ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*assured*

AH0 SH UH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assured, -assured-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assured(adj) เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
assured(n) ผู้เอาประกันภัย
rest assured(idm) ทำให้แน่ใจ, See also: มั่นใจ
self-assured(adj) มั่นใจในตัวเอง, See also: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง, Syn. confident, assertive, self-confident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident

English-Thai: Nontri Dictionary
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assured(n) ผู้เอาประกัน
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life assuredชีวิตที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ดู insured] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assured destruction (MAD)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuredFull religious freedom is assured to all people.
assuredHe assured me of his help.
assuredHe had an assured manner.
assuredHis affected manner of speaking seemed very assured.
assuredI am assured of his honesty.
assuredI am assured of your help.
assuredRest assured that I will do my best.
assuredThe bank reassured us the safety of our money.
assuredThe captain assured us that there would be no danger.
assuredThe doctor reassured me about my father's condition.
assuredThe doctor's remarks reassured the patient.
assuredThe man assured us that she didn't commit the murder.
assuredThe principal assured me of her honesty.
assuredYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.
assuredYou may rest assured that we shall do all we can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เอาประกันภัย(n) the assured, Example: บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ, Count Unit: คน, Thai Definition: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกัน(n) the assured, See also: assured, Syn. ผู้ประกัน, Example: ผู้เอาประกันฟ้องผู้รับประกันว่าไม่จ่ายเงินตามวงเงินที่ประกันไว้
มั่นใจ(v) be confident, See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: พวกเขามั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องชนะยกทีม, Thai Definition: เชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
เป็นตัวของตัวเอง(adj) self-confident, See also: self-assured, Syn. มั่นใจในตัวเอง, เชื่อมั่นในตัวเอง, Example: เขามีนิสัยเป็นตัวของตัวเองผู้ใดจะจูงจมูกเขาไม่ได้
นอนใจ(v) be unconcerned, See also: rest assured, Syn. นั่งนอนใจ, วางใจ, นิ่งนอนใจ, Example: สมชัยนอนใจว่าได้ทำงานเสร็จแล้ว เลยขอพักผ่อนต่ออีก 3 วัน
ไม่แน่ใจ(v) be not sure, See also: be not assured, be uncertain, be not convinced, Syn. ไม่มั่นใจ, Example: ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะว่างหรือเปล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่แน่ใจ[mai naējai] (v, exp) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced  FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[manjai] (v) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;  FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
นอนใจ[nønjai] (v) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured  FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
เป็นตัวของตัวเอง[pen tūa khøng tūa-ēng] (adj) EN: self-confident; self-assured
ผู้เอาประกันภัย[phū ao prakanphai] (n, exp) EN: assured ; insured ; insuree
วางใจ[wāngjai] (v) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence  FR: se fier à ; avoir confiance

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSURED AH0 SH UH1 R D
ASSUREDLY AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0
REASSURED R IY2 AH0 SH UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assured (v) ˈəʃˈuəʳd (@1 sh u@1 d)
assuredly (a) ˈəʃˈuəʳrɪdliː (@1 sh u@1 r i d l ii)
reassured (v) rˌiːəʃˈuəʳd (r ii2 @ sh u@1 d)
assuredness (n) ˈəʃˈuəʳrɪdnɪs (@1 sh u@1 r i d n i s)
self-assured (j) sˌɛlf-əʃˈuəʳd (s e2 l f - @ sh u@1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly, #5,887 [Add to Longdo]
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably, #65,131 [Add to Longdo]
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhànlu:e4, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:è, ㄜˋ, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissheit {f}; Zuversichtlichkeit {f}assuredness [Add to Longdo]
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner [Add to Longdo]
Versicherte {m,f}; Versicherterassured [Add to Longdo]
beruhigen | beruhigend | beruhigt | beruhigt | beruhigteto reassure | reassuring | reassured | reassures | reassured [Add to Longdo]
bestärktassured [Add to Longdo]
beteuern; sichern; zusichern; sicherstellen; versichern | beteuernd; sichernd; zusichernd; sicherstellend; versichernd | beteuert; gesichert; zugesichert; sichergestellt; versichert | beteuert; versichert | beteuerte; versicherteto assure | assuring | assured | assures | assured [Add to Longdo]
selbstsicher {adj}self-assured [Add to Longdo]
sicher {adv}assuredly [Add to Longdo]
versichern; beteuern | versichernd; beteuernd | versichert; beteuert | versichert; beteuert | versicherte; beteuerteto reassure | reassuring | reassured | reassures | reassured [Add to Longdo]
zugesichert {adj}guaranteed; assured [Add to Longdo]
zukunftssicher {adj}future-proof; assured of a good future [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured [Add to Longdo]
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area [Add to Longdo]
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler) [Add to Longdo]
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction [Add to Longdo]
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assured
   adj 1: marked by assurance; exhibiting confidence; "she paints
       with an assured hand"
   2: characterized by certainty or security; "a tiny but assured
     income"; "we can never have completely assured lives"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top