) expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
ทนาย(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRISTER B AE1 R IH0 S T ER0
BARRISTER B EH1 R IH0 S T ER0
BARRISTERS B AE1 R IH0 S T ER0 Z
BARRISTERS B EH1 R IH0 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrister (n) bˈærɪstər (b a1 r i s t @ r)
barristers (n) bˈærɪstəz (b a1 r i s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsanwalt {m} (vor Gericht) | Rechtsanwälte {pl}barrister [Br.]; advocate [Sc.]; attorney [Am.] | barristers [Add to Longdo]
Rechtsbeistand {m}barrister at law [Add to Longdo]
RA : Rechtsanwaltbar. : barrister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリスター;バリスタ[barisuta-; barisuta] (n) (1) varistor; (2) barrister; (3) (usu. バリスタ) barista (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrister
   n 1: a British or Canadian lawyer who speaks in the higher
      courts of law on behalf of either the defense or
      prosecution

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top