ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*awful*

AO1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: awful, -awful-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awful(adj) น่ากลัว, See also: น่าสะพรึงกลัว, Syn. terrible, dreadful, appalling
awful(adj) แย่มาก, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. terrible, disagreeable
lawful(adj) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legal
awfully(adv) อย่างเลวร้าย, Syn. poorly, horribly, badly
godawful(adj) โหดร้าย (คำสแลง), See also: น่ากลัว
unlawful(adj) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย, Syn. illegal, Ant. lawful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful, dread, terrible
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal, illicit, lawless

English-Thai: Nontri Dictionary
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawful arrestการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful causeมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful damagesค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful defenceการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful excuseข้อแก้ตัวตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful goodsของที่ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful holderผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath, unlawfulการทำคำสาบานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembly, unlawful๑. ซ่องโจร (ก. อาญา)๒. การมั่วสุม (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful conditionเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful detainerการถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful oathการทำคำสาบานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful picketing๑. การประท้วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒. การขัดขวางการเข้าทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful sexual intercourseการกระทำชำเราโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful woundingการทำให้บาดเจ็บโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful assembly๑. ซ่องโจร (ก. อาญา)๒. การมั่วสุม (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awfulThe sound of an awful scream made him shudder.
awfulI'm afraid there's been some awful news.
awfulI had an awful experience today, so I'm going to have a beer and go straight to bed.
awfulAlthough natto smells awful, it is delicious.
awfulI had an awful time at the conference.
awfulIt's an awful shame your wife couldn't come.
awful"Natto" smells awful but tastes terrific.
awfulWhat an awful lot of books you have!
awfulYour new car looks awfully expensive to me.
awfulOh! how awful!
awfulThis bike is awful; it's too heavy.
awfulI can't stand an awful sweat like this.
awfulHow awful to reflect that what people say of us is true!
awfulIt's awfully cold today.
awfulI met with an awful accident.
awfulThat looks like an awful lot for two people.
awfulHe is the lawful owner of the company.
awfulWe are awfully fed up with his long speech.
awfulIt's awfully cold this evening.
awfulI also heard that it was awful around the Eternal Flame.
awfulHis speech got awfully boring.
awfulThis has been the most awful day in my eleven-year-old life.
awfulI don't recommend eating in that restaurant. The food is awful.
awfulI realized then that this awful cellar was the only place that could save our lives.
awful"Natto" smells awful, but tastes delicious.
awfulNatto smells awful but tastes delicious.
awfulHe recognized his son as lawful heir.
awfulI'm awfully sorry that I was late.
awfulWhen I try to walk, I get an awful pain here.
awfulWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.
awfulNo wonder the car is awful condition.
awfulIt being awfully cold, the party were almost frozen to death.
awfulIt's awfully hot today.
awfulWhen the house caught fire, an awful feeling came over me.
awfulI made an awful mistake in the test.
awfulHow awful!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกกฎหมาย(v) be lawful, See also: be legal, be licit, be legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้, Thai Definition: ไม่ขัดกับกฎหมาย
นอกสมรส(adj) unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
เถื่อน(adj) illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
สยดสยอง(adj) terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai Definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
สุดขั้ว(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
สุดขีด(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. เต็มที่, สุดๆ, Example: ถ้าผมรักใครก็รักสุดใจ ถ้าเกลียดก็เกลียดสุดขีดเช่นกัน, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าถึงที่สุด
เหลือเกิน(adv) extremely, See also: very, awfully, exceedingly, Syn. อย่างยิ่ง, อย่างมาก, Example: ปัญหานี้ซับซ้อนเหลือเกิน
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
มั่วสุม(v) assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai Definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน
มุบมิบ(v) line one's own pocket by unlawful means, See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret, Example: เขาสองคนมุบมิบกันหาประโยชน์ให้ตัวเอง, Thai Definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
เป็นบ้า(adv) very, See also: extremely, awfully, terribly, Syn. เป็นบ้าเป็นหลัง, เยอะ, มาก, อย่างยิ่ง, Example: วันนี้อากาศร้อนเป็นบ้า, Notes: (ปาก)
สะเทือนขวัญ(adj) awful, See also: dreadful, awesome, fearful, Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว, Example: คดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
ตายห่า(adv) extremely, See also: terribly, awfully, heavily, severely, Example: เขาบ่นกับเมียทันทีที่ถึงบ้านว่าทำงานทั้งวันเหนื่อยตายห่า, Thai Definition: อย่างมีอาการเหนื่อยแทบตาย, เหนื่อยมาก
ตระหนก(adv) frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เต็มที(adv) awfully, See also: extremely, very, Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน, Example: แรงต้านจากกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจดูแผ่วเบาไร้ความหมายเต็มที
เต็มประดา(adv) very, See also: awfully, terribly, too much, Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที, Example: น้ำตาผมมันดันไหลออกมาเหมือนว่าเจ็บปวดเสียเต็มประดา
ถูกต้องตามกฎหมาย(v) be legal, See also: be lawful, be licit, Syn. ถูกกฎหมาย, Example: ถ้าเราค้าขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับ, Thai Definition: ชอบด้วยกฎหมาย
ฉิบหาย(adv) awfully, See also: extremely, Syn. มาก, Example: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก, Notes: (ปาก)
น่าสะพรึงกลัว(adj) dreadful, See also: awful, scary, terrible, frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: เขามักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน
น่าสะพรึงกลัว(v) be dreadful, See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: ข่าวฆาตกรรมทุกวันนี้มันน่าสะพรึงกลัวจริงๆ
ยรรยง(adj) majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
ชะมัด(adv) extremely, See also: terribly, awfully, Example: ข้อสอบเทอมนี้ยากชะมัด
มฤจฉาชีพ(n) unlawful occupation, Syn. มิจฉาชีพ, Example: กรณีที่พระภิกษุใช้ปลัดขิกรักษาคนไข้ดังเอกสารอ้างอิงนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมฤจฉาชีพของพระภิกษุ, Thai Definition: การเลี้ยงชีวิตผิดทาง, การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด
คนเถื่อน(n) illegal, See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person, Example: ยายบอกมันว่ามันเป็นคนเถื่อนไม่ได้ตีทะเบียนก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนนอกกฎหมาย
ทุเรศ(adj) pitiable, See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene, Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช, Example: หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ได้อย่างน่าทุเรศนี่เสียที, Notes: (ปาก)
แทบตาย(adv) very, See also: extremely, terribly, awfully, excessively, Syn. เจียนตาย, เกือบตาย, แทบแย่, Example: เขาชอบทำอะไรเหนือความคาดหมาย ทำให้คนอื่นตกใจแทบตาย, Thai Definition: มากจนเกือบหมดกำลัง
ธรรมนิตย์(n) moral person, See also: lawful person, Syn. ผู้เที่ยงธรรม, Notes: (สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม(adj) moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai Definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นอกกฎหมาย(v) be illegitimate, See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เหลือร้าย(adj) awful, See also: terrible, dreadful, Syn. ร้ายมาก, Example: ไวรัสเหลือร้ายตัวนี้เพิ่มจำนวนตัวเองเป็นทวีคูณอย่างรวดเร็ว
เหลือร้าย(v) be awful, See also: be terrible, be dreadful, Syn. ร้ายมาก, ร้ายกาจ, Example: แผนการของเขาเหลือร้ายจริงๆ
นอกกฎหมาย(adj) illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
ชอบด้วยกฎหมาย(adj) legal, See also: lawful, legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของคนไทยทุกคน, Thai Definition: ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ชอบธรรม(v) be righteous, See also: be lawful, be rightful, Syn. ยุติธรรม, Ant. อยุติธรรม, Example: ผู้พิพากษาทุกคนมีความชอบธรรมในการตัดสินคดี, Thai Definition: ถูกตามหลักธรรม ถูกตามมุมมองทางกฎหมาย
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย(adv) unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ห่วย(adj) bad, See also: terrible, awful, poor, very bad, without quality, Syn. แย่, เลว, ไม่ดี, ไม่ได้เรื่อง, ไร้คุณภาพ, Ant. ดี, เยี่ยม, Example: อาหารฝีมือห่วยแบบนี้เหรอที่คุณอยากจะนำเสนอ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[kān kakkhang nūang-nīo] (n, exp) EN: unlawful detention
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
มิชอบ[michøp] (adj) EN: wrong ; wrongful ; unlawful
มิชอบด้วยกฎหมาย[michøp dūay kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful
มิจฉาชีพ[mitchāchīp] (n) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood
มั่วสุม[mūasum] (n) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose  FR: organiser un gang
น่ากลัว[nāklūa] (adj) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible  FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
น่าเกรงขาม[nākrēngkhām] (adj) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring  FR: terrible
เป็นบ้า[pen bā] (adv) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly
ผิดกฎหมาย[phit kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful  FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
สยดสยอง[sayotsayøng] (adj) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible  FR: horrible ; effroyable ; effrayant
ตาย[tāi] (adv) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully  FR: à mourir
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (v) EN: be lawful ; be legal ; be licit ; be legitimate
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (adj) EN: lawful ; legal
ถูกต้องตามกฎหมาย[thuktǿng tām kotmāi] (adj) EN: legal ; rightful ; lawful ; legitimate  FR: légal
วิสามัญฆาตกรรม[wisāman khāttakam] (n, exp) EN: lawful homicide
แย่เลย[yaē loēi] (x) EN: that's awful
แย่มาก[yaē māk] (adj) EN: terrible ; it's terrible ! ; it's awful !
ยอด[yøt] (adj) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good  FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary
AWFUL AO1 F AH0 L
LAWFUL L AO1 F AH0 L
AWFULLY AO1 F AH0 L IY0
LAWFULLY L AO1 F AH0 L IY0
UNLAWFUL AH0 N L AO1 F AH0 L
AWFULNESS AO1 F AH0 L N AH0 S
UNLAWFULLY AH0 N L AO1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awful (j) ˈɔːfəl (oo1 f @ l)
lawful (j) lˈɔːfəl (l oo1 f @ l)
awfully (a) ˈɔːfliː (oo1 f l ii)
lawfully (a) lˈɔːfəliː (l oo1 f @ l ii)
unlawful (j) ˈʌnlˈɔːfəl (uh1 n l oo1 f @ l)
unlawfully (a) ˈʌnlˈɔːfəliː (uh1 n l oo1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hěn, ㄏㄣˇ, ] (adverb of degree); quite; very; awfully, #50 [Add to Longdo]
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal, #2,712 [Add to Longdo]
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, ] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly, #3,078 [Add to Longdo]
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, ] lawless; illegal; unlawful, #13,649 [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess, #15,116 [Add to Longdo]
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully, #21,678 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] TH: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  EN: unlawful (an)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal [Add to Longdo]
Rechtmäßigkeit {f}; Legalität {f}lawfulness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}awfulness [Add to Longdo]
Unrechtmäßigkeit {f}unlawfulness [Add to Longdo]
furchtbar {adv}awfully [Add to Longdo]
gesetzlich {adj}legal; statutory; lawful [Add to Longdo]
gesetzlich {adv}lawfully; by law [Add to Longdo]
rechtmäßig {adj}lawful; legal; rightful [Add to Longdo]
rechtmäßig {adv}lawfully [Add to Longdo]
rechtswidrig; ungesetzlich {adj}unlawful [Add to Longdo]
rechtswidrig {adv}unlawfully [Add to Longdo]
schrecklich {adj}awful [Add to Longdo]
schrecklich {adv}awfully [Add to Longdo]
schrecklich; furchtbarawful; terrible [Add to Longdo]
unrechtmäßig {adj} | unrechtmäßiger | am unrechtmäßigstenunlawful; illegal | more unlawful | most unlawful [Add to Longdo]
unrechtmäßig {adv}unlawfully; illegally [Add to Longdo]
Das ist verheerend!That's awful! [Add to Longdo]
Er ist schrecklich langweilig.He's an awful bore. [Add to Longdo]
Es tut mir außerordentlich Leid.I am awfully sorry. [Add to Longdo]
Es tut mir furchtbar Leid.I'm awfully sorry. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort [Add to Longdo]
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P) [Add to Longdo]
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
酷い(P);非道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) [Add to Longdo]
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow [Add to Longdo]
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
適法行為[てきほうこうい, tekihoukoui] (n) legal (lawful) act [Add to Longdo]
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P) [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly [Add to Longdo]
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land) [Add to Longdo]
不法投棄[ふほうとうき, fuhoutouki] (n,vs) unlawful dumping (e.g. of garbage) [Add to Longdo]
箆棒(ateji);篦棒(ateji)[べらぼう, berabou] (adj-na) (uk) absurd; unreasonable; awful [Add to Longdo]
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awful
   adv 1: used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful
       sorry" [syn: {terribly}, {awfully}, {awful},
       {frightfully}]
   adj 1: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
       "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
       manners"; "a painful performance"; "terrible
       handwriting"; "an unspeakable odor came sweeping into the
       room" [syn: {atrocious}, {abominable}, {awful},
       {dreadful}, {painful}, {terrible}, {unspeakable}]
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]
   3: offensive or even (of persons) malicious; "in a nasty mood";
     "a nasty accident"; "a nasty shock"; "a nasty smell"; "a
     nasty trick to pull"; "Will he say nasty things at my
     funeral?"- Ezra Pound [syn: {nasty}, {awful}] [ant: {nice}]
   4: inspired by a feeling of fearful wonderment or reverence;
     "awed by the silence"; "awful worshippers with bowed heads"
     [syn: {awed}, {awful}]
   5: extreme in degree or extent or amount or impact; "in a
     frightful hurry"; "spent a frightful amount of money" [syn:
     {frightful}, {terrible}, {awful}, {tremendous}]
   6: inspiring awe or admiration or wonder; "New York is an
     amazing city"; "the Grand Canyon is an awe-inspiring sight";
     "the awesome complexity of the universe"; "this sea, whose
     gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul
     beneath"- Melville; "Westminster Hall's awing majesty, so
     vast, so high, so silent" [syn: {amazing}, {awe-inspiring},
     {awesome}, {awful}, {awing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top