ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ates*

EY1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ates, -ates-
English-Thai: Longdo Dictionary
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latest(adj) ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด, Syn. newest, most recent
latest(adv) ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด
plates(sl) เท้า, Syn. plates of meat
Socrates(n) นักปราชญ์ชาวกรีก
statesman(n) รัฐบุรุษ
coordinates(n) เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน
Hippocrates(n) ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
statesmanly(adv) อย่างรัฐบุรุษ
delicatessen(n) ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ), Syn. deli, bistro, grocery
delicatessen(n) อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, ไส้กรอก, เนื้อรมควัน)
at the latest(idm) ไม่ช้ากว่า
statesmanlike(adj) เหมือนรัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
billy no mates(sl) คนที่ไม่มีเพื่อน, See also: คนไร้เพื่อน
plates of meat(sl) เท้า, Syn. plates
lares and penates(n) เทพเจ้าแห่งบ้าน (ตามความคิดของชาวโรมันโบราณ), See also: ผีบ้านผีเรือน
the United States(n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ, Syn. America
United Arab Emirates(n) สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United States of America(n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent, current
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
pearly gatesn. ประตูสวรรค์
privatesn. ของลับของชายหรือหญิง
socrates(ซอค'ระทีซ) n. (399-469 ปีมาก่อนคริสตกาล) นักปรัชญาชาวกรีก, See also: Socratic adj.
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America, America.

English-Thai: Nontri Dictionary
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Lloyd's Associatesสมาชิกสมทบสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
latest migrationการย้ายถิ่นครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectangular coordinatesพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
respective dates and hoursเรียงตามวันและเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rights, States'สิทธิของมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rumps; buttocks; clunes; natesแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spherical coordinatesพิกัดทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
somataesthesia; somaesthesia; somatesthesia; somesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
states, association ofสมาคมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesman, elderรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
States' rightsสิทธิของมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
somaesthesia; somataesthesia; somatesthesia; somesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-party statesประเทศระบบพรรคเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
original and derivative estatesที่ดินแปลงเดิมและแปลงที่แบ่งแยกออกมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oblique coordinatesพิกัดเฉียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amplitude of polar coordinatesแอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
age of marine invertebratesยุคสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
administration of estatesการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association of statesสมาคมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areal coordinatesพิกัดเชิงพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metrical coordinatesพิกัดอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee, estimatesคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Congress of America; Congress of the United Statesรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congress of the United States; Congress of Americaรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clunes; buttocks; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cylindrical coordinates; cylindrical polar coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylindrical polar coordinates; cylindrical coordinatesพิกัดทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gross ratesอัตราเบี้ยประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ floor] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest lower boundขอบเขตล่างมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ infimum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
G.C.D. (greatest common divisor); H.C.F. (highest common factor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
estimates committeeคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy, estates in; estates in expectancyสิทธิในที่ดินที่หวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estates in expectancy; expectancy, estates inสิทธิในที่ดินที่หวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estimatesประมาณการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zygostates๑. เครื่องชั่งน้ำหนักเงินตรา๒. เจ้าพนักงานชั่งน้ำหนักเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
H.C.F. (highest common factor); G.C.D. (greatest common divisor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggregates (Building materials)มวลรวม [TU Subject Heading]
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]
Baltic Statesกลุ่มประเทศริมทะเลบอลติก [TU Subject Heading]
Birth certificatesสูติบัตร [TU Subject Heading]
Bone platesแผ่นยึดกระดูก [TU Subject Heading]
Business education graduatesบัณฑิตธุรกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Calcium phosphatesแคลเซี่ยมฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Carbohydratesคาร์โบไฮเดรต [TU Subject Heading]
Certificates of depositบัตรเงินฝาก [TU Subject Heading]
Certificates of originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [TU Subject Heading]
Chondroitin sulfatesคอนครอยติน ซัลเฟต [TU Subject Heading]
Citratesซิเตรต [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
College graduatesบัณฑิต [TU Subject Heading]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Death row inmatesนักโทษประหาร [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]
Decedents' estatesทรัพย์มรดกของผู้ตาย [TU Subject Heading]
Dinoflagellatesไดโนแฟลกเจลเลต [TU Subject Heading]
Diphosphonatesดิพฟอสโฟเนต [TU Subject Heading]
Elementary school graduatesผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Estimatesการประมาณราคา [TU Subject Heading]
Failed statesรัฐล้มละลาย [TU Subject Heading]
Foreign exchange ratesอัตราปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Gates, Bill, 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955- [TU Subject Heading]
High school graduatesผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Immunities of foreign statesความคุ้มกันของรัฐ [TU Subject Heading]
Interest ratesอัตราดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Invertebratesสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Lactatesแลกเตต [TU Subject Heading]
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Marine invertebratesสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Persian Gulf Statesกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Phosphatesฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Pilates methodกายบริหารแบบพิลาทีส [TU Subject Heading]
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]
Plates (Engineering)เพลต (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Plates, Aluminumแผ่นอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Political candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง [TU Subject Heading]
Polycarbonatesโพลิคาร์บอเนต [TU Subject Heading]
Postal ratesอัตราค่าไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Primatesไพรเมทส์ [TU Subject Heading]
Protein hydrolysatesโปรตีน ไฮโดรไลเซท [TU Subject Heading]
Ratesอัตราราคา [TU Subject Heading]
Skatesสเกต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
dates back toมีมาตั้งแต่
delicates(n) ชุดชั้นใน
Embassy of the United States(n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
stateside(adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ates1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
atesAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
atesA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
atesAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
atesAfter her graduation from college, she went over to the United States.
atesAfter school we play baseball with our classmates.
atesAll families with children get special rates.
atesAll of the classmates waited for Takeshi.
atesAlmost everybody appreciates good food.
atesAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
atesAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
atesAn Englishman is an alien in the United States.
atesA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
atesAre there special evening rates?
atesAs a matter of fact, he's going to the states.
atesAs far as I know, this is the latest edition.
atesAt noon I have lunch with my classmates.
atesAt the latest.
atesBasho was the greatest poet.
atesBecause he lived in the United States for five years.
atesBeing together all the time, my Japanese classmates got to know each other very well.
atesBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
atesBesides being a statesman, he is a well-known painter.
atesBetty arrived latest.
atesBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
atesB. Franklin was an American statesman and inventor.
atesBill disagreed with his classmates on every subject.
atesBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
atesBill hates his father to smoking heavily.
atesBlood circulates through the body.
atesBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
atesBob operates an elevator in the department store.
atesBob was popular with all his classmates.
atesBoth Canada and Mexico border on the United States.
atesBoth you and I are college graduates.
atesBus rates have stayed the same for two years.
atesCanada borders the northern part of the United States.
atesCanada is to the north of the United States.
atesCandidates traded blows over the proposed tax cut.
atesChurchill was a worthy statesman.
atesCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
atesClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
atesCome here by ten at the latest.
atesCorn in an important crop in the United States.
atesDave is the fastest swimmer of all my classmates.
atesDay alternates with night.
atesDelegates from many countries participated in the conference.
atesDid you talk to your new classmates yesterday?
atesDivorce rates might reach a plateau soon.
atesDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิจารณา(n) one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
อาหารสำเร็จรูป(n) delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai Definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
สหรัฐอเมริกา(n) United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แผนใหม่(adj) new, See also: novel, modern, latest, Example: การรัฐประหารในปี 2500 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นการเปิดฉากเศรษฐกิจแผนใหม่ให้กับประเทศไทย, Thai Definition: แผนที่ไม่เคยใช้มาก่อน
พระอุปัชฌาย์(n) preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count Unit: รูป, องค์, Thai Definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
ล่าสุด(adj) latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
มวลรวม(n) total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
ยิ่ง(adv) extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ใหม่(adj) new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
ข่าวล่า(n) latest news, Syn. ข่าวสด, ข่าวด่วน, ข่าวล่ามาเร็ว, Example: มีข่าวล่าระบุว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆ นี้, Count Unit: ข่าว, เรื่อง, Thai Definition: ข่าวที่ทราบมาสดๆ ร้อนๆ หรือที่ได้มาใหม่
ค่าภาษีอากร(n) tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย
พรหมวิหาร(n) four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai Definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
พิกัด(n) co - ordinates, Example: ในการทำแผนที่จะมีการเก็บสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆ การวาดเส้นรูปหลายเหลี่ยมในลักษณะของพิกัด, Thai Definition: จำนวนจริง 2 จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ 2 ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน, Notes: (อังกฤษ)
เลือดตาแทบกระเด็น(adv) with greatest trouble, See also: excruciatingly, Example: เขาตั้งใจทำงานเลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไร, Thai Definition: ลำบากยากแค้นแสนสาหัส
อึ่ง(n) bullfrog, See also: Rana catesbiana, Syn. อึ่งอ่าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกพองตัวได้
อึ่งอ่าง(n) bullfrog, See also: Rana catesbeiana, Syn. อึ่งยาง, อึ่ง, Example: สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก ได้แก่ กบ คางคก เขียด อึ่งอ่าง เป็นต้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกพองตัวได้
ตัวใหม่(adj) new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai Definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวใหม่(adj) new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai Definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ติดบอร์ด(v) be on the board, See also: put on a board, be among the best of the successful candidates, Example: เธอเรียนดีจึงมีชื่อติดบอร์ดของมหาวิทยาลัย, Thai Definition: มีรายชื่อขึ้นบอร์ด เพราะมีความสามารถกว่าคนอื่นๆ
เต็มเหยียด(adv) at one's greatest speed, Example: ทั้งคู่เปลี่ยนจากวิ่งเหยาะเป็นพุ่งไปเต็มเหยียดคล้ายกำลังแข่งขัน, Thai Definition: สุดฝีเท้า
รัฐบุรุษ(n) statesman, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบุรุษของประเทศผู้ชนะสงครามได้ทำความตกลงร่วมกันจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง
ราชครู(n) a great master, See also: a Brahmin official who officiates at state rites, Brahman ceremonial head, Brahman chief o, Example: ท่านเจ้าเมืองประสงค์ให้ลูกทั้งสองได้รอบรู้ วิชาการดนตรีจึงจัดหาราชครูทำการ ฝึกสอนวิชาการร่ายรำขับร้องประกอบดนตรี, Thai Definition: ข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์
ยมล(n) pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ประเทศสหรัฐอเมริกา(n) United States of America, See also: United States, America, Syn. อเมริกา, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว, Count Unit: ประเทศ
ชะนี(n) gibbon, See also: Hylobates, Example: ชะนีเป็นสัตว์ป่าจึงไม่ควรนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hylobatidae แขนยาวมาก ไม่มีหาง ขนยาวนุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ชอบห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้สูงๆ ร้องเสียงดัง เสียงร้องแสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่ แต่ละชนิดมีเสียงร้องไม่เหมือนกัน กินผลไม้และใบไม้
การทูต(n) diplomacy, See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs, Example: เขาชอบใช้วิธีการทูตในการเจรจาหว่านล้อมและสร้างพันธมิตรทางการค้า
ที่สุด(adj) most, See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด(adv) most, See also: maximally, greatest
นว(adj) new, See also: modern, young, latest, Syn. ใหม่, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นวชาต(adj) new, See also: fresh, young, modish, modern, latest, Syn. ใหม่, Notes: (สันสกฤต)
นักการทูต(n) diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการทูต
นักการเมือง(n) politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง
ผู้กุมอำนาจ(n) powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count Unit: คน
หารร่วมมาก(n) greatest common factor, Syn. ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม, Ant. คูณร่วมน้อย, Example: คุณครูกำลังสอนนักเรียนคิดเลขแบบหารร่วมมาก, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น 7 เป็นตัวหารร่วมมากของ 14 และ 35
จุดสูงสุด(n) peak, See also: highest point, point of greatest success, Ant. จุดต่ำสุด, Example: เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้
ผู้กุมอำนาจ(n) powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count Unit: คน
ผู้ชี้แจง(n) one who explains, See also: one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on, Example: เขาเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสั่งซื้อสินค้า, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [f]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บะหมี่น้ำ[bamī nām] (n, exp) FR: soupe de pâtes [f]
บิล เกตส์[Bil Kēts = Bin Kēts] (n, prop) EN: Bill Gates  FR: Bill Gates
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
จตุบริษัท[jatubørisat] (n) EN: the four estates of the realm
จุดสูงสุด[jut sūngsut] (n, exp) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle  FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang] (n, exp) EN: comparative anatomy of vertebrates.
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā] (xp) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[kān prap døkbīa kheun] (n, exp) EN: rise in interest rates ; interest rate increase  FR: hausse des taux d'intérêt [f]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [f]
ข่าวล่า[khāolā] (n) EN: latest news ; hot news  FR: dernières nouvelles [fpl]
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[kūay jap = kuay jap] (n, exp) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour  FR: pâtes de riz [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง[kuaytīo haēng] (n, exp) EN: plain Chinese noodles ; noodles without soup  FR: plat de pâtes [m] ; plat de nouilles [m]
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ[kuaytīo nām] (n, exp) EN: Chinese noodles in soup ; soup-noodle ; noodles with soup  FR: soupe de nouille avec de la viande et des légumes [f] ; soupe de pâtes [f]
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า[kuaytīo rāt nā] (n, exp) FR: pâtes en sauce [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[kuaytīo sen lek] (n, exp) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles  FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[kuaytīo sen yai] (n, exp) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles  FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes larges [fpl]
ใหม่[mai] (adj) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking  FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
มากที่สุด[māk thīsut] (x) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest  FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]
นักการเมือง[nakkānmeūang] (n) EN: politician ; statesman ; congressman  FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]
นักการทูต[nakkānthūt] (n) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman  FR: diplomate [m, f]
นัดซ้อนกัน[nat søn kan] (n, exp) EN: dates clash with each other
ผัดซีอิ๊ว[phat sī-iu] (n, exp) FR: pâtes sautées à la sauce de soja [fpl]
ผัดไทย[phat Thai] (n, exp) FR: pâtes sautées à la thaïlandaise [fpl]
พิกัด[phikat] (n) EN: coordinate ; coordinates  FR: coordonnée [f] ; coordonnées [fpl]
พิกัดคาร์ทีเซียน[phikat Khāthīsīen] (n, exp) EN: Cartesian coordinates  FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
พรหมวิหาร[phrommawihān = phromwihān] (n) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind  FR: les quatre vertus [fpl]
พวกไม่มีกระดูกสันหลัง[phūak mai mī kradūk sanlang] (n) EN: invertebrates  FR: invertébrés [mpl]
พวกมีกระดูกสันหลัง[phūak mī kradūk sanlang] (n) EN: vertebrates  FR: vertébrés [mpl]
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[prathānāthibødī khøng Saharat Amērikā] (n, exp) EN: President of the United-States of America  FR: président des États-Unis d'Amérique [m]
ประเทศอเมริกา[Prathēt Amērikā] (n, prop) EN: United States ; U.S ; USA ; America  FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[Prathēt Saharat Amērikā] (n, prop) EN: United States of America ; United States ; America  FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt] (n, prop) EN: United Arab Emirates ; UAE
รัฐบุรุษ[ratthaburut] (n) EN: statesman  FR: homme d'État [m]
รัฐบุรุษอาวุโส[ratthaburut āwusō] (n, exp) EN: senior statesman ; elder statesman
สหรัฐอเมริกา[Saharat Amērikā] (n, prop) EN: United States (of America) ; USA  FR: Etats-Unis ; USA
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์[Saharat Ārap Ēmirēt] (n, prop) EN: United Arab Emirates (UAE)  FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt] (tm) EN: Emirates  FR: Emirates [f]
สถานทูตอเมริกา[Sathānthūt Amērikā] (n, prop) EN: Embassy of the United States  FR: Ambassade des États-Unis [f]
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย[Sathānthūt Amērikā Prajam Prathēt Thai] (n, prop) EN: Embassy of the United States in Thailand  FR: Ambassade des États-Unis en Thaïlande [f]
ทำพีธีบวงสรวง[tham phīthī būang sūang] (n, exp) EN: ceremony that initiates a new spirit house  FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]
...ที่สุด[... thīsut] (adv) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally  FR: le plus ... ; extrêmement ...
ยมล[yamon] (n) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination  FR: paire [f]
ยิ่ง[ying] (adv) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much  FR: extrêmement ; à l'extrême

CMU English Pronouncing Dictionary
ATES EY1 T S
RATES R EY1 T S
SATES S EY1 T S
OATES OW1 T S
DATES D EY1 T S
MATES M EY1 T S
GATES G EY1 T S
PATES P EY1 T S
FATES F EY1 T S
KATES K EY1 T S
HATES HH EY1 T S
BATES B EY1 T S
CATES K EY1 T S
YATES Y EY1 T S
LATEST L EY1 T AH0 S T
GATES' G EY1 T S
PATESE P AH0 T IY1 S
MOATES M OW1 EY2 T S
SKATES S K EY1 T S
ELATES IH0 L EY1 T S
FRATES F R EY1 T S
SPATES S P EY1 T S
SCATES S K EY1 T S
BATES' B EY1 T S
PATESE P AH0 T IY1 S IY0
YEATES Y IY1 EY2 T S
COATES K OW1 EY1 T S
PLATES P L EY1 T S
AGATES AE1 G AH0 T S
CRATES K R EY1 T S
SLATES S L EY1 T S
GRATES G R EY1 T S
STATES S T EY1 T S
ABATES AH0 B EY1 T S
GOATES G OW1 EY0 T S
LOCATES L OW1 K EY2 T S
GATES'S G EY1 T S IH0 Z
PILATES P IH0 L AA1 T IY2 S
DEBATES D AH0 B EY1 T S
CREATES K R IY0 EY1 T S
GYRATES JH AY1 R EY2 T S
PIRATES P AY1 R AH0 T S
REBATES R IY1 B EY2 T S
INMATES IH1 N M EY2 T S
NEATEST N IY1 T AH0 S T
OPIATES OW1 P IY0 AH0 T S
RELATES R IH0 L EY1 T S
FIXATES F IH1 K S EY2 T S
GATES'S G EY1 T S
PALATES P AE1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oates (n) ˈouts (ou1 t s)
bates (v) bˈɛɪts (b ei1 t s)
dates (v) dˈɛɪts (d ei1 t s)
fates (v) fˈɛɪts (f ei1 t s)
gates (v) gˈɛɪts (g ei1 t s)
hates (v) hˈɛɪts (h ei1 t s)
mates (v) mˈɛɪts (m ei1 t s)
pates (n) pˈɛɪts (p ei1 t s)
rates (v) rˈɛɪts (r ei1 t s)
sates (v) sˈɛɪts (s ei1 t s)
abates (v) ˈəbˈɛɪts (@1 b ei1 t s)
agates (n) ˈægəts (a1 g @ t s)
crates (v) krˈɛɪts (k r ei1 t s)
elates (v) ˈɪlˈɛɪts (i1 l ei1 t s)
grates (v) grˈɛɪts (g r ei1 t s)
latest (j) lˈɛɪtɪst (l ei1 t i s t)
orates (v) ˈɔːrˈɛɪts (oo1 r ei1 t s)
plates (v) plˈɛɪts (p l ei1 t s)
prates (v) prˈɛɪts (p r ei1 t s)
skates (v) skˈɛɪts (s k ei1 t s)
slates (v) slˈɛɪts (s l ei1 t s)
spates (n) spˈɛɪts (s p ei1 t s)
states (v) stˈɛɪts (s t ei1 t s)
aerates (v) ˈɛəʳrɛɪts (e@1 r ei t s)
berates (v) bˈɪrˈɛɪts (b i1 r ei1 t s)
creates (v) krˈiːˈɛɪts (k r ii1 ei1 t s)
curates (n) kjˈuəʳrəts (k y u@1 r @ t s)
debates (v) dˈɪbˈɛɪts (d i1 b ei1 t s)
derates (v) dˌiːrˈɛɪts (d ii2 r ei1 t s)
dilates (v) dˈaɪlˈɛɪts (d ai1 l ei1 t s)
donates (v) dˈounˈɛɪts (d ou1 n ei1 t s)
equates (v) ˈɪkwˈɛɪts (i1 k w ei1 t s)
estates (n) ˈɪstˈɛɪts (i1 s t ei1 t s)
fixates (v) fˈɪksˈɛɪts (f i1 k s ei1 t s)
gyrates (v) ʤˌaɪrˈɛɪts (jh ai2 r ei1 t s)
inmates (n) ˈɪnmɛɪts (i1 n m ei t s)
legates (n) lˈɛgɪts (l e1 g i t s)
locates (v) lˈoukˈɛɪts (l ou1 k ei1 t s)
neatest (j) nˈiːtɪst (n ii1 t i s t)
negates (v) nˈɪgˈɛɪts (n i1 g ei1 t s)
opiates (n) ˈoupɪəʳts (ou1 p i@ t s)
palates (n) pˈæləts (p a1 l @ t s)
pirates (v) pˈaɪrəts (p ai1 r @ t s)
rebates (n) rˈiːbɛɪts (r ii1 b ei t s)
relates (v) rˈɪlˈɛɪts (r i1 l ei1 t s)
rotates (v) rˈoutˈɛɪts (r ou1 t ei1 t s)
sedates (v) sˈɪdˈɛɪts (s i1 d ei1 t s)
senates (n) sˈɛnɪts (s e1 n i t s)
updates (v) ˌʌpdˈɛɪts (uh2 p d ei1 t s)
vacates (v) vˈəkˈɛɪts (v @1 k ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast), #39 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear, #45 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely, #109 [Add to Longdo]
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南, #440 [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders), #975 [Add to Longdo]
最新[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] latest; newest, #1,609 [Add to Longdo]
利率[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ, ] interest rates, #2,147 [Add to Longdo]
[Qí, ㄑㄧˊ, / ] (name of states and dynasties at several different periods); surname Qi, #2,470 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] (United States) state; province; sub-prefecture, #2,596 [Add to Longdo]
尽量[jìn liàng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] as much as possible; to the greatest extent, #2,723 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
[Wú, ㄨˊ, / ] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods, #3,873 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] statesman; vassal; courtier; minister; official, #3,968 [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] subordinates in gang of bandits, #5,569 [Add to Longdo]
美分[Měi fēn, ㄇㄟˇ ㄈㄣ, ] one cent (United States coin), #5,915 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money, #6,123 [Add to Longdo]
时装[shí zhuāng, ㄕˊ ㄓㄨㄤ, / ] the latest fashion in clothes; fashionable, #6,516 [Add to Longdo]
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations, #7,054 [Add to Longdo]
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
关系到[guān xì dào, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄉㄠˋ, / ] relates to; bears upon, #7,471 [Add to Longdo]
[Wèi, ㄨㄟˋ, ] surname Wei; name of vassal state of Zhou dynasty from 661 BC in Shanxi, one of the Seven Hero Warring States; Wei state, founded by Cao Cao 曹操, one of the Three Kingdoms from the fall of the Han; the Wei dynasty 221-265; Wei prefecture and Wei county at, #8,200 [Add to Longdo]
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, ] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, #8,281 [Add to Longdo]
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] certificates (investments), #9,184 [Add to Longdo]
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states), #9,202 [Add to Longdo]
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor), #9,581 [Add to Longdo]
红枣[hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #11,716 [Add to Longdo]
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, ] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行, #12,278 [Add to Longdo]
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, / ] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima, #12,438 [Add to Longdo]
政治家[zhèng zhì jiā, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄧㄚ, ] statesman; politician, #13,713 [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, / ] jujube; dates, #14,078 [Add to Longdo]
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America, #14,349 [Add to Longdo]
极点[jí diǎn, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] extreme point; pole; the origin (in polar coordinates), #14,531 [Add to Longdo]
新式[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] new type; latest type; new-style, #15,513 [Add to Longdo]
外卖[wài mài, ㄨㄞˋ ㄇㄞˋ, / ] to go; take out (relates to food bought at a restaurant), #15,759 [Add to Longdo]
莫大[mò dà, ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ, ] greatest; most important, #15,971 [Add to Longdo]
战国[zhàn guó, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] the Warring States period (475-221 BC), #16,222 [Add to Longdo]
地税[dì shuì, ㄉㄧˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] rates (tax), #16,228 [Add to Longdo]
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord, #17,204 [Add to Longdo]
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006, #18,010 [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国, #19,328 [Add to Longdo]
封顶[fēng dǐng, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ, / ] to put a roof (on a building); to cap the roof (finishing a building project); fig. to put a ceiling (on spending, prize, ambition etc); to top off; fig. to reach the highest point (of growth, profit, interest rates); to stop growing (of plant bud or bran, #20,923 [Add to Longdo]
屈原[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, ] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞, #21,994 [Add to Longdo]
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, / ] unit of area equal to 100 mu 畝|亩 or 6.6667 hectacres; a short while; a little while ago; circa. (for approximate dates), #23,297 [Add to Longdo]
原点[yuán diǎn, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] origin (math.); origin of coordinates, #23,436 [Add to Longdo]
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿 / ] United States permanent resident card; green card, #24,305 [Add to Longdo]
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体, #24,920 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] to admonish; to warn sb of their errors; (relates to zheng1 爭|争), #25,683 [Add to Longdo]
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview, #26,871 [Add to Longdo]
齐国[Qí guó, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Qi state of Western Zhou and the Warring states (1122-265 BC), centered in Shandong, #28,181 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] TH: ล่าสุด  EN: latest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen {pl} (einer Universität)graduate (of a university) | graduates (of a university) [Add to Longdo]
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates) [Add to Longdo]
Achsenkreuz {n} [math.]axes of coordinates [Add to Longdo]
Aggregat {n} | Aggregate {pl} | poliertes Aggregataggregate | aggregates | polished aggregate [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}university graduate | university graduates [Add to Longdo]
Analphabet {m} | Analphabeten {pl}illiterate | illiterates [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates [Add to Longdo]
Anreisetermin {m} | Anreisetermine {pl}date of arrival | dates of arrival [Add to Longdo]
Anteilschein {m} | Anteilscheine {pl}share certificate | share certificates [Add to Longdo]
Arbeitsbescheinigung {f} | Arbeitsbescheinigungen {pl}certificate of employment | certificates of employment [Add to Longdo]
Attest {n}; Bescheinigung {f} | Atteste {pl}; Bescheinigungen {pl} | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl}state of emergency | states of emergency [Add to Longdo]
Bahntarife {pl}rates for rail travel [Add to Longdo]
Barbitursäurepräparat {n} | Barbitursäurepräparate {pl}barbiturate | barbiturates [Add to Longdo]
Belagerungszustand {m} | Belagerungszustände {pl}state of siege | states of siege [Add to Longdo]
Besitztum {n}; Grundbesitz {m}; Gutshof {m} | Besitztümer {pl}; Grundbesitze {pl}; Gutshöfe {pl}estate | estates [Add to Longdo]
Betriebszustand {m} | Betriebszustände {pl} | automatischer Betriebszustandoperating state; operating condition | operating states; operating conditions | automatic operation [Add to Longdo]
Bundesgenosse {n} | Bundesgenossen {pl}confederate | confederates [Add to Longdo]
Bundesland {n} | die alten Bundesländer [pol.] | die neuen Bundesländer [pol.](federal) state; land | the old West German states | the newly-formed German states [Add to Longdo]
Dattel {f} | Datteln {pl}date | dates [Add to Longdo]
Datum {n}; Zeitangabe {f}; Zeitpunkt {m}; Termin {m}; Verabredung {f} | Daten {pl} | neueren Datumsdate | dates | of recent date [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Delikatessen {pl}; Feinkost {f}delicatessen [Add to Longdo]
Delikatessenhandlung {f} | Delikatessenhandlungen {pl}delicatessen shop | delicatessen shops [Add to Longdo]
Destillat {n} | Destillate {pl}distillate | distillates [Add to Longdo]
Diktat {n}; Befehl {m}; Zwang {m}dictates; diktat [Add to Longdo]
Diplomat {m}; Diplomatin {f} | Diplomaten {pl}diplomate | diplomates [Add to Longdo]
Diskontsatz {m} [fin.] | Diskontsätze {pl}bank rate | bank rates [Add to Longdo]
Dreigestirn {n} | Dreigestirne {pl}triumvirate | triumvirates [Add to Longdo]
Duplikat {n}; Doppel {n} | Duplikate {pl}duplicate | duplicates [Add to Longdo]
Durchschnittsverzinsung {f}average interest rates [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]
Ersatzmittel {n}; Ersatz {m}; Surrogat {n} | Ersatzmittel {pl}surrogate | surrogates [Add to Longdo]
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly [Add to Longdo]
Essgeschirr {n}plates and dishes [Add to Longdo]
Finanzlage {f} | Finanzlagen {pl}financial state | financial states [Add to Longdo]
mit Fluorid behandeln | mit Fluorid behandelnd | mit Fluorid behandelt | behandelt mit Fluorid | behandelte mit Fluoridto fluoridate | fluoridating | fluoridated | fluoridates | fluoridated [Add to Longdo]
Frachtsätze {pl}freight rates [Add to Longdo]
Fregatte {f} | Fregatten {pl}frigate | frigates [Add to Longdo]
Friedensrichter {m}magistrates [Add to Longdo]
Führerzeugnis {n} | Führerzeugnisse {pl}certificate of good conduct | certificates of good conduct [Add to Longdo]
Gehilfe {m} | Gehilfen {pl}helpmate | helpmates [Add to Longdo]
Geistesverfassung {f} | Geistesverfassungen {pl}state of mind | states of mind [Add to Longdo]
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)Commonwealth of Independent States (CIS) [Add to Longdo]
Grundplatte {f} | Grundplatten {pl}base plate; baseplate | base plates [Add to Longdo]
Impfschein {m} | Impfscheine {pl}certificate of vaccination | certificates of vaccination [Add to Longdo]
Insasse {m} | Insassen {pl}inmate | inmates [Add to Longdo]
Jahreszahl {f} | Jahreszahlen {pl}year date; date | year dates [Add to Longdo]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さてさて[satesate] (int) well; now; then [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぜ(P);ぞ(P)[ze (P); zo (P)] (prt) (male) (sentence end) adds force; indicates command; (P) [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
たの[tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
ですか[desuka] (exp) (pol) (See か・1) indicates question (sentence end) [Add to Longdo]
でもって[demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
とは[toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [Add to Longdo]
とやら[toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) [Add to Longdo]
にて[nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [Add to Longdo]
[nu] (aux-v,suf) (1) (See ない・1,ません,ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
はてさて[hatesate] (exp) (id) Let me see [Add to Longdo]
[ba] (prt) indicates supposition; if ... then; (P) [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
やら[yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
よう[you] (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
[wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
わい;わえ[wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アソシエーツ[asoshie-tsu] (n) associates [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test [Add to Longdo]
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
極座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
最終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] latest version [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
最新技術[さいしんぎじゅつ, saishingijutsu] latest technology [Add to Longdo]
最新版[さいしんはん, saishinhan] latest version [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
縦視野移動[たてしやいどう, tateshiyaidou] rolling [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music) [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical Line (|) [Add to Longdo]
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珍味[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top